ПРИЛОГ 13

ИЗЈАВА НА ФАКТУРИ

Изјава на фактури, чији је текст наведен у наставку, мора бити састављена у складу са фуснотама. Међутим, фусноте се не морају наводити.

Верзија на српском језику

Извозник производа обухваћених овим документом (број царинског oвлашћења … (1)) изјављује да су, осим ако није другачије јасно наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла.

…………………………………………….. (3)

(Место и датум)

…………………………………………… (4)

(Потпис извозника; поред тога, име лица које потписује изјаву мора бити читко написано)

–––––––––––––––

(1) Када изјаву на фактури саставља овлашћени извозник, на овом месту се мора унети број овлашћења овлашћеног извозника. Када изјаву на фактури не саставља овлашћени извозник, морају се изоставити речи у заградама или се место мора оставити празно.

(2) Треба навести порекло производа.

(3) Ови наводи се могу изоставити ако се те информације налазе у самом документу.

(4) Видети члан 96. став 5. ове уредбе. У случајевима када извозник није обавезан да стави потпис, изузеће од обавезе потписивања подразумева и изузеће од навођења имена потписника.

Invoice declaration

The invoice declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

English version

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

…………………………………………….. (3)

(Place and date)

…………………………………………… (4)

(Signature of exporter; in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

–––––––––––––––

( 1 ) When the invoice declaration is made out by an approved exporter, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets must be omitted or the space left blank.

( 2 ) Origin of products to be indicated.

( 3 ) These indications may be omitted if the information is contained on the document itself.

( 4 ) See Article 96. Paragraph 5. of this regulation. In cases where the exporter is not required to sign, the exemption of signature also implies the exemption of the name of the signatory.