ПРИЛОГ 14

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И ЛИСТА ОБРАДЕ ИЛИ ПРЕРАДЕ КОЈУ ТРЕБА ИЗВРШИТИ НА МАТЕРИЈАЛИМА БЕЗ ПОРЕКЛА КАКО БИ ИЗРАЂЕНИ ПРОИЗВОД МОГАО ДА ДОБИЈЕ СТАТУС ПРОИЗВОДА СА ПОРЕКЛОМ

ДЕО I
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Напомена 1:

У Листи се утврђују услови које сви производи морају испунити да би се сматрало да су довољно обрађени или прерађени у смислу члана 80. ове уредбе.

Напомена 2:

2.1. У прве две колоне Листе описује се производ који се добија. У првој колони наводи се тарифни број или број главе из Хармонизованог система, док се у другој колони наводи наименовање робе који се у том систему користи за тај тарифни број или за ту главу. За сваки податак који се налази у прве две колоне постоји правило које се налази у колони (3) или (4). Ако се, у неким случајевима, испред податка у колони (1) налази ознака „ex”, то значи да се правило из колоне (3) или (4) примењује само на део тог тарифног броја, како је наведено у колони (2).

2.2. Ако се у колони (1) налази груписано неколико тарифних бројева или је наведен број главе, због чега је опис производа у колони (2) дат уопштено, припадајућа правила у колони (3) и (4) примењују се на све производе који се, према Хармонизованом систему, сврставају у тарифне бројеве те главе или у било који од тарифних бројева груписаних у колони (1).

2.3. Ако је у Листи наведено неколико различитих правила која се примењују на различите производе у оквиру једног тарифног броја, свака алинеја садржи опис тог дела тарифног броја обухваћеног припадајућим правилима у колони (3) или (4).

2.4. Ако је за податак у прве две колоне наведено правило и у колони (3) и у колони (4), извозник може да бира да ли ће применити правило из колоне (3) или из колоне (4). Ако у колони (4) није наведено правило у погледу порекла, примењује се правило из колоне (3).

Напомена 3:

3.1. Одредбе члана 80. став 3. ове уредбе, које се односе на производе који су стекли статус производа са пореклом, а употребљавају се у производњи других производа, примењују се без обзира на то да ли су производи стекли тај статус у фабрици у којој су употребљени или у некој другој фабрици у земљи корисници или територији или у Републици Србији.

Пример:

Мотор из тарифног броја 8407, за који правило наводи да вредност материјала без порекла који се могу уградити не сме бити већа од 40% цене франко фабрика, израђен је од „осталих легираних челика грубо обликованих ковањем” из ex тарифног броја 7224.

Ако је откивак добијен ковањем у земљи или територији корисници од ингота без порекла, он је већ стекао статус робе са пореклом на основу правила за ex тарифни број 7224 у Листи. Откивак се затим може рачунати као материјал са пореклом при обрачуну вредности мотора, независно од тога да ли је произведен у истој фабрици или у другој фабрици у земљи или територији корисници. Стога се вредност ингота без порекла не узима у обзир приликом сабирања вредности употребљених материјала без порекла.

3.2. Правило у Листи представља минималан захтевани степен обраде или прераде, а са вишим степеном обраде или прераде такође се стиче статус производа са пореклом, док се са нижим степеном обраде или прераде не може стећи статус производа са пореклом. Према томе, ако се правилом предвиђа да се на одређеном нивоу производње може употребити материјал без порекла, употреба тог материјала у некој ранијој фази производње је дозвољена, док његова употреба у каснијој фази није дозвољена.

3.3. Не доводећи у питање напомену 3.2, када се у правилу употребљава израз „Производња од материјала из било ког тарифног броја”, тада материјали из било ког тарифног броја (укључујући материјале истог описа и тарифног броја као производ) могу бити употребљени, али уз одређена ограничења која такође могу бити садржана у правилу.

Међутим, појам „Производња од материјала из било ког тарифног броја, укључујући друге материјале из тарифног броја …” или „Производња од материјала из било ког тарифног броја, укључујући друге материјале из истог тарифног броја као и производ” значи да се могу употребљавати материјали из било ког тарифног броја осим оних истог описа као производ који је наведен у колони (2) у Листи.

3.4. Ако се у правилу из Листе наводи да у производњи производа може да се употреби више од једног материјала, то значи да може да се употреби један или више материјала. Није неопходно да се употребе сви материјали.

Пример:

Правило за тканине из тар. бр. 5208 до 5212 предвиђа да се могу употребити природни материјали, а да се такође могу употребити, између осталог, и хемијски материјали. То не значи да се морају употребити оба. Могу се употребити један или други или оба.

3.5. Ако се у правилу из Листе наводи да производ мора да се произведе од одређеног материјала, тај услов није препрека за употребу и других материјала који, због своје својствене природе, не могу да задовоље овај услов (Видети Напомену 6.2 у даљем тексту која се односи на текстил).

Пример:

Правилом које се односи на производе за исхрану из тарифног броја 1904, којим се посебно искључује употреба житарица и њихових деривата, не спречава се употреба минералних соли, хемикалија и других адитива који нису производи од житарица.

Међутим, ово се не примењује у случају производа који, иако не могу да се произведу од одређених материјала наведених у Листи, могу да се произведу од материјала исте природе, у некој ранијој фази производње.

Пример:

У случају одеће од нетканих материјала из ex Главе 62, ако се за ову врсту производа дозвољава употреба само предива без порекла, производња не може да се започне од неткане тканине, чак и ако неткане тканине не могу нормално бити израђене од предива. У таквим случајевима, полазни материјал би по правилу требало да је у фази пре предива, то јест, у фази влакна.

3.6. Ако су у правилу из Листе наведене две процентуалне вредности као максималне вредности материјала без порекла које се могу користити, онда се ови проценти не могу сабирати. Другим речима, максимална вредност свих употребљених материјала без порекла не сме никада прећи највећи наведени проценат. Поред тога, појединачни проценти се не смеју премашити, у односу на одређени материјал на који се примењују.

Напомена 4:

4.1. Појам „природна влакна” користи се у Листи да означи влакна која нису вештачка или синтетичка. Ограничава се на фазе пре предења, укључујући и отпатке и, ако није другачије наведено, обухвата влакна која нису влачена, чешљана или на други начин обрађена, али непредена.

4.2. Појам „природна влакна” обухвата коњску длаку из тарифног броја 0503, свилу из тар. бр. 5002 и 5003, као и вунена влакна и фину и грубу животињску длаку из тар. бр. 5101 до 5105, памучна влакна из тар. бр. 5201 до 5203 и остала биљна влакна из тар. бр. 5301 до 5305.

4.3. Појмови „текстилна целулоза”, „хемијски материјали” и „материјали за производњу хартије” користе се у Листи да се опишу материјали који се не сврставају у Главе 50 до 63, а који се могу употребити за производњу вештачких, синтетичких или папирних влакана или предива.

4.4. Појам „вештачка или синтетичка влакна, сечена” у Листи се користи за каблове од синтетичких или вештачких филамената, сечена влакна или отпатке из тар. бр. 5501 до 5507.

Напомена 5:

5.1. Када се за одређени производ из Листе упућује на ову напомену, услови наведени у колони (3) не примењују се на основне текстилне материјале који се користе у производњи тог производа и који, сви заједно, представљају 10% или мање од укупне масе свих употребљених основних текстилних материјала (Видети такође напомене 5.3 и 5.4).

5.2. Међутим, дозвољено одступање наведено у напомени 5.1 може се применити само на мешане производе израђене од два основна текстилна материјала или више њих.

Основни текстилни материјали су:

– свила,

– вуна,

– груба животињска длака,

– фина животињска длака,

– коњска длака,

– памук,

– материјали за производњу хартије и хартија,

– лан,

– природна конопља,

– јута и остала текстилна ликаста влакна,

– сисал и остала текстилна влакна рода Agave,

– кокосово влакно, абака, рамија и остала биљна текстилна влакна,

– синтетички филаменти,

– вештачки филаменти,

– проводљиви филаменти,

– синтетичка влакна од полипропилена, сечена,

– синтетичка влакна од полиестера, сечена,

– синтетичка влакна од полиамида, сечена,

– синтетичка влакна од полиакрилонитрила, сечена,

– синтетичка влакна од полиимида, сечена,

– синтетичка влакна од политетрафлуоретилена, сечена,

– синтетичка влакна од полифениленсулфида, сечена,

– синтетичка влакна од поливинилхлорида, сечена,

– остала синтетичка влакна, сечена,

– вештачка влакна од вискозе, сечена,

– остала вештачка влакна, сечена,

– предиво израђено од полиуретана, раздвојено флексибилним сегментима полиетра, укључујући обавијено или необавијено,

– предиво израђено од полиуретана, раздвојено флексибилним сегментима полиестера, укључујући обавијено или необавијено,

– производи из тарифног броја 5605 (метализовано предиво) са уграђеном траком која се састоји од језгра алуминијумске фолије или од језгра од пластичног премаза, укључујући и превучене прахом од алуминијума, ширине која не прелази 5 mm, услојено помоћу провидног или обојеног лепка између два слоја пластичног премаза,

– остали производи из тарифног броја 5605.

Пример:

Предиво из тарифног броја 5205, израђено од памучних влакана из тарифног броја 5203 и од синтетичких сечених влакана из тарифног броја 5506 представља предиво од мешаних влакана. Према томе, синтетичка сечена влакна без порекла која не испуњавају правила о пореклу (према којима се захтева израда од хемијских материјала или текстилне целулозе) могу се користити, под условом да њихова укупна маса није већа од 10% масе предива.

Пример:

Ткани материјал од вуне из тарифног броја 5112, израђен од вуненог предива из тарифног броја 5107 и од синтетичког предива од сечених влакана из тарифног броја 5509 представља мешани ткани материјал. Према томе, синтетичко предиво које не задовољава правила о пореклу (према којима се захтева израда од хемијских материјала или текстилне целулозе) или вунено предиво које не задовољава правила о пореклу (која захтевају израду од природних влакана невлачених нити чешљаних нити на други начин припремљених за предење), или њихова комбинација могу се користити, под условом да њихова укупна маса не прелази 10% масе тканог материјала.

Пример:

Тафтовани текстилни материјали из тарифног броја 5802, израђени од памучног предива из тарифног броја 5205 и од памучног тканог материјала из тарифног броја 5210, мешани је производ само ако је памучни ткани материјал сам по себи мешани ткани материјал израђен од предива која се сврставају у два одвојена тарифна броја или ако су употребљена памучна предива и сама мешавине.

Пример:

Ако је предметна тафтовани текстилни материјал израђенод памучног предива из тарифног броја 5205 и од синтетичког тканог материјала из тарифног броја 5407, онда је очигледно да коришћена предива представљају два одвојена основна текстилна материјала, па је, према томе, и тафтовани текстилни материјал мешани производ.

5.3. У случају производа који садрже „предиво израђено од полиуретана раздвојено флексибилним сегментима полиетра, укључујући обавијено или необавијено”, дозвољено одступање је 20% у односу на предиво.

5.4. У случају производа са уграђеном „траком која се састоји од језгра од алуминијумске фолије или од језгра од пластичног премаза, укључујући превучене прахом од алуминијума, ширине која не прелази 5 mm, услојено помоћу провидног или обојеног лепка између два слоја пластичног премаза”, дозвољено одступање износи 30% у односу на ову траку.

Напомена 6:

6.1. Када се у Листи упућује на ову напомену, текстилни материјали (са изузетком постава и међупостава), који не испуњавају правило из колоне (3) у Листи, а које се односи на довршене предметне производе, могу се употребити, под условом да се сврставају у други тарифни број, а не у тарифни број у који се сврстава сам производ и да њихова вредност није већа од 8% цене производа франко фабрика.

6.2. Не доводећи у питање напомену 6.3, у производњи текстилних производа могу слободно да се употребе материјали који се не сврставају у Главе 50 до 63, без обзира на то да ли садрже или не садрже текстиле.

Пример:

Ако се правилом у Листи предвиђа да се за одређени текстилни предмет (као што су панталоне) мора употребити предиво, то не забрањује употребу металних предмета, као што су дугмад, пошто се дугмад не сврставају у Главе 50 до 63. Из истог разлога, то не спречава да се употребе патент-затварачи, и поред тога што патент-затварачи нормално садрже текстиле.

6.3. Када се примењује процентуално правило, приликом утврђивања вредности употребљених материјала без порекла мора се узети у обзир вредност материјала који се не сврставају у Главе 50 до 63.

Напомена 7:

7.1. У сврхе тар. бр. ex 2707, 2713 до 2715, ex 2901, ex 2902 и ex 3403, под појмом „специфични процеси” подразумева се следеће:

а) вакуумдестилација;

б) редестилација са веома прецизнм процесом раздвајања (фракционисања) (1);

в) крековање;

г) реформинг;

д) екстракција помоћу селективних растварача;

ђ) процеси који подразумевају све следеће поступке: хемијски процес са концентрованом сумпорном киселином, олеумом или анхидридом сумпорне киселине; неутрализацијом помоћу алкалних средстава; обезбојавање и пречишћавање помоћу природно активне земље, активиране земље, активног угља или боксита;

е) полимеризација;

ж) алкиловање;

з) изомеризација.

7.2. У сврхе тар. бр. 2710, 2711 и 2712, под „специфичним процесима” подразумева се следеће:

а) вакуума дестилација;

б) редестилација са веома прецизнм процесом раздвајања (фракционисање) (2);

в) крековање;

г) реформинг;

д) екстракција помоћу селективних растварача;

ђ) процеси који сумпорном све следеће поступке: хемијски процес са концентрованом сумпорном киселином, олеумом или анхидридом сумпорне киселине; неутрализацијом помоћу алкалних средстава; обезбојавање и пречишћавање помоћу природно активне земље, активиране земље, активног угља или боксита;

е) полимеризација;

ж) алкиловање;

з) изомеризација;

и) само у случају тешких уља из тарифног броја ex 2710, десумпоризација помоћу водоника, којом се постиже умањење од најмање 85% од садржаја сумпора у прерађеним производима (ASTM D 1266-59 T метод);

ј) само у односу на производе из тарифног броја 2710, депарафинација помоћу различитих поступака, осим филтрације;

к) само у случају тешких уља из ex тарифног броја 2710, поступак са водоником под притиском већим од 20 bar и температуром вишом од 250 °C, уз употребу катализатора, тако да не дође до десумпоризације, кад садржај водоника представља активан елемент у хемијској реакцији. Даљи поступак са водоником уља за подмазивање из ex тарифног броја 2710 (на пример, хидрофинализација или обезбојавање) да би се још специфичније се побољшала боја или стабилност, не сматра се специфичним поступком;

л) само у случају уља за гориво из ex тарифног броја 2710, атмосферска дестилација, под условом да мање од 30% запремине ових производа, укључујући и губитке, дестилише на 300 °C, према ISO 3405 методи (еквивалентној методи ASTM D 86);

љ) само у случају тешких уља, осим гасних уља и горива из ex тарифног броја 2710, третман помоћу високофреквентног електро пражњења без искрења;

м) само у случају сирових производа из ex тарифног броја 2712 (осим вазелина, озокерита, воска од лигнита или тресета, парафина који садрже по маси мање од 0,75% уља), одмашћивање фракционом кристализацијом.

–––––––––––––––

(1) Додатна напомена 5(б) уз Главу 27 Царинске тарифе.

(2) Додатна напомена 5(б) уз Главу 27 Царинске тарифе.

7.3. У сврхе тар. бр. ex 2707, 2713 до 2715, ex 2901, ex 2902 и ex 3403, једноставни поступци, као што су чишћење, претакање, отклањање соли, издвајање воде, филтрирање, бојадисање, стављање ознака, добијање сумпорног садржаја, као резултата мешања производа са различитим сумпорним садржајем, или било која комбинација ових или сличних поступака не допуњују статус робе са пореклом.

ДЕО II
ЛИСТА ОБРАДЕ ИЛИ ПРЕРАДЕ КОЈУ ТРЕБА ИЗВРШИТИ НА МАТЕРИЈАЛИМА БЕЗ ПОРЕКЛА ДА БИ ИЗРАЂЕНИ ПРОИЗВОД МОГАО ДА ДОБИЈЕ СТАТУС ПРОИЗВОДА СА ПОРЕКЛОМ

ХС тарифни број

Опис производа

Обрада или прерада извршена на материјалима без порекла, која им даје статус производа са пореклом

(1)

(2)

(3)

(4)

Глава 1

Живе животиње

Све животиње из Главе 1 су у потпуности добијене

Глава 2

Месо и остали јестиви кланични производи

Производња код које су сви употребљени материјали из Главе 1 и 2 у потпуности добијени

Глава 3

Рибе, љускари, мекушци и остали водени бескичмењаци

Производња код које су сви употребљени материјали из Главе 3 у потпуности добијени

ex Глава 4

Млеко и производи од млека; Живинска и птичја јаја; Природни мед; јестиви производи животињског порекла, непоменути нити обухваћени на другом месту, осим:

Производња код које су сви употребљени материјали из Главе 4 у потпуности добијени

0403

Млаћеница, кисело млеко и кисела павлака, јогурт, кефир и остало ферментисано или закисељено млеко или павлака, концентровани или неконцентровани или са додатком шећера или других материја за заслађивање, ароматизовани или са додатим воћем, језграстим воћем или какаом

Производња код које:

- су сви употребљени материјали из Главе 4 у потпуности добијени,

- су сви употребљени воћни сокови (осим сока од ананаса, лимете или грејпфрута) из тарифног броја 2009 са пореклом, и

- вредност свих употребљених материјала из Главе 17 није већа од 30% цене производа франко фабрика

ex Глава 5

Производи животињског порекла, на другом месту непоменути нити обухваћени, осим:

Производња код које су сви употребљени материјали из Главе 5 у потпуности добијени

ex 0502

Припремљене чекиње од питомих или дивљих свиња

Чишћење, дезинфекција, сортирање и исправљање чекиња и длака

Глава 6

Живо дрвеће и друге биљке; Луковице, корење и слично; Сечено цвеће и украсно лишће

Производња код које:

- су сви употребљени материјали из Главе 6 у потпуности добијени, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 7

Поврће, корење и кртоле за јело

Производња код које су сви употребљени материјали из Главе 7 у потпуности добијени

Глава 8

Воће за јело, укључујући језграсто воће; Коре агрума или диња и лубеница

Производња код које:

- су сви употребљени материјали у потпуности добијени, и

- вредност свих употребљених материјала из Главе 17 није већа од 30% цене производа франко фабрика

ex Глава 9

Кафа, чај, мате чај и зачини; осим:

Производња код које су сви употребљени материјали из Главе 9 у потпуности добијени

0901

Кафа, пржена или непржена, са или без кофеина; Љуспице и опне од кафе; Замене кафе које садрже кафу у било ком проценту

Производња од материјала из било ког тарифног броја

0902

Чај, неароматизован или ароматизован

Производња од материјала из било ког тарифног броја

ex 0910

Мешавине зачина

Производња од материјала из било ког тарифног броја

Глава 10

Житарице

Производња код које су сви употребљени материјали из Главе 10 у потпуности добијени

ex Глава 11

Производи млинске индустрије; Слад; Скроб; Инулин; Глутен од пшенице; осим:

Производња код које су све употребљене житарице, јестиво поврће, корење и кртоле из тарифног броја 0714 или воће у потпуности добијени

ex 1106

Брашно, гриз и прах од сушеног ољуштеног махунастог поврћа из тарифног броја 0713

Сушење и млевење махунастог поврћа из тарифног броја 0708

Глава 12

Уљано семење и плодови; Разно зрневље, семе и плодови; Индустријско и лековито биље; Слама и сточна храна (кабаста)

Производња код које су сви употребљени материјали из Главе 12 у потпуности добијени

1301

Шелак; Природне гуме, смоле, гуми-смоле и уљане смоле (нпр.: балзами)

Производња код које вредност свих употребљених материјала из тарифног броја 1301 није већа од 50% цене производа франко фабрика

1302

Биљни сокови и екстракти; Пектинске материје, пектинати и пектати; Агар-агар и остале слузи и згушивачи, добијени од биљних производа, модификовани или немодификовани:

- Слузи и згушњивачи, добијени из биљних производа, модификовани

Производња од немодификоване слузи и средстава за згушњавање

- Остало

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 14

Биљни материјали за плетарство; Биљни производи на другом месту непоменути нити обухваћени

Производња код које су сви употребљени материјали из Главе 14 у потпуности добијени

ex Глава 15

Масноће и уља животињског или биљног порекла и производи њиховог разлагања; Прерађене јестиве масноће; Воскови животињског или биљног порекла, осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

1501

Свињска масноћа (укључујући јестиву маст) и живинска масноћа, осим оних из тар. бр. 0209 или 1503:

- Масноће од костију или отпадака

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тар. бр. 0203, 0206 или 0207 или од костију из тарифног броја 0506

- Остало

Производња од меса или других јестивих кланичних производа од свињског меса из тар. бр. 0203 или 0206 или од меса и јестивих отпадака од живине из тарифног броја 0207

1502

Масноће од животиња врста говеда, оваца и коза, осим оних из тарифног броја 1503

- Масноће од костију или отпадака

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тар. бр. 0201, 0202, 0204 или 0206 или од костију из тарифног броја 0506

- Остало

Производња код које су сви употребљени материјали из Главе 2 у потпуности добијени

1504

Масти и уља и њихове фракције, од риба или морских сисара, рафинисани или нерафинисани, али хемијски немодификовани

- Чврсте фракције

Производња од материјала из било ког тарифног броја, укључујући остале материјале из тарифног броја 1504

- Остало

Производња код које су сви употребљени материјали из Глава 2 и 3 у потпуности добијени

ex 1505

Пречишћени (рафинисани) ланолин

Производња од сирове масноће од вуне из тарифног броја 1505

1506

Остале масти и уља животињског порекла и њихове фракције, рафинисани или нерафинисани, али хемијски немодификовани.

- Чврсте фракције

Производња од материјала из било ког тарифног броја, укључујући остале материјале из тарифног броја 1506

- Остало

Производња код које су сви употребљени материјали из Главе 2 у потпуности добијени

1507 до 1515

Уља биљног порекла и њихове фракције

Сојино уље, уље од кикирикија, палмино уље, уље од кокосовог ораха (копре), уље од палминог језгра (коштице), уље од „бабасуа”, тунгово уље, оитикика уље, восак смрче и јапански восак, фракције јојоба уља и уља за техничке и индустријске намене, осим за производњу хране за људску исхрану

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

- Чврсте фракције, осим оних од јојоба уља

Производња од осталих материјала из тар. бр. 1507 до 1515

- Остало

Производња код које су сви употребљени биљни материјали у потпуности добијени

1516

Масти и уља животињског или биљног порекла и њихове фракције, делимично или потпуно хидрогенизовани, интерестерификовани, реестерификовани или еландинизовани, рафинисани или нерафинисани, али даље неприпремљени

Производња код које су:

- сви употребљени материјали из Главе 2 у потпуности добијени, и

- сви употребљени биљни материјали у потпуности добијени.

Међутим, могу да се употребе материјали из тар. бр. 1507, 1508, 1511 и 1513

-

1517

Маргарин; Мешавине или препарати од масти или уља животињског или биљног порекла или од фракција различитих масти или уља из ове главе подобни за јело, осим јестивих масти или уља и њихових фракција из тарифног броја 1516

Производња код које су:

- сви употребљени материјали из Глава 2 и 4 у потпуности добијени, и

- сви употребљени биљни материјали у потпуности добијени.

Међутим, могу да се употребе материјали из тар. бр. 1507, 1508, 1511 и 1513

-

Глава 16

Прерађевине од меса, риба, љускара, мекушаца или осталих водених бескичмењака

Производња:

- од животиња из Главе 1, и/или

- код које су сви употребљени материјали из Главе 3 у потпуности добијени

-

ex Глава 17

Шећер и производи од шећера; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex 1701

Шећер од шећерне трске или шећерне репе и хемијски чиста сахароза, у чврстом стању, са додатим средствима за ароматизацију или материјама за бојење

Производња код које вредност свих употребљених материјала из Главе 17 није већа од 30% цене производа франко фабрика

1702

Остали шећери, укључујући хемијски чисту лактозу, малтозу, глукозу и фруктозу у чврстом стању; Шећерни сирупи без додатих средстава за ароматизацију или материја за бојење; Вештачки мед, помешан или непомешан са природним медом; Карамел:

- Хемијски чиста малтоза и фруктоза

Производња од материјала из било ког тарифног броја, укључујући остале материјале из тарифног броја 1702

- Остали шећери у чврстом облику, са додатим средствима за ароматизацију или материјама за бојење

Производња код које вредност свих употребљених материјала из Главе 17 није већа од 30% цене производа франко фабрика

- Остало

Производња код које су сви употребљени материјали са пореклом

ex 1703

Меласа добијена приликом екстракције или рафинисања шећера, са додатим средствима за ароматизацију или материјама за бојење

Производња код које вредност свих употребљених материјала из Главе 17 није већа од 30% цене производа франко фабрика

1704

Производи од шећера (укључујући белу чоколаду) без какаa

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала из Главе 17 није већа од 30% цене производа франко фабрика

-

Глава 18

Какао и производи од какаоа

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала из Главе 17 није већа од 30% цене производа франко фабрика

-

1901

Екстракт слада; Прехрамбени производи од брашна, прекупе, гриза, скроба и екстракта слада који не садрже какао или садрже мање 40% по маси какаоа, рачунато на потпуно одмашћену основу, на другом месту непоменути нити обухваћени; Прехрамбени производи од роба из тар. бр. 0401 до 0404 који не садрже какао или садрже мање од 5% по маси какаоа, рачунато на потпуно одмашћену основу, на другом месту непоменути, нити обухваћени:

- Екстракт слада

Производња од житарица из Главе 10

- Остало

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала из Глава 4 и 17 није већа од 30% цене производа франко фабрика

-

1902

Тестенине, куване или некуване или пуњене (месом или другим материјама) или другачије припремљене, као што су шпагети, макарони, резанци, лазање, њоки, равиоли, канелони; Кус-кус, припремљен или неприпремљен:

- са садржајем 20% или мање по маси меса, изнутрица, рибе, љускара или мекушаца

Производња код које су све употребљене житарице и њени деривати (осим тврде пшенице и њених деривата) у потпуности добијени

- са садржајем више од 20% по маси меса, изнутрица, рибе, љускара или мекушаца

Производња код које су:

- све употребљене житарице и њени деривати (осим тврде пшенице и њених деривата) у потпуности добијени, и

- сви употребљени материјали из Глава 2 и 3 у потпуности добијени

-

1903

Тапиока и њене замене припремљене од скроба, у облику љуспица, зрнаца, перли, просејаних или сличних облика

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим из тарифног броја 1108

1904

Производи за исхрану добијени бубрењем или пржењем житарица или производа од житарица (нпр. кукурузне пахуљице); Житарице (осим кукуруза) у зрну или у облику пахуљица или другачије обрађеног зрна (осим брашна, прекрупе и гриза), претходно куване или другачије припремљене, на другом месту непоменуте, нити обухваћене

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја 1806,

- код које су све употребљене житарице и брашно (осим тврде пшенице и кукуруза Zea indurata и њихових деривата) у потпуности добијени, и

- код које вредност свих употребљених материјала из Главе 17 није већа од 30% цене производа франко фабрика

-

1905

Хлеб, пецива, колачи, бисквити и остали пекарски производи са додатком какаоа или без додатка какаоа; Нафоре и хостије, капсуле за фармацеутске производе, обланде, пиринчана хартија и слични производи

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из Главе 11

ex Глава 20

Производи од поврћа, воћа, укључујући језграсто воће, или осталих делова биља; осим:

Производња код које је све употребљено воће или поврће у потпуности добијено

ex 2001

Јам, слатки кромпир и слични јестиви делови биља са садржајем најмање 5% по маси скроба, припремљени или конзервисани у сирћету или сирћетној киселини

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex 2004 и ex 2005

Кромпир у облику брашна, гриза, љуспи, припремљен или конзервисан на други начин, осим у сирћету или сирћетној киселини

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

2006

Поврће, воће, језграсто воће, коре од воћа и остали делови биља, конзервисани у шећеру (суви, глазирани или кандирани)

Производња код које вредност свих употребљених материјала из Главе 17 није већа од 30% цене производа франко фабрика

2007

Џемови, слатко, воћни желеи, мармеладе, пире од воћа или језграстог воћа и пасте од воћа или језграстог воћа, добијени кувањем, са додатком или без додатка шећера или других средстава за заслађивање

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала из Главе 17 није већа од 30% цене производа франко фабрика

-

ex 2008

- Језграсто воће, без додатка шећера или алкохола

Производња код које је вредност свог употребљеног језграстог воћа са пореклом и зрна уљарица из тар. бр. 0801, 0802 и 1202 до 1207 већа од 60% цене производа франко фабрика

- Путер од кикирикија; мешавине од житарица; палмина језгра; кукуруз

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

- Остало, осим воћа и језграстог воћа куваног на други начин, осим у води или на пари, без додатка шећера, смрзнуто

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала из Главе 17 није већа од 30% цене производа франко фабрика

-

2009

Воћни сокови (укључујући ширу од грожђа) и сокови од поврћа, неферментисани и без додатака алкохола, са додатким или без додатка шећера или осталих средстава за заслађивање

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала из Главе 17 није већа од 30% цене производа франко фабрика

-

ex Глава 21

Разни производи за исхрану; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

2101

Екстракти, есенције и концентрати кафе, чаја или мате чаја и препарати на бази тих производа или на бази кафе, чаја или мате чаја; Пржена цикорија и остале пржене замене кафе и екстракти, есенције и концентрати тих производа

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које је сва употребљена цикорија у потпуности добијена

-

2103

Сосови и њихови препарати; Мешани зачини и мешана зачинска средства; Брашно и гриз од слачице и припремљена слачица (сенф):

- Сосови и препарати за сосове; мешани зачини и мешана зачинска средства

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, може се употребити брашно или гриз од слачице или припремљена слачица

- Брашно од слачице и припремљена слачица

Производња од материјала из било ког тарифног броја

ex 2104

Супе и чорбе и препарати за те производе

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од припремљеног или конзервисаног поврћа из тар. бр. 2002 до 2005

2106

Прехрамбени производи на другом месту непоменути, нити обухваћени

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала из Глава 4 и 17 није већа од 30% цене производа франко фабрика

-

ex Глава 22

Пића, алкохоли и сирће; осим:

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које су сво употребљено грожђе или материјали добијени од грожђа у потпуности добијени

-

2202

Вода, укључујући минералну воду и газирану воду, са додатком шећера или других средстава за заслађивање или ароматизацију и остала безалкохолна пића, осим сокова од воћа или из тарифног броја 2009

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ,

- код које вредност свих употребљених материјала из Главе 17 није већа од 30% цене производа франко фабрика, и

- код које су сви употребљени воћни сокови (осим сока од ананаса, лимете или грејпфрута) са пореклом

-

2207

Неденатурисани етил-алкохол алкохолне јачине 80% vol или јачи; Етил-алкохол и остали алкохоли, денатурисани, било које јачине

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тар. бр. 2207 или 2208, и

- код које су сво употребљено грожђе или материјали добијени од грожђа у потпуности добијени или, ако су сви остали употребљени материјали са пореклом, може се употребити арак до 5% запремине

-

2208

Неденатурисани етил-алкохол алкохолне јачине мање од 80% vol; Ракије, ликери и остала алкохолна пића

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тар. бр. 2207 или 2208, и

- код које су сво употребљено грожђе или материјали добијени од грожђа у потпуности добијени или, ако су сви остали употребљени материјали са пореклом, може се употребити арак до 5% запремине

-

ex Глава 23

Остаци и отпаци прехрамбене индустрије; Припремљена храна за животиње, осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex 2301

Брашно од кита; брашно, прах и пелете од риба, љускара, мекушаца или осталих водених бескичмењака, неподобни за људску исхрану

Производња код које су сви употребљени материјали из Глава 2 и 3 у потпуности добијени

ex 2303

Остаци од производње скроба од кукуруза (искључујући концентрисана мочила) са садржајем беланчевина преко 40% по маси, рачунато на суви производ

Производња код које је сав употребљени кукуруз у потпуности добијен

ex 2306

Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени екстракцијом маслиновог уља са садржајем више од 3% маслиновог уља

Производња код које су све употребљене маслине у потпуности добијене

2309

Препарати који се употребљавају за исхрану животиња

Производња код које су:

- све употребљене житарице, шећер или меласа, месо или млеко са пореклом, и

- сви употребљени материјали из Главе 3 у потпуности добијени

ex Глава 24

Дуван и производи замене дувана; осим:

Производња код које су сви употребљени материјали из Главе 24 у потпуности добијени

2402

Цигаре, цигаре са одсечена оба краја („cherot”), цигарилоси и цигарете, од дувана или замене дувана

Производња код које је најмање 70% по маси употребљеног непрерађеног дувана или дуванских отпадака из тарифног броја 2401 са пореклом

ex 2403

Дуван за пушење

Производња код које је најмање 70% по маси употребљеног непрерађеног дувана или дуванских отпадака из тарифног броја 2401 са пореклом

ex Глава 25

Со; Сумпор; Земља и камен; Гипс, креч и цемент; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex 2504

Природни кристални графит са обогаћеним садржајем угљеника, пречишћен и млевен

Обогаћивање садржаја угљеника, пречишћавање и млевење сировог кристалног графита

ex 2515

Мермер, само сечен тестером или на други начин, у блокове или плоче правоугаоног облика (укључујући и квадратног), дебљине до 25 cm

Резање мермера дебљине преко 25 cm тестером или на други начин (чак и ако је већ исечен)

ex 2516

Гранит, порфир, базалт, пешчар и остали камен за споменике, грађевинарство и друго, само сечен тестером или на други начин, у блокове или плоче правоугаоног (укључујући и квадратног) облика, дебљине до 25 cm

Резање камена дебљине преко 25 cm тестером или на други начин (чак и ако је већ исечен)

ex 2518

Доломит, калцинисан

Калцинисање некалцинисаног доломита

ex 2519

Уситњен природни магнезијум-карбонат (магнезит) у херметички запечаћеним контејнерима и магнезијум-оксид, чист или нечист, осим топљеног магнезијум-оксида или синтермагнезита

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, дозвољена је употреба природног магнезијум-карбоната (магнезита)

ex 2520

Гипс посебно припремљен за зубарство

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 2524

Природна азбестна влакна

Производња од азбестног концентрата

ex 2525

Лискун у праху

Млевење лискуна или отпадака од лискуна

ex 2530

Земљане боје, калцинисане или у праху

Калцинисање или млевење земљаних боја

Глава 26

Руде, згуре и пепео

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex Глава 27

Минерална горива, минерална уља и производи њихове дестилације; Битуменозне материје; Минерални воскови, осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex 2707

Уља код којих маса ароматичних састојака прелази масу неароматичних састојака, слична минералним уљима добијеним дестилацијом катрана каменог угља на високој температури, од чега више од 65% запремине дестилише на температури до 250 °C (укључујући мешавине есенције нафте и бензола), намењена за употребу као погонско гориво или гориво за загревање

Поступци рафинисања и/или један или више специфичних процеса (1)

или

Други поступци код којих се сви употребљени материјали сврставају у тарифни број различит од тарифног броја у који се сврстава производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 2709

Сирова уља добијена од битуменозних минерала

Деструктивна дестилација битуменозних материјала

2710

Уља добијена од нафте и уља добијена од битуменозних минерала, осим сирових; Производи, на другом месту непоменути нити обухваћени, који садрже по маси 70% или више уља од нафте или уља добијених од битуменозних минерала, тако да су ова уља основни састојци тих производа; Отпадна уља

Поступци рафинисања и/или један или више специфичних процеса (2)

или

Други поступци код којих се сви употребљени материјали сврставају у тарифни број различит од тарифног броја у који се сврстава производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 50% цене производа франко фабрика

2711

Нафтни гасови и остали гасовити угљоводоници

Поступци рафинисања и/или један или више специфичних процеса (2)

или

Други поступци код којих се сви употребљени материјали сврставају у тарифни број различит од тарифног броја у који се сврстава производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 50% цене производа франко фабрика

2712

Вазелин; Парафин, микрокристални восак од нафте, пресовани парафини, озокерит, восак од мрког угља (лигнит), восак од тресета, остали минерални воскови и слични производи добијени синтезом или другим поступцима, обојени или необојени

Поступци рафинисања и/или један или више специфичних процеса (2)

или

Други поступци код којих се сви употребљени материјали сврставају у тарифни број различит од тарифног броја у који се сврстава производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 50% цене производа франко фабрика

2713

Нафтни кокс, битумен од нафте и остали остаци од уља од нафте или из уља добијених од битуменозних минерала

Поступци рафинисања и/или један или више специфичних процеса (1)

или

Други поступци код којих се сви употребљени материјали сврставају у тарифни број различит од тарифног броја у који се сврстава производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 50% цене производа франко фабрика

2714

Битумен и асфалт, природни; Битуменозни или уљни шкриљци и тер-песак; Асфалтити и асфалтне стене

Поступци рафинисања и/или један или више специфичних процеса (1)

или

Други поступци код којих се сви употребљени материјали сврставају у тарифни број различит од тарифног броја у који се сврстава производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 50% цене производа франко фабрика

2715

Битуменске мешавине на бази природног асфалта, природног битумена, битумена од нафте, минералног катрана или минералне катранске смоле (нпр: битумен кит (мастикс), „cut-backs”)

Поступци рафинисања и/или један или више специфичних процеса (1)

или

Други поступци код којих се сви употребљени материјали сврставају у тарифни број различит од тарифног броја у који се сврстава производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex Глава 28

Неоргански хемијски производи; Органска или неорганска једињења племенитих метала, метала ретких земљи, радиоактивних елемената и изотопа; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 2805

„Mischmetall”

Производња електролитичким или термалним поступком, код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 2811

Сумпор триоксид

Производња од сумпор диоксида

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 2833

Сулфат алуминијума

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 2840

Натријум перборат

Производња од динатријум тетраборат пентахидрата

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 2852

- Једињења живе нуклеинских киселина и њихове соли, хемијски одређена или неодређена; остала хетероциклична једињења

Производња од материјала из било ког тарифног броја. Међутим, вредност свих употребљених материјала из тарифног броја 2909 не сме прећи 20% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

- Једињења живе нуклеинских киселина и њихове соли, хемијски одређена или неодређена; остала хетероциклична једињења

Производња од материјала из било ког тарифног броја. Међутим, вредност свих употребљених материјала из тар. бр. 2852, 2932, 2933 и 2934 не сме прећи 20% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

- Једињења живе хемијских производа и препарата хемијских или сродних индустрија (укључујући и оне који се састоје од мешавина природних производа), на другом месту непоменута нити обухваћена

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex Глава 29

Органски хемијски производи; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 2901

Ациклични угљоводоници за употребу као погонско гориво или гориво за загревање

Поступци рафинисања и/или један или више специфичних процеса (1)

или

Други поступци код којих се сви употребљени материјали сврставају у тарифни број различит од тарифног броја у који се сврстава производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 2902

Циклани и циклени (осим азулена), бензол, толуол, ксилоли, за употребу као погонско гориво или гориво за загревање

Поступци рафинисања и/или један или више специфичних процеса (1)

или

Други поступци код којих се сви употребљени материјали сврставају у тарифни број различит од тарифног броја у који се сврстава производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 2905

Алкохолати метала од алкохола из овог тарифног броја и од етил-алкохола

Производња од материјала из било ког тарифног броја, укључујући остале материјале из тарифног броја 2905. Међутим, могу се употребити алкохолати метала из овог тарифног броја, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

2915

Засићене ацикличне монокарбонске киселине и њихови анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселине; Њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо- деривати

Производња од материјала из било ког тарифног броја. Међутим, вредност свих употребљених материјала из тар. бр. 2915 и 2916 не сме прећи 20% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 2932

- Унутрашњи етри и њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо- деривати

Производња од материјала из било ког тарифног броја. Међутим, вредност свих употребљених материјала из тарифног броја 2909 не сме прећи 20% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

- Циклични ацетали и унутрашњи хемиацетали и њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо- деривати

Производња од материјала из било ког тарифног броја

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

2933

Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом (атомима) азота

Производња од материјала из било ког тарифног броја. Међутим, вредност свих употребљених материјала из тар. бр. 2932 и 2933 не сме прећи 20% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

2934

Нуклеинске киселине и њихове соли, хемијски одређене или неодређене; Остала хетеро-циклична једињења

Производња од материјала из било ког тарифног броја. Међутим, вредност свих употребљених материјала из тар. бр. 2932, 2933 и 2934 не сме прећи 20% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 2939

Концентрати од сламки мака са садржајем не мање од 50% по маси алкалоида

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex Глава 30

Фармацеутски производи; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

3002

Људска крв; Животињска крв припремљена за употребу у терапеутске, профилактичке или дијагностичке сврхе; Антисерум и остале фракције крви и имунолошки производи, модификовани или модификовани, било да јесу или нису добијени путем биотехнолошких процеса; Вакцине, токсини, културе микроорганизама (осим квасаца) и слични производи:

- Производи који се састоје од два или више састојака који су помешани за употребу у терапеутске или профилактичке сврхе, или непомешани производи за ове сврхе, припремљени у одмерене дозе, или у облике или паковања за продају на мало

Производња од материјала из било ког тарифног броја, укључујући остале материјале из тарифног броја 3002. Међутим, могу се употребити материјали истог описа као и производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

- Остало:

- - Људска крв

Производња од материјала из било ког тарифног броја, укључујући остале материјале из тарифног броја 3002. Међутим, могу се употребити материјали истог описа као и производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

- - Животињска крв припремљена за терапеутске или профилактичке сврхе

Производња од материјала из било ког тарифног броја, укључујући остале материјале из тарифног броја 3002. Међутим, могу се употребити материјали истог описа као и производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

- - Фракције крви, осим антисерума, хемоглобина и крвних глобулина и серумских глобулина

Производња од материјала из било ког тарифног броја, укључујући остале материјале из тарифног броја 3002. Међутим, могу се употребити материјали истог описа као и производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

- - Хемоглобин, крвни глобулини и серумски глобулини

Производња од материјала из било ког тарифног броја, укључујући остале материјале из тарифног броја 3002. Међутим, могу се употребити материјали истог описа као и производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

- - Остало

Производња од материјала из било ког тарифног броја, укључујући остале материјале из тарифног броја 3002. Међутим, могу се употребити материјали истог описа као и производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

3003 и 3004

Лекови (изузев производа из тар. бр. 3002, 3005 или 3006):

- Добијени од амикацина из тарифног броја 2941

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити и други материјали из тарифног броја 3003 и 3004, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

- Остало

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити и други материјали из тарифног броја 3003 и 3004, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

-

ex 3006

Фармацеутски отпаци наведени у Напомени 4(и) уз Главу 30

Задржава се порекло производа из првобитног сврставања

- Стерилна хируршка или зубарска средства за спречавање пријањања, без обзира на то да ли се могу апсорбовати или не:

- - израђена од пластичне масе

Производња код које вредност свих употребљених материјала из Главе 39 није већа од 20% цене производа франко фабрика (5)

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

- - израђена од тканине

Производња од (7):

- природних влакана,

- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, нечешљаних нити другачије обрађених за предење, или

- хемијских материјала или текстилне целулозе

- Средства за која се може утврдити да се користе за стоме

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex Глава 31

Ђубрива; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 3105

Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; производи из ове главе у облику таблета или у паковањима бруто масе не преко 10 kg, осим:

- натријум нитрата

- калцијум цијанамида

- калијум сулфата

- магнезијум калијум сулфата

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex Глава 32

Екстракти за штављење или бојење; Танини и њихови деривати; Боје, пигменти и остале материје за бојење; Боје и лакови; Китови и остале масе за заптивање; Штампарске боје и мастила; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 3201

Танини и њихове соли, етри, естри и остали деривати

Производња од екстракта за штављење биљног порекла

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

3205

Лак боје; Препарати наведени у Напомени 3 уз ову главу, на бази лак боја (3)

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим из тар. бр. 3203, 3204 и 3205. Међутим, могу се употребити у други материјали из тарифног броја 3205, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex Глава 33

Етерична уља и резиноиди; Парфимеријски, козметички и тоалетни производи; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

3301

Етерична уља (без терпена или са терпенима), укључујући згуснута и чиста уља; Резиноиди; Екстраховане уљане смоле; Концентрати етеричних уља у мастима, стабилним уљима, восковима или слично, добијени поступком екстракције етеричних уља помоћу масти или мацерацијом; споредни терпенски производи добијени детерпенацијом етеричних уља; Водени дестилати и водени раствори етеричних уља

Производња од материјала из било ког тарифног броја, укључујући и од материјала различите „групе” (4) овог тарифног броја. Међутим, могу се употребити материјали из исте групе као и производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex Глава 34

Сапун, органска површински активна средства, препарати за прање, препарати за подмазивање, вештачки воскови, припремљени воскови, препарати за полирање или за уклањање масноће, свеће и слични производи, пасте за моделовање, „зубарски воскови” и зубарски препарати на бази гипса, осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 3403

Препарати за подмазивање који садрже мање од 70% по мае уља од нафте или уља добијена од битуменозних минерала

Поступци рафинисања и/или један или више специфичних процеса (1)

или

Други поступци код којих се сви употребљени материјали сврставају у тарифни број различит од тарифног броја у који се сврстава производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 50% цене производа франко фабрика

3404

Вештачки воскови и припремљени воскови:

- На бази парафина, нафтних воскова, воскова добијених од битуминозних минерала, пресованог парафина или парафина са одстрањеним уљем

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 50% цене производа франко фабрика

- Остало

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од:

- хидрогенизованих уља из тарифног броја 1516 која имају својства воска,

- масних киселина које нису хемијски дефинисане или индустријских масних алкохола који немају својства воскова из тарифног броја 3823, и

- материјала из тарифног броја 3404

Међутим, ови материјали се могу употребити, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex Глава 35

Беланчевинасте материје; Модификовани скробови; Лепкови; Ензими; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

3505

Декстрини и остали модификовани скробови (нпр. прежелатинизовани и естерификовани скробови); Лепкови на бази скробова или на бази декстрина или осталих модификованих скробова:

- Скробни етри и естри

Производња од материјала из било ког тарифног броја, укључујући остале материјале из тарифног броја 3505

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

- Остало

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја 1108

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 3507

Припремљени ензими на другом месту непоменути, нити обухваћени

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 36

Експлозиви; Пиротехнички производи; Шибице; Пирофорне легуре; Запаљиви препарати

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex Глава 37

Производи за фотографске или кинематографске сврхе; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

3701

Фотографске плоче и план-филмови, осетљиви на светлост, неосветљени, од било ког материјала осим од хартије, картона или текстила; План-филмови за тренутну (брзу) фотографију, осетљиви на светлост, неосветљени, у касетама или без касета:

- План-филмови за тренутну (брзу) фотографију у боји, у касетама

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим из тар. бр. 3701 и 3702. Међутим, могу се употребити у други материјали из тарифног броја 3702, под условом да њихова укупна вредност није већа од 30% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

- Остало

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим из тар. бр. 3701 и 3702. Међутим, могу се употребити у други материјали из тарифног броја 3701 и 3702, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

3702

Фотографски филмови у ролнама, осетљиви на светлост, неосветљени, од било ког материјала осим од хартије, картона или текстила; Филмови у ролнама за тренутне (брзе) фотографије, осетљиви на светлост, неосветљени

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим из тар. бр. 3701 и 3702

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

3704

Фотографске плоче, филмови, папир, картон и текстил, осветљени али неразвијени

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим из тар. бр. 3701 до 3704

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex Глава 38

Разни производи хемијске индустрије; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 3801

- Колоидни графит у раствору уља и полуколидни графит; угљеничне пасте за електроде

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

- Графит у облику пасте, где мешавина графита и минералних уља учествује са више од 30% по маси

Производња код које вредност свих употребљених материјала из тарифног броја 3403 није већа од 20% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 3803

Тал-уље, рафинисано

Рафинисање сировог тал-уља

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 3805

Алкохоли сулфатног терпентинског уља, пречишћени

Пречишћавање дестилациојом или рафинисањем сировог сулфатног терпентинског уља

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 3806

Смолни естри

Производња од смолних киселина

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 3807

Катран од дрвета (смола од катрана од дрвета)

Дестилација катрана од дрвета

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

3808

Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, средства против клијања, средства за регулацију раста биљака, дезинфицијенси и слични производи припремљени у облике или паковања за продају на мало или као препарати или производи (на пример, сумпорисане траке, фитиљи, свеће и хартија за убијање мува)

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

3809

Средства за дораду, носачи боја за убрзање бојења или фиксирање материја за бојење и остали производи и препарати (на пример, средства за апретуру и нагризање), који се употребљавају у индустрији текстила, хартије, коже и сличним индустријама, на другом месту непоменути нити обухваћени

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

3810

Препарати за нагризање металних површина; Топитељи и други помоћни препарати за меко или тврдо лемљење или заваривање; Прашкови и пасте за меко или тврдо лемљење и заваривање, који се састоје од метала и других материјала; Препарати који се употребљавају као језгро или облоге за електроде или шипке за заваривање

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

3811

Препарати против детонације, препарати за спречавање оксидације, за спречавање таложења смоле, побољшивачи вискозитета, препарати за спречавање корозије и остали припремљени адитиви за минерална уља (укључујући бензин) или за друге течности које се употребљавају за исте сврхе као минерална уља:

- Припремљени адитиви за уља за подмазивање, који садрже нафтна уља или уља добијена од битуменозних минерала

Производња код које вредност свих употребљених материјала из тарифног броја 3811 није већа од 50% цене производа франко фабрика

- Остало

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

3812

Припремљени убрзивачи вулканизације; Сложени пластификатори за гуму или пластичне масе, на другом месту непоменути,нити обухваћени; Препарати за спречавање оксидације и остали сложени стабилизатори за гуму или пластичне масе

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

3813

Препарати и пуњења за апарате за гашење пожара; Напуњене гранате за гашење пожара

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

3814

Сложени органски растварачи и разређивачи, на другом месту непоменути нити обухваћени; Припремљена средства за скидање премазних средстава или лакова

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

3818

Хемијски елементи допирани за употребу у електроници у облику дискова, плочица или сличних облика; Хемијска једињења допирана за употребу у електроници

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

3819

Течности за хидрауличне кочнице и остале припремљене течности за хидрауличну трансмисију, које не садрже или садрже мање од 70% по маси уља од нафтне или уља добијена од битуменозних минерала

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

3820

Препарати против смрзавања и припремљене течности за одлеђивање

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 3821

Припремљене подлоге за развој и одржавање микроорганизама (укључујући вирусе и слично) или биљних, људских или животињских ћелија

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

3822

Дијагностички или лабораторијски реагенси на подлози, припремљени дијагностички или лабораторијски реагенси, без обзира да ли су на подлози или не, осим оних из тар. бр. 3002 или 3006; Оверени референтни материјали

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

3823

Индустријске монокарбоксилне масне киселине; Кисела уља од рафинације; Индустријски масни алкохоли

Индустријске монокарбоксилне масне киселине; кисела уља од рафинације

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

- Индустријски масни алкохоли

Производња од материјала из било ког тарифног броја, укључујући остале материјале из тарифног броја 3823

3824

Припремљена везивна средства за ливачке калупе или ливачка језгра; Хемијски производи и препарати хемијске или сродних индустрија (укључујући и оне који се састоје од мешавина природних производа), на другом месту непоменути нити обухваћени:

Следећи производи из овог тарифног броја:

- - припремљена везивна средства за ливачке калупе или ливачка језгра на бази природних смолних производа

- - нафталенске киселине, њихове соли нерастворљиве у води и њихови естри

- - сорбитол, осим сорбитола из тарифног броја 2905

- - нафтни сулфонати, искључујући нафтне сулфонате алкалних метала, амонијума или етаноламина; тиофеноване сулфонске киселине из уља која су добијена од битуменозних минерала и њихове соли

- - измењивачи јона

- - апсорпциона средства за вакуум цеви

- - алкални оксид гвожђа за пречишћавање гаса

- - течни амонијум гас и употребљен оксид добијен пречишћавањем гаса од угља

- - сулфонафталенске киселине, њихове соли нерастворљиве у води и њихови естри

- - Фузелово и Дипелово уље

- мешавине соли које садрже различите анионе

- - пасте за копирање на бази желатина, укључујући и на подлози од хартије или текстила

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

- Остало

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

3826

Биодизел и његове мешавине, које не садрже или садрже мање од 70% по маси уља од нафте или уља добијених од битуменозних минерала

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

3901 до 3915

Пластичне масе у примарним облицима, отпаци, струготина и остаци од пластичних маса; осим оних из тар. бр. ex 3907 и 3912, за које важе доле наведена правила:

- Производи адиционе хомополимеризације, где само један мономер учествује са више од 99% по маси у укупном садржају полимера

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика, и

- у оквиру горе наведеног ограничења, вредност свих употребљених материјала из Главе 39 није већа од 20% цене производа франко фабрика (5)

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

- Остало

Производња код које вредност свих употребљених материјала из Главе 39 није већа од 20% цене производа франко фабрика (5)

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

ex 3907

- Кополимер, од поликарбоната и акрилонитрил-бутадиен-стиролног кополимера (ABS)

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити материјали који се сврставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под условом да њихова укупна вредност није већа од 50% цене производа франко фабрика (5)

- Полиестер

Производња код које вредност свих употребљених материјала из Главе 39 није већа од 20% цене производа франко фабрика и/или производња од поликарбоната тетраброма (бисфенол А)

3912

Целулоза и њени хемијски деривати, на другом месту непоменути нити обухваћени, у примарним облицима

Производња код које вредност свих употребљених материјала из истог тарифног броја у који се сврстава сам производ није већа од 20% цене производа франко фабрика

3916 до 3921

Полупроизводи и производи од пластичних маса; осим производа из ex тар. бр. 3916, 3917, 3920 и 3921, за које важе доле наведена правила:

- Пљоснати производи, који су обрађени на други начин, а не само површински или који су сечени у облике различите од правоугаоних (укључујући и квадратне); остали производи, који су обрађени на други начин, а не само површински

Производња код које вредност свих употребљених материјала из Главе 39 није већа од 50% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

- Остало:

- - Производи адиционе хомополимеризације, где само један мономер учествује са више од 99% по маси у укупном садржају полимера

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика, и

- у оквиру горе наведеног ограничења, вредност свих употребљених материјала из Главе 39 није већа од 20% цене производа франко фабрика (5)

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

- - Остало

Производња код које вредност свих употребљених материјала из Главе 39 није већа од 20% цене производа франко фабрика (5)

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

ex 3916 и ex 3917

Профилни облици и цеви

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика, и

- у оквиру горе наведеног ограничења, вредност свих употребљених материјала из истог тарифног броја у који се сврстава сам производ није већа од 20% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

ex 3920

- Листови или филмови јономера

Производња од термопластичне делимичне соли која је кополимер етилена и метакрилне киселине, делимично неутрализована јонима метала, углавном цинка и натријума

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

- Листови од регенерисане целулозе, полиамида или полиетилена

Производња код које вредност свих употребљених материјала из истог тарифног броја у који се сврстава сам производ није већа од 20% цене производа франко фабрика

ex 3921

Фолије од пластичних маса, метализиране

Производња од високотранспарентне полиестерске фолије, дебљине мање од 23 микрона (6)

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

3922 до 3926

Производи од пластичних маса

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex Глава 40

Каучук и производи од каучука и гуме; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex 4001

Ламиниране плоче од креп гуме за ципеле

Ламинирање листова природног каучука

4005

Мешавине каучука, невулканизоване, у примарним облицима или у облику плоча, листова или трака

Производња код које вредност свих употребљених материјала, осим природног каучука, није већа од 50% цене производа франко фабрика

4012

Протектиране или употребљаване спољне пнеуматске гуме; Пуне гуме и гуме са ваздушним коморама, (газећи слој протектори) и заштитни улошци (појасеви), од гуме:

- Протектиране гуме, пуне гуме и гуме са ваздушним коморама, од гуме

Протектирање употребљених гума

- Остало

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим из тар. бр. 4011 и 4012

ex 4017

Производи од тврде гуме

Производња од тврде гуме

ex Глава 41

Сирова ситна и крупна кожа (осим крзна) и штављена кожа; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex 4102

Сирова овчија или јагњећа кожа, без вуне

Скидање вуне са овчијих и јагњећи кожа са вуном

4104 до 4106

Штављене или „окореле” („crust”) крупне и ситне коже, без вуне или длаке, цепане или нецепане, али даље необрађиване

Поновно штављење коже

или

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

4107, 4112 и 4113

Кожа даље обрађена после штављења или чишћења, укључујући сушену кожу, без вуне или длаке, цепана или нецепана, осим коже из тарифног броја 4114

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тар. бр. 4104 до 4113

ex 4114

Лакована кожа и лакована ламинирана кожа; метализована кожа

Производња од материјала из тар. бр. 4104 до 4106, 4107, 4112 или 4113, под условом да њихова укупна вредност није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 42

Производи од коже; Седларски и сарачки производи; Предмети за путовање, ручне торбе и слични контејнери и производи од животињских црева (осим свиленог кетгута)

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex Глава 43

Природно и вештачко крзно; Производи од крзна; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex 4302

Штављена или обрађена крзна, састављена:

- Плоче, крстови и слични облици

Бељење или бојење, поред резања или састављања несастављених, штављених или обрађених крзна

- Остало

Производња од несастављених, штављених или обрађених крзна

4303

Одећа, прибор за одећу и остали производи од крзна

Производња од несастављених, штављених или обрађених крзна из тарифног броја 4302

ex Глава 44

Дрво и производи од дрвета; Дрвени угаљ; осим

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex 4403

Дрво, грубо обрађено (учетворено)

Производња од трупаца са кором или без коре или само отесаних

ex 4407

Дрво обрађено по дужини, резањем, глодањем или сечењем или љуштењем, дебљине преко 6 mm, рендисано, брушено или спојено на крајевима

Рендисање, брушење или спајање на крајевима

ex 4408

Листови за фурнирање (укључујући добијене сечењем на слојеве ламинираног дрвета) и листови за шпер плоче дебљине до 6 mm, спојени, и остало дрво дужно резано, сечено на ножу или љуштено, дебљине до 6 mm, рендисано, брушено или спојено на крајевима

Спајање, рендисање, брушење или спајање на крајевима

ex 4409

Дрво профилисано по дужини било које ивице, крајева или лица, рендисано или нерендисано, брушено или небрушено, неспојено или чеоно спојено на крајевима

- Брушено или спојено на крајевима

Брушење или спајање на крајевима

- Лајсне и венци

Прерада у облик лајсни или венаца

ex 4410 до ex 4413

Лајсне и венци од дрвета за предмете домаћинства, оквире, за унутрашњу декорацију

Прерада у облик лајсни или венаца

ex 4415

Сандуци, кутије, гајбе, добоши и слична амбалажа за паковање, од дрвета

Производња од дасака које нису исечене на одређену величину

ex 4416

Бурад, бачве, каце, чаброви и други бачварски производи и њихови делови, од дрвета

Производња од дуга, даље необрађених, осим сечених тестером на две главне површине

ex 4418

- Грађевинска столарија и остали производи за грађевинарство, од дрвета

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити плоче са саћем, шиндра резана или цепана

- Лајсне и венци

Прерада у облик лајсни или венаца

ex 4421

Дрвца за шибице; дрвени ексерчићи и клинчићи за обућу

Производња од дрвета из било ког тарифног броја, осим од дрвене жице из тарифног броја 4409

ex Глава 45

Плута и производи од плуте, осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

4503

Производи од природне плуте

Производња од природне плуте из тарифног броја 4501

Глава 46

Производи од сламе, еспарта или осталих материјала за плетарство; Корпарски и плетарски производи

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

Глава 47

Целулоза од дрвета или других влакнастих целулозних материјала; Хартија и картон (отпаци и остаци) за поновну прераду

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex Глава 48

Хартија и картон; Производи од хартијине пулпе, хартије или картона; осим

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex 4811

Хартија и картон, шпартани, са линијама или квадратићима

Производња од материјала за израду хартије из Главе 47

4816

Карбон хартија, самокопирајућа хартија и остале хартије за копирање или преношење (осим оних из тарифног броја 4809), матрице за умножавање и офсет плоче од хартије, у кутијама или без кутија

Производња од материјала за израду хартије из Главе 47

4817

Коверте, писма-коверте, дописнице и карте за дописивање од хартије или картона; Сетови за дописивање у кутијама, кесицама, нотесима и сличним паковањима од хартије или картона

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

-

ex 4818

Тоалетна хартија

Производња од материјала за израду хартије из Главе 47

ex 4819

Кутије, вреће и остали контејнери за паковање од хартије, картона, целулозне вате или листова и трака од целулозних влакана

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

-

ex 4820

Блокови листова за писање

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 4823

Остала хартија, картон, целулозна вата и листови и траке од целулозних влакана, сечени у одређене величине или облике

Производња од материјала за израду хартије из Главе 47

ex Глава 49

Штампане књиге, новине, слике и остали производи графичке индустрије; Рукописи, куцани текстови и планови

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

4909

Штампане или илустроване поштанске разгледнице; Честитке и карте које имају личне поруке, штампане, илустроване или неилустроване, са ковертима или без коверата или украса

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим из тар. бр. 4909 и 4911

4910

Календари свих врста, штампани, укључујући календар блокове:

- Тзв. „вечити” календари или календари са заменљивим блоковима монтираним на подлози од другог материјала осим од хартије или картона

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

-

- Остало

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим из тар. бр. 4909 и 4911

ex Глава 50

Свила; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex 5003

Отпаци од свиле (укључујући чауре неподесне за одмотавање, отпатке предива и рашчупане текстилне материјале), влачени или чешљани

Влачење или чешљање отпадака од свиле

5004 до ex 5006

Свилено предиво и предива од отпадака свиле

Производња од (7):

- сирове свиле или отпадака од свиле, влачених или чешљаних или на други начин припремљених за предење,

- осталих природних влакана која нису влачена нити чешљана нити другачије припремљена за предење

- хемијских материјала или текстилне целулозе, или

- материјала за израду хартије

-

5007

Ткани материјали од свиле или од отпадака свиле:

- са утканим гуменим нитима

Производња од једножичног предива (7)

- остало

Производња од (7):

- предива од кокосовог влакна,

- природних влакана,

- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, нечешљаних нити другачије обрађених за предење,

- хемијских материјала или текстилне целулозе, или

- хартије

или

Штампање са најмање две припремне или завршне радње (као што су одмашћивање, бељење, мерцеризација, термичка стабилизација, подизање волуминозности, каландрирање, обрада за отпорност на скупљање, завршна дорада, обогаћивање, импрегнација, поправљање и отклањање чворића), при чему укупна вредност употребљене нештампане тканине није већа од 47,5% цене производа франко фабрика

ex Глава 51

Вуна, фина или груба животињска длака; Предиво и ткани материјали од коњске длаке; осим

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

5106 до 5110

Предиво од вуне или фине или грубе животињске длаке или од коњске длаке

Производња од (7):

- сирове свиле или отпадака од свиле, влачених или чешљаних или на други начин припремљених за предење,

- природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

- хемијских материјала или текстилне целулозе, или

- материјала за израду хартије

-

5111 до 5113

Ткани материјали од вуне или фине или грубе животињске длаке или од коњске длаке

- са утканим гуменим нитима

Производња од једножичног предива (7)

- остало

Производња од (7):

- предива од кокосовог влакна,

- природних влакана,

- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, нечешљаних нити другачије обрађених за предење,

- хемијских материјала или текстилне целулозе, или

- хартије

или

Штампање са најмање две припремне или завршне радње (као што су одмашћивање, бељење, мерцеризација, термичка стабилизација, подизање волуминозности, каландрирање, обрада за отпорност на скупљање, завршна дорада, обогаћивање, импрегнација, поправљање и отклањање чворића), при чему укупна вредност употребљене нештампане тканине није већа од 47,5% цене производа франко фабрика

ex Глава 52

Памук; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

5204 до 5207

Предиво и конац од памука

Производња од (7):

- сирове свиле или отпадака од свиле, влачених или чешљаних или на други начин припремљених за предење,

- природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

- хемијских материјала или текстилне целулозе, или

- материјала за израду хартије

-

5208 до 5212

Ткани материјали од памука:

- са утканим гуменим нитима

Производња од једножичног предива (7)

- остало

Производња од (7):

- предива од кокосовог влакна,

- природних влакана,

- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, нечешљаних нити другачије обрађених за предење,

- хемијских материјала или текстилне целулозе, или

- хартије

или

Штампање са најмање две припремне или завршне радње (као што су одмашћивање, бељење, мерцеризација, термичка стабилизација, подизање волуминозности, каландрирање, обрада за отпорност на скупљање, завршна дорада, обогаћивање, импрегнација, поправљање и отклањање чворића), при чему укупна вредност употребљене нештампане тканине није већа од 47,5% цене производа франко фабрика

ex Глава 53

Остала биљна текстилна влакна; Предиво од хартије и ткани материјали од предива од хартије; осим

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

5306 до 5308

Предиво од осталих биљних текстилних влакана; Предиво од хартије

Производња од (7):

- сирове свиле или отпадака од свиле, влачених или чешљаних или на други начин припремљених за предење,

- природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

- хемијских материјала или текстилне целулозе, или

- материјала за израду хартије

-

5309 до 5311

Ткани материјали од осталих биљних текстилних влакана; Ткани материјали од предива од хартије:

- са утканим гуменим нитима

Производња од једножичног предива (7)

- остало

Производња од (7):

- предива од кокосовог влакна,

- јута предива,

- природних влакана,

- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, нечешљаних нити другачије обрађених за предење,

- хемијских материјала или текстилне целулозе, или

- хартије

или

Штампање са најмање две припремне или завршне радње (као што су одмашћивање, бељење, мерцеризација, термичка стабилизација, подизање волуминозности, каландрирање, обрада за отпорност на скупљање, завршна дорада, обогаћивање, импрегнација, поправљање и отклањање чворића), при чему укупна вредност употребљене нештампане тканине није већа од 47,5% цене производа франко фабрика

5401 до 5406

Предиво, монофиламенти и конац од вештачких или синтетичких филамената

Производња од (7):

- сирове свиле или отпадака од свиле, влачених или чешљаних или на други начин припремљених за предење,

- природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

- хемијских материјала или текстилне целулозе, или

- материјала за израду хартије

-

5407 и 5408

Ткани материјали од предива вештачких или синтетичких филамената:

- са утканим гуменим нитима

Производња од једножичног предива (7)

- остало

Производња од (7):

- предива од кокосовог влакна,

- природних влакана,

- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, нечешљаних нити другачије обрађених за предење,

- хемијских материјала или текстилне целулозе, или

- хартије

или

Штампање са најмање две припремне или завршне радње (као што су одмашћивање, бељење, мерцеризација, термичка стабилизација, подизање волуминозности, каландрирање, обрада за отпорност на скупљање, завршна дорада, обогаћивање, импрегнација, поправљање и отклањање чворића), при чему укупна вредност употребљене нештампане тканине није већа од 47,5% цене производа франко фабрика

5501 до 5507

Вештачка или синтетичка влакна, сечена

Производња од хемијских материјала или текстилне целулозе

5508 до 5511

Предиво и конац за шивење од вештачких или синтетичких влакана, сечених

Производња од (7):

- сирове свиле или отпадака од свиле, влачених или чешљаних или на други начин припремљених за предење,

- природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

- хемијских материјала или текстилне целулозе, или

- материјала за израду хартије

-

5512 до 5516

Ткани материјали од вештачких или синтетичких влакана, сечених

- са утканим гуменим нитима

Производња од једножичног предива (7)

- остало

Производња од (7):

- предива од кокосовог влакна,

- природних влакана,

- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, нечешљаних нити другачије обрађених за предење,

- хемијских материјала или текстилне целулозе, или

- хартије

или

Штампање са најмање две припремне или завршне радње (као што су одмашћивање, бељење, мерцеризација, термичка стабилизација, подизање волуминозности, каландрирање, обрада за отпорност на скупљање, завршна дорада, обогаћивање, импрегнација, поправљање и отклањање чворића), при чему укупна вредност употребљене нештампане тканине није већа од 47,5% цене производа франко фабрика

ex Глава 56

Вата, филц и неткани текстил; Специјална предива; Канапи, ужад, конопци и каблови и производи од њих, осим:

Производња од (7):

- предива од кокосовог влакна,

- природних влакана,

- хемијских материјала или текстилне целулозе, или

- материјала за израду хартије

-

5602

Филц, импрегнисан или неимпрегнисан, превучен или непревучен, прекривен или непрекривен, ламиниран или неламиниран:

- Иглани филц

Производња од (7):

- природних влакана, или

- хемијских материјала или текстилне целулозе

Међутим:

- полипропиленски филамент из тарифног броја 5402,

- пропиленска влакна из тар. бр. 5503 или 5506, или

- каблови од полипропиленских филамената из тарифног броја 5501, код којих је, у свим случајевима, садржај сваког филамента или влакна мањи од 9 децитекса, могу се употребити, под условом да њихова укупна вредност није већа од 40% цене производа франко фабрика

- остало

Производња од (7):

- природних влакана,

- вештачких или синтетичких влакана, сечених, или

- хемијских материјала или текстилне целулозе

-

5604

Нити и корд од гуме или каучука, прекривени текстилним материјалом; Текстилно предиво, траке и слично из тар. бр. 5404 или 5405, импрегнисани, превучени, прекривени, обложени каучуком или гумом или пластичном масом:

- Нити и корд од гуме или каучука, прекривени текстилним материјалом

Производња од нити од гуме или каучука и корда који нису прекривени текстилним материјалом

- Остало

Производња од (7):

- природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије обрађених за предење,

- хемијских материјала или текстилне целулозе, или

- материјала за израду хартије

-

5605

Метализовано предиво, обавијено и необавијено, које представља текстилно предиво, траку или слично из тар. бр. 5404 или 5405, комбиновано са металом у облику нити, трака или праха или прекривено металом

Производња од (7):

- природних влакана,

- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, нечешљаних нити другачије обрађених за предење,

- хемијских материјала или текстилне целулозе, или

- материјала за израду хартије

-

5606

Обавијено предиво, траке и слично из тар. бр. 5404 или 5405 (осим оних из тарифног броја 5605 и обавијеног предива од коњске длаке); Жанила предиво (укључујући флоковано жанила предиво); Ефектно замкасто предиво

Производња од (7):

- природних влакана,

- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, нечешљаних нити другачије обрађених за предење,

- хемијских материјала или текстилне целулозе, или

- материјала за израду хартије

-

Глава 57

Теписи и остали текстилни подни покривачи:

- од игланог филца

Производња од (7):

- природних влакана, или

- хемијских материјала или текстилне целулозе

Међутим:

- полипропиленски филамент из тарифног броја 5402,

- пропиленска влакна из тар. бр. 5503 или 5506, или

- каблови од полипропиленских филамената из тарифног броја 5501,

код којих је, у свим случајевима, садржај сваког филамента или влакна мањи од 9 децитекса, могу се употребити, под условом да њихова укупна вредност није већа од 40% цене производа франко фабрика

Тканина од јуте може се употребљавати као подлога

- од осталог филца

Производња од (7):

- природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије обрађених за предење, или

- хемијских материјала или текстилне целулозе

-

- остало

Производња од (7):

- предива од кокосовог влакна или јуте,

- синтетичког или вештачког филамент предива,

- природних влакана, или

- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, нечешљаних нити другачије обрађених за предење

Тканина од јуте може се употребљавати као подлога

ex Глава 58

Специјалне тканине; Тафтовани текстилни производи; Чипке; Таписерије; Позамантерија; Вез, осим:

- комбиновани са гуменим нитима

Производња од једножичног предива (7)

- остало

Производња од (7):

- природних влакана,

- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, нечешљаних нити другачије обрађених за предење, или

- хемијских материјала или текстилне целулозе

или

Штампање са најмање две припремне или завршне радње (као што су одмашћивање, бељење, мерцеризација, термичка стабилизација, подизање волуминозности, каландрирање, обрада за отпорност на скупљање, завршна дорада, обогаћивање, импрегнација, поправљање и отклањање чворића), при чему укупна вредност употребљене нештампане тканине није већа од 47,5% цене производа франко фабрика

5805

Таписерије ручно ткане (врста: гоблена, фландрија, обисон, бове и сличне) и таписерије иглом рађене (нпр. ситним бодом, унакрсним бодом), било да јесу или нису готове

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

5810

Вез у метражи, у тракама или мотивима

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

-

5901

Текстилне тканине превучене лепком или скробним материјама, које се користе за спољно повезивање књига или за сличне сврхе; Тканине за прецртавање; Канафас припремљен за сликање; Круте тканине (буграм) и сличне круте текстилне тканине које се користе за израду шешира

Производња од предива

5902

Корд материјал за спољашње пнеуматске гуме од предива од најлона или других полиамида, полиестера или вискозног рајона, велике јачине:

- са садржајем до 90% по маси текстилних материјала

Производња од предива

- остало

Производња од хемијских материјала или текстилне целулозе

5903

Текстилне тканине импрегнисане, превучене, прекривене или ламиниране пластичном масом, осим оних из тарифног броја 5902

Производња од предива

или

Штампање са најмање две припремне или завршне радње (као што су одмашћивање, бељење, мерцеризација, термичка стабилизација, подизање волуминозности, каландрирање, обрада за отпорност на скупљање, завршна дорада, обогаћивање, импрегнација, поправљање и отклањање чворића), при чему укупна вредност употребљене нештампане тканине није већа од 47,5% цене производа франко фабрика

5904

Линолеум, неисечен или сечен у облике; Подни покривачи који се састоје од превлаке или покривке нанете на текстилну подлогу, неисечени или сечени у облике

Производња од предива (7)

5905

Зидни тапети од текстила:

- импрегнисани, превучени, прекривени или ламинирани гумом, пластичним или другим материјалима

Производња од предива

- остало

Производња од (7):

- предива од кокосовог влакна,

- природних влакана,

- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, нечешљаних нити другачије обрађених за предење, или

- хемијских материјала или текстилне целулозе

или

Штампање са најмање две припремне или завршне радње (као што су одмашћивање, бељење, мерцеризација, термичка стабилизација, подизање волуминозности, каландрирање, обрада за отпорност на скупљање, завршна дорада, обогаћивање, импрегнација, поправљање и отклањање чворића), при чему укупна вредност употребљене нештампане тканине није већа од 47,5% цене производа франко фабрика

5906

Каучуковане или гумиране текстилне тканине, осим оних из тарифног броја 5902:

- плетени или кукичани материјали

Производња од (7):

- природних влакана,

- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, нечешљаних нити другачије обрађених за предење, или

- хемијских материјала или текстилне целулозе

-

- остале тканине од синтетичког филамент предива, са садржајем преко 90% по маси текстилних материјала

Производња од хемијских материјала

- остало

Производња од предива

5907

Текстилне тканине на други начин импрегнисане, превучене или прекривене; Осликана платна за позоришне кулисе, текстилне позадине за атељеа или слично

Производња од предива

или

Штампање са најмање две припремне или завршне радње (као што су одмашћивање, бељење, мерцеризација, термичка стабилизација, подизање волуминозности, каландрирање, обрада за отпорност на скупљање, завршна дорада, обогаћивање, импрегнација, поправљање и отклањање чворића), при чему укупна вредност употребљене нештампане тканине није већа од 47,5% цене производа франко фабрика

5908

Фитиљи од текстила, ткани, уплетени или плетени, за лампе, пећи, упаљаче, свеће или слично; Чарапице за гасно осветљење или цевасто плетени материјали за чарапице, импрегнисани или неимпрегнисани:

- чарапице за гасно осветљење, импрегнисане

Производња од цевасто плетене тканине за гасно осветљење

- остало

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

5909 до 5911

Текстилни производи за индустријску употребу:

- дискови и прстенови за полирање, осим од филца из тарифног броја 5911

Производња од предива, остатака влакана или крпа из тарифног броја 6310

- тканине, какве се најчешће употребљавају у производњи хартије или за друге техничке сврхе, постављене или не, импрегнисане, односно превучене или не, цевасте или бесконачне са једножичном или вишежичном основом и/или потком, или равно ткане са вишеструком основом и/или потком из тарифног броја 5911

Производња од (7):

- предива од кокосовог влакна,

- следећих материјала:

- – предиво од политетрафлуоретилена (8),

- – предиво од синтетичких текстилних влакана ароматизованих полиамида, која су добијена поликондензацијом m-фениленедиамина и изофталне киселине,

- – монофила политетрафлуоретилена (8),

- – предива од синтетичких текстилних влакана од поли-p-фенилен терефталамида,

- – предива од стакленог влакна превученог фенолном смолом и обавијеног предивом од акрила (8),

- – кополиестер монофиламенти од полиестера и смоле терефталне киселине и 1,4 циклохексанедиетанола и изофталне киселине

- – природних влакана,

- – вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, нечешљаних нити другачије обрађених за предење, или

- – хемијских материјала или текстилне целулозе

- остало

Производња од (7):

- предива од кокосовог влакна,

- природних влакана,

- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, нечешљаних нити другачије обрађених за предење, или

- хемијских материјала или текстилне целулозе

-

Глава 60

Плетени или кукичани материјали

Производња од (7):

- природних влакана,

- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, нечешљаних нити другачије обрађених за предење, или

- хемијских материјала или текстилне целулозе

-

Глава 61

Одећа и прибор за одећу, плетени или кукичани:

- добијени шивењем или на други начин састављањем два или више комада плетеног или кукичаног материјала, који су били искројени у потребне облике или били произведени већ обликовани

Производња од предива (7) (9)

- oстало

Производња од (7):

- природних влакана,

- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, нечешљаних нити другачије обрађених за предење, или

- хемијских материјала или текстилне целулозе

-

ex Глава 62

Одећа и прибор за одећу, неплетени и некукичани, осим:

Производња од предива (7) (9)

ex 6202,

ex 6204,

ex 6206,

ex 6209 и

ex 6211

Одећа за жене, девојчице и бебе и готов прибор за одећу за бебе, везени

Производња од предива (9)

или

Производња од невезене тканине, под условом да вредност употребљеног невезеног материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика (9)

ex 6210 и

ex 6216

Ватроотпорна опрема од материјала превучених фолијом полиестера на коју је нанет слој алуминијумског праха

Производња од предива (9)

или

Производња од непремазане тканине, под условом да вредност употребљеног непремазаног материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика (9)

6213 и 6214

Марамице, шалови, ешарпе, мараме, шамије, велови и слични производи:

- везени

Производња од небељеног једножичног предива (7) (9)

или

Производња од невезене тканине, под условом да вредност употребљеног невезеног материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика (9)

- oстало

Производња од небељеног једножичног предива (7) (9)

или

Довршавање, после кога следи штампање са најмање две припремне или завршне радње (као што су одмашћивање, бељење, мерцеризација, термичка стабилизација, подизање волуминозности, каландрирање, обрада за отпорност на скупљање, завршна дорада, обогаћивање, импрегнација, поправљање и отклањање чворића), под условом да вредност употребљене нештампане робе из тар. бр. 6213 и 6214 није већа од 47,5% цене производа франко фабрика

6217

Остали готов прибор за одећу; Делови одеће или прибора за одећу, осим оних из тарифног броја 6212:

- везени

Производња од предива (9)

или

Производња од невезене тканине, под условом да вредност употребљеног невезеног материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика (9)

- ватроотпорна опрема од материјала превучених фолијом полиестера на коју је нанет слој алуминијумског праха

Производња од предива (9)

или

Производња од непремазане тканине, под условом да вредност употребљеног непремазаног материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика (9)

- постава за крагне и манжетне, скројена

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

-

- остало

Производња од предива (9)

ex Глава 63

Остали готови производи од текстила; Сетови; Изношена, дотрајала одећа и дотрајали производи од текстила; Крпе; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

6301 до 6304

Ћебад, путни покривачи, постељно рубље, итд.; Завесе, итд.; остали производи за унутрашње опремање:

- од филца, од нетканих материјала

Производња од (7):

- природних влакана, или

- хемијских материјала или текстилне целулозе

-

- остало:

- - везени

Производња од небељеног једножичног предива (7) (9)

или

Производња од невезене тканине (осим плетених или кукичаних), под условом да вредност употребљеног невезеног материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

- - остало

Производња од небељеног једножичног предива (7) (9)

6305

Вреће и врећице за паковање робе

Производња од (7):

- природних влакана,

- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, нечешљаних нити другачије обрађених за предење, или

- хемијских материјала или текстилне целулозе

-

6306

Цераде, надстрешнице и тенде; Шатори; Једра за чамце, даске за једрење или сувоземна возила; Производи за камповање:

- од нетканих материјала

Производња од (7) (9):

- природних влакана, или

- хемијских материјала или текстилне целулозе

-

- остало

Производња од небељеног једножичног предива (8) (9)

6307

Остали готови производи, укључујући модне кројеве за одећу

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

6308

Сетови који се састоје од комада тканине и предива с прибором или без прибора, за израду простирки, таписерија, везених столњака или салвета или сличних од текстила, припремљени у паковањима за продају на мало

Сваки производ у сету мора да задовољава правило које би се на њега применило и да није у сету. Међутим, у сету могу да буду производи без порекла, под условом да њихова укупна вредност није већа од 15% цене сета франко фабрика

ex Глава 64

Обућа, камашне и слични производи; Делови тих производа, осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од спојених горњишта причвршћених на унутрашње ђонове или на друге делове ђонова из тарифног броја 6406

6406

Делови обуће (укључујући горњишта која су спојена или неспојена са унутрашњим ђоновима); Улошци за обућу, умеци за пете и слични производи; Камашне, увијаче и слични производи и њихови делови

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex Глава 65

Покривке за главу и њихови делови; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

6505

Шешири и друге покривке за главу, плетени или кукичани, или израђени од чипке, филца или осталих текстилних метражних материјала (осим од трака), укључујући постављене или украшене; Мреже за косу од било ког материјала, укључујући постављене или украшене

Производња од предива или од текстилних влакана (10)

ex Глава 66

Кишобрани, сунцобрани, штапови, штапови-столице, бичеви, корбачи и њихови делови; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

6601

Кишобрани и сунцобрани (укључујући штапове-кишобране, вртне кишобране и сличне кишобране)

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 67

Перје и паперје, препарирано и производи израђени од перја и паперја; Вештачко цвеће; Производи од људске косе

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex Глава 68

Производи од камена, гипса, цемента, азбеста, лискуна или сличних материјала, осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex 6803

Производи од шкриљца или од агломерисаног шкриљца

Производња од обрађеног шкриљца

ex 6812

Производи од азбеста; производи од мешавина на бази азбеста или мешавина на бази азбеста и магнезијум-карбоната

Производња од материјала из било ког тарифног броја

ex 6814

Производи од лискуна, укључујући и од агломерисаног или реконституисаног лискуна на подлози од хартије, картона или осталих материјала

Производња од обрађеног лискуна (укључујући и од агломерисаног или реконституисаног лискуна)

Глава 69

Керамички производи

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex Глава 70

Стакло и производи од стакла; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex 7003,

ex 7004 и

ex 7005

Стакло са нерефлектујућим слојем

Производња од материјала из тарифног броја 7001

7006

Стакло из тар. бр. 7003, 7004 или 7005, савијено, са обрађеним ивицама, гравирано, бушено, емајлирано или на други начин обрађено, неуоквирено нити спојено са другим материјалима

- подлоге стаклених плоча, превучене диелектричним танким слојем и степена полупроводљивости у складу са стандардима SEMII (11)

Производња од подлога стаклених плоча из тарифног броја 7006, непревучених

- остало

Производња од материјала из тарифног броја 7001

7007

Сигурносно стакло, од каљеног или слојевитог стакла

Производња од материјала из тарифног броја 7001

7008

Вишезидни панел елементи за изолацију, од стакла

Производња од материјала из тарифног броја 7001

7009

Огледала од стакла, урамљена или неурамљена, укључујући и ретровизоре

Производња од материјала из тарифног броја 7001

7010

Балони, боце, тегле, лонци, фиоле, ампуле и остали контејнери од стакла, за транспорт или паковање робе; Тегле од стакла за конзервисање; Чепови, поклопци и остали затварачи, од стакла

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Резање стаклених производа, под условом да укупна вредност употребљених нерезаних стаклених производа није већа од 50% цене производа франко фабрика

7013

Производи од стакла врста који се употребљавају за столом, у кухињи, за тоалетне сврхе, у канцеларијама, за унутрашњу декорацију и сличне сврхе (осим оних из тар. бр. 7010 или 7018)

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Резање стаклених производа, под условом да укупна вредност употребљених нерезаних стаклених производа није већа од 50% цене производа франко фабрика

или

Украшавање руком (са изузетком сито штампе) ручно дуваних стаклених производа, под условом да укупна вредност ручно дуваних стаклених производа није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 7019

Предмети од стаклених влакана (осим предива)

Производња од:

- необојених снопова стаклених влакана, ровинга, предива и сечених нити, или

- стаклене вуне

-

ex Глава 71

Природни или култивисани бисери, драго или полудраго камење, племенити метали, метали платирани племенитим металима и производи од њих; Имитације накита; Метални новац, осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex 7101

Природни или култивисани бисери, сортирани, привремено нанизани ради лакшег транспорта

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 7102,

ex 7103 и

ex 7104

Обрађено драго или полудраго камење (природно, синтетичко или реконституисано)

Производња од необрађеног драгог или полудрагог камења

7106, 7108 и 7110

Племенити метали:

- необрађени

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тар. бр. 7106, 7108 и 7110

или

Електролитичка, термичка или хемијска сепарација племенитих метала из тар. бр. 7106, 7108 или 7110

или

Легирање племенитих метала из тар. бр. 7106, 7108 или 7110 међусобно или са простим металима

- у облику полупроизвода или у облику праха

Производња од необрађених племенитих метала

ex 7107,

ex 7109 и

ex 7111

Метали платирани племенитим металима, у облику полупроизвода

Производња од метала платираних племенитим металима, необрађених

7116

Предмети од природних или култивисаних бисера, драгог или полудрагог камења (природног, синтетичког или реконституисаног)

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

7117

Имитације накита

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња од делова простих метала, непревучених нити прекривених племенитим металима, под условом да вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex Глава 72

Гвожђе и челик; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

7207

Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика

Производња од материјала из тар. бр. 7201, 7202, 7203, 7204 или 7205

7208 до 7216

Пљоснати ваљани производи, шипке, профили од гвожђа или нелегираног челика

Производња од ингота или других примарних облика из тарифног броја 7206

7217

Жица од гвожђа или нелегираног челика

Производња од полупроизвода из тарифног броја 7207

ex 7218, 7219 до 7222

Полупроизводи, пљоснати ваљани производи, шипке и профили од нерђајућег челика

Производња од ингота или других примарних облика из тарифног броја 7218

7223

Жица од нерђајућег челика

Производња од полупроизвода из тарифног броја 7218

ex 7224, 7225 до 7228

Полупроизводи, пљоснати ваљани производи, топловаљане шипке у лабаво намотаним котуровима; профили од осталих легираних челика; шупље бушаће шипке, од легираног или нелегираног челика

Производња од ингота или других примарних облика из тар. бр. 7206, 7218 или 7224

7229

Жица од осталих легираних челика

Производња од полупроизвода из тарифног броја 7224

ex Глава 73

Производи од гвожђа или челика; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex 7301

Талпе

Производња од материјала из тарифног броја 7206

7302

Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа и челика: шине, шине-вођице и назубљене шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина

Производња од материјала из тарифног броја 7206

7304, 7305 и 7306

Цеви и шупљи профили, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика

Производња од материјала из тар. бр. 7206, 7207, 7218 или 7224

ex 7307

Прибор за цеви од нерђајућег челика (ISO бр. X5CrNiMo 1712), који се састоји од више делова

Извртање, бушење, проширивање, нарезивање, чишћење пешчаним млазом кованих грубо уобличених полупроизвода за профиле (blanks), под условом да њихова укупна вредност није већа од 35% цене производа франко фабрика

7308

Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр. мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика

Међутим, заварени углови, калупи и профили из тарифног броја 7301 не смеју да се користе

ex 7315

Ланци против клизања

Производња код које вредност свих употребљених материјала из тарифног броја 7315 није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex Глава 74

Бакар и производи од бакра; осим:

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

-

7401

Бакренац; Цемент бакар (преципитат бакра)

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

7402

Нерафинисани бакар; Бакарне аноде за електролитичку рафинацију

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

7403

Рафинисани бакар и легуре бакра, сирови:

- рафинисани бакар

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

- легуре бакра и рафинисани бакар са садржајем других елемената

Производња од рафинисаног бакра, сировог, или од отпадака и остатака од бакра

7404

Отпаци и остаци, од бакра

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

7405

Предлегуре бакра

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex Глава 75

Никл и производи од никла; осим:

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

-

7501 до 7503

Никлов каменац, синтеровани оксиди никла и други међупроизводи металургије никла; сирови никл; отпаци и остаци од никла

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex Глава 76

Алуминијум и производи од алуминијума; осим:

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

-

7601

Алуминијум, сирови

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

или

Производња термичким или електролитичким поступком од нелегираног алуминијума или од отпадака и остатака од алуминијума

7602

Отпаци и остаци, од алуминијума

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex 7616

Производи од алуминијума осим газе, тканина, решетки, мрежа, ограда, материјала за ојачавање и сличних материјала (укључујући и бескрајне траке), од алуминијумске жице и решетки од развученог метала од алуминијума

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу да се употребе газа, тканине, решетке, мреже, ограде, материјали за ојачавање и слични материјали (укључујући и бескрајне траке), од алуминијумске жице или решетке од развученог метала од алуминијума; и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

-

Глава 77

Резервисана за могућу каснију употребу у ХС

ex Глава 78

Олово и производи од олова; осим:

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

7801

Сирово олово:

- рафинисано олово:

Производња од „меканог олова” (буљон олова) или од „радног” олова

- остало

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, отпаци и остаци из тарифног броја 7802 не смеју да се користе

7802

Отпаци и остаци, од олова

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex Глава 79

Цинк и производи од цинка; осим

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

-

7901

Цинк, сирови

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, отпаци и остаци из тарифног броја 7902 не смеју да се користе

7902

Отпаци и остаци, од цинка

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex Глава 80

Калај и производи од калаја; осим

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

-

8001

Калај, сирови

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, отпаци и остаци из тарифног броја 8002 не смеју да се користе

8002 и 8007

Отпаци и остаци, од калаја; остали производи од калаја

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

Глава 81

Остали прости метали; Кермети; Производи од њих:

- остали прости метали, обрађени; производи од њих

Производња код које вредност свих употребљених материјала из истог тарифног броја у који се сврстава сам производ није већа од 50% цене производа франко фабрика

- остало

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex Глава 82

Алати, ножарски производи, кашике и виљушке, од простих метала; Њихови делови од простих метала, осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

8206

Алати, из два или више тар. бр. 8202 до 8205, у сетовима за продају на мало

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим из тар. бр. 8202 до 8205. Међутим, алати из тар. бр. 8202 до 8205 могу да се налазе у сету, под условом да њихова укупна вредност није већа од 15% цене сета франко фабрика

8207

Изменљиви алат за ручне алатке, са или без механичког погона, или за машине алатке (нпр, за пресовање, ковање, утискивање, просецање, нарезивање и урезивање навоја, бушење, проширивање отвора, стругање, провлачење, глодање или за одвијање/завијање одврткама) укључујући матрице за извлачење или екструдирање метала и алата за бушење стена и земље

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

-

8208

Ножеви и сечива, за машине или механичке справе

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 8211

Ножеви са сечивом, назубљени или не (укључујући вртне ножеве), осим ножева из тарифног броја 8208

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу да се употребе сечива и дршке од простих метала

8214

Остали ножарски производи (нпр. машинице за шишање или стрижу, месарске или кухињске сатаре, месарске секире и ножеви за сецкање меса, ножеви за папир); Сетови и справе за маникир и педикир (укључујући и турпије за нокте)

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити дршке од простих метала

8215

Кашике, виљушке, кутлаче, кашике за пену, лопатице за сервирање колача, ножеви за рибу, ножеви за маслац, штипаљке за шећер и сличан кухињски и стони прибор

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити дршке од простих метала

ex Глава 83

Разни производи од простих метала; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex 8302

Остали окови, прибор и слични производи за грађевине, и аутоматски затварачи врата

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити у други материјали из тарифног броја 8302, под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

ex 8306

Статуете и други украси од простих метала

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити у други материјали из тарифног броја 8306, под условом да њихова укупна вредност није већа од 30% цене производа франко фабрика

ex Глава 84

Нуклеарни реактори, котлови, машине и механички уређаји; Њихови делови; осим:

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

ex 8401

Нуклеарни гориви елементи

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

8402

Котлови за производњу водене и друге паре (осим котлова за централно грејање који могу да произведу пару ниског притиска); Котлови за прегрејану воду

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

8403 до ex 8404

Котлови за централно грејање, осим котлова из тарифног броја 8402 и помоћни уређаји за котлове за централно грејање

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим из тар. бр. 8403 и 8404

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

8406

Турбине на водену и другу пару

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

8407

Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице, са наизменичним или обртним кретањем клипа

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

8408

Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије (дизел или полудизел мотори)

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

8409

Делови погодни искључиво или углавном за моторе из тар. бр. 8407 или 8408

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

8411

Турбомлазни мотори, турбопропелерни мотори и остале гасне турбине

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

8412

Остале погонске машине и мотори

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 8413

Пумпе за потискивање са ротационим кретањем

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

ex 8414

Индустријски вентилатори, дуваљке и слично

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

8415

Уређаји за климатизацију који се састоје од вентилатора на моторни погон и елемената за мењање температуре и влажности ваздуха, укључујући машине у којима се влажност не може регулисати независно од температуре

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

8418

Фрижидери, замрзивачи и остали уређаји за хлађење или замрзавање, електрични или остали; Топлотне пумпе, осим уређаја за климатизацију ваздуха из тарифног броја 8415

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ,

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- код које вредност свих употребљених материјала без порекла није већа од укупне вредности употребљених материјала са пореклом

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

ex 8419

Машине и уређаји за индустрију дрвета, хартијине масе, хартије и картона

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- у оквиру горе наведеног ограничења, вредност свих употребљених материјала из истог тарифног броја у који се сврстава сам производ није већа од 25% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

8420

Каландери и остале машине за ваљање, осим за метале или стакло, и ваљци за њих

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- у оквиру горе наведеног ограничења, вредност свих употребљених материјала из истог тарифног броја у који се сврстава сам производ није већа од 25% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

8423

Ваге (осим вага осетљивости до 5 cg), укључујући и машине за бројање и контролу, које раде на бази мерења масе; Тегови за ваге свих врста

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

8425 до 8428

Машине за дизање, манипулацију, утовар или истовар

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употребљених материјала из тарифног броја 8431 није већа од 10% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

8429

Булдожери, англдозери, машине за равнање (грејдери), скрепери, багери, утоваривачи са лопатом, машине за набијање и друмски ваљци, самоходни:

- друмски ваљци

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

- остало

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употребљених материјала из тарифног броја 8431 није већа од 10% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

8430

Остале машине за премештање, равнање, стругање, копање, набијање, вађење или бушење земље, минерала или руда; Макаре и машине за вађење шипова; Снежни плугови и дуваљке за снег

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употребљених материјала из тарифног броја 8431 није већа од 10% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

ex 8431

Делови погодни за употребу искључиво или углавном са друмским ваљцима

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

8439

Машине за производњу целулозе од влакнастих целулозних материјала или за производњу или довршавање хартије или картона

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- у оквиру горе наведеног ограничења, вредност свих употребљених материјала из истог тарифног броја у који се сврстава сам производ није већа од 25% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

8441

Остале машине за прераду хартијине масе, хартије или картона, укључујући и машине за сечење свих врста

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- у оквиру горе наведеног ограничења, вредност свих употребљених материјала из истог тарифног броја у који се сврстава сам производ није већа од 25% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

ex 8443

Штампачи за канцеларијске машине (нпр. за машине за аутоматску обраду података, машине за обраду текста)

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

8444 до 8447

Машине из ових тарифних бројева за употребу у текстилној индустрији

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 8448

Помоћне машине за употребу са машинама из тар. бр. 8444 и 8445

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

8452

Машине за шивење, осим машина за прошивање књига из тарифног броја 8440; Намештај, сталци и поклопци предвиђени за машине за шивење; Игле за машине за шивење:

- машине за шивење (само затворена петља) са главом масе не преко 16 kg без мотора, или не преко 17 kg укључујући мотор

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

- вредност свих материјала без порекла који су употребљени у састављању главе (без мотора) није већа од вредности свих употребљених материјала са пореклом, и

- су употребљени механизми за затезање конца, кукичање и цик-цак бод са пореклом

- остало

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 8456,

ex 8457 до 8465 и

ex 8466

Машине алатке и машине и њихови делови и прибор из тар. бр. 8456 до 8466, осим:

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 8456 и

ex 8466

- машине за сечење воденим млазом;

- делови и прибор за машине за сечење воденим млазом

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

8470 до 8472

Канцеларијске машине (нпр. писаће машине, машине за рачунање, машине за машине за аутоматску обраду података, машине за умножавање, машине за спајање)

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

8480

Калупнице за ливнице метала; Моделне плоче, ливачки модели; Калупи за метал (осим за инготе), металне карбиде, стакло, минералне материјале, гуму или пластичне масе

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

8482

Куглични и ваљкасти лежаји

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

8484

Заптивачи од металних листова комбиновани са другим материјалом или од два или више слојева метала; Сетови заптивача, различити по саставу материјала, у кесама, омотима или сличним паковањима; Механички заптивачи

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 8486

- Машине алатке за обраду материјала свих врста скидањем ласером или другим светлосним или фотонским снопом, ултразвуком, електроерозијом, електрохемијским поступком, електронским снопом, јонским снопом или млазом плазме, као и њихови делови и прибор

- машине алатке (укључујући пресе) за обраду метала савијањем, исправљањем, равнањем, као и њихови делови и прибор

- машине алатке за обраду камена, керамике, бетона, азбестцемента и сличних минералних материјала или за обраду стакла на хладно, као и њихови делови и прибор

- шаблонски апарати погодни за производњу маски или мрежица од подлога превучених фотоосетљивим материјама; њихови делови и прибор

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

- калупи, за ливење под притиском или бризгањем

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

- машине за дизање, манипулацију, утовар или истовар

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употребљених материјала из тарифног броја 8431 није већа од 10% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

8487

Делови машина без електричних прикључака, изолатора, калема, контаката или других електричних делова, непоменути нити обухваћени на другом месту у овој глави

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex Глава 85

Електричне машине и опрема и њихови делови; Апарати за снимање и репродукцију звука, телевизијски апарати за снимање и репродукцију слике и звука, делови и прибор за те производе; осим:

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

8501

Електромотори и електрични генератори (осим генераторских агрегата)

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употребљених материјала из тарифног броја 8503 није већа од 10% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

8502

Електрични генераторски агрегати и ротациони конвертори (претварачи)

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употребљених материјала из тар. бр. 8501 и 8503 није већа од 10% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

ex 8504

Јединице за напајање машина за аутоматску обраду података

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 8517

Остали апарати за пренос или пријем гласа, слика или других података, укључујући апарате за комуникацију у бежичној мрежи (као што су локална – LAN или широкопојасна мрежа – WLAN), осим емисионих и пријемних апарата из тар. бр. 8443, 8525, 8527 или 8528;

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- вредност свих употребљених материјала без порекла није већа од вредности свих употребљених материјала са пореклом

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

ex 8518

Микрофони и њихови стативи; звучници, укључујући звучнике у звучним кутијама; аудиофреквентни електрични појачивачи; електрични комплети за појачавање звука

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- вредност свих употребљених материјала без порекла није већа од вредности свих употребљених материјала са пореклом

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

8519

Апарати за снимање или репродукцију звука

Грамофони, касетофони и други апарати за репродукцију звука, без уграђеног уређаја за снимање звука

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- вредност свих употребљених материјала без порекла није већа од вредности свих употребљених материјала са пореклом

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

8521

Апарати за снимање и репродукцију слике, са или без уграђеног видео тјунера (пријемника)

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- вредност свих употребљених материјала без порекла није већа од вредности свих употребљених материјала са пореклом

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

8522

Делови и прибор који се употребљавају искључиво или углавном са апаратима из тар. бр. 8519 или 8521

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

8523

Дискови, траке, постојане полупроводничке меморије независне од електричне енергије, „паметне картице” („smart cards”) и друге подлоге за снимање звука или других феномена, снимљени или не, укључујући матрице и мастере за производњу дискова, али искључујући производе из Главе 37

- неснимљени дискови, траке, постојане полупроводничке меморије независне од електричне енергије и друге подлоге за снимање звука или других феномена, искључујући производе из Главе 37

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

- снимљени дискови, траке, постојане полупроводничке меморије независне од електричне енергије и друге подлоге за снимање звука или других феномена, искључујући производе из Главе 37

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употребљених материјала из тарифног броја 8523 није већа од 10% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

- матрице и мастери за производњу дискова, али искључујући производе из Главе 37;

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

- картице за детекцију („proximity cards”) и „паметне картице” („smart cards”) са два или више електронских интегрисаних кола

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

- паметне картице („smart cards”) са једним електронским интегрисаним колом

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употребљених материјала из тар. бр. 8541 и 8542 није већа од 10% цене производа франко фабрика

или

Поступак дифузије код кога се интегрисана кола формирају на подлози полупроводника селективним увођењем одговарајуће примесе (допанта)

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

8525

Предајници за радио-дифузију или телевизију, укључујући оне са уграђеним пријемником или апаратом за снимање или репродукцију звука; Телевизијске камере; Дигиталне камере и видео камере са рекордерима (камкордери)

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- вредност свих употребљених материјала без порекла није већа од вредности свих употребљених материјала са пореклом

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

8526

Радари, уређаји за радио-навигацију и уређаји за радио-даљинско управљање

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- вредност свих употребљених материјала без порекла није већа од вредности свих употребљених материјала са пореклом

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

8527

Пријемници за радио-дифузију, укључујући и пријемнике комбиноване у истом кућишту са апаратом за снимање или репродукцију звука или часовником

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- вредност свих употребљених материјала без порекла није већа од вредности свих употребљених материјала са пореклом

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

8528

Монитори и пројектори, без уграђених телевизијских пријемника; Телевизијски пријемници са или без уграђених радио пријемника или апарата за снимање и репродукцију звука или слике

-

- монитори и пројектори, без уграђених телевизијских пријемника, који се користе искључиво или углавном за системе за аутоматску обраду података из тарифног броја 8471

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

- остали монитори и пројектори, без уграђених телевизијских пријемника; телевизијски пријемници са или без уграђених радио пријемника или апарата за снимање и репродукцију звука или слике

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- вредност свих употребљених материјала без порекла није већа од вредности свих употребљених материјала са пореклом

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

8529

Делови погодни искључиво или углавном са апаратима из тар. бр. 8525 до 8528

- погодни за употребу искључиво или углавном са апаратима за снимање или репродукцију слике

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

- погодни за употребу искључиво или углавном са мониторима и пројекторима, без уграђених телевизијских пријемника, који се користе искључиво или углавном за системе за аутоматску обраду података из тарифног броја 8471

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

- остало

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- вредност свих употребљених материјала без порекла није већа од вредности свих употребљених материјала са пореклом

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

8535

Електрични апарати за укључивање/ искључивање или заштиту електричних струјних кола или за остваривање прикључивања на или у електрична струјна кола, за напоне преко 1.000 V

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употребљених материјала из тарифног броја 8538 није већа од 10% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

8536

Електрични апарати за укључивање /искључивање или заштиту електричних струјних кола или за остваривање прикључивањe на или у електрична струјна кола, за напоне до 1.000 V; Kонектори за оптичка влакна, снопове оптичких влакана или каблове

- - eлектрични апарати за укључивање/ искључивање или заштиту електричних струјних кола или за остваривање прикључивањa на или у електрична струјна кола, за напоне до 1.000 V

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употребљених материјала из тарифног броја 8538 није већа од 10% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

- - конектори за оптичка влакна, снопове оптичких влакана или каблове:

- - - од пластичне масе

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

- - - од керамике

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

- - - од бакра

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

8537

Табле, плоче, пултови, столови, ормани и остале основе, опремљени са два или више производа из тар. бр. 8535 или 8536, за електрично управљање или развођење електричне енергије, укључујући и оне са уграђеним инструментима и апаратима из Главе 90 и апаратима за нумеричко управљање, осим комутационих апарата из тарифног броја 8517

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употребљених материјала из тарифног броја 8538 није већа од 10% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

ex 8541

Диоде, транзистори и остали слични полупроводнички елементи, осим дискова (плочица) још неисечених у микроплочице (чипове)

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

8542

Електронска интегрисана кола

- монолитна интегрисана кола

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употребљених материјала из тар. бр. 8541 и 8542 није већа од 10% цене производа франко фабрика

или

Поступак дифузије код кога се интегрисана кола формирају на подлози полупроводника селективним увођењем одговарајуће примесе (допанта)

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

- мултичипна интегрисана кола која су делови машина или апарата, непоменута нити обухваћена на другом месту у овој глави

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

- остало

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употребљених материјала из тар. бр. 8541 и 8542 није већа од 10% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

8544

Изолована жица (укључујући емајлирану и анодизирану жицу), каблови (укључујући коаксијалне каблове) или остали изоловани електрични проводници, опремљени или неопремљени конекторима; Оптички каблови израђени од појединачно оплаштених влакана, било да јесу или нису у склопу са електричним проводницима, опремљени или неопремљени конекторима

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

8545

Угљене електроде, угљене четкице, угљене сијалице, угљене батерије и други производи од графита или другог угљена, са или без метала, за електричне сврхе

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

8546

Електрични изолатори од било ког материјала

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

8547

Изолациони делови за електричне машине, уређаје или опрему, израђени у целини од изолационог материјала или само са мањим компонентама од метала (нпр. чауре са навојем) уграђеним за време пресовања искључиво ради спајања, осим изолатора из тарифног броја 8546; Цеви за електричне проводнике и спојнице за њих, од простих метала обложене изолационим материјалом

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

8548

Остаци и отпаци од примарних ћелија, примарних батерија и електричних акумулатора; Истрошене примарне ћелије, истрошене примарне батерије и истрошени електрични акумулатори; Електрични делови машина и апарата непоменути нити обухваћени на другом месту у овој глави

- електронски микросклопови

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употребљених материјала из тар. бр. 8541 и 8542 није већа од 10% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

- остало

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex Глава 86

Железничке или трамвајске локомотиве, шинска возила и њихови делови; Железнички и трамвајски колосечни склопови и прибор и њихови делови; Механичка и електромеханичка сигнална опрема за саобраћај свих врста, осим:

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

8608

Железнички и трамвајски шински склопови и прибор; Механичка (укључујући и електро-механичку) опрема за сигнализацију, сигурност, контролу или управљање саобраћајем на железничким или трамвајским пругама, друмовима, унутрашњим водним путевима, опрема на паркиралишта, у лукама или аеродромима; Њихови делови

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

ex Глава 87

Возила, осим железничких или трамвајских шинских возила, и њихови делови и прибор; осим:

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

8709

Самоходна радна колица (аутокаре), без уређаја за дизање или манипулацију, која се користе у фабрикама, складиштима, лукама или на аеродромима, за превоз робе на кратким растојањима; Вучна возила, која се користе на перонима железничких станица; Делови наведених возила

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

8710

Тенкови и друга оклопна борбена моторна возила, опремљена или не наоружањем и њихови делови

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

8711

Мотоцикли (укључујући мопедеи бицикли са помоћним мотором, са или без бочне приколице; Бочне приколице

- са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора), запремине цилиндра:

- - до 50 cm3

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- вредност свих употребљених материјала без порекла није већа од вредности свих употребљених материјала са пореклом

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 20% цене производа франко фабрика

- - преко 50 cm3

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- вредност свих употребљених материјала без порекла није већа од вредности свих употребљених материјала са пореклом

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

- остало

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- вредност свих употребљених материјала без порекла није већа од вредности свих употребљених материјала са пореклом

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

ex 8712

Бицикли без кугличних лежајева

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја 8714

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

8715

Дечја колица и њихови делови

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

8716

Приколице и полуприколице; Остала возила, несамоходна; Њихови делови

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

ex Глава 88

Ваздухоплови, космичке летелице и њихови делови; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 8804

Ротошути

Производња од материјала из било ког тарифног броја, укључујући остале материјале из тарифног броја 8804

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

8805

Опрема за лансирање ваздухоплова; Палубни заустављачи авиона и слична опрема; Земаљски тренажери летења; Делови наведених производа

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

Глава 89

Бродови, чамци и пловеће конструкције

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, бродска корита из тарифног броја 8906 не смеју да се користе

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex Глава 90

Оптички, фотографски, кинематографски, мерни, контролни, прецизни, медицински и хируршки инструменти и апарати; Њихови делови и прибор; осим:

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

9001

Оптичка влакна и снопови оптичких влакана; Оптички каблови, осим оних из тарифног броја 8544; Листови и плоче од поларизујућег материјала; Сочива (укључујући и контактна сочива), призме, огледала и остали оптички елементи, од било ког материјала, немонтирани, осим таквих оптички необрађених елемената од стакла

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

9002

Сочива, призме, огледала и други оптички елементи од било ког материјала, монтирани, који су делови или прибор инструмената или апарата, осим таквих оптички необрађених елемената од стакла

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

9004

Наочаре и слични производи, корективни, заштитни и остали

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 9005

Дурбини (са једним или два објектива) и остали оптички телескопи и њихова постоља, осим астрономских рефракционих телескопа и њихових постоља

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ,

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- код које вредност свих употребљених материјала без порекла није већа од укупне вредности употребљених материјала са пореклом

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

ex 9006

Фотографски апарати (осим филмских камера); фотографски флеш апарати и флеш сијалице, осим флеш сијалица са електричним паљењем

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ,

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- код које вредност свих употребљених материјала без порекла није већа од укупне вредности употребљених материјала са пореклом

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

9007

Филмске камере и филмски пројектори, укључујући и са уграђеним апаратима за снимање или репродукцију звука

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ,

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- код које вредност свих употребљених материјала без порекла није већа од укупне вредности употребљених материјала са пореклом

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

9011

Оптички микроскопи, укључујући оне за микрофотографију, микрокинематографију и микропројекцију

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ,

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- код које вредност свих употребљених материјала без порекла није већа од укупне вредности употребљених материјала са пореклом

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

ex 9014

Остали навигациони инструменти и апарати

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

9015

Геодетски (укључујући фотограметријске), хидрографски, океанографски, хидролошки, метеоролошки и геофизички инструменти и апарати, осим компаса; Даљиномери

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

9016

Ваге, осетљивости не преко 5 cg, укључујући са теговима

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

9017

Инструменти и апарати за цртање, обележавање или математичко рачунање (нпр. апарати за цртање, пантографи, угломери, прибор за цртање у сету, логаритмари, диск калкулатори); Инструменти за мерење дужине, који се држе у руци (нпр. мерне шипке и траке, микрометарска мерила, мерила са нонијусом) непоменути, нити обухваћени на другом месту у овој глави

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

9018

Инструменти и апарати за медицину, хирургију, зубарство и ветерину, укључујући сцинтиграфске и друге електромедицинске апарате и апарате за испитивање вида:

- зубарске столице са уграђеним зубарским уређајима или зубарским пљуваоницама

Производња од материјала из било ког тарифног броја, укључујући остале материјале из тарифног броја 9018

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

- остало

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

9019

Апарати за механотерапију; Апарати за масажу; Апарати за психолошка тестирања; Апарати за озонотерапију, оксигенотерапију, аеросол терапију, вештачко дисање и остали терапеутски апарати за дисање

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

9020

Остали апарати за дисање и гас-маске, осим заштитних маски без механичких делова и изменљивих филтера

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 25% цене производа франко фабрика

9024

Машине и апарати за испитивање тврдоће, чврстоће на кидање или сабијање, еластичности или осталих механичких својстава материјала (нпр. метала, дрвета, текстила, хартије, пластичних маса)

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

9025

Хидрометри и слични плутајући инструменти, термометри, пирометри, барометри, хигрометри и психрометри, укључујући комбинације ових инструмената, са или без могућности регистровања

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

9026

Инструменти и апарати за мерење или контролу протока, нивоа, притиска или осталих променљивих величина течности или гасова (нпр.: мерачи протока, показивачи нивоа, манометри, мерачи количине топлоте), осим инструмената и апарата из тар. бр. 9014, 9015, 9028 или 9032

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

9027

Инструменти и апарати за физичке или хемијске анализе (нпр.: полариметри, рефрактометри, спектрометри, апарати за анализу гаса или дима); Инструменти и апарати за мерење и контролу вискозитета, порозности, експанзије, површинског напона и слично; Инструменти и апарати за калориметријска, акустична и фотометријска мерења или контролу (укључујући и експозиметре); Микротоми

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

9028

Мерачи потрошње или производње гасова, течности или електрицитета, укључујући и мераче за њихово баждарење:

- делови и прибор

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

- остало

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- вредност свих употребљених материјала без порекла није већа од вредности свих употребљених материјала са пореклом

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

9029

Бројачи обртаја, бројачи производње, таксиметри, бројачи километара, бројачи корака и слично; Показивачи брзине и тахометри, осим оних из тар. бр. 9014 или 9015; Стробоскопи

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

9030

Осцилоскопи, спектрални анализатори и остали инструменти и апарати за мерење или контролу електричних величина, искључујући електрична бојила из тарифног броја 9028; Инструменти и апарати за мерење или откривање алфа, бета, гама, рендгенских, космичких или других јонизујућих зрачења

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

9031

Инструменти, апарати и машине за мерење или контролу, непоменути нити обухваћени на другом месту у овој глави; Пројектори профила

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

9032

Инструменти и апарати за аутоматску регулацију или управљање

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

9033

Делови и прибор (непоменути нити обухваћени на другом месту у овој глави) за машине, уређаје, инструменте или апарате из Главе 90

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex Глава 91

Часовници, сатови и њихови делови; осим:

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

9105

Остали сатови

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- вредност свих употребљених материјала без порекла није већа од вредности свих употребљених материјала са пореклом

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

9109

Механизми за сатове, комплетни и састављени

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- вредност свих употребљених материјала без порекла није већа од вредности свих употребљених материјала са пореклом

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

9110

Комплетни механизми за часовнике или сатове, несастављени или делимично састављени (механизми у сетовима); Некомплетни механизми за часовнике или сатове, састављени; Груби механизми за часовнике или сатове

Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика, и

- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употребљених материјала из тарифног броја 9114 није већа од 10% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

9111

Кућишта за часовнике и делови кућишта

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

9112

Кућишта за сатове и кућишта сличне врсте за остале производе из ове главе и делови кућишта

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 30% цене производа франко фабрика

9113

Каишеви, траке и наруквице за часовнике и делови за каишеве, траке и наруквице:

- од простих метала, укључујући позлаћене или посребрене или превучене или платиране племенитим металима

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

- остали

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 92

Музички инструменти; Делови и прибор ових производа

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

Глава 93

Оружје и муниција; Њихови делови и прибор

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex Глава 94

Намештај, постељина, душеци, носачи душека, јастуци и слични пуњени производи; Лампе и друга светлећа тела, на другом месту непоменути или укључени; Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично; Монтажне зграде; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 9401 и

ex 9403

Намештај од простих метала, са уграђеном ненапуњеном памучном тканином површинске масе 300 g/m2 или мање

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

или

Производња од памучне тканине која је већ конфекционирана за употребу са производима из тар. бр. 9401 или 9403, под условом да:

- вредност тканине није већа од 25% цене производа франко фабрика, и

- да су сви други употребљени материјали са пореклом и да се сврставају у неки други тарифни број, а не у тар. бр. 9401 или 9403

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

9405

Лампе и друга светлећа тела, укључујући рефлекторе и њихове делове, на другом месту непоменути нити обухваћени; Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично, са стално фиксираним светлосним извором и њихови делови на другом месту непоменути нити обухваћени

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

9406

Монтажне зграде

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex Глава 95

Играчке, реквизити за друштвене игре и спорт; Њихови делови и прибор; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex 9503

- остале играчке; умањени модели и слични модели за игру, са или без погона; слагалице свих врста

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 9506

Палице за голф и њихови делови

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити грубо обликовани блокови за израду глава палица за голф

ex Глава 96

Разни производи; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex 9601 и

ex 9602

Производи од материјала за резбарење животињског, биљног или минералног порекла

Производња од „обрађених” материјала за резбарење из истог тарифног броја као производ

ex 9603

Метле и четке (осим метли и метлица од прућа и четки од длаке куна и веверица), механичке направе за чишћење пода које се држе у руци, без мотора; улошци и ваљци за бојење; брисачи за подове и пајалице

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

9605

Путни сетови (несесери) за личну тоалету, шивење или чишћење ципела или одела

Свака ставка у сету мора да задовољава правило које би се на њега применило и да није у сету. Међутим, у сету могу да буду производи без порекла, под условом да њихова укупна вредност није већа од 15% цене сета франко фабрика

9606

Дугмад, дрикери, дугмад за пресвлачење и остали делови тих производа; Недовршена дугмад

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

-

9608

Хемијске оловке; Фломастери и маркери са врхом од филца или другог порозног материјала; Налив-пера и слична пера; Пера за копирање; Патент оловке; Држаља за пера, држаља за оловке и слична држаља; Делови (укључујући капе и клипсове) наведених производа, осим оних из тарифног броја 9609

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Међутим, могу се употребити пера и њихови врхови који се сврставају у исти тарифни број као и сам производ

9612

Траке за писаће машине и сличне траке, натопљене штампарском бојом или другачије припремљене за давање отисака, укључујући и на калемима или у патронама; Јастучићи за жигове, натопљени или ненатопљени, са или без кутије

Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и

- код које вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

-

ex 9613

Упаљачи са пиезо паљењем

Производња код које вредност свих употребљених материјала из тарифног броја 9613 није већа од 30% цене производа франко фабрика

ex 9614

Луле за пушење и главе лула

Производња од грубо обрађених блокова

Глава 97

Предмети уметности, колекција и старина

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

(1) За посебне услове који се односе на „специфичне процесе”, видети Уводне напомене 7.1 и 7.3.

(2) За посебне услове који се односе на „специфичне процесе”, видети Уводну напомену 7.2.

(3) У Напомени 3 уз Главу 32 наводи се да су то препарати који се употребљавају за бојење било ког материјала или се употребљавају као састојци у производњи препарата за бојење, под условом да се не сврставају у неки други тарифни број у Глави 32.

(4) Под појмом „група” подразумева се било који део тарифног броја који је од осталог дела одвојен тачком са запетом.

(5) У случају производа који се састоје од материјала који се сврставају у тар. бр. 3901 до 3906, с једне стране, и од материјала који се сврставају у тар. бр. 3907 до 3911, с друге стране, ово ограничење се примењује само на групу материјала који по маси преовлађује у том производу.

(6) Следеће фолије се сматрају високотранспарентним: фолије чија је оптичка пропусност, ако се мери према ASTM-D 1003-16 Gardner Hazemeter (тј. Hazefactor), мања од 2%.

(7) За посебне услове који се односе на производе израђене од мешавине текстилних материјала, видети Уводну напомену 5.

(8) Употреба овог материјала ограничена је на производњу тканина какве се користе за машине за израду хартије.

(9) Видети Уводну напомену 6.

(10) За плетене и кукичане производе, нееластичне нити гумиране, добијене шивењем или спајањем комада од плетених или кукичаних материјала (искројених или кукичаних директно у облик), видети Уводну напомену 6.

(11) SEMII – Институт за полупроводничку опрему и материјале (Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated)