ПРИЛОГ 18

ГАРАНЦИЈА – ПОЈЕДИНАЧНO OБЕЗБЕЂЕЊЕ

I. Обавеза коју је преузео гарант

1. Доле потписани (1) ...........................................................................

са пребивалиштем у (2) ........................................................................

овим заједнички и појединачно (солидарно) гарантује, у царинском органу обезбеђења

.................................................................................................................

до максималног износа од ...................................................................

за Републику Србију,

за све износе за које лице које полаже ово обезбеђење (3): ..............

јесте или може да постане одговорно горе наведеној земљи за дуг у виду царинских и других дажбина (4) у вези са робом описаном у наставку која је обухваћена следећoм царинскoм операцијом (5):

.................................................................................................................

Опис робе: .............................................................................................

2. Доле потписани се обавезује да плати на први писани захтев надлежних органа земље из тачке 1. и без могућности одлагања плаћања тражених износа дуже од 30 дана од дана подношења захтева, осим ако он/она или било које друго заинтересовано лице, пре истека тог рока, не докаже надлежним органима да је окончан посебни поступак, осим поступка употребе у посебне сврхе, да је царински надзор робе за употребу у посебне сврхе или привремени смештај прописно завршен, односно, у случају операција које нису посебни поступци и привремени смештај, да је ситуација са робом регулисана.

Надлежни орган, на захтев доле потписаног и из сваког разлога који се признаје као оправдан, може да продужи рок од 30 дана од датума подношења захтева за плаћање, у коме су он или она дужни да плате тражене износе. Трошкови настали као резултат одобрења овог додатног периода, а нарочито свака камата, морају се обрачунавати тако да износ буде еквивалентан оном који би био наплаћен под сличним околностима на тржишту новца или финансијском тржишту у датој земљи.

3. Ова обавеза важи од дана када је одобри царински орган обезбеђења. Доле потписани остаје одговоран за плаћање сваког дуга насталог у току царинске операције обухваћене овом обавезом и које су започете пре ступања на снагу опозива или укидања обезбеђења, чак и ако је захтев за наплату поднет после тог датума.

У ......................................................., дана .....................................

.........................................................................................

(Потпис) (6)

II. Одобрење царинског органа обезбеђења

Царински орган обезбеђења ................................................................

Обавеза гаранта прихваћена дана .......................................................за покриће царинске операције која се спроводи по декларацији/декларацији за привремени смештај број .........................................од.............................. (7)

.................................................................................................................

(Печат и потпис)

––––––––––––––

(1) Презиме и име или назив привредног субјекта

(2) Пуна адреса

(3) Презиме и име или назив привредног субјекта и пуна адреса лица које полаже обезбеђење

(4) Примењује се у погледу других дажбина које се плаћају у вези са увозом или извозом робе ако се обезбеђење употребљава за стављање робе у национални/заједнички поступак транзита или се може користити у више земаља

(5) Унети једну од следећих царинских операција:

1) привремени смештај,

2) национални/заједнички поступак транзита,

3) поступак царинског складиштења,

4) поступак привременог увоза са потпуним ослобођењем од плаћања увозних дажбина,

5) поступак активног оплемењивања,

6) поступак употребе у посебне сврхе,

7) стављање у слободан промет на основу редовне декларације без одложеног плаћања,

8) стављање у слободан промет на основу редовне декларације са одложеним плаћањем,

9) стављање у слободан промет на основу декларације поднете у складу са чланом 145. Царинског закона,

10) стављање у слободан промет на основу декларације поднете у складу са чланом 158. Царинског закона,

11) поступак привременог увоза са делимичним ослобођењем од плаћања увозних дажбина,

12) ако није горе наведена – навести другу врсту операције;

(6) Лице које потписује документ, мора пре свог потписа, руком уписати следеће: „Обезбеђење за износ од …” (износ се уписује словима).

(7) Попуњава царинарница у којој је роба стављена у поступак или се налазила у привременом смештају.