ПРИЛОГ 19

ГАРАНЦИЈА – ПОЈЕДИНАЧНO OБЕЗБЕЂЕЊЕ У ОБЛИКУ КУПОНА

ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСТУПАК ТРАНЗИТА / НАЦИОНАЛНИ ПОСТУПАК ТРАНЗИТА

I. Обавеза коју је преузео гарант

1. Доле потписани (1) ...........................................................................

са пребивалиштем у (2) ........................................................................

овим заједнички и појединачно (солидарно) гарантује, у царинском органу обезбеђења ......................................................................

за Републику Србију,

за све износе за које носилац поступка јесте или може да постане одговоран горе наведеној земљи за дуг у виду царинских и других дажбина које се плаћају у вези са увозом или извозом робе стављене у национални поступак транзита, у погледу кога се доле потписани обавезао да изда купоне појединачног обезбеђења до максималног износа од 10.000 евра по купону.

2. Доле потписани се обавезује да плати на први писани захтев надлежних органа земље из тачке 1. и без могућности одлагања плаћања тражених износа дуже од 30 дана од дана подношења захтева, до 10.000 евра по купону појединачног обезбеђења, осим ако он или она или било које друго заинтересовано лице, пре истека тог рока, не докаже надлежним органима да је радња на прописан начин окончана.

На захтев доле потписаног и из сваког разлога који се признаје као оправдан, надлежни органи могу продужити рок од 30 дана од датума подношења захтева за плаћање у коме су он или она дужни да плате тражене износе. Трошкови настали као резултат одобрења овог додатног периода, а нарочито свака камата, морају се обрачунавати тако да износ буде еквивалентан оном који би био наплаћен под сличним околностима на тржишту новца или финансијском тржишту у датој земљи.

3. Ова обавеза важи од дана када је одобри царински орган обезбеђења. Доле потписани остаје одговоран за плаћање сваког дуга насталог у току националног поступка транзита обухваћеног овом обавезом и започетог пре ступања на снагу опозива или укидања обезбеђења, чак и ако је захтев за наплату поднет после тог датума.

У .............................................................................................................

дана ........................................................................................................

.................................................................................................................

(Потпис) (3)

II. Одобрење царинског органа обезбеђења

Царински орган обезбеђења …............................................................

Обавеза гаранта је прихваћена дана ...................................................

.................................................................................................................

(Печат и потпис)

––––––––––––––

(1) Презиме и име или назив привредног субјекта

(2) Пуна адреса

(3) Потпису мора претходити следећа напомена коју потписник својеручно уписује: „Важи као купон обезбеђења”.