ПРИЛОГ 2.

ПРОГРАМ ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

ВАСПИТАЊЕ

Различита схватања васпитања. Васпитање и други педагошки појмови. Карактеристике васпитања. Историјска димензија васпитања. Васпитање – култура – друштво. Васпитање и личност. Фактори развоја личности. Могућности и границе васпитања. Циљ васпитања као педагошка категорија. Детерминанте циља васпитања. Задаци васпитања (интелектуално, морално, естетско, физичко васпитање). Основни чиниоци васпитања. Улога и значај појединих чинилаца у васпитању. Школа и школски систем. Општи принципи васпитања. Опште методе и средства васпитања. Васпитаник, ученик. Положај васпитаника у процесу васпитања. Карактеристике односа васпитач – ученик. Карактеристике позива васпитача/наставника. Професионална функција и особине личности васпитача/наставника. Одређивање и конкретизација циља васпитања. Општи принципи васпитања.

ДОМ УЧЕНИКА У СИСТЕМУ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Појмовно одређивање и унутрашња организација рада дома. Место и улога домова у систему васпитања и образовања. Врсте домова ученика. Група као основ за организацију домске активности. Појмовно одређење социјалне групе. Васпитна група у дому ученика. Формирање група и групна динамика. Интеракција као основа групне динамике.

ВАСПИТНИ РАД У ДОМУ УЧЕНИКА

Циљеви, области и очекивани исходи васпитног рада у дому. Теме за остваривање различитих области васпитног рада. Планирање и програмирање васпитног рада у дому ученика (избор садржаја, облика и динамике рада). Праћење и вредновање васпитног рада. Облици и методе рада са појединцима и групама ученика. Принципи васпитног рада са ученицима (принцип научне и васпитне усмерености, принцип свесне активности, принцип индивидуализације и социјализације, принцип јединственог деловања свих чинилаца у васпитању, хуманости и демократичности).

УЛОГЕ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА – ПСИХОЛОГА И ПЕДАГОГА У ДОМУ УЧЕНИКА

Улоге васпитача (педагошка, организациона, координирајућа и административна).

Компетенције васпитача (знања, вештине и вредносни ставови). Стилови руковођења групом (ауторитарни и демократски стил). Васпитач као модел понашања. Улоге стручних сарадника (сарадничка, саветодавна, координирајућа, иницијативна). Оперативни, превентивни, саветодавно инструктивни, аналитичко-истраживачки рад стручног сарадника. Компетенције стручних сарадника (знања, вештине и вредносни ставови).

САРАДЊА СА РАЗЛИЧИТИМ ПАРТНЕРИМА У ВАСПИТНОМ РАДУ

Сарадња дома ученика и породице (облици и садржаји сарадње). Сарадња дома ученика и школе. Сарадња дома ученика са институцијама и организацијама у окружењу. Сарадња и тимски рад у дому.

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА:

1) Васпитни рад и организација живота и рада у домовима ученика средњих школа (приручник), Министарство просвете Републике Србије, Београд, 1998;

2) Васпитни рад у домовима ученика (зборник радова), Савез педагошких друштава Војводине, Нови Сад, 1997;

3) Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије (зборник радова), Министарство просвете и спорта и Институт за економику и финансије, Београд, 2002;

4) Конвенција о правима детета ОУН, 1989;

5) Универзална декларација о људским правима ОУН, 1948;

6) Јешић, Д. (2008): Домска педагогија, Педагошки факултет Јагодина;

7) Кишјухас, Ј. (2009): Стратегије васпитања – приручник за васпитаче у домовима ученика, Институт за економику и финансије;

8) Кишјухас, Ј. (2002): Интернати светско искуство, Београд, Мрљеш, Проех комерц;

9) Розенберг, М. (2002): Језик саосећања – ненасилна комуникација, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (превод Нада Игњатовић Савић);

10) Ћурчић, В. (2004). Трагање за смислом, изазови и ризици адолесценције. Београд: ИП „Жарко Албуљ – Водич за увођење у посао васпитача у домовима ученика средњих школа, 2006, ЗУОВ, Група аутора;

11) Водич кроз стручно усавршавање и напредовање наставника, васпитача и стручних сарадника (2007), ЗУОВ, Група аутора;

12) Приручник за планирање стручног усавршавања – друго, допуњено издање – (2012), ЗУОВ, Група аутора;

13) Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије (зборник радова), Институт за економику и финансије (2013), група аутора, Београд;

14) Вучић Л. Педагошка психологија, Центар за примењену психологију – Друштво психолога Србије (2007), Београд;

15) На путу одрастања – примери из васпитног рада у средњошколском дому ученика (зборник радова), Дом ученика средње ПТТ школе (2011), Београд;

16) Настасић, П. (2004). Не дозволи да те дрога избаци из игре, Едукативни приручник. Београд: Привредни преглед;

17) Жирпађа, Љ., Миочиновић, Љ. (2007). Развојна психологија. Београд: Чигоја;

18) Ђорђевић Ј, Трнавац Н, (2011), Педагогија – Уџбеник за наставнике, Научна књига Београд;

19) Rosić Vladimir, (2007), Domska pedagogija, Zadar: Naklada;

20) Сузић Ненад, (2010) Психолошке и педагошке радионице, Психополис институт, Нови Сад;

21) Малушић, С. (2011), Шта мучи средњошколце, Раоб, Београд;

22) Tony Booth&Mel Ainscow (2010.), Приручник за инклузивни развој школе; Београд, Save the Children UK SEE – Програм за Србију.