Прилог 2.

 

Категорије отпада

 

Q1

Остаци од производње или потрошње који нису другачије специфицирани

Q2

Производи без спецификација

Q3

Производи чији је рок употребе истекао

Q4

Просути материјали, материјали који су настали услед губитка или незгоде при поступању са њима, укључујући све материјале, опрему и сл. контаминиране при незгоди

Q5

Контаминирани или запрљани материјали настали у току планираног поступка (нпр. остаци од поступака чишћења, материјали за паковање, контејнери)

Q6

Неупотребљиви делови (нпр. истрошене батерије, катализатори и др.)

Q7

Супстанце које више не задовољавају (нпр. контаминиране киселине или растварачи, истрошене соли за термичку обраду и др.)

Q8

Остаци из индустријских процеса (нпр. шљака, дестилациони талози и др.)

Q9

Остаци из процеса за смањење загађења (нпр. муљ из уређаја за влажно пречишћавање гасова, прашина из врећастих филтера, потрошени филтери)

Q10

Остаци од машинске грубе/фине обраде (нпр. струготине, опиљци и отпаци од глодања и сл.)

Q11

Остаци од екстракције и прераде сировина (нпр. отпад из рударства, нафтне исплаке и др.)

Q12

Материјали чији је првобитни састав искварен (нпр. уље загађено полихлорованим бифенилима – РСВ и др.)

Q13

Свака материја, материјал или производ чије је коришћење забрањено

Q14

Производи које њихов власник одбацује као неупотребљиве (нпр. пољопривредни отпад, отпад из домаћинства, канцеларијски, комерцијални и отпад из трговина и сл.)

Q15

Контаминирани материјали, материје или производи настали у процесу ремедијације земљишта

Q16

Било који други материјали, материје или производи који нису обухваћени у горе наведеним категоријама