ПРИЛОГ 20

ГАРАНЦИЈА – ЗАЈЕДНИЧКО OБЕЗБЕЂЕЊЕ

I. Обавеза коју је преузео гарант

1. Доле потписани (1) ...........................................................................

са пребивалиштем у (2) ........................................................................

овим заједнички и појединачно (солидарно) гарантује, у царинском органу обезбеђења ......................................................................

до максималног износа од ...................................................................

за Републику Србију,

за све износе за које лице које полаже ово обезбеђење (3): … јесте или може да постане одговорно горе наведеној земљи за дуг у виду царинских и других дажбина (3) које могу настати или су настале у вези са робом обухваћеном царинским операцијама наведеним у тач. 1а и/или 1б.

Максимални износ обезбеђења састоји се из износа од:

.................................................................................................................

1) који је 100/50/30% (5) референтног износа који одговара износу царинских дугова и других дажбина које могу настати, једнак збиру износа наведених у тачки 1а;

и

.................................................................................................................

2) који је 100/30% (6) референтног износа који одговара износу царинских дугова и других дажбина који су настали, једнак збиру износа наведених у тачки 1б.

1a. Износи који чине референтног износа који одговара износу царинских дугова и, по потреби, других дажбина које могу настати дати су у наставку за (7):

1) привремени смештај – …;

2) национални поступак транзита / заједнички поступак транзита – …;

3) поступак царинског складиштења – …;

4) поступак привременог увоза са потпуним ослобођењем од плаћања увозних дажбина – …;

5) поступак активног оплемењивања – …;

6) поступак употребе у посебне сврхе – …;

7) ако није ниједна од наведених – навести другу врсту операције – … .

1б. Износи који чине део референтног износа који одговара износу царинских дугова и, по потреби, других дажбина које су настале дати су у наставку за (8):

1) стављање у слободан промет на основу редовне декларације без одложеног плаћања – …;

2) стављање у слободан промет на основу редовне декларације са одложеним плаћањем – …;

3) стављање у слободан промет на основу декларације поднете у складу са чланом 145. Царинског закона – …;

4) стављање у слободан промет на основу декларације поднете у складу са чланом 158. Царинског закона – …;

5) поступак привременог увоза са делимичним ослобођењем од плаћања увозних дажбина – …;

6) поступак употребе у посебне сврхе – … (9);

7) ако није ниједна од наведених – навести другу врсту операције – … .

2. Доле потписани се обавезује да плати на први писани захтев надлежних органа земље из тачке 1. и без могућности одлагања плаћања тражених износа дуже од 30 дана од дана подношења захтева, до границе наведеног максималног износа, осим ако он/она односно било које друго заинтересовано лице, пре истека тог рока, не докаже надлежним органима, да је окончан посебни поступак, осим поступка употребе у посебне сврхе, да је царински надзор робе за употребу у посебне сврхе или привремени смештај прописно завршен, односно, у случају операција које нису посебни поступци и привремени смештај, да је ситуација са робом регулисана.

Надлежни орган, на захтев доле потписаног и из сваког разлога који се признаје као оправдан, може да продужи рок од 30 дана од датума подношења захтева за плаћање у коме су он или она дужни да плате тражене износе. Трошкови настали као резултат одобрења овог додатног периода, а нарочито свака камата, морају се обрачунавати тако да износ буде еквивалентан оном који би био наплаћен под сличним околностима на тржишту новца или финансијском тржишту у датој земљи.

Овај износ се не може умањити за било који износ који је већ плаћен под условима овог обавезивања, осим ако се од доле потписаног затражи да плати дуг настао у току царинске операције започете пре него што је претходни захтев за плаћање примљен или у року од 30 дана након тога.

3. Ова обавеза важи од дана када је одобри царински орган обезбеђења. Доле потписани остаје одговоран за плаћање сваког дуга насталог у току царинске операције обухваћене овом обавезом и започете пре ступања на снагу опозива или укидања обезбеђења, чак и ако је захтев за наплату поднет после тог датума.

У .............................................................................................................

дана ........................................................................................................

.................................................................................................................

(Потпис) (10)

II. Одобрење царинског органа обезбеђења

Царински орган обезбеђења …............................................................

Обавеза гаранта је прихваћена дана ...................................................

.................................................................................................................

(Печат и потпис)

––––––––––––––

(1) Презиме и име или назив привредног субјекта.

(2) Пуна адреса.

(3) Презиме и име или назив привредног субјекта и пуна адреса лица које полаже обезбеђење.

(4) Примењује се у погледу других дажбина које се плаћају у вези са увозом или извозом робе ако се обезбеђење употребљава за стављање робе у национални/заједнички поступак транзита или се може употребљавати у више уговорних страна.

(5) Прецртати оно што се не примењује.

(6) Прецртати оно што се не примењује.

(7) Поступци осим заједничког транзита примењују се само у Републици Србији.

(8) Поступци осим заједничког транзита примењују се само у Републици Србији.

(9) За износе декларисане у царинској декларацији за поступак употребе у посебне сврхе.

(10) Лице које потписује документ мора пре свог потписа руком уписати следеће: „Обезбеђење за износ од …” (износ се уписује словима).