ПРИЛОГ 21

КУПОН ПОЈЕДИНАЧНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

НАЦИОНАЛНИ / ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСТУПАК ТРАНЗИТА

Предња страна

ТC 32 – КУПОН ПОЈЕДИНАЧНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА А 000 000

Издат од.......................................................................................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................................................................................................

(име/назив и адреса лица или привредног субјекта)

Обавеза гаранта прихваћена дана..........................................................................................................................................................................

од стране царинског органа обезбеђења

...................................................................................................................

Овај купон, издат дана .................... покрива износ до 10.000 евра за национални / заједнички поступак транзита који започиње

најкасније.............................................................................................................................

и за коју је носилац поступка............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

(име/назив и адреса лица или привредног субјекта)

........................................................... ...........................................................

(Потпис носиоца поступка)* (Потпис и печат гаранта)

* Потпис није обавезан

Полеђина

Попуњава полазна царинарница

Поступак транзита који се обавља на основу докумената Tl, T2, T2F*

евидентиран дана ........................................................................................ под бр. ...............................................................................................

у царинарници ..........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................... ................................................................

(Службени печат) (Потпис)

* Прецртати непотребно

Технички захтеви за купон:

Купон се штампа на папиру без механичке пулпе, прилагођеном за писање и чија тежина није мања од 55 g/m2. На позадини има отиснут црвени „guilloche” узорак, чиме се омогућава откривање сваког кривотворења механичким или хемијским средствима. Папир је беле боје.

Формат је 148 са 105 милиметара.

На купону се налазе назив и адреса штампара или ознака по којој се он може идентификовати, као и идентификациони број.