ПРИЛОГ 22

ОБАВЕШТЕЊЕ ГАРАНТУ ДА НАЦИОНАЛНИ ПОСТУПАК ТРАНЗИТА НИЈЕ ОКОНЧАН

Обавештење садржи следеће податке:

1) назив и адресу полазне царинарнице надлежне да обавести гаранта да поступак није окончан;

2) име или назив и адресу гаранта;

3) референтни број обезбеђења;

4) MRN и датум декларације;

5) име или назив носиоца поступка;

6) предметни износ.