ПРИЛОГ 28

ПОДАЦИ КОЈЕ ТРЕБА ДА САДРЖИ ОБРАЗАЦ ЗА ОКОНЧАЊЕ ПОСТУПКА

1) референтни подаци о одобрењу;

2) количина сваке врсте робе стављене у посебан поступак за коју се тражи окончање поступка;

3) тарифна ознака за робу стављену у посебан поступак;

4) стопа царине за робу стављену у посебан поступак и, по потреби, њена царинска вредност;

5) подаци о декларацијама на основу којих се роба ставља у посебан поступак;

6) врста и количина добијених производа или робе стављене у поступак и подаци о наредној декларацији или другој исправи који се односи на окончање поступка;

7) тарифна ознака и царинска вредност добијених производа, ако се код окончања поступка примењује вредносни метод;

8) норматив производње;

9) износ увозних дажбина које треба платити. Ако се овај износ односи на захтев из члана 289. став 5. ове уредбе, то треба навести;

10) рокови за окончање поступка.