ПРИЛОГ 3.

ПРОГРАМ ПЕДАГОГИЈЕ И ПСИХОЛОГИЈЕ ЗА ПРИПРАВНИКА КОЈИ У ТОКУ СТУДИЈА НИЈЕ САВЛАДАО ОВЕ ПРЕДМЕТЕ

ПЕДАГОГИЈА

Васпитање

Значај васпитања за развој појединца и друштва. Могућности и границе васпитања. Одлучујући фактори у развитку личности.

Васпитање и личност. Васпитање и друштво. Васпитање и култура. Васпитање и рад.

Најпознатије концепције (теорије, школе, правци васпитања). Циљ и задаци васпитања. Проблеми конкретизације циљева и задатака васпитања у практичном раду.

Педагогија

Педагогија од уопштавања искуства до науке. Основни педагошки појмови: Педагогија и педагошке дисциплине.

Најпознатији педагози и њихова дела. Систем научних дисциплина у педагогији и однос према другим наукама.

Научно истраживање појаве у области васпитања и образовања – методологијa педагошких истраживања. Практична питања израда инструмената у педагошким истраживањима (израде тестова знања, анкетних листова и слично).

Школа и школски систем. Од традиционалног до савременог школског система (предшколске установе, основна и средња школа, високошколске установе). Структура образовно-васпитних активности савремене школе. Савремена критика школе као институције.

Школа и њено окружење; васпитно у породици, васпитање у слободном времену, васпитни значај средстава масовног комуницирања (штампе, радија, телевизије, филма и позоришта), васпитање и образовање одраслих. Школа као педагошки и културни центар локалне средине.

Методичка питања васпитног рада

Неопходност познавања праћења развоја личности ученика. Општи принципи васпитног рада. Опште методе васпитања личности и средства која се најчешће користе у васпитном раду.

Наставник: одлике позива и личности. Наставник у функцији одељенског старешине.

Основни теоријски и методолошки проблеми дидактике. Дидактика као теорија о образовању и настави. Дидактика и друге науке.

Основа и суштина наставног процеса. Законитости и одлике наставног процеса. Примена теорија интелектуалног развоја личности ученика у настави. Примена теорије развоја личности у наставном процесу. Развијање способности ученика у процесу наставе.

Општи дидактички принципи и правила. Законитости, принципи и правила наставе. Обележја и систематика дидактичких принципа. Карактеристике појединих принципа.

Проблеми садржаја наставе. Схватања о садржајима наставе. Избор наставних садржаја. Опште и стручно образовање. Наставни план. Наставни програм. Уџбеници и приручна литература за наставнике и ученике.

Методе и средства наставе. Појам наставних метода. Класификација наставних метода. Специфичности појединих наставних метода. Критеријуми за избор и примену наставних метода. Однос наставних метода и наставних средстава. Наставна средства, њихове карактеристике и начин коришћења у настави.

Организација наставе. Мотивација ученика за учење у наставном процесу. Облици и типови наставе. Школски и домаћи рад ученика.

Понављање, утврђивање и вежбање у наставном раду.

Проверавање резултата наставе – оцењивање рада, успеха и развитка ученика у настави.

Планирање наставног рада.

Наставник као чинилац наставног процеса.

ПСИХОЛОГИЈА

Предмет психологије и њен значај за успешно обављање васпитно-образовне делатности.

Начин прикупљања података и закључивања у психологији (методе и техника психолошких истраживања).

Развој и природа развојних промена. Законитости психичког развоја. Покретачи психичког развоја.

Учење (појам, врсте, карактеристике). Методе успешног учења. Трансфер учења. Памћење. Заборављање. Способности. Мотивација за учење.

Испитивање, оцењивање и вредновање знања и напредовања ученика. Различити начини и приступи оцењивања. Фактори који утичу на оцењивање. Тестови знања, тестови постигнућа, њихове карактеристике и могућност примене.

Чиниоци и особине пажње. Развој мишљења. Говор и мишљење. Развој стваралачког мишљења. Критичко мишљење. Развој емоција и изражавање емоција. Способност препознавања сопствених и туђих емоција. Емоције адолесцената. Емпатија. Значај емоција за ментално здравље.

Стрес. Анксиозност. Психосоматска обољења.

Развој личног идентитета. Адолесценција као период стицања личног идентитета. Телесни развој и промене у пубертету и адолесценцији. Психички развој у адолесценцији, промене у интелектуалној и емоционалној сфери. Укључивање адолесцената у свет одраслих. Проблеми у вези са осамостаљивањем, избором позива, прихватањем животне филозофије, система вредности, сексуалним понашањем и др. Адолесценција дечака и девојчица. Сукоби у адолесценцији.

Инклузивни приступ образовању. Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању (ученици са тешкоћама у учењу, сметњама у развоју/инвалидитетом, из социјално нестимулативних средина). Рад са даровитим ученицима.

Психолошки проблеми васпитања и образовања. Јединство личног и социјалног. Развијање моралне свести, моралног суђења и моралних ставова код ученика.

Лични и социјални мотиви. Хијерархија мотива. Сукоб мотива. Мотиви интелектуалног рада: радозналост, истраживање, ниво аспирација, стандарди успешности, познавање резултата. Задовољење и осујећење мотива. Фрустрације и конфликти. Реалистичко и нереалистичко реаговање на фрустрације и конфликте. Механизми одбране.

Ставови, интересовања и вредности.

Измењена стања свести и поремећаји душевног живота и понашања.

Комуникација. Знакови, сигнали и симболи. Невербална и вербална комуникација. Услови успешне комуникације. Асертивна комуникација.

Појам и врсте друштвених група: мале и велике групе; примарне, референтне, формалне и неформалне, припадничке и неприпадничке групе. Породица као група. Вршњачке групе. Школско одељење.Динамика групе. Формирање групе. Односи у групи. Руковођење групом. Групно решавање проблема. Ефикасност групе.

Опажање особа. Прва импресија. Законитости у формирању импресије. Грешке у опажању особа. Опажање (атрибуција) узрока сопственог и туђег понашања.

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА  

1) Volfolk A., Hjuz M., Volkap V., Psihologija u Obrazovanju I (2013), II (2014), III Clio (2015), Beograd;

2) Хавелка Н., Ученик и наставник у образовном процесу, Завод за уџбенике и наставна средства, 152–162 И оцењивање ученика 163–185, 2000, Београд;

3) Хебиб Е. Школа као систем, 23–68, Београд ИПА, Филозофски факултет, (2000), Београд;

4) Хавелка, Кузмановић, Попадић, Методе и технике социјално психолошких истраживања, ЦПП, ДПС, Београд 1997;

5) Vlasta Vizek Vidovic i sar, Psihologija obrazovanja, Klett 2014., (Socijalni i emocionalni razvoj 96–112; individualne razlike u osobinama ličnosti 113–115; Učenici s posebnim potrebama 116–131; Daroviti učenici 132–140; Kako povećati motivaciju 241–264; Upravljanje odeljenjem i disciplina 277–314; Učenje i podučavanje 329–372);

6) Kol, M. & Kol, S. (1993). Razvoj deteta (Poglavlje 13: Školovanje i razvoj);

7) Ђорђевић Ј, Трнавац Н, Педагогија – Уџбеник за наставнике Научна књига Београд, 2011;

8) Стеван Крњајиц: Поглед у разред, ИПИ, 2007;

9) Нада Качавенда Радић: Слободно време и образовање, ЗУНС 1989;

10) Радивојевић, Д., Јеротијевић, М., Стојић, Т., Ћировић, Д., Радовановић – Тошић; Љ., Коцевска, Д., Париповић, С., Јосимов, Г., Васиљевић, И., Стојановић, Љ., Станаћев, В., Кувељић, Д., и Сеизовић, В. (2007). Водич за унапређивање инклузивне образовне праксе. Београд: Фонд за отворено друштво (доступно и на: http://www.inkluzija.org/biblioteka/Vodic-za-unapredjivanje-inkluzivne-obrazovne-prakse.pdf);

11) Никола Рот (2010) Основи социјалне психологије, Београд, Завод за уџбенике и наставна средстава;

12) Хавелка Ненад (2008) Социјална перцепција (поглавље: Опажање особа) Београд, Завод за уџбенике и наставна средстава.