ПРИЛОГ 3

УПУТСТВО ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ДОДАТКА УЏБЕНИКУ

Електронски додатак уџбенику је наставно средство којим се ученицима садржаји учења приближавају на мултимедијални и интерактивни начин. Електронски додатак уџбенику омогућава висок степен индивидуализације учења, доприноси ефикаснијем усвајању знања, развијању самосталности, подстицању креативности и мотивације за учење, као и изграђивању различитих међупредметних компетенција.

Електронски додатак уџбенику треба да буде приступачан и за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. Такав електронски додатак уџбенику постаје подршка квалитетном образовању за све.

Отклањање препрека у циљу повећања приступачности односи се углавном на следеће сметње:

– визуелне: слепи, слабовиди ученици или ученици са далтонизмом,

– аудитивне: глуви или наглуви ученици,

– моторичке: немогућност коришћења прстију, губитак фине контроле мишића,

– друге здравствене: епилептични напади изазвани визуелним (фото) ефектима.

Приликом отклањања препрека за коришћење електронског уџбеника и електронског додатка уџбенику пожељно је користити ISO 9241-171 стандард, док у случају електронског додатка који је базиран на веб технологијама користити су WCAG смернице W3C конзорцијума.

Литература:

1. ISO 9241-171: Ergonomics of human-system interaction – Part 171: Guidance on software accessibility

2. WCAG смернице: https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility