Прилог 3.

 

Y листа


ЛИСТА КАТЕГОРИЈА ИЛИ СРОДНИХ ТИПОВА ОПАСНОГ ОТПАДА ПРЕМА ЊИХОВОЈ ПРИРОДИ ИЛИ ПРЕМА АКТИВНОСТИ КОЈОМ СЕ СТВАРАЈУ

Токови отпада:

Y1

Отпад из медицинске заштите настао у болницама, клиникама и здравственим центрима

Y2

Отпад настао у току производње и припреме фармацеутских производа

Y3

Отпадни фармацеутски производи, лекови и сл.)

Y4

Отпади настали у току производње, формулације и коришћења биоцида и фитофармацеутских производа

Y5

Отпади настали у току производње, формулације и коришћења средстава за заштиту дрвета

Y6

Отпади настали у току производње, формулације и коришћења органских растварача

Y7

Отпад из термичке обраде и операција каљења у којима се користе цијаниди

Y8

Отпадна минерална уља која се не могу користити за првобитну намену

Y9

Отпадне смеше уље/вода, мешавине угљоводоници/вода, емулзије

Y10

Отпадне материје и предмети који садрже или су контаминирани полихлорованим бифенилима (PCB) и/или полибромованим трифенилима (PCT) и/или полибромованим бифенилима (PBB)

Y11

Отпадне материје које садрже катран насталих рафинацијом, дестилацијом или било којим другим пиролитичким третманом

Y12

Отпади настали у току производње, формулације и коришћења мастила, боја, пигмената, фарби, лакова, фирнајса

Y13

Отпади настали у току производње, формулације и коришћења смола, латекса, пластификатора, лепкова/адхезива

Y14

Отпадне хемикалије које потичу од истраживања и развоја или наставних активности које нису идентификоване и/или су нове и чији ефекти на човека и/или животну средину нису познати

Y15

Отпади који имају експлозивне карактеристике који нису предмет друге законске регулативе

Y16

Отпади настали у току производње, формулације и коришћења фотографских хемикалија и материјала за развијање

Y17

Отпади настали при површинској обради метала и пластике

Y18

Остаци који настају приликом уклањања индустријског отпада

Отпади који садрже:

Y19

Металне карбониле

Y20

Берилијум и његова једињења

Y21

Једињења шестовалентног хрома

Y22

Једињења бакра

Y23

Једињења цинка

Y24

Арсен и његова једињења

Y25

Селен и његова једињења

Y26

Кадмијум и његова једињења

Y27

Антимон и његова једињења

Y28

Телур и његова једињења

Y29

Живу и њена једињења

Y30

Талијум и његова једињења

Y31

Олово и његова једињења

Y32

Неорганска једињења флуора искључујући калцијум флуорид

Y33

Неорганске цијаниде

Y34

Растворе киселина или киселине у чврстом стању

Y35

Растворе база или базе у чврстом стању

Y36

Азбест (прашина и влакна)

Y37

Органофосфорна једињења

Y38

Органске цијаниде

Y39

Феноле и једињења фенола укључујући хлорофеноле

Y40

Етре

Y41

Халогеноване органске раствараче

Y42

Органске раствараче изузев халогенованих растварача

Y43

Било који когенер полихлорованих дибензо-фурана

Y44

Било који конгенер полихлорованих дибензо-п-диоксина

Y45

Друга органо халогенована једињења непоменута у овој листи (нпр. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)

Категорије отпада које захтевају посебно разматрање:

Y46

Отпад прикупљен из домаћинства

Y47

Остаци који настају после спаљивања отпада из домаћинства

Y4823*

Пластични отпад, укључујући мешавине таквог отпада, изузимајући следеће:*

– Пластични отпад који се сматра опасним отпадом сходно члану 1. (а) став 14*

– Доле наведени пластични отпад, под условом да је предвиђен за рециклажу5 на еколошки прихватљив начин и да готово не садржи било какву врсту загађујућих материја или друге врсте отпада6*

Пластични отпад који се готово искључиво7 састоји од једног нехалогенованог полимера, укључујући, али не ограничавајући се на следеће полимере:*

– Полиетилен (PE)*

– Полипропилен (PP)*

– Полистирен (PS)*

– Акрилонитрил бутадиен стирен (ABS)*

– Полиртилен терефталат (PET)*

– Поликарбонати (PC)*

– Полиетери*

– Пластични отпад који се готово искључиво састоји од једне очврсле смоле или производа кондензације, укључујући, али не ограничавајући се на следеће смоле:*

– Уреа-формалдехидне смоле*

– Фенол-формалдехидне смоле*

– Меламин-формалдехидне смоле*

– Епоксидне смоле*

– Алкидне смоле*

– Пластични отпад који се готово искључиво састоји од једног од наведених флуорисаних полимера*

– Перфлуоретилен/пропилен (FEP)*

– Перфлуороалкокси алкани:*

– Тетрафлуороетилен/перфлуороалкил-винил-етар (PFA)*

– Тетрафлуороетилен/перфлуорометил-винил-етар (MFA)*

– Поливинилфлуорид (PVF)*

– Поливинилиденфлуорид (PVDF)*

– Смеше пластичног отпада, које садрже полиетилен (PE), полипропилен (РР) и/или полиeтилен терефталат (PET), под условом да је предвиђено рециклирање9 сваког од наведених материјала посебно и на еколошки прихватљив начин и да готово не садрже било какву врсту загађујућих материја или друге врсте отпада.6*

 

 

*Службени гласник РС, број 39/2021