ПРИЛОГ 38

Напомене за попуњавање уверења о заједничком обезбеђењу и уверења о ослобођењу од полагања обезбеђења

1. Подаци које треба унети на предњој страни уверења

Након издавања, не могу се вршити измене, додавања или брисања података наведених у рубрикама 1–8. уверења о заједничком обезбеђењу или рубрикама 1–7. уверења о ослобођењу од полагања обезбеђења.

1.1. Шифра валуте

У рубрику 6 уверења о заједничком обезбеђењу и рубрику 5 уверења о ослобођењу од полагања обезбеђења уписује се ISO ALPHA3 (ISO 4217) шифра коришћене валуте.

1.2. Напомене

1.2.1. Када заједничко обезбеђење не може да се користи за прописану осетљиву робу, у рубрику 8 уверења уписује се: „Ограничено важење”.

1.2.2. Ако се носилац поступка обавезао да подноси све своје транзитне декларације одређеној полазној царинарници, назив царинарнице мора се унети великим словима у рубрику 8. уверења о заједничком обезбеђењу или, по потреби, рубрику 7. уверења о ослобођењу од полагања обезбеђења.

1.3. Овера уверења у случају продужења њиховог важења

Ако се продужи период важења уверења, царински орган обезбеђења мора оверити рубрику 9. уверења о заједничком обезбеђењу или, по потреби, рубрику 8. уверења о ослобођењу од полагања обезбеђења.

2. Подаци који се наводе на полеђини уверења – Лица која су овлашћена да потписују транзитне декларације

2.1. Када се уверење издаје, или у било ком тренутку у току његовог периода важења, носилац поступка мора на полеђини унети имена лица које овлашћује за потписивање транзитних декларација. Сваки овакав унос мора садржати презиме и име овлашћеног лица и узорак његовог потписа и сваки мора потписати носилац поступка. Носилац поступка има могућност да прецрта све рубрике које не жели да употреби.

2.2. Носилац поступка може у сваком тренутку повући та овлашћења.

2.3. Свако лице чије је име унето на полеђини уверења ове врсте које се подноси полазној царинарници представља овлашћеног заступника носиоца поступка.