ПРИЛОГ 4.

ПОЗНАВАЊЕ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА И ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Ученици

Права детета на основу Универзалне декларације о људским правима (1948. год.), Конвенције Уједињених нација о правима детета (1989. год.), Устава Републике Србије, Закона о ученичком и студентском стандарду, Закона о основама система образовања и васпитања и посебних закона у области образовања и васпитања.

Права ученика у области ученичког стандарда; општи услови за остваривање права у области ученичког стандарда; право ученика на смештај и исхрану; право на васпитни рад; право на ученички кредит; право на ученичку стипендију; право на културне, уметничке, спортске и рекреативне активности и информисање; похвале и награде ученика у установи; обавезе и одговорности ученика у установи; повреде обавеза ученика; васпитно-дисциплинске мере и поступак за повреду обавезе ученика.

Права, обавезе и одговорности ученика у области образовања и васпитања; ученички парламент.

Запослени

Задатак васпитача и стручног сарадника, односно наставника; услови за заснивање радног односа; услови за рад васпитача, психолога и педагога; приправник; лиценца и регистар васпитача, психолога и педагога; права, обавезе и одговорности запослених и усавршавање запослених.

Институције за унапређивање квалитета образовања и васпитања

Национални просветни савет; Завод за унапређивање образовања и васпитања и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Установе и друге организације

Врсте установа ученичког стандарда, односно установа образовања и васпитања; друга организација; делатност установа; оснивање установа и мрежа установа; услови за оснивање, почетак рада и обављање делатности; дозвола за рад установе; статусне промене и промене назива и седишта; забрана рада установе и укидање установе; одговорност установе за безбедност ученика и запослених; правила понашања у установи; забране у установи (забрана дискриминације, насиља и злостављања и др.); статут установе; прекид рада у установи; евиденција.

Органи установе

Врсте и састав органа у установама ученичког стандарда, односно установама образовања и васпитања; орган управљања; директор установе; стручни органи; савет родитеља у установама образовања и васпитања.

Програми

Програм васпитног рада у установама ученичког стандарда и програми образовања и васпитања.

Остваривање васпитања и образовања

Развојни план установе; годишњи план рада установе; трајање образовања и васпитања.

Надзор над радом установа

Надзор над радом установе; инспекцијски надзор; стручно-педагошки надзор.

Финансирање

Средства из буџета Републике – финансирање права ученика и финансирање рада установа.

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА:

1) Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 55/13);

2) Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15);

3) Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 55/13);

4) Конвенција Уједињених нација о правима детета, 1989. године;

5) Универзална декларација о људским правима 1948. године;

6) Устав Републике Србије;

7) Правилник о основама васпитног програма („Просветни гласник”, број 2/15);

8) Правилник о програму рада психолога и педагога у дому ученика „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 2/16);

9) Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС”, број 30/10);

10) Правилник о врсти образовања васпитача и стручних сарадника и условима и критеријумима за избор стручног сарадника – асистента у дому ученика („Службени гласник РС”, број 77/14);

11) Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС”, број 72/09);

12) Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 22/16);

13) Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру („Службени гласник РС”, бр. 29/11 и 90/13);

14) Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени гласник РС”, број 21/15).