Прилог 4

ИЗВОРИ ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА ЧИЈИ УВОЗ И ИЗВОЗ ПОДЛЕЖЕ ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ

Тарифна ознака

Наименовање

Јед. мере

1

2

3

2612

Руде урана или торијума и концентрати:

 

2612 10

- Руде урана и концентрати:

 

2612 10 10 00

- - руде урана и урановог оскида и њихови концентрати, са садржајем урана више од 5%, по маси (Euratom)

-

2612 10 90 00

- - остало

-

2612 20

- Руде торијума и концентрати:

 

2612 20 10 00

- - монацит; урано-торијанит и друге торијумове руде и концентрати са садржајем торијума преко 20%, по маси

-

2612 20 90 00

- - остало

-

2844

Радиоактивни хемијски елементи и радиоактивни изотопи (укључујући фисионе и оплођујуће хемијске елементе и изотопе) и њихова једињења; мешавине и остаци који садрже те производе:

 

2844 10

- Уран, природан и његова једињења; легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине, које садрже природни уран или једињења природног урана:

 

 

- - уран, природни:

 

2844 10 10 00

- - - сиров; остаци и отпаци (Euratom)

KGU

2844 10 30 00

- - - обрађени (Euratom)

KGU

2844 10 50 00

- - феро-уран

KGU

2844 10 90 00

- - остало (Euratom)

KGU

2844 20

- Уран обогаћен ураном 235 (U 235) и његова једињења; плутонијум и његова једињења; легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине које садрже уран обогаћен ураном 235 (U 235), плутонијум или једињења тих производа:

 

 

- - уран обогаћен ураном 235 (U 235) и његова једињења; легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине које садрже уран обогаћен ураном 235 (U 235) или једињења тих производа:

 

2844 20 25 00

- - - феро-уран

GRCI

2844 20 35 00

- - - остало (Euratom)

GRCI

 

- - плутонијум и његова једињења; легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине које садрже плутонијум или једињења тих производа:

 

 

- - - мешавине урана и плутонијума:

 

2844 20 51 00

- - - - феро-уран

GRCI

2844 20 59 00

- - - - остало (Euratom)

GRCI

2844 20 99 00

- - - остало

GRCI

2844 30

- Уран осиромашен ураном 235 (U 235) и његова једињења; торијум и његова једињења; легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине које садрже уран осиромашен ураном 235 (U 235), торијум или једињења тих производа:

 

 

- - уран, осиромашен ураном 235 (U 235); легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине које садрже уран осиромашен ураном 235 (U 235) или једињења од тих производа:

 

2844 30 11 00

- - - кермети

-

2844 30 19 00

- - - остало

-

 

- - торијум; легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине које садрже торијум или једињења од тих производа:

 

2844 30 51 00

- - - кермети

-

 

- - - остало:

 

2844 30 55 00

- - - - сиров, остаци и отпаци (Euratom)

-

 

- - - - обрађени:

 

2844 30 61 00

- - - - - шипке, профили, лимови и траке (Euratom)

-

2844 30 69 00

- - - - - остало (Euratom)

-

 

- - једињења урана осиромашеног ураном 235 (U 235) или торијума, помешани заједно или не:

 

2844 30 91 00

- - - торијума или урана осиромашеног ураном 235 (U 235), помешани заједно или не (Euratom), осим соли торијума

-

2844 30 99 00

- - - остало

-

2844 40

- Радиоактивни елементи и изотопи и једињења, осим оних из тар. подбројева 2844 10, 2844 20 или 2844 30; легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине који садрже те елементе, изотопе или једињења; радиоакативни остаци:

 

2844 40 10 00

- - уран добијен из U 233 и његових једињења; легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине и једињења добијена из U 233 или једињења од тих производа

-

 

- - остало:

 

2844 40 20 00

- - - вештачки радиоактивни изотопи (Euratom)

-

2844 40 30 00

- - - једињења вештачких радиоактивних изотопа (Euratom)

-

2844 40 80 00

- - - остало

-

2844 50 00 00

- Искоришћени (озрачени) гориви елементи (патрони) нуклеарних реактора

(Euratom)

GRCI

2845

Изотопи, осим изотопа из тар. броја 2844; неорганска или органска једињења тих изотопа, хемијски одређена или неодређена:

2845 10 00 00

-Тешка вода (деутеријум оксид) (Euratom)

-

2845 90

- Остало:

 

2845 90 10 00

- - деутеријум и његова једињења; водоник и његова једињења, обогаћена деутеријумом; мешавине и раствори који садрже ове производе (Euratom)

-

2845 90 90 00

- - остало

-

8401

Нуклеарни реактори; гориви елементи (патроне), неозрачени, за нуклеарне реакторе; машине и апарати за сепарацију изотопа:

 

8401 10 00 00

- Нуклеарни реактори

-

8401 20 00 00

- Машине и апарати за сепарацију изотопа и њихови делови

-

8401 30 00 00

- Гориви елементи (патроне), неозрачени

GRCI

8401 40 00 00

- Делови нуклеарних реактора

-

8543

Електричне машине и апарати с посебним функцијама, непоменути нити обухваћени на другом месту у овој глави:

8543 10 00 00

- Акцелератори честица

-

9022

Рендген апарати и апарати који користе алфа, бета или гама зрачења, за медицинску, зубарску, ветеринарску или другу употребу, укључујући апарате за радиографију или радиотерапију, рендгенске цеви и други генератори рендгенских зрака, генератори високог напона, командне табле и пултови, екрани, столови, столице и слично за испитивање и лечење:

-Рендген апарати за медицинску, хируршку, зубарску, ветеринарску или другу употребу, укључујући апарате за радиографију или радиотерапију:

9022 12 00 00

- - апарати за компјетуризовану томографију

KD

9022 13 00 00

- - остали, за зубарску употребу

KD

9022 14 00 00

- - остали за медицинску, хируршку или ветеринарску употребу

KD

9022 19 00 00

- - за осталу употребу

KD

- Апарати који користе алфа, бета или гама зрачење за медицинску, хируршку, зубарску, ветеринарску или другу употребу, укључујући апарате за радиографију или радиотерапију:

9022 21 00 00

- - за медицинску, хируршку, зубарску или ветеринарску употребу

KD

9022 29 00 00

- - за остале употребе

KD

9022 30 00 00

- Рендгенске цеви

KD