Прилог 4.

 

C листа

Компоненте отпада које га чине опасним ако има карактеристике описане у Прилогу 5.

 

Отпади који садрже:

C1

берилијум, једињења берилијума

C2

једињења ванадијума

C3

једињења хрома (VI)

C4

једињења кобалта

C5

једињења никла

C6

једињења бакра

C7

једињења цинка

C8

арсен; једињења арсена

C9

селен; једињења селен

C10

једињења сребра

C11

кадмијум; једињења кадмијума

C12

једињења калаја

C13

антимон; једињења антимона

C14

телур; једињења телура

C15

једињења баријума; искључујући баријум сулфат

C16

живу; једињења живе

C17

талијум; једињења талијума

C18

олово; једињења олова

C19

неорганске сулфиде

C20

неорганска једињења флуора; искључујући калцијум флуорид

C21

неорганске цијаниде

C22

следеће алкалне метале или земноалкалне метале: литијум, натријум, калијум, калцијум, магнезијум који нису у смеши

C23

раствори киселина или киселине у чврстом облику

C24

раствори база или базе у чврстом облику

C25

азбест (прашину и влакна)

C26

фосфор; фосфорна једињења, искључујући фосфатне минерале

C27

метални карбонили

C28

пероксиде

C29

хлорате

C30

перхлорате

C31

азиде

C32

PCB и/или PCT

C33

једињења која се користе у фармацији или ветерини

C34

биоциде и фито-фармацеутске супстанце (нпр. пестициде и сл.)

C35

инфективне супстанце

C36

креозати

C37

изоцијанати; тиоцијанати

C38

органске цијаниде (нпр. нитриле и сл.)

C39

феноле; једињења фенола

C40

халогеноване раствараче

C41

органске раствараче, искључујући халогеноване раствараче

C42

органохалогена једињења, искључујући инертне полимеризоване материје и остале супстанце наведене у овом прилогу

C43

ароматична једињења; полициклична и хетероциклична органска једињења

C44

алифатичне амине

C45

ароматичне амине

C46

етре

C47

супстанце које имају особине експлозива, искључујући оне које су наведене у овом прилогу

C48

сумпорна органска једињења

C49

било који конгенер полихлорованих дибензо-фурана

C50

било који конгенер полихлорованих дибензо-р-диоксина

C51

угљоводонике и кисеоник; азотна и/или сумпорна једињења која нису узета у обзир у овом прилогу.