Прилог 7

ХЕМИКАЛИЈЕ И ПРОИЗВОДИ ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ, ОДНОСНО ИЗВОЗ ЗАБРАЊЕН

Листа хемикалија, односно производа чији је увоз забрањен према Правилнику о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија:

Тарифна ознака

Назив супстанце, групе супстанци или смеша

САЅ број

1

2

3

2524

Азбест:

2524 10 00 00

- Плави азбест (кроцидолит)

12001-28-4

2524 90 00 00

- Остало

Ex - амозит

12172-73-5

Ex – антофилит

77536-67-5

Ex - актинолит

77536-66-4

Ex - тремолит

77536-68-6

Ex – кризотил

12001-29-5

132207-32-0

2903

Халогени деривати угљоводоника:

- Хлоровани деривати незасићених ацикличних угљоводоника:

2903 29 00 00

- - Остали

Ex – Хексахлорбутадиен

87-68-3

- Халогеновани деривати ароматичних угљоводоника:

2903 99

- - остало:

2903 99 80 00

- - - Остало

Ex - монометил-тетрахлор-дифенил метан;

76253-60-6

Ex - монометил-дихлор-дифенил метан;

Ex - монометил-дибром-дифенил метан бромбензилбромтолуен

99688-47-8

Ex - полихлорoвани терфенили, (Polychlorinated terphenyls, РСТ)

Ex - полихлоровани нафталени

2904

Сулфо-, нитро-, или нитрозо- деривати угљоводоника, халогеновани или нехалогеновани:

2904 20 00 00

- Деривати који садрже само нитро или нитрозо групе

Ex - 4-нитробифенил

92-93-3

2908

Халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати фенола или фенол-алкохола:

- Деривати који садрже само халогене супституенте и њихове соли:

2908 11 00 00

- - Пентахлорфенол (ISO)

87-86-5*

2908 19 00 00

- - Остало

Ex - соли и естри пентахлорфенола

2909

Етри, етар-алкохоли, етар-феноли, етар-алкохол-феноли, пероксиди алкохола, пероксиди етара, пероксиди кетона

(хемијски одређени или нео-дређени) и њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо- деривати:

2909 30

- Ароматични етри и њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати:

- - деривати халогеновани само са бромом:

2909 30 38 00

- - - остало

Ex - дифенилетар, oктабром дериват, C12H2Br8O

32536-52-0

2921

Једињења са амино-функцијом:

- Ароматични моноамини и њихови деривати; њихове соли:

2921 45 00 00

- - 1-нафтиламин ( a-нафтиламин), 2-нафтиламин (b-нафтиламин) и њихови деривати; њихове соли

Ex -2-нафтиламин и његове соли

91-59-8*

2921 49 00 00

- - Остало

Ex - 4-аминобифенил (ксениламин) и његове соли

92-67-1*

- Ароматични полиамини и њихови деривати; њихове соли:

2921 59

- - Остало:

2921 59 90 00

- - - остало

Ex - бензидин и његове соли

92-87-5*

6811

Азбестно-цементни производи, производи од цемента са целулозним влакнима или слично:

6811 40 00 00

- Који садрже азбест

6812

Прерађена азбестна влакна; мешавине на бази азбеста или на бази азбеста и магнезијум-карбоната; производи од тих

мешавина или од азбеста (нпр: предиво,тканине, одећа, покривке за главу, обућа, заптивачи), ојачани или неојачани, осим производа из тар. броја 6811 или 6813:

6812 80

- Од плавог азбеста:

6812 80 10 00

- - прерађена влакна; мешавине на бази плавог азбеста или на бази плавог азбеста и магнезијум-карбоната

6812 80 90 00

- - остала

- Остало:

6812 91 00 00

- - Одећа, прибор за одећу, обућа и покривке за главу

6812 92 00 00

- - Хартија, картон и филц

6812 93 00 00

- - Заптивни материјал од пресованих азбестних влакана у облику листова, плоча или ролни

6812 99

- - Остало:

6812 99 10 00

- - - прерађена азбестна влакна; мешавине на бази азбеста или на бази азбеста и магнезијум-карбоната

6812 99 90 00

- - - остало

6813

Фрикциони материјал и производи од фрикционог материјала(нпр: плоче, ваљци, траке, сегменти, дискови, подметачи, облоге), немонтирани за кочнице, квачила или слично, на бази азбеста, осталих минералних материјала или целулозе, па и комбиновани са текстилом или другим материјалима:

6813 20 00

- Који садрже азбест:

6813 20 00 10

- - облоге и плочице за кочнице, за употребу у цивилним

Ваздухопловима

6813 20 00 20

- - облоге и плочице за кочнице, остале

6813 20 00 90

- - остало

* САЅ број основне супстанце

Листа супстанци чији је увоз забрањен према Правилнику о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија, а извоз забрањен према Правилнику о увозу и извозу одређених опасних хемикалија:

Тарифна ознака

Назив супстанце, групе супстанци, смеша или производа

CAS број

Статус увоза односно извоза
супстанце, групе супстанци

1

2

3

4

2617

Остале руде и концентрати:

2617 90 00 00

- Остало

Ex - руда цинабарит

/

Забрана извоза

2805

Алкални или земно - алкални метали;метали ретких земљи, скандијум и итријум међусобно помешани или непомешани, међусобно легирани или нелегирани;жива:

2805 40

- Жива:

2805 40 10 00

- - у боцама, нето-масе 34,5 kg (стандардна маса), чија FOB вредност, по боци, не прелази 224 €

(елементарна жива)

7439-97-6

/

Забрана извоза

2805 40 90 00

- - остало

(елементарна жива)

7439-97-6

/

Забрана извоза

Смеше елементарне живе са другим супстанцама, укључујући и легуре живе које садрже најмање 95% живе:

2843

Племенити метали у колоидном стању;

неорганска или органска једињења племенитих метала, хемијски одређена или неодређена; амалгами племенитих метала:

2843 90

- Остала једињења;

амалгами:

2843 90 10 00

- - амалгами

Ex – који садрже најмање 95% живе

/

Забрана извоза

2852

Једињења живе, неорганска или органска, хемијски одређена или неодређена,

искључујући амалгаме:

2852 10 00

- Хемијски одређена:

- - неорганска једињења живе:

2852 10 00 11

- - - оксиди; хлориди; цијаниди и оксицијаниди; хромати и дихромати; пероксохромати; хидриди; нитриди; азиди; силициди; бориди

Ex - жива (I) хлорид (Hg2Cl2)

10112-91-1

/

Забрана извоза

Ex - жива (II) оксид (HgО)

21908-53-2

/

Забрана извоза

2853

Фосфиди, хемијски одређени или неодређени, осим фосфида гвожђа; остала неорганска једињења

(укључујући дестилисану или електро-проводљиву воду и воду сличне чистоће); течни ваздух (са издвојеним или неиздвојеним ретким – инертним гасовима); компримовани ваздух; амалгами, осим амалгама племенитих метала:

2853 90

- Остало:

2853 90 90 00

- - остало

Ex – који садрже најмање 95% живе

/

Забрана извоза

2903

Халогени деривати угљоводоника

- Халогеновани деривати цикланских, цикленских или циклотерпенских

угљоводоника:

2903 81 00 00

- - 1, 2, 3, 4, 5, 6-хексахлороциклохексан (HCH (ISO)), укључујући линдан (ISO, INN)

608-73-1,

58-89-9,

319-84-6,

319-85-7

Забрана увоза

Забрана извоза

2903 82 00 00

- - алдрин (ISO), хлордан (ISO) и хептахлор (ISO)

309-00-2,

57-74-9,

76-44-8

Забрана увоза

Забрана извоза

2903 83 00 00

- - Мирекс (ISO)

2385-85-5

Забрана увоза

Забрана извоза

- Халогеновани деривати ароматичних угљоводоника:

2903 92 00 00

- - Хексахлорбензен (ISO) и DDT (ISO) (клофенотан (INN) (1,1,1-трихлоро-2,2-bis (р-хлорофенил) етан)

118-74-1,

50-29-3

Забрана увоза

Забрана извоза

2903 93 00 00

- - Пентахлоробензен (ISO)

608-93-5

Забрана увоза

Забрана извоза

2903 94 00 00

- - Хексабромобифенил

36355-01-8

Забрана увоза

Забрана извоза

2903 99

- - Остало:

2903 99 80 00

- - - остало

Ex -полихлоровани бифенили (PCB)

1336-36-3

и остали

Забрана увоза

Забрана извоза

2909

Етри, етар-алкохоли, етар-феноли, етар-алкохол-феноли, пероксиди алкохола, пероксиди етара, пероксиди кетона (хемијски одређени или нео-дређени) и њихови халогени, сулфо-нитро- или нитрозо- деривати:

2909 30

- Ароматични етри и њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати:

- - деривати халогеновани само са бромом:

2909 30 31 00

- - - пентабромодифенил етар; 1,2,4,5 – тетрабромо – 3,6 – bis (пента-бромофенокси) бензен

Ex - пентабромодифенилетар

C12H5Br5O

32534-81-9

и остали

Забрана увоза

Забрана извоза

2909 30 38 00

- - - остало

Ex - тетрабромдифенилетар

C12H6Br4O

40088-47-9

и остали

Забрана увоза

Забрана извоза

Ex - хексабромдифенилетар

C12H4Br6O

36483-60-0

и остали

Забрана увоза

Забрана извоза

Ex – хептабромдифенилетар

C12H3Br7O

68928-80-3

и остали

Забрана увоза

Забрана извоза

2910

Епоксиди, епокси-алкохоли, епокси-феноли и епоксиетри, са трочланим прстеном, њихови халогени, сулфо-,

нитро- или нитрозо- деривати:

2910 40 00 00

- Диелдрин (ISO, INN)

60-57-1

Забрана увоза

Забрана извоза

2910 50 00 00

- Ендрин (ISO)

72-20-8

Забрана увоза

Забрана извоза

2914

Кетони и хинони, са или без других кисеоничних функција и њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати:

- Халогени, сулфо,- нитро- или нитрозо-деривати

2914 71 00 00

- - Хлородекон (ISO)

143-50-0

Забрана увоза

Забрана извоза

2920

Естри осталих неорганских киселина неметала (осим естара водоникхалогенида) и њихове соли; њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо- деривати:

2920 30 00 00

- Ендосулфан (ISO)

115-29-7

Забрана увоза

Забрана извоза

3401

Сапун; органски површински активни производи и препарати за употребу као сапун, у облику штапића, колачића, ливених или обликованих комада, са додатком или без додатка сапуна; органски површински активни производи и препарати за прање коже, у облику

течности или крема и припремљени за продају на мало, са додатком или без

додатка сапуна; хартија, вата, филц или неткане тканине, инпрегнисани, премазани или пресвучени сапуном или детерџентом:

- Сапун и органски површински активни

производи и препарати у облику штапића, колачића, ливених или обликованих комада, и хартија, вата, филц и неткане тканине, импрегнисани, премазани или превучени сапуном или детерџентом:

3401 11 00 00

- - За тоалетну употребу (укључујући производе са лековитим материјама)

Ex - козметички сапуни који садрже живу

/

Забрана извоза

3401 19 00 00

- - Остало

Ex - козметички сапуни који садрже живу

/

Забрана извоза

3401 20

- Сапун у осталим облицима:

3401 20 10 00

- - љуспице, колачићи, грануле или прах

Ex - козметички сапуни који садрже живу

/

Забрана извоза

3401 20 90 00

- - остало

Ex - козметички сапуни који садрже живу

/

Забрана извоза

3401 30 00 00

- Органски површински активни производи и препарати за прање коже, у облику течности или крема и припремљени за продају на мало, са додатком или без додатка сапуна

Ex - козметички сапуни који садрже живу

/

Забрана извоза

3808

Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, средства против клијања,

средства за регулацију раста биљака, дезинфектанти и слични производи припремљени у облике или паковања за продају на мало или као препарати или производи (на пример, сумпорисане траке, фитиљи, свеће и хартија за убијање мува):

- Роба наведена у Напомени 1. за тарифни подброј ове главе:

3808 59

- - Остало:

3808 59 00 10

- - - инсектициди; хербициди; дезинфектанти

Ex –токсафен

8001-35-2

Забрана увоза

Забрана извоза