Прилог 7.

  

Граничне вредности концентрације опасних компоненти у отпаду на основу којих се одређују карактеристике отпада
(својства отпада која га карактеришу као опасан отпад)

 

H1 „Експлозиван”:

– Отпад класификован као класа 1 према прописима који се односе на међународни транспорт опасних материја на путу, ADR (European Agreement on the international transport of dangerous goods on road, ADR).

H2 „Оксидирајући”:

– Отпад класификован као класа 5.1 према прописима који се односе на међународни транспорт опасних материја на путу, ADR

– Отпад класификован као класа 5.2 према прописима који се односе на међународни транспорт опасних материја на путу, ADR

H3 – A „Високо запаљив”:

– Течни отпади који имају температуру паљења нижу од 21°C

– Отпад класификован као класа 2 и означени словима F, TF, или TFC према прописима који се односе на међународни транспорт опасних материја на путу, ADR

– Отпад класификован као класа 4.1 према прописима који се односе на међународни транспорт опасних материја на путу, ADR

– Отпад класификован као класа 4.2 према прописима који се односе на међународни транспорт опасних материја на путу, ADR

– Отпад класификован као класа 4.3 према прописима који се односе на међународни транспорт опасних материја на путу, ADR

H3 – B „Запаљив”:

– Течни отпад који има температуру паљења нижу од 55°C

H4 „Надражујући (иритантан)”:

– Ако садржи 10% масених или више, једне или више надражујућих супстанци класификованих као R41 или

– Ако садржи 20% масених или више, једне или више надражујућих супстанци класификованих као R36, R37 или R 38 према посебном пропису о хемикалијама

H5 „Штетан (опасан)”:

Отпад који садржи 25% масених или више, једне или више супстанци класификованих као штетне према посебном пропису о хемикалијама

H6 „Отрован”:

– Отпад који садржи 0,1% масених или више једне или више супстанци класификованих као веома токсичне према посебном пропису о хемикалијама.

– Отпад који садржи 3% масених или више једне или више супстанци класификованих као токсичне према посебном пропису о хемикалијама.

H7 „Карциноген”:

– Отпад који садржи 0,1% масених или више једне или више супстанци класификованих као карциногене (категорије 1 или 2) према посебном пропису о хемикалијама.

H8 „Корозиван”:

– Отпад који садржи 1% масених или више једне или више супстанци означених као корозивне ознаком R35 према посебном пропису о хемикалијама.

– Отпад који садржи 5% масених или више једне или више супстанци означених као корозивне ознаком R34 према посебном пропису о хемикалијама.

H9 „Инфективан”:

– Отпад контаминирани опасним патогеним микроорганизмима у складу са посебним прописима из области заштите здравља људи.

– Отпад контаминирани опасним патогеним микроорганизмима у складу са посебним прописима из области заштите здравља животиња.

H10 „Токсичан за репродукцију (тератоген)”:

– Отпад који садржи 0.5% масених или више једне или више супстанци класификованих као токсично за репродукцију (категорије 1 или 2) према посебном пропису о хемикалијама

H11 „Mутаген”:

– Отпад који садржи 0.1% масених или више једне или више супстанци класификованих као мутагене (категорије 1 или 2) према посебном пропису о хемикалијама

H12 „Супстанце или отпад који у контакту са водом, ваздухом или у киселини отпуштају токсичне или веома токсичне гасове”:

– Отпад чији укупан садржај ослобађајућих сулфида и цијанида при pH 4 превазилази следеће вредности концентрација:

S2- – лако ослобађајући 10000 mg/kg dm

CN – лако ослобађајући 1000 mg/kg dm

dm – сува маса

H13 „Изазива преосетљивост“:

супстанце и препарати који, ако се удишу или ако продиру кроз кожу, имају способност изазивања реакције преосетљивости, тако да се даљим излагањем производе карактеристични негативни ефекти

H14 „Екотоксичност”:

– CFHCs, HCFHCs, HFHCs, FHCs, Халони

– Екотоксичне супстанце дефинисане класом 9, број 11 или 12 према АDR прописима.

CFHCs: хлорофлуороугљоводоници (hlorofluorohydrocarbons); HCFCs: делимично халогеновани хлорофлуороугљоводоници (partly halogenated chlorofluorohydrocarbons); HFHCs: делимично халогеновани флуороугљоводоници (partly halogenated fluorohydrocarbons); FHCs: флуороугљоводоници (flourohydrocarbons).

H15

„Oтпад који има својство да на сваки начин након одлагања произведе другу супстанцу нпр. излужевине која има неку од наведених карактеристика (Н1-Н14)”:

– Отпад код кога укупне вредности концентрација загађујућих материја прелазе следеће вредности концентрација:

1. Садржај неорганских супстанци (екстракт у воденој средини):

Жива 20 mg/kg dm или 3 000 mg/kg dm1

Арсен 2,3 5 000 mg/kg dm

Олово2,3 10 000 mg/kg dm

Кадмијум 2,3 5 000 mg/kg dm

1 односи се на солидификоване отпаде који садрже нерастворна сулфидна једињења

2 не односи се на витрификовани отпад

3 не односи се на легуре челика

2. Садржај органских супстанци:

PAH 100 mg/kg dm

PCB 100 mg/kg dm

PCDD/PCDF 10 000 ng TEF/kg dm4

POX 1 000 mg/kg dm

Угљоводоници (минерална уља) 20 000 mg/kg dm5

BTX 500 mg/kg dm

Феноли (слободни) 10 000 mg/kg dm

4 TEF – еквивалентни токсични фактор према пропису из области заштите ваздуха

5 не односи се на битумен и асфалт

– Отпад код кога процедна течност има вредности концентрација које прелазе следеће вредности концентрација у складу са 3.а и течни отпад који има вредности концентрација које прелазе следеће вредности концентрација у складу са 3.б

Редни број

Параметар

Концентрација у процедној течности mg/kg dm 3.а

Укупан садржај mg/l

3.б

1

pH вредност

6-13

2-11.5

2

Остатак испаравања на 105°C

100000

30000

3

Антимон Sb

50

5

4

Арсен As

50

5

5

Бакар Cu

100

10

6

Баријум Ba

500

50

7

Берилијум Be

5

0.5

8

Бор B

1000

100

9

Ванадијум V

200

20

10

Жива Hg

0.5

0.05

11

Кадмијум Cd

5

0.5

12

Калај Sn

1000

100

13

Кобалт Co

100

10

14

Никл Ni

500

50

15

Олово Pb

100

10

16

Селен Se и Телур Те укупно

50

5

17

Сребро Ag

50

5

18

Талијум Th

20

2

19

Хром укупни Cr

300

30

20

Хром (VI) Cr

20

2

21

Цинк Zn

1000

100

22

Амонијак (NH4+)

10000

1000

23

Нитрити (NO2-)

1000

100

24

Сулфиди S2-

200

20

25

Флуориди (F-)

500

50

26

Цијаниди укупни

200

20

27

Цијаниди лако отпуштајући

20

2

28

AOX (халогена органска једињења која се могу адсорбовати) као Cl

100

10

29

Индекс фенола

1000

100

30

Полициклични ароматични угљоводоници PAH 7

0.5

0.05

31

Укупни угљоводоници осим под 6,7

1000

100

32

Укупни угљоводоници 6,7

50

-

Напомена:

dm – сува маса

PAH је дефинисан као сума 6 једињења: flouranthene (C16H10), benzo[k]fluoranthene (C20H12), benzo[a]pyrene (C20H12),

benzo[g,h,I]perylene (C20H12), benzo[b]fluoranthene (C20H12), indeno[1,2,3-c,d]pyrene (C20H12).

6 За отпаде: уљем контаминирано земљиште; остало контаминирано земљиште; отпадни муљ од бушења и отпад који садржи нерафинисано уље; отпадно нерафинисано уље које садржи муљ; отпадна земља, отпадна ископана земља и отпад од рушења који садрже нерафинисано уље, примењује се вредност граничне концентрације од 50 mg/kg dm

7 Процедна течност треба да се центрифугира, а не да се филтрира. Процедна течност је дефинисана техничким стандардом. EN 12457-2:2002

 

Напомена: Oд граничних вредности концентрације опасних компоненти у отпаду се може одступити узимајући у обзир процену ризика од управљања отпадом на здравље људи и животну средину. Поред датих параметара могу се испитивати и друге параметре које је могуће наћи у отпаду или процедној течности, а који могу бити загађујуће материје значајне са аспекта процене ризика у односу на животну средину и на здравље људи.