Прилог 9.

 

Листа параметара за испитивање отпада за потребе термичког третмана

 

1. У отпаду намењеном термичком третману инсинерацијом или ко-инсинерацијом испитује се посебно:

– сензорска својства,

– температура паљења,

– калоријска вредност (MJ/kg),

– садржај воде, односно влаге,

– садржај пепела,

– садржај укупних халогена изражено као хлор (Cl),

– садржај сумпора (S),

– садржај полихлорованих бифенила (PCB),

– садржај тешких метала: арсен (As), антимон (Sb), бакар (Cu), берилијум (Be), ванадијум (V), жива (Hg), кадмијум (Cd), калај (Sn), кобалт (Co), никл (Ni), олово (Pb), талијум (Ta), хром (Cr) и цинк (Zn).

2. Оператер који управља постројењем за термички третман отпада може захтевати додатна испитивања отпада као што су садржај халогних супстанци појединачно (Cl, F, Br, I), садржај цијанида, вискозитет, густина, механичка онечишћења, садржај макро елемената (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, TiO2, Mn2O3, K2O) и друго.

3. Граничне вредности појединих компоненти у отпаду за су – спаљивање

 

Параметар

Јединица

Гранична вредност у отпаду који је сагорљив

Гранична вредност
у отпаду који се суспаљује као алтернативно гориво

Гранична вредност у отпаду који се суспаљује ради енергетског поновног искоришћења

Гранична вредност
у отпаду који се суспаљује ради материјалног
искоришћења
алтернативни сировински материјал

Отпаци и остаци
од пластике, папира,
дрвета, текстила – високо калоријска фракција
из комуналног отпада

Отпад
од коришћења уља, растварача, лакова

Калоријска вредност

MJ/kg

-

>8

>8

>8

-

Укупни сумпор, S

%

-

3

-

-

1

Укупни хлор, Cl

%

2

2

-

-

Укупни флуор, F, бром, Br и јод, J

%

-

0.5

0.5

0.5

-

Укупни халогени изражени као хлор, Cl

%

-

2

2

2

0.5

Арсен, As

mg/kg

15²

15²

15

20

20

Антимон, Sb

mg/kg

20 (200)¹

100

1

Бакар, Cu

mg/kg

100²

100²

500

500

100

Баријум, Ba

mg/kg

-

200²

-

-

600

Берилијум, Be

mg/kg

2

2

3

Ванадијум, V

mg/kg

100²

100²

25

10

200

Жива, Hg

mg/kg

0.5²

0.5²

2

2

0.5

Кадмијум, Cd

mg/kg

10

10

0.8

Калај, Sn

mg/kg

10²

10²

70

100

50

Кобалт, Co

mg/kg

20²

20²

100

25

30

Никл, Ni

mg/kg

100²

100²

200

100

100

Олово, Pb

mg/kg

200²

200²

500

800

50

Телур, Tl

mg/kg

10

5

1

Хром укупан, Cr

mg/kg

100²

100²

300

300

100

Цинк, Zn

mg/kg

400²

400²

-

-

400

PCB

mg/kg

50²

30

30

50

-

Вискозитет на 20 ºC – односи се на отпадна уља

cp

-

250

-

-

-

 

¹ PET, полиестер

² на 25 МЈ/kg. Вредности су дате на основу ниже калоријске вредности отпада. Вредност 25 МЈ/kg се односи на калоријску вредност каменог угља. Ако је калоријска вредност отпада већа или мања од 25 МЈ/kg допустивост садржаја тешких метала и осталих загађујућих материја се мења пропорционално.

Независно од тога да ли су испоштоване утврђене граничне вредности дате у овом прилогу и посебним прописом којим се уређује спаљивање отпада, дозвољено је одступање од граничних вредности датих у табели, само ако се ограничењем количина коришћеног отпада обезбеди да не дође до значајног погоршања емисија, што оператер доказује у складу са посебним прописом.