На основу члана 203. став 9. Устава Републике Србије и члана 42. став 1. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РСˮ, бр. 111/21 и 119/21),

Народна скупштина Републике Србије, на Десетој посебној седници у Дванаестом сазиву, одржаној 9. фебруара 2022. године, донела је

ОДЛУКУ

о проглашењу Акта о промени Устава Републике Србије

„Службени гласник РС“, брoj 16 од 9. фебруара 2022.

Проглашава се Акт о промени Устава Републике Србије, који је усвојила Народна скупштина Републике Србије на Осмој посебној седници у Дванаестом сазиву, одржаној 30. новембра 2021. године и који је потврђен на републичком референдуму одржаном 16. јануара 2022. године.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

РС број 9

У Београду, 9. фебруара 2022. године

Народна скупштина Републике Србије

Председник,

Ивица Дачић, с.р.