Прилог 2

ПРЕВОЂЕЊЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ СУПСТАНЦЕ ИЛИ СМЕШЕ

Класификација супстанце или смеше према Правилнику о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа („Службени гласник РС”, бр. 59/10, 25/11 и 5/12) преводи се у одговарајућу класификацију према овом правилнику, применом Табеле 1.1. која је дата у овом прилогу. Уколико су доступни подаци из чл. 5, 6, 7. или 8. овог правилника, процена опасности супстанце или смеше и класификација врши се у складу са чл. 9–14. овог правилника.

Ознаке ризика према Правилнику о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа преводе се у додатна обавештења о опасности према овом правилнику применом Табеле 1.2. која је дата у овом прилогу.

Табела 1.1. Превођење класификације према Правилнику о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у класификацију према овом правилнику

Класификација према Правилнику о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалијe и одређеног производа („Службени гласник РС”,
бр. 59/10, 25/11 и 5/12)

Физичко стање супстанце када је то значајно

Класификација и обележавање према овом правилнику

Напомена

Класа и категорија опасности

Обавештење о опасности

Е; R2.

Није могуће непосредно превођење.

Е; R3

Није могуће непосредно превођење.

О; R7

Органски пероксиди ЦД

H242

Органски пероксиди ЕФ

H242

О; R8

гас

Оксидујући гасови 1

H270

О;. R8

течност, чврсто

Није могуће непосредно превођење.

О; R9

течност

Оксидујуће течности 1

H271

О; R9

чврсто

Оксидујуће чврсте супстанце и смеше 1

H271

R10

течност

Није могуће непосредно превођење.

Одговарајуће превођење класификације за течности са R10 је једно од следећих:

– Запаљиве течности, категорија 1, H224 ако је тачка паљења < 23 °C и почетна тачка кључања ≤ 35 °C или

– Запаљиве течности, категорије 2, H225 ако је тачка паљења < 23 °C и почетна тачка кључања > 35 °C или

– Запаљиве течности, категорија 3, H226 ако је тачка паљења ³ 23 °C.

F; R11

течност

Није могуће непосредно превођење.

Одговарајуће превођење класификације за течности са F, R11 је једно од следећих:

– Запаљиве течности, категорија 1, H224 ако је почетна тачка кључања ≤ 35 °C или

– Запаљиве течности, категорија 2, H225 ако је почетна тачка кључања > 35 °C.

F; R11

чврсто

Није могуће непосредно превођење.

F+; R12

гас

Није могуће непосредно превођење.

Одговарајуће превођење класификације за гасове са F+, R12 је једно од следећих:

– Запаљиви гасови, категорија 1, H220 или

– Запаљиви гасови, категорија 2, H221.

F+; R12

течност

Запаљиве течности, категорија 1

H224

F+; R12

течност

Самореактивне супстанце или смеше, тип Ц или Д

H242

Самореактивне супстанце или смеше, тип Е или Ф

H242

Самореактивне супстанце или смеше, тип Г

Нема

F; R15

Није могуће превођење.

F; R17

течност

Запаљиве течности, категорија 1

H250

F; R17

чврсто

Запаљиве чврсте супстанце и смеше, категорија 1

H250

Xn; R20

гас

Акутна токсичност, категорија 4

H332

(1)

Xn; R20

пара

Акутна токсичност, категорија 4

H332

(1)

Xn; R20

прашина/ магла

Акутна токсичност, Категорија 4

H332

Xn; R21

Акутна токсичност, категорија 4

H312

(1)

Xn; R22

Акутна токсичност, категорија 4

H302

(1)

Т; R23

гас

Акутна токсичност, категорија 3

H331

(1)

Т; R23

пара

Акутна токсичност, категорија 2

H330

Т; R23

прашина/ магла

Акутна токсичност, категорија 3

H331

(1)

Т; R24

Акутна токсичност, категорија 3

H311

(1)

Т; R25

Акутна токсичност, категорија 3

H301

(1)

Т+; R26

гас

Акутна токсичност, категорија 2

H330

(1)

Т+; R26

пара

Акутна токсичност 1

H330

Т+; R26

прашина/ магла

Акутна токсичност, категорија 2

H330

(1)

Т+; R27

Акутна токсичност, категорија 1

H310

Т+; R28

Акутна токсичност, категорија 2

H300

(1)

R33

Специфична токсичност за циљне органе – вишекратна изложеност, категорија 2

H373

(3)

C; R34

Корозивно оштећење коже, категорија 1

H314

(2)

C; R35

Корозивно оштећење коже, категорија 1А

H314

Xi; R36

Иритација ока, категорија 2

H319

Xi; R37

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност, категорија 3

H335

Xi; R38

Иритација коже, категорија 2

H315

Т; R39/23

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност, категорија 1

H370

(3)

Т; R39/24

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност, категорија 1

H370

(3)

Т; R39/25

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност, категорија 1

H370

(3)

Т+; R39/26

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност, категорија 1

H370

(3)

Т+; R39/27

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност, категорија 1

H370

(3)

Т+; R39/28

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност, категорија 1

H370

(3)

Xi; R41

Тешко оштећење ока 1

H318

R42

Сензибилизација респираторних органа, категорија 1

H334

R43

Сензибилизација коже, категорија 1

H317

Xn; R48/20

Специфична токсичност за циљни орган – вишекратна изложеност, Категорија 2

H373

(3)

Xn; R48/21

Специфична токсичност за циљни орган – вишекратна изложеност, категорија 2

H373

(3)

Xn; R48/22

Специфична токсичност за циљни орган – вишекратна изложеност, категорија 2

H373

(3)

Т; R48/23

Специфична токсичност за циљни орган – вишекратна изложеност, категорија 1

H372

(3)

Т; R48/24

Специфична токсичност за циљни орган – вишекратна изложеност, категорија 1

H372

(3)

Т; R48/25

Специфична токсичност за циљни орган – вишекратна изложеност, категорија 1

H372

(3)

R64

Токсичност по репродукцију – ефекти на или путем

лактације

H362

Xn; R65

Oпасност од аспирације, категорија 1

H304

R67

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност, категорија 3

H336

Xn; R68/20

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност, категорија 2

H371

(3)

Xn; R68/21

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност, категорија 2

H371

(3)

Xn; R68/22

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност, категорија 2

H371

(3)

Карциногено, категорија 1; R45

Карциногеност, категорија 1А

H350

Карциногено категорија 2; R45

Карциногеност , категорија 1Б

H350

Карциногено категорија 1; R49

Карциногеност, категорија 1А

H350i

Карциногено, категорија 2; R49

Карциногеност, категорија 1Б

H350i

Карциногено, категорија 3; R40

Карциногеност, категорија 2

H351

Мутагено категорија 2; R46

Мутагеност герминативних ћелија, категорија 1Б

H340

Мутагено категорија 3; R68

Мутагеност герминативних ћелија, категорија 2

H341

Токсичност по репродукцију, категорија 1; R60

Токсичност по репродукцију, категорија 1А

H360F

(4)

Токсичност по репродукцију, категорија 2; R60

Токсичност по репродукцију, категорија 1Б

H360F

(4)

Токсичност по репродукцију, категорија 1; R61

Токсичност по репродукцију, категорија 1А

H360D

(4)

Токсичност по репродукцију, категорија 2; R61

Токсичност по репродукцију, категорија 1Б

H360D

(4)

Токсичност по репродукцију, категорија 3; R62

Токсичност по репродукцију, категорија 2

H361f

(4)

Токсичност по репродукцију, категорија 3; R63

Токсичност по репродукцију, категорија 2

H361d

(4)

Токсичност по репродукцију, категорија 1; R60–61

Токсичност по репродукцију 1А

H360FD

Токсичност по репродукцију, категорија 1; R60

Токсичност по репродукцију, категорија 2; R61

Токсичност по репродукцију, категорија 1А

H360FD

Токсичност по репродукцију, категорија 2; R60

Токсичност по репродукцију, категорија 1; R61

Токсичност по репродукцију, категорија 1А

H360FD

Токсичност по репродукцију, категорија 2; R60–61

Токсичност по репродукцију 1Б

H360FD

Токсичност по репродукцију, категорија 3; R62–63

Токсичност по репродукцију 2

H361fd

Токсичност по репродукцију, категорија 1; R60 Токсичност по репродукцију, категорија 3; R63

Токсичност по репродукцију, категорија 1А

H360Fd

Токсичност по репродукцију, категорија 2; R60

Токсичност по репродукцију, категорија 3; R63

Токсичност по репродукцију 1Б

H360Fd

Токсичност по репродукцију, категорија 1; R61

Токсичност по репродукцију, категорија 3; R62

Токсичност по репродукцију, категорија 1А

H360Df

Токсичност по репродукцију, категорија 2; R61

Токсичност по репродукцију, категорија 3; R62

Токсичност по репродукцију, категорија1Б

H360Df

N; R50

Опасност по водену животну средину, категорија Акутно 1

H400

N; R50–53

Опасност по водену животну средину, категорија Акутно 1

Опасност по водену животну средину, категорија Хронично 1

H400

H410

N; R51–53

Опасност по водену животну средину, категорија Хронично 2

H411

R52–53

Опасност по водену животну средину, категорија Хронично 3

H412

R53

Опасност по водену животну средину, категорија Хронично 4

H413

N; R59

Опасно по озонски омотач

H420

Напомена (1):

За ове класе опасности могуће је користити препоручену минималну класификацију у складу са тачком 2.2.1. списка класификованих супстанци. Подаци или друге доступне информације могу указати да је потребно поновити поступак и класификовати супстанцу у тежу категорију опасности.

Напомена (2):

Поновном проценом оригиналних података није увек могуће разликовати да ли треба класификовати у категорију 1Б или 1Ц, пошто би период излагања износио до четири сата према пропису којим се уређују методе испитивања опасних својстава хемикалија. У овим случајевима, додељује се категорија 1. Међутим, када су подаци добијени испитивањима која следе секвенцијални приступ као што је предвиђено у пропису којим се уређују методе испитивања опасних својстава хемикалија, треба размотрити даљу подкатегоризацију у категорију 1Б или 1Ц.

Напомена (3):

Уколико је са сигурношћу утврђено да други путеви излагања не доводе до опасности, пут излагања се наводи уз обавештење о опасности.

Напомена (4):

Обавештења о опасности H360 и H361 указују на општу забринутост због ефеката на плодност и/или развој („Може штетно да утиче/ Сумња се да штетно утиче на плодност или на плод”). У складу са критеријумима, опште обавештење о опасности може се заменити обавештењем о опасности које указује на одређени ефекат који изазива забринутост. Када се не наводи друга разлика, то може бити зато што је доказано да нема таквог ефекта, или због тога што су подаци неуверљиви или због одсуства података, те се обавезе из овог правилника примењују на ту разлику.

Табела 1.2. Превођење ознака ризика у додатна обавештења о опасности

Ознака ризика

(према Правилнику о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалијe и одређеног производа – „Службени гласник РС”, бр. 59/10, 25/11 и 5/12)

Додатно обавештење о опасности
(према овом правилнику)

R1

ЕUH001

R14

ЕUH014

R19

ЕUH019

R30

ЕUH030

R44

ЕUH044

R29

ЕUH029

R31

ЕUH031

R32

EUH032

R66

EUH066

R39–41

EUH070