ПРИЛОГ 2

УТВРЂИВАЊЕ ФИНОЋЕ ЛЕГУРЕ ДРАГОЦЕНОГ МЕТАЛА КВАНТИТАТИВНОМ ХЕМИЈСКОМ АНАЛИЗОМ

Квантитативном хемијском анализом утврђује се финоћа легура:

1) злата;

2) сребра.

1. Испитивање легура од злата

Одређивање финоће легура злата врши се методом купелације у складу са захтевима стандарда SRPS EN ISO 11426.

2. Испитивање легура од сребра

Одређивање финоће легура сребра врши се потенциометријском титрацијом или модификованом методом по Волхарду.

2.1 Потенциометријска титрација врши се:

1) са калијум-бромидом, у складу са захтевима стандарда SRPS EN 31427 или

2) са натријум-хлоридом или калијум-хлоридом, у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 13756;

2.2 Модификована метода по Волхарду

2.2.1. Поступак

Измере се три пробе од по 0,5 g са тачношћу од 0,01 mg, и то две пробе од узорка легуре која се испитује, и једна проба од сребра финоће 999,9/1000.

Измерене пробе се растворе у по 10 ml концентроване азотне киселине уз загревање до престанка издвајања азотних пара и то на начин који обезбеђује безбедност и заштиту здравља на раду. Раствореним пробама се додаје дестилована вода до укупне запремине од 100 ml. Тако охлађеним растворима се додаје 1 ml до 2 ml индикатора гвожђе (III)-амонијум-сулфат и врши се титрација раствором амонијум-тиоцијаната до завршне тачке титрације која се уочава јасном и стабилном променом боје раствора. Тада се очитава број утрошених милилитара раствора амонијум-тиоцијаната.

2.2.2. Израчунавање финоће испитиване легуре

Израчунавање финоће једне пробе узорка врши се према обрасцу:

dragoceni-metali_Page_1.tiff

где је:

x – финоћа пробе испитиваног узорка предмета од сребра, у промилима

V1 – запремина раствора амонијум-тиоцијаната утрошеног при титрацији пробе испитиваног узорка, у милилитрима

m – маса пробе узорка, у грамима

Т – титар амонијум-тиоцијаната по сребру (у грамима по милилитру)

а – маса пробе сребра финоће 999,9/1000, у грамима

V2 – запремина раствора амонијум-тиоцијаната утрошеног при титрацији пробе сребра финоће 999,9/1000, у милилитрима.

Одређивање финоће легуре од сребра врши се тако што се израчуна средња вредност финоћа добијених титрацијом две пробе.

Квантитативном хемијском анализом може се утврђивати и финоћа легура од платине и паладијума, и то међународно препорученим методама

*Службени гласник РС, број 13/2018