ПРИЛОГ 3

УЗИМАЊЕ УЗОРКА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРИХВАТАЊЕ СЕРИЈЕ

1. За серије предмета веће од десет комада, за утврђивање степена финоће пробом на камену или XRF методом, може се применити поступак узимања узорка и прихватања, односно одбијања серије.

Узорак се узима у складу са планом узимања узорка из одељка 2. овог прилога.

2. План узимања узорка

План узимања узорка за испитивање предмета од драгоцених метала примењује се на серију за коју је утврђено постојање прописаних ознака. У Табели 1. овог прилога дате су величине серије предмета од драгоцених метала са одговарајућом величином узорка за испитивање.

Табела 1 – Величина серије и узорка

Величина серије предмета
од драгоцених метала
(број комада)

Величина узорка

(број комада)

11–15

16–25

26–50

51–90

91–150

151–280

281–500

501–1 200

1201–3 200

3

5

8

13

20

32

50

80

125

3. Критеријуми за прихватање серије

Критеријум за прихватање односно одбијање серије јесте утврђени степен финоће.

Ако се испитивањем утврди да сви предмети од драгоцених метала који чине узорак имају степен финоће који одговара ознаци финоће којом су предмети из серије означени, серија се прихвата и предмети се жигошу.

Ако се испитивањем предмета од драгоценог метала који чини узорак посумња да предмет нема степен финоће који одговара ознаци финоће којом су предмети из серије означени, с обзиром на приближно одређивање степена финоће методом пробе на камену и XRF методом, прихватање или одбијање серије ће се извршити на основу резултата квантитативне хемијске анализе.

Серија ће се одбити у случају да се у узорку нађе један предмет који не припада серији поднетој на испитивање.