Прилог 4

СПИСАК ОБАВЕШТЕЊА О ОПАСНОСТИ И ДОДАТНИХ ОБАВЕШТЕЊА О ОПАСНОСТИ

ДЕО 1.

ОБАВЕШТЕЊА О ОПАСНОСТИ

Oбaвeштeња o oпaснoсти примeњују сe у склaду сa Прилогом 1. Дeo 2, 3, 4. и 5. овог правилника.

Приликом избора oбaвeштeњa o oпaснoсти у склaду сa чл. 22. и 28. овог правилника, мoгу се кoристити кoмбинoвaнa oбaвeштeњa o oпaснoсти дата у oвом прилогу.

Приликом обележавања у склaду сa чланом 28. овог правилника, на oбaвeштeњa o oпaснoсти примeњују се слeдeћи принципи првeнствa:

a) aкo je дoдeљeнo oбaвeштeњe o oпaснoсти H410: „Вeoмa тoксичнo пo живи свет у вoди сa дугoтрajним последицама”, изoстaвља сe oбaвeштeњe o oпaснoсти H400: „Вeoмa тoксичнo пo живи свет у вoди”;

б) aкo je дoдeљeнo oбaвeштeњe o oпaснoсти H314: „Изaзивa тешке oпeкoтинe коже и оштећење ока”, oбaвeштeњe o oпaснoсти H318: „Доводи до тешког oштeћeњa ока” може се изоставити.

Кaкo би сe нaзнaчиo пут излaгaњa мoгу сe кoристити кoмбинoвaнa oбaвeштeњa o oпaснoсти из одељка 1.2. овог прилога.

1.1. Обавештења о опасности за физичку опасност

– H200: Нестабилан експлозив (Експлозиви, Нестабилан експлозив – Прилог 1. Део 2. одељак 2.1);

– H201: Експлозив, опасност од масовне експлозије (Експлозиви, подкласа 1.1 – Прилог 1. Део 2. одељак 2.1);

– H202: Експлозив, опасност од избацивања пројектила (Експлозиви, подкласа 1.2 – Прилог 1. Део 2. одељак 2.1);

– H203: Експлозив, опасност од пожара, ударног таласа или избацивања пројектила (Експлозиви, подкласа 1.3 – Прилог 1. Део 2. одељак 2.1);

– H204: Опасност од пожара или избацивања пројектила (Експлозиви, подкласа 1.4 – Прилог 1. Део 2. одељак 2.1);

– H205: Mасовна експлозија при излагању пламену (Експлозиви, подкласа 1.5 – Прилог 1. Део 2. одељак 2.1);

– H220: Веома запаљиви гас (Запаљиви гасови, категорија 1 – Прилог 1. Део 2. одељак 2.2);

– H221: Запаљиви гас (Запаљиви гасови, категорија 2 – Прилог 1. Део 2. одељак 2.2);

– H222: Веома запаљив аеросол (Аеросоли, категорија 1 – Прилог 1. Део 2. одељак 2.3);

– H223: Запаљив аеросол (Аеросоли, категорија 2 – Прилог 1. Део 2. одељак 2.3);

– H224: Веома лако запаљива течност и пара (Запаљиве течности, категорија 1 – Прилог 1. Део 2. одељак 2.6);

– H225: Лако запаљива течност и пара (Запаљиве течности, категорија 2 – Прилог 1. Део 2. одељак 2.6);

– H226: Запаљива течност и пара (Запаљиве течности, категорија 3 – Прилог 1. Део 2. одељак 2.6)

– H228: Запаљива чврста супстанца или смеша (Запаљиве чврсте супстанце и смеше, категорија 1 и 2 – Прилог 1. Део 2. одељак 2.7);

– H229: Посуда под притиском: може се распрснути, ако се загрева (Аеросоли, категорија 1, 2 и 3 – Прилог 1. Део 2. одељак 2.3);

– H230: Може да реагује експлозивно чак и у одсуству ваздуха (Запаљиви гасови (укључујући хемијски нестабилне гасове), категорија А – Прилог 1. Део 2. одељак 2.2);

– H231: Може да реагује експлозивно чак и у одсуству ваздуха при повишеном притиску и/или температури (Запаљиви гасови (укључујући хемијски нестабилне гасове), категорија Б – Прилог 1. Део 2. одељак 2.2);

– H240: Загревање може да доведе до експлозије (Самореактивне супстанце и смеше, тип А – Прилог 1. Део 2. одељак 2.8, Органски пероксиди, тип А – Прилог 1. Део 2. одељак 2.15);

– H241: Загревање може да доведе до пожара или експлозије (Самореактивне супстанце и смеше, тип Б – Прилог 1. Део 2. одељак 2.8, Органски пероксиди, тип Б – Прилог 1. Део 2. одељак 2.15);

– H242: Загревање може да доведе до пожара (Самореактивне супстанце и смеше, тип Ц, Д, Е, Ф – Прилог 1. Део 2. одељак 2.8);

– H250: Спонтано почиње да гори у контакту са ваздухом (Самозапаљиве течности, категорија 1 – Прилог 1. Део 2. одељак 2.9. Самозапаљиве чврсте супстанце и смеше, категорија 1 – Прилог 1. Део 2. одељак 2.10);

– H251: Долази до самозагревања; може да се запали (Самозагревајуће супстанце и смеше, категорија 1 – Прилог 1. Део 2. одељак 2.11);

– H252: У великој количини долази до самозагревања; може да се запали (Самозагревајуће супстанце и смеше, категорија 2 – Прилог 1. Део 2. одељак 2.11);

– H260: У контакту са водом ослобађа запаљиве гасове који се спонтано пале (Супстанце и смеше које у контакту са водом ослобађају запаљиве гасове, категорија 1 – Прилог 1. Део 2. одељак 2.12);

– H261: У контакту са водом ослобађа запаљиве гасове (Супстанце и смеше које у контакту са водом ослобађају запаљиве гасове, категорија 2 и 3 – Прилог 1. Део 2. одељак 2.12)

– H270: Може да изазове или подстакне ватру; оксидујуће средство (Оксидујући гасови, категорија 1 – Прилог 1. Део 2. одељак 2.4);

– H271: Може да изазове пожар или експлозију; јако оксидујуће средство (Оксидујуће течности, категорија 1 – Прилог 1. Део 2. одељак 2.13, Оксидујуће чврсте супстанце и смеше, категорија 1 – Прилог 1. Део 2. одељак 2.14);

– H272: Може да поспеши пожар; оксидујуће средство (Оксидујуће течности, категорија 2 и 3 – Прилог 1. Део 2. одељак 2.13, Оксидујуће чврсте супстанце и смеше, категорија 2 и 3 – Прилог 1. Део 2. одељак 2.14):

– H280: Садржи гас под притиском, може да експлодира ако се излаже топлоти (Гасови под притиском: компримовани, течни и растворени гас – Прилог 1. Део 2. одељак 2.5)

– H281: Садржи расхлађени течни гас, може да изазове промрзлине или повреде (Гасови под притиском: расхлађени течни гас – Прилог 1. Део 2. одељак 2.5)

– H290: Може бити корозивно за метале (Супстанце и смеше корозивне за метале, категорија 1 – Прилог 1. Део 2. одељак 2.16).

1.2. Обавештења о опасности за опасност по здравље људи

– H300: Смртоносно ако се прогута (Акутна токсичност – пероралнo, категорија 1 и 2 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.1);

– H301: Токсично ако се прогута (Акутна токсичност – пероралнo, категорија 3 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.1);

– H302: Штетно ако се прогута (Акутна токсичност – пероралнo, категорија 4 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.1);

– H304: Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних путева (Oпасност од аспирације, категорија 1 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.10);

– H310: Смртоносно у контакту са кожом (Акутна токсичност – дермалнo, категорија 1 и 2 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.1);

– H311: Токсично у контакту са кожом (Акутна токсичност – дермалнo, категорија 3 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.1);

– H312: Штетно у контакту са кожом (Акутна токсичност – дермалнo, категорија 4 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.1);

– H314: Изазива тешке опекотине коже и оштећeње ока (Корозивно оштећење/ иритација коже, категорија 1A, 1Б и 1Ц – Прилог 1. Део 3. одељак 3.2);

– H315: Изазива иритацију коже (Корозивно оштећење / иритација коже, категорија 2 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.2);

– H317: Може да изазове алергијске реакције на кожи (Сензибилизација коже, категорија 1, 1А и 1Б – Прилог 1. Део 3. одељак 3.4);

– H318: Доводи до тешког оштећења ока (Тешко оштећење / иритација ока, категорија 1 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.3);

– H319: Доводи до јаке иритације ока (Тешко оштећење / иритација oка, категорија 2 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.3);

– H330: Смртоносно ако се удише (Акутна токсичност – инхалационo, категорија 1 и 2 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.1);

– H331: Токсично ако се удише (Акутна токсичност – инхалационo, категорија 3 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

– H332: Штетно ако се удише (Акутна токсичност – инхалационo, категорија 4 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.1);

– H334: Ако се удише може да доведе до појаве алергијских реакција, астме или проблема са дисањем (Сензибилизација респираторних органа, категорија 1, 1А и 1Б – Прилог 1. Део 3. одељак 3.4);

– H335: Може да изазове иритацију респираторних органа (Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност, категорија 3, иритација респираторних органа – Прилог 1. Део 3. одељак 3.8);

– H336: Може да изазове поспаност и несвестицу (Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност, категорија 3, наркотичко дејство – Прилог 1. Део 3. одељак 3.8);

– H340: Може да доведе до генетских дефеката (навести пут излагања уколико је са сигурношћу утврђено да други путеви излагања не доводе до опасности – Мутагеност герминативних ћелија, категорија 1А и 1Б – Прилог 1. Део 3. одељак 3.5);

– H341: Сумња се да може да доведе до генетских дефеката (навести пут излагања уколико је са сигурношћу утврђено да други путеви излагања не доводе до опасности – Мутагеност герминативних ћелија, категорија 2 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.5);

– H350: Може да доведе до појаве карцинома (навести пут излагања уколико је са сигурношћу утврђено да други путеви излагања не доводе до опасности – Карциногеност, категорија 1А и 1Б – Прилог 1. Део 3. одељак 3.6);

– H351: Сумња се да може да доведе до појаве карцинома (навести пут излагања уколико је са сигурношћу утврђено да други путеви излагања не доводе до опасности – Карциногеност, категорија 2 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.6)

– H360: Може штетно да утиче на плодност или на плод (навести посебне ефекте ако су познати, навести пут излагања уколико је са сигурношћу утврђено да други путеви излагања не доводе до опасности – Токсичност по репродукцију, категорија 1А и 1Б – Прилог 1. Део 3. одељак 3.7);

– H361: Сумња се да може штетно да утиче на плодност или на плод (навести посебне ефекте ако су познати, навести пут излагања уколико је са сигурношћу утврђено да други путеви излагања не доводе до опасности – Токсичност по репродукцију, категорија 2, Прилог 1. Део 3. одељак 3.7);

– H362: Може да има штетно дејство на одојчад (Токсичност по репродукцију, ефекти на или преко лактације, додатна категорија – Прилог 1. Део 3. одељак 3.7);

– H370: Доводи до оштећења органа (навести све органе које супстанца оштећује, уколико је познато, навести пут излагања уколико је са сигурношћу утврђено да други путеви излагања не доводе до опасности – Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност, категорија 1 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.8);

– H371: Може да доведе до оштећења органа (навести све органе које супстанца може да оштети, уколико је познато, навести пут излагања уколико је са сигурношћу утврђено да други путеви излагања не доводе до опасности – Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност, категорија 2 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.8);

– H372: Доводи до оштећења органа (навести све органе које супстанца оштећује, уколико је познато, услед дуготрајног или вишекратног излагања (навести пут излагања уколико је са сигурношћу утврђено да други путеви излагања не доводе до опасности – Специфична токсичност за циљни орган – вишекратна изложеност, категорија 1 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.9);

– H373: Може да доведе до оштећења органа (навести све органе које супстанца може да оштети, уколико је познато, услед дуготрајног или вишекратног излагања, навести пут излагања уколико је са сигурношћу утврђено да други путеви излагања не доводе до опасности – Специфична токсичност за циљни орган – вишекратна изложеност, категорија 2 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.9);

– H300 + H310: Смртоносно ако се прогута или у контакту са кожом (Акутна токсичност – пероралнo и Акутна токсичност – дермалнo, категорија 1 и 2 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.1);

– H300 + H330: Смртоносно ако се прогута или ако се удише (Акутна токсичност – перорална и Акутна токсичност – инхалационo, категорија 1 и 2 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.1);

– H310 + H330: Смртоносно у контакту са кожом или ако се удише (Акутна токсичност – дермалнo и Акутна токсичност – инхалационo, категорија 1 и 2 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.1);

– H300 + H310 + H330: Смртоносно ако се прогута, у контакту са кожом или ако се удише (Акутна токсичност – пероралнo, Акутна токсичност – дермалнo и Акутна токсичност – инхалационo, категорија 1 и 2 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.1);

– H301 + H311: Токсично ако се прогута или у контакту са кожом (Акутна токсичност – пероралнo и Акутна токсичност – дермалнo, категорија 3 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.1);

– H301 + H331: Токсично ако се прогута или ако се удише (Акутна токсичност – пероралнo и Акутна токсичност – инхалационo, категорија 3 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.1);

– H311 + H331: Токсично у контакту са кожом или ако се удише (Акутна токсичност – дермалнo и Акутна токсичност – инхалационo, категорија 3 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.1);

– H301 + H311 + H331: Токсично ако се прогута, у контакту са кожом или ако се удише (Акутна токсичност – пероралнo, Акутна токсичност – дермалнo и Акутна токсичност – инхалационo, категорија 3 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.1);

– H302 + H312: Штетно ако се прогута или у контакту са кожом (Акутна токсичност – пероралнo и Акутна токсичност – дермалнo, категорија 4 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.1);

– H302 + H332: Штетно ако се прогута или ако се удише (Акутна токсичност – пероралнo и Акутна токсичност – инхалационo, категорија 4 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.1);

– H312 + H332: Штетно у контакту са кожом или ако се удише (Акутна токсичност – дермалнo и Акутна токсичност – инхалационo, категорија 4 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.1);

– H302 + H312 + H332: Штетно ако се прогута, у контакту са кожом или ако се удише (Акутна токсичност – пероралнo, Акутна токсичност – дермалнo и Акутна токсичност – инхалационo, категорија 4 – Прилог 1. Део 3. одељак 3.1).

1.3. Обавештења о опасности за опасност по животну средину

– H400: Веома токсично по живи свет у води (Опасност по водену животну средину, категорија Акутно 1 – Прилог 1. Део 4. одељак 4.1);

– H410: Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама (Опасност по водену животну средину, категорија Хронично 1 – Прилог 1. Део 4. одељак 4.1);

– H411: Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама (Опасност по водену животну средину, категорија Хронично 2 – Прилог 1. Део 4. одељак 4.1);

– H412: Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама (Опасност по водену животну средину, категорија Хронично 3 – Прилог 1. Део 4. одељак 4.1);

– H413: Може да доведе до дуготрајних штетних последица по живи свет у води (Опасност по водену животну средину категорија Хронично, 4 – Прилог 1. Део 4. одељак 4.1);

– H420: Штети јавном здрављу и животној средини тако што оштећује озон у горњој атмосфери (Опасно по озонски омотач, категорија 1 – Прилог 1. Део 5. одељак 5.1).

ДЕО 2.

ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА О ОПАСНОСТИ

2.1. Додатна обавештења о опасности за физичка и хемијска својства

– EUH 001: „Експлозивно када је суво.”

– EUH 014: „Реагује бурно са водом.”

– EUH 018: „При употреби, може да образује запаљиву/експлозивну смешу пара–ваздух.”

– EUH 019: „Може да образује експлозивне пероксиде.”

– EUH 044: „Ризик од експлозије ако се загрева у затвореном простору.”

2.2. Додатна обавештења о опасности за својства која утичу на живот и здравље људи

– EUH 029: „У контакту са водом ослобађа токсичан гас.”

– EUH 031: „У контакту са киселинама ослобађа токсичан гас.”

– EUH 032: „У контакту са киселинама ослобађа веома токсичан гас.”

– EUH 066: „Вишекратно излагање може да изазове сушење или пуцање коже.”

– EUH 070: „Токсично у контакту са очима.”

– EUH 071: „Корозивно за респираторне органе.”

ДЕО 3.

ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА О ОПАСНОСТИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ СМЕШЕ

– EUH201: „Садржи олово. Не сме се користити на површинама предмета које би дете могло да стави у уста.”

– EUH201A: „Пажња! Садржи олово.”

– EUH202: „Цијаноакрилат. Опасност. Тренутно лепи кожу и очи. Чувати ван домашаја деце.”

– EUH203: „Садржи хром(VI). Може да изазове алергијску реакцију.”

– EUH204: „Садржи изоцијанате. Може да изазове алергијску реакцију.”

– EUH205: „Садржи епокси–састојке. Може да изазове алергијску реакцију.”

– EUH206: „Пажња! Не користити заједно са другим производима. Може да ослободи опасан гас (хлор).”

– EUH207: „Пажња! Садржи кадмијум. При употреби настаје опасан дим. Видети упутства која је навео произвођач. Поступати према упутству о мерама безбедности.”

– EUH208: „Садржи (хемијски назив супстанце која изазива сензибилизацију). Може да изазове алергијску реакцију.”

– EUH209: „Може да постане лако запаљиво приликом употребе.”

– EUH209A: „Може да постане запаљиво приликом употребе.”

– EUH210: „Безбедносни лист доступан на захтев.”

– EUH401: „Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину.”