Прилог 5

СПИСАК ОБАВЕШТЕЊА О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВУ ПРИМЕНУ

Обавештења о мерама предострожности дата су у Табелама 1, 2, 3, 4. и 5. овог прилога заједно са одговарајућим класама опасности, категоријама и условима за њихову примену. При избору обавештења о мерама предострожности у складу са чл. 23. и 29. овог правилника, снабдевач може да комбинује обавештења о мерама предострожности која су наведена у табели, водећи рачуна да савет о мерама предострожности буде јасан и разумљив.

Када се део текста неког обавештења о мерама предострожности наведеног у другој колони Табела 1, 2, 3, 4. и 5. које су дате у овом прилогу, налази у угластим заградама „[...]” то указује да текст у угластим заградама није одговарајући у свим случајевима, већ га треба користити само у одређеним околностима. У тим случајевима, услови за коришћење који објашњавају када текст треба користити наведени су у петој колони.

Када се у тексту обавештења о мерама предострожности наведеног у другој колони Табела 1, 2, 3, 4. и 5. које су дате у овом прилоту, појављује коса црта „/” то указује да треба направити избор између исказа које она одваја, у складу са условима датим у петој колони.

Када се у тексту обавештења о мерама предострожности наведеног у другој колони Табела 1, 2, 3, 4. и 5. које су дате у овом прилогу, налазе три тачке „...” то указује да су детаљи о информацијама које треба пружити наведени у петој колони.

Табела 1. Обавештења о мерама предострожности – опште

Ознака

Обавештење о мерама предострожности – опште

Класа опасности

Категорија опасности

Услов за примену

Р101

Ако је потребан медицински савет, са собом понети амбалажу или етикету производа.

по потреби

Производ за општу употребу

Р102

Чувати ван домашаја деце.

по потреби

Производ за општу употребу

Р103

Пре употребе прочитати информације на етикети.

по потреби

Производ за општу употребу

Табела 2. Обавештења о мерама предострожности – превенција

Ознака

Обавештење о мерама
предострожности – превенција

Класа опасности

Категорија опасности

Услов за примену

Р201

Прибавити посебна упутства пре употребе.

Експлозиви

(Прилог 1. Део 2. одељак 2.1)

Нестабилан експлозив

Мутагеност герминативних ћелија (Прилог 1. Део 3. одељак 3.5)

1А, 1Б, 2

Карциногеност (Прилог 1. Део 3. одељак 3.6)

1А, 1Б, 2

Токсичност по репродукцију (Прилог 1. Део 3. одељак 3.7)

1А, 1Б, 2

Токсичност по репродукцију – ефекти на или преко лактације (Прилог 1. Део 3. одељак 3.7)

Додатна категорија

Р202

Не руковати производом док се претходно не прочитају и разумеју све безбедносне мере предострожности.

Експлозиви (Прилог 1. Део 2. одељак 2.1)

Нестабилан експлозив

Мутагеност герминативних ћелија (Прилог 1. Део 3. одељак 3.5)

1А, 1Б, 2

Карциногеност (Прилог 1. Део 3. Одељак 3.6)

1А, 1Б, 2

Токсичност по репродукцију (Прилог 1. Део 3. одељак 3.7)

1А, 1Б, 2

Запаљиви гасови (укључујући хемијски нестабилне гасове) (Прилог 1. Део 2. одељак 2.2)

А, Б (хемијски нестабилни гасови)

Р210

Држати даље од топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљења. Забрањено пушење.

Експлозиви (Прилог 1. Део 2. одељак 2.1)

Подкласа 1.1, 1.2, 1.3,

1.4, 1.5

Запаљиви гасови (Прилог 1. Део 2. одељак 2.2)

1, 2

Аеросоли (Прилог 1. Део 2. одељак 2.3)

1, 2, 3

Запаљиве течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.6)

1, 2, 3

Запаљиве чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.7)

1, 2

Самореактивне супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.8)

Тип А, Б, Ц, Д, Е, Ф

Самозапаљиве течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.9)

1

Самозапаљиве чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.10)

1

Оксидујуће течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.13)

1, 2, 3

Оксидујуће чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.14)

1, 2, 3

Органски пероксиди (Прилог 1. Део 2. одељак 2.15)

Тип А, Б, Ц, Д, Е, Ф

Р211

Не прскати на отворен пламен или други извор паљења.

Аеросоли (Прилог 1. Део 2. одељак 2.3)

1, 2

Р220

Држати / чувати даље од одеће /.../ запаљивих материјала.

Оксидујући гасови (Прилог 1. Део 2. одељак 2.4)

1

„...” Произвођач/ снабдевач наводи друге некомпатибилне

материјале.

Самореактивне супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.8)

Тип А, Б, Ц,

Д, Е, Ф

Оксидујуће течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.13)

1

– назначити да се држи даље од одеће и других запаљивих материјала.

2, 3

...Произвођач/ снабдевач наводи друге некомпатибилне материјале.

Оксидујуће чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.14)

1

- назначити да се држи даље од одеће и других запаљивих материјала

2, 3

Произвођач/ снабдевач наводи друге некомпатибилне материјале.

Органски пероксиди (Прилог 1. Део 2. одељак 2.15)

Тип

А, Б, Ц,

Д, Е, Ф

Р221

Предузети мере предострожности да се избегне мешање са запаљивим материјалима /...

Оксидујуће течности (Прилог 1. одељак 2.13)

1, 2, 3

„...” Произвођач/ снабдевач треба да назначи инкомпатибилне материјале.

Оксидујуће чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.14)

1, 2, 3

Р222

Не дозволити контакт са ваздухом.

Самозапаљиве течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.9)

1

Самозапаљиве чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.10)

1

Р223

Не дозволити контакт са водом..

Супстанце и смеше које у контакту са водом ослобађају запаљиве гасове (Прилог 1. Део 2. одељак 2.12)

1, 2

Р230

Држати наквашено са ...

Експлозиви (Прилог 1. Део 2. одељак 2.1)

Подкласа 1.1, 1.2, 1.3, 1.5

Произвођач/ снабдевач треба да назначи одговарајуће материјале

– ако исушивање повећава опасност

од експлозије, осим када је исушивање услов за производни процес или процес обраде (нпр. нитроцелулоза).

Р231

Руковати под инертним гасом

Супстанце и смеше које у контакту са водом ослобађају запаљиве гасове (Прилог 1. Део 2. одељак 2.12)

1, 2, 3

Р232

Заштитити од влаге

Супстанце и смеше које у контакту са водом ослобађају запаљиве гасове (Прилог 1. Део 2. одељак 2.12)

1, 2, 3

Р233

Чувати амбалажу чврсто затворену

Запаљиве течности (Прилог 1. Део 2. Одељак 2.6)

1, 2, 3

Акутна токсичност – инхалационo (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

1, 2, 3

– ако је производ испарљив и испарења стварају опасну атмосферу.

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност; иритација респираторних органа (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

3

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност; наркотични ефекат (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

3

Р234

Чувати само у оригиналној амбалажи

Самореактивне супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.8)

Тип

А, Б, Ц,

Д, Е, Ф

Органски пероксиди (Прилог 1. Део 2. одељак 2.15)

Тип

А, Б, Ц,

Д, Е, Ф

Kорозивнo за метале (Прилог 1. Део 2. одељак 2.16)

1

Р235

Чувати на хладном

Запаљиве течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.6)

1, 2, 3

Самореактивне супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.8)

Тип

А, Б, Ц,

Д, Е, Ф

Самозагревајуће супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2.
одељак 2.11)

1, 2

Органски пероксиди (Прилог 1. Део 2. одељак 2.15)

Тип

А, Б, Ц,

Д, Е, Ф

Р240

Уземљени / причвршћени контејнер и опрема за претакање

Експлозиви (Прилог 1. Део 2. одељак 2.1)

Подкласа 1.1, 1.2, 1.3,

1.4, 1.5

– ако је експлозив електростатички осетљив

Запаљиве течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.6)

1, 2, 3

– ако је материјал који се претаче електростатички осетљив

– ако је производ испарљив и испарења стварају опасну атмосферу

Запаљиве чврсте супстанце (Прилог 1. Део 2. одељак 2.7)

1, 2

– ако је материјал који се претаче електростатички осетљив.

Р241

Користити опрему која не може да изазове експлозију – електроопрема / вентилацијa / расвета /...

Запаљиве течности

(Прилог 1. Део 2. одељак 2.6)

1, 2, 3

Произвођач/ снабдевач треба да назначи другу опрему

Запаљиве чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2.
одељак 2.7)

1, 2

Произвођач/ снабдевач треба да назначи другу опрему.

– у случају стварања облака прашине

Р242

Користити искључиво алат који не варничи

Запаљиве течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.6)

1, 2, 3

Р243

Предузети мере предострожности да не дође до стварања статичког електрицитета

Запаљиве течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.6)

1, 2, 3

Р244

Спречити контакт вентила и опреме са мастима и уљима

Оксидујући гасови (Прилог 1. Део 2. одељак 2.4)

1

Р250

Не излагати дробљењу / потресу /…/ трењу

Експлозиви (Прилог 1. Део 2. одељак 2.1)

Подкласа 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

„...” Произвођач/ снабдевач треба да назначи врсту грубог руковања

Р251

Не пробијати, нити палити, чак ни након употребе

Аеросоли (Прилог 1. Део 2. одељак 2.3)

1, 2, 3

Р260

Не удисати прашину / дим / гас / маглу / пару / спреј

Акутна токсичност – инхалационo (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

1, 2

Произвођач/ снабдевач треба да назначи одговарајуће услове

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

1, 2

Специфична токсичност за циљни орган – вишекратна изложеност (Прилог 1. Део 3. одељак 3.9)

1, 2

Корозивно оштећење коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

1А, 1Б, 1Ц

Назначити да се не удишу прашина или магла ако честице прашине или магла могу да настану приликом коришћења

Токсичност по репродукцију – ефекти на или преко лактације (Прилог 1. Део 3. одељак 3.7)

Додатна категорија

Р261

Избегавати удисање прашине/дима/гаса/магле/пара/спреја.

Акутна токсичност – инхалационо (Прилог 1. Део 3.
одељак 3.1)

3, 4

Произвођач/ снабдевач наводи одговарајуће услове.

може се изоставити, ако је на етикети наведено обавештење Р260

Сензибилизација респираторних органа (Прилог 1. Део 3. одељак 3.4)

1, 1А, 1Б

Сензибилизација коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.4)

1, 1А, 1Б

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност; иритација респираторних органа (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

3

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност; наркотичко дејство (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

3

Р262

Не дозволити контакт са очима, кожом или одећом

Акутна токсичност – дермалнo (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

1, 2

Р263

Избегавати контакт за време трудноће или дојења

Токсичност по репродукцију – ефекти на или преко

лактације (Прилог 1. Део 3. одељак 3.7)

Додатна категорија

Р264

Опрати ... детаљно након руковања

Акутна токсичност – пероралнo (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

1, 2, 3, 4

„...” Произвођач/ снабдевач треба да назначи делове тела које треба опрати након руковања.

Акутна токсичност – дермалнo (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

1, 2

Корозивно оштећење коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

1А, 1Б, 1Ц

Иритација коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

2

Иритација ока (Прилог 1. Део 3. одељак 3.3)

2

Токсичност по репродукцију – ефекти на или преко лактације (Прилог 1. Део 3. одељак 3.7)

Додатна категорија

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна експозиција (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

1, 2

Специфична токсичност за циљни орган – вишекратна изложеност (Прилог 1. Део 3. одељак 3.9)

1

Р270

Не јести, не пити и не пушити приликом руковања овим производом

Акутна токсичност – пероралнo (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

1, 2, 3, 4

Акутна токсичност – дермалнo (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

1, 2

Токсичност по репродукцију – ефекти на или преко лактације (Прилог 1. Део 3. одељак 3.7)

Додатна категорија

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

1, 2

Специфична токсичност за циљни орган – вишекратна изложеност (Прилог 1. Део 3. одељак 3.9)

1

Р271

Користити само на отвореном или у добро проветреном простору

Акутна токсичност – инхалационo (Прилог 1. Део 3.
одељак 3.1)

1, 2, 3, 4

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност: иритација респираторних органа (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

3

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност: наркотичко дејство (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

3

Р272

Није дозвољено носити контаминирано радно одело ван радног места

Сензибилизација коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.4)

1, 1А, 1Б

Р273

Избегавати испуштање / ослобађање у животну средину

Опасно по водену животну средину – акутна опасност по водену животну средину (Прилог 1. Део 4. одељак 4.1)

1

– ако то није начин коришћења.

Опасно по водену животну средину – хронична опасност по водену животну средину (Прилог 1. Део 4. одељак 4.1)

1, 2, 3, 4

Опасно по озонски омотач

(Прилог 1. Део 5. одељак 5.1)

1

Р280

Носити заштитне рукавице / заштитну одећу / заштиту за очи / заштиту за лице

Експлозиви

(Прилог 1. Део 2. одељак 2.1)

Нестабилни експлозиви и подкласа 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Произвођач/ снабдевач наводи врсту опреме.

– прецизирати врсту заштите за лице

Запаљиве течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.6)

1, 2, 3

Произвођач/ снабдевач наводи врсту опреме.

– прецизирати врсту заштитних рукавица и заштите за очи/лице.

Запаљиве чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2.
одељак 2.7)

1, 2

Самореактивне супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2.
одељак 2.8)

Тип А, Б, Ц, Д, Е, Ф

Самозапаљиве течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.9 )

1

Самозапаљиве чврсте супстанце и смеше

(Прилог 1. Део 2. одељак 2.10)

1

Самозагревајуће супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2.
одељак 2.11)

1, 2

Супстанце и смеше које у контакту са водом ослобађају запаљиве гасове (Прилог 1. Део 2. одељак 2.12)

1, 2, 3

Оксидујуће течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.13)

1, 2, 3

Оксидујуће чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.14)

1, 2, 3

Органски пероксиди (Прилог 1. Део 2. одељак 2.15)

Тип А, Б, Ц, Д, Е, Ф

Акутна токсичност – дермално (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

1, 2, 3, 4

Произвођач/ снабдевач наводи врсту опреме.

– прецизирати врсту заштитних рукавица/одеће

Корозија коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

1А, 1Б, 1Ц

Произвођач/ снабдевач наводи врсту опреме.

– прецизирати врсту заштитних рукавица/одеће и заштите за очи/лице.

Иритација коже

(Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

2

Произвођач/ снабдевач наводи врсту опреме.

– прецизирати врсту заштитних рукавица.

Сензибилазација коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.4)

1, 1А, 1Б

Тешко оштећење ока/ иритација ока (Прилог 1. Део 3.
одељак 3.3)

1

Произвођач/ снабдевач наводи врсту опреме.

– прецизирати врсту заштите за очи/лице.

Иритација ока

(Прилог 1. Део 3. одељак 3.3)

2

Мутагеност герминативних ћелија (Прилог 1. Део 3.
одељак 3.5)

1А, 1Б, 2

Произвођач/ снабдевач наводи врсту опреме.

Карциногеност (Прилог 1. Део 2. одељак 3.6)

1А, 1Б, 2

Репродуктивна токсичност (Прилог 1. Део 2. одељак 3.7)

1А, 1Б, 2

Р282

Носити рукавице које штите од хладноће / заштиту за лице / заштиту за очи

Гасови под притиском (Прилог 1. Део 2. Одељак 2.5)

Расхлађен течни гас

Р283

Носити одећу отпорну на пламен / ватру

Оксидујуће течности (Прилог 1 Део 2. одељак 2.13)

1

Оксидујуће чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.14)

1

Р284

[У случају неадекватне вентилације] носити заштиту за респираторне органе

Акутна токсичност – инхалационо (Прилог 1. Део 3.
одељак 3.1)

1, 2

Произвођач/ снабдевач наводи врсту опреме.

– Текст наведен у угластим заградама може се користити када су уз хемикалију на месту коришћења пружене додатне информације које објашњавају која врста вентилације би била одговарајућа за безбедно коришћење

Сензибилизација респираторних органа (Прилог 1. Део 3. одељак 3.4)

1, 1А, 1Б

Р231

+

Р232

Руковати под инертним гасом. Заштитити од влаге

Супстанце и смеше које у контакту са водом ослобађају запаљиве гасове

(Прилог 1. Део 2. одељак 2.12)

1, 2, 3

Р235

+

Р410

Чувати на хладном. Заштитити од сунчеве светлости

Самозагревајуће супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2.
одељак 2.11)

1, 2

Табела 3. Обавештења о мерама предострожности – реаговање

Ознака

Обавештење о мерама предострожности

Класа опасности

Категорија опасности

Услов за примену

Р301

АКО СЕ ПРОГУТА:

Акутна токсичност – перорално (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

1, 2, 3, 4

Корозивно оштећење коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

1А, 1Б, 1Ц

Опасност од аспирације (Прилог 1. Део 3. одељак 3.10)

1

Р302

АКО ДОСПЕ НА КОЖУ:

Самозапаљиве течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.9)

1

Акутна токсичност – дермално (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

1, 2, 3, 4

Иритација коже (Прилог 1. Део 3. Одељак 3.2)

2

Сензибилизација коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.4)

1, 1А, 1Б

Р303

АКО ДОСПЕ НА КОЖУ (ИЛИ НА КОСУ):

Запаљиве течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.6)

1, 2, 3

Корозивно оштећење коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

1А, 1Б, 1Ц

Р304

АКО СЕ УДАХНЕ:

Акутна токсичност – инхалационо (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

1, 2, 3, 4

Корозивно оштећење коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

1А, 1Б, 1Ц

Сензибилизација респираторних органа (Прилог 1. Део 3. одељак 3.4)

1, 1А, 1Б

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност; иритација респираторних органа (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

3

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност; наркотичко дејство (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

3

Р305

АКО ДОСПЕ У ОЧИ:

Корозивно оштећење коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

1А, 1Б, 1Ц

Тешка оштећења ока / иритација ока (Прилог 1. Део 3.
одељак 3.3)

1

Иритација ока (Прилог 1. Део 3. одељак 3.3)

2

Р306

АКО ДОСПЕ НА ОДЕЋУ:

Оксидујуће течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.13)

1

Оксидујуће чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.14)

1

Р308

У СЛУЧАЈУ излагања или забринутости:

Мутагеност герминативних ћелија (Прилог 1. Део 3.
одељак 3.5)

1А, 1Б, 2

Карциногеност (Прилог 1. Део 3. одељак 3.6)

1А, 1Б, 2

Репродуктивна токсичност (Прилог 1. Део 3. одељак 3.7)

1А, 1Б, 2

Токсичност по репродукцију – ефекти на или путем лактације

(Прилог 1. Део 3. одељак 3.7)

Додатна категорија

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

1, 2

P310

Одмах позвати ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ТРОВАЊА /лекара/...

Акутна токсичност – перорално (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

1, 2, 3

Произвођач/ снабдевач наводи одговарајући извор хитног медицинског савета

Акутна токсичност – дермално (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

1, 2

Акутна токсичност – инхалационо (Прилог 1. Део 3.
одељак 3.1)

1, 2

Корозивно оштећење коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

1А, 1Б, 1Ц

Тешко оштећење ока / иритација ока (Прилог 1. Део 3.
одељак 3.3)

1

Опасност од аспирације (Прилог 1. Део 3. одељак 3.10)

1

P311

Позвати ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ТРОВАЊА /лекара/...

Акутна токсичност – инхалационо (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

3

Произвођач/ снабдевач наводи одговарајући извор хитног медицинског савета

Сензибилизација респираторних органа (Прилог 1. Део 3. одељак 3.4)

1, 1А, 1Б

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

1, 2

P312

Позвати ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ТРОВАЊА /лекара/.../ ако се осећате лоше

Акутна токсичност – перорално (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

4

Произвођач/ снабдевач наводи одговарајући извор хитног медицинског савета

Акутна токсичност – дермално (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

3, 4

Акутна токсичност – инхалационо (Прилог 1. Део 3.
одељак 3.1)

4

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност;

иритација респираторних органа (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

3

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност;

наркотичко дејство (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

3

P313

Потражити медицински савет / мишљење

Иритација коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

2, 3

Иритација ока (Прилог 1. Део 3. одељак 3.3)

2

Сензибилизација коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.4)

1, 1А, 1Б

Мутагеност герминативних ћелија (Прилог 1. Део 3.
одељак 3.5)

1А, 1Б, 2

Карциногеност (Прилог 1. Део 3. одељак 3.6)

1А, 1Б, 2

Токсичност по репродукцију (Прилог 1. Део 3. одељак 3.7)

1А, 1Б, 2

Токсичност по репродукцију – ефекти на или преко

лактације (Прилог 1. Део 3. одељак 3.7)

Додатна категорија

P314

Потражити медицински савет / мишљење ако се не осећате добро

Специфична токсичност за циљни орган – вишекратна изложеност (Прилог 1. Део 3. одељак 3.9)

1, 2

P315

Хитно потражити медицински савет / мишљење

Гасови под притиском

(Прилог 1. Део 2. одељак 2.5)

Расхлађени течни гас

P320

Специфично лечење је хитно (видети ... на овој етикети)

Акутна токсичност – инхалационо (Прилог 1. Део 3.
одељак 3.1)

1, 2

Упућивање на додатно упутство за прву помоћ.

— ако треба хитно дати антидот

P321

Специфично лечење (видети ... на овој етикети)

Акутна токсичност – перорално (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

1, 2, 3

Упућивање на додатно упутство за прву помоћ.

— ако треба хитно дати антидот

Акутна токсичност, дермално (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

1, 2, 3, 4

Упућивање на додатно упутство за прву помоћ.

— ако се саветују хитне мере, као нпр. специфично средство за прање/испирање

Акутна токсичност – инхалационо (Прилог 1. Део 3.
одељак 3.1)

3

Упућивање на додатно упутство за прву помоћ.

— ако су потребне хитне специфичне мере

Корозивно оштећење коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

1А, 1Б, 1Ц

Упућивање на додатно упутство за прву помоћ

— произвођач/ снабдевач може навести средство за прање/ испирање, ако је потребно.

Иритација коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

2

Сензибилизација коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.4)

1, 1А, 1Б

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

1

Упућивање на додатно упутство за прву помоћ.

— ако су потребне хитне мере

P330

Испрати уста

Акутна токсичност – перорално (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

1, 2, 3, 4

Корозивно оштећење коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

1А, 1Б, 1Ц

P331

Не изазивати повраћање

Корозивно оштећење коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

1А, 1Б, 1Ц

Опасност од аспирације (Прилог 1. Део 3. одељак 3.10)

1

P332

Ако дође до иритације коже:

Иритација коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

2, 3

P333

Ако дође до иритације коже или осипа:

Сензибилизација коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.4)

1, 1А, 1Б

P334

Потопити у хладну воду / умотати у влажне завоје

Самозапаљиве течности (Прилог 1. Део 3. одељак 2.9)

1

Самозапаљиве чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.10)

1

Супстанце и смеше које у контакту са водом ослобађају запаљиве гасове (Прилог 1. Део 2. одељак 2.12)

1, 2

P335

Одстранити честице са коже

Самозапаљиве чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.10)

1

Супстанце и смеше које у контакту са водом ослобађају запаљиве гасове (Прилог 1. Део 2. одељак 2.12)

1, 2

P336

Отопити смрзнуте делове млаком водом. Не трљати повређене површине

Гасови под притиском (Прилог 1. Део 2. одељак 2.5)

Расхлађени течни гас

P337

Ако иритација ока не пролази:

Иритација ока (Прилог 1. Део 3. одељак 3.3)

2

P338

Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем

Корозивно оштећење коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

1А, 1Б, 1Ц

Тешко оштећење ока / иритација ока (Прилог 1. Део 3.
одељак 3.3.)

1

Иритација ока

(Прилог 1. Део 3. одељак 3.3)

2

P340

Изнети особу на свеж ваздух и ставити у положај који олакшава дисање

Акутна токсичност – инхалационо (Прилог 1. Део 3.
одељак 3.1)

1, 2, 3, 4

Корозивно оштећење коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

1А, 1Б, 1Ц

Сензибилизација респираторних органа (Прилог 1. Део 3. одељак 3.4)

1, 1А, 1Б

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност;

иритација респираторних органа (Прилог 1. Део 3.
одељак 3.8)

3

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност;

наркотичко дејство (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

3

P342

Ако осећате сметње при дисању:

Сензибилизација респираторних органа (Прилог 1. Део 3. одељак 3.4)

1, 1А, 1Б

P351

Пажљиво испирати водом неколико минута

Корозивно оштећење коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

1А, 1Б, 1Ц

Тешко оштећење ока/ иритација ока (Прилог 1. Део 3.
одељак 3.3)

1

Иритација ока

(Прилог 1. Део 3. одељак 3.3)

2

P352

Испрати са доста воде./...

Акутна токсичност – дермално (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

1, 2, 3, 4

Произвођач/ снабдевач може навести средство за прање/ испирање, ако је потребно, или може препоручити друго средство у изузетним случајевима, ако је вода очигледно неодговарајућа

Иритација коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

2

Сензибилизација коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.4)

1, 1А, 1Б

P353

Испрати кожу водом / истуширати се

Запаљиве течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.6)

1, 2, 3

Корозивно оштећење коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

1А, 1Б, 1Ц

P360

Хитно испрати контаминирану одећу и кожу са доста воде пре скидања одеће

Оксидујуће течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.13)

1

Оксидујуће чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.14)

1

P361

Одмах скинути сву контаминирану одећу

Запаљиве течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.6)

1, 2, 3

Акутна токсичност – дермално (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

1, 2, 3

Корозивно оштећење коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

1А, 1Б, 1Ц

P362

Скинути сву контаминирану одећу

Акутна токсичност — дермално (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

4

Иритација коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

2

Сензибилизација коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.4)

1, 1А, 1Б

P363

Опрати контаминирану одећу пре поновне употребе

Корозивно оштећење коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

1А, 1Б, 1Ц

Р364

И опрати пре поновне употребе

Акутна токсичност — дермално (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

1, 2, 3, 4

Иритација коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

2

Сензибилизација коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.4)

1, 1А, 1Б

P370

У случају пожара:

Експлозиви (Прилог 1. Део 2. одељак 2.1)

Подкласа 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Оксидујући гасови (Прилог 1. Део 2. одељак 2.4)

1

Запаљиве течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.6)

1, 2, 3

Запаљиве чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2.
одељак 2.7)

1, 2

Самореактивне супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.8)

Тип А, Б, Ц, Д, Е, Ф

Самозапаљиве течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.9)

1

Самозапаљиве чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.10)

1

Супстанце и смеше које у контакту са водом ослобађају запаљиве гасове (Прилог 1. Део 2. одељак 2.12)

1, 2, 3

Оксидујуће течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.13)

1, 2, 3

Оксидујуће чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.14)

1, 2, 3

P371

У случају великог пожара (хемијског удеса) и великих количина:

Оксидујуће течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.13)

1

Оксидујуће чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.14)

1

P372

Ризик од експлозије у случају пожара

Експлозиви (Прилог 1. Део 2. одељак 2.1)

Нестабилан експлозив и Подкласа 1.1, 1.2,

1.3, 1.4, 1.5

– осим ако су експлозиви 1.4: муниција и њене компоненте

P373

Не гасити пожар када захвати експлозиве.

Експлозиви (Прилог 1. Део 2. одељак 2.1)

Нестабилан експлозив и Подкласа 1.1, 1.2,

1.3, 1.4, 1.5

P374

Гасити пожар уз нормалне мере предострожности са разумне удаљености

Експлозиви (Прилог 1. Део 2. одељак 2.1)

Подкласа 1.4

– ако су експлозиви 1.4: муниција и њене компоненте

P375

Гасити пожар из даљине због ризика од експлозије

Самореактивне супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2.
одељак 2.8)

Тип А, Б

Оксидујуће течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.13)

1

Оксидујуће чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.14)

1

P376

Зауставити цурење, ако је то могуће учинити на безбедан начин

Оксидујући гасови (Прилог 1. Део 2. одељак 2.4)

1

P377

Пожар при цурењу гаса:

Не гасити, осим ако се цурење може зауставити на безбедан начин

Запаљиви гасови (Прилог 1. Део 2. одељак 2.2)

1, 2

P378

Користити ... за гашење

Запаљиве течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.6)

1, 2, 3

– Произвођач/ снабдевач треба да назначи одговарајуће средство

– уколико употреба воде повећава ризик

Запаљиве чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2.
одељак 2.7)

1, 2

Самореактивне супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2.
одељак 2.8)

Тип А, Б, Ц, Д, Е, Ф

Самозапаљиве течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.9)

1

Самозапаљиве чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.10)

1

Супстанце и смеше које у контакту са водом ослобађају запаљиве гасове (Прилог 1. Део 2. одељак 2.12)

1, 2, 3

Оксидујуће течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.13)

1, 2, 3

Оксидујуће чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.14)

1, 2, 3

P380

Евакуисати област

Експлозиви (Прилог 1. Део 2. одељак 2.1)

Нестабилан експлозив

Експлозиви (Прилог 1. Део 2. одељак 2.1)

Подкласа 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Самореактивне супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.8)

Тип А, Б

Оксидујуће течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.13)

1

Оксидујуће чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.14)

1

P381

Уклонити све изворе паљења, ако је то могуће учинити безбедно

Запаљиви гасови (Прилог 1. Део 2. одељак 2.2)

1, 2

P390

Сакупити/ уклонити просути садржај ради спречавања материјалне штете

Супстанце и смеше корозивне за метале

(Прилог 1. Део 2. одељак 2.16)

1

P391

Сакупити просути садржај

Опасност по водену животну средину – Акутно (Прилог 1. Део 4. одељак 4.1)

1

Опасност по водену животну средину – Хронично (Прилог 1. Део 4. одељак 4.1)

1, 2

P301

+

P310

АКО СЕ ПРОГУТА: Хитно позвати ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ТРОВАЊА/лекара/...

Акутна токсичност – перорално (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

1, 2, 3

Произвођач/ снабдевач наводи одговарајући извор хитног медицинског савета

Опасност од аспирације (Прилог 1. Део 3. одељак 3.10)

1

P301

+

P312

АКО СЕ ПРОГУТА: Позвати ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ТРОВАЊА/лекара/.../ ако се осећате лоше

Акутна токсичност – перорално (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

4

Произвођач/ снабдевач наводи одговарајући извор хитног медицинског савета

P301

+

P330

+

P331

АКО СЕ ПРОГУТА: Испрати уста. Не изазивати повраћање

Корозивно оштећење коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

1А, 1Б, 1Ц

P302

+

P334

АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Потопити у хладну воду/ замотати у влажне завоје.

Самозапаљиве течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.9)

1

P302

+

P352

АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Испрати са доста воде/...

Акутна токсичност – дермално (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

1, 2, 3, 4

Произвођач/ снабдевач може навести средство за прање/ испирање, ако је потребно, или може препоручити друго средство у изузетним случајевима, ако је вода очигледно неодговарајућа

Иритација коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

2

Сензибилизација коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.4)

1, 1А, 1Б

P303

+

P361

+

P353

АКО ДОСПЕ НА КОЖУ (или косу): Одмах скинути сву контаминирану одећу. Испрати кожу водом/тушем

Запаљиве течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.6)

1, 2, 3

Корозивно оштећење коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

1А, 1Б, 1Ц

P304

+

P340

АКО СЕ УДАХНЕ: Изнети особу на свеж ваздух и ставити је у положај који олакшава дисање

Акутна токсичност – инхалационо (Прилог 1. Део 3.
одељак 3.1)

1, 2, 3, 4

Корозивно оштећење коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

1А, 1Б, 1Ц

Сензибилизација респираторних органа (Прилог 1. Део 3. одељак 3.4)

1, 1А, 1Б

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност; иритација респираторних органа (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

3

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност; наркотичко дејство (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

3

P305

+

P351

+

P338

АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем

Корозивно оштећење коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

1А, 1Б, 1Ц

Тешко оштећење ока/ иритација ока (Прилог 1. Део 3.
одељак 3.3)

1

Иритација ока (Прилог 1. Део 3. одељак 3.3)

2

P306

+

P360

АКО ДОСПЕ НА ОДЕЋУ: Хитно испрати контаминирану одећу и кожу са доста воде пре скидања одеће

Оксидујуће течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.13)

1

Оксидујуће чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.14)

1

P308

+

P311

У СЛУЧАЈУ излагања или забринутости: Позвати ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ТРОВАЊА/лекара/...

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

1, 2

Произвођач/снабдевач наводи одговарајући извор хитног медицинског савета

P308

+

P313

У СЛУЧАЈУ излагања или забринутости: Потражити медицински савет / мишљење

Мутагеност герминативних ћелија (Прилог 1. Део 3.
одељак 3.5)

1А, 1Б, 2

Карциногеност (Прилог 1. Део 3. одељак 3.6)

1А, 1Б, 2

Токсичност по репродукцију (Прилог 1. Део 3. одељак 3.7)

1А, 1Б, 2

Токсичност по репродукцију – ефекти на или преко

лактације (Прилог 1. Део 3. одељак 3.7)

Додатна категорија

P332

+

P313

Ако дође до иритације коже: Потражити медицински савет / мишљење

Иритација коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

2

P333

+

P313

Ако дође до иритације коже или осипа: Потражити медицински савет / мишљење

Корозивно оштећење коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.4)

1

P335

+

P334

Уклонити растресите честице са коже.

Потопити у хладну воду / умотати у влажне завоје

Самозапаљиве чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.1 )

1

Супстанце и смеше које у контакту са водом ослобађају запаљиве гасове (Прилог 1. Део 2. одељак 2.12)

1, 2

P337

+

P313

Ако иритација ока не пролази: потражити медицински савет/ мишљење

Иритација ока (Прилог 1. Део 3. одељак 3.3)

2

P342

+

P311

Ако имате респираторне сметње: Позвати ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ТРОВАЊА/лекара/...

Сензибилизација респираторних органа (Прилог 1. Део 3. одељак 3.4)

1, 1А, 1Б

Произвођач/снабдевач наводи одговарајући извор хитног медицинског савета

P361 + P364

Одмах скинути сву контаминирану одећу и опрати је пре поновне употребе

Акутна токсичност – дермално (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

1, 2, 3

P362 + P364

Скинути контаминирану одећу и опрати је пре поновне употребе

Акутна токсичност – дермално (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

4

Иритација коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

2

Сензибилизација коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.4)

1, 1А, 1Б

P370

+

P376

У случају пожара: Зауставити цурење, ако је то могуће учинити на безбедан начин

Оксидујући гасови (Прилог 1. Део 2. одељак 2.4)

1

P370

+

P378

У случају пожара:

Користити ... за гашење

Запаљиве течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.6)

1, 2, 3

Произвођач/ снабдевач наводи одговарајући медијум

– ако вода повећава ризик

Запаљиве чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2.
одељак 2.7)

1, 2

Самореактивне супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.8)

Тип А, Б, Ц, Д, Е, Ф

Самозапаљиве течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.9)

1

Самозапаљиве чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.10)

1

Супстанце и смеше које у контакту са водом ослобађају запаљиве гасове (Прилог 1. Део 2. одељак 2.12)

1, 2, 3

Оксидујуће течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.13)

1, 2, 3

Оксидујуће чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.14)

1, 2, 3

P370

+

P380

У случају пожара: Евакуисати област

Експлозиви (Прилог 1. Део 2. одељак 2.1)

Подкласа 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

P370

+

P380

+

P375

У случају пожара: Евакуисати област. Гасити пожар из даљине због ризика од експлозије

Самореактивне супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2.
одељак 2.8)

Тип А, Б

P371

+

P380

+

P375

У случају великог пожара (хемијски удес) и великих количина: Евакуисати област. Гасити пожар из даљине због ризика од експлозије

Оксидујуће течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.13)

1

Оксидујуће чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.14)

1

Табела 4. Обавештења о мерама предострожности – складиштење

Ознака

Обавештење о мерама предострожности – складиштење

Класа опасности

Категорија опасности

Услов за примену

P401

Складиштити …

Експлозиви (Прилог 1. Део 2. одељак 2.1)

Нестабилан експлозив и подкласа 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

„...” у складу са локалним / регионалним / националним / међународним прописима (назначити)

P402

Складиштити на сувом месту

Супстанце и смеше које у контакту са водом ослобађају запаљиве гасове (Прилог 1. Део 2. одељак 2.12)

1, 2, 3

P403

Складиштити на месту са добром вентилацијом

Запаљиви гасови (Прилог 1. Део 2. одељак 2.2)

1, 2

– ако је производ испарљив и испарења стварају опасну атмосферу

Оксидујући гасови (Прилог 1. Део 2. одељак 2.4)

1

Гасови под притиском (Прилог 1. Део 2. одељак 2.5)

Компримован гас

Течни гас

Расхлађен течни гас

Растворени гас

Запаљиве течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.6)

1, 2, 3

Самореактивне супстанце и смеше

(Прилог 1. Део 2. одељак 2.8)

Тип А, Б, Ц, Д, Е, Ф

Акутна токсичност – инхалационо (Прилог 1. Део 3.
одељак 3.1)

1, 2, 3

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност;

иритација респираторних органа (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

3

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност;

наркотичко дејство (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

3

P404

Складиштити у затвореној амбалажи

Супстанце и смеше које у контакту са водом ослобађају запаљиве гасове (Прилог 1. Део 2. одељак 2.12)

1, 2, 3

P405

Складиштити под кључем

Акутна токсичност –перорално (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

1, 2, 3

Акутна токсичност – дермално (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

1, 2, 3

Акутна токсичност – инхалационо (Прилог 1. Део 3.
одељак 3.1)

1, 2, 3

Корозивно оштећење коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

1А, 1Б, 1Ц

Мутагеност герминативних ћелија (Прилог 1. Део 3.
одељак 3.5)

1А, 1Б, 2

Канцерогеност (Прилог 1. Део 3. одељак 3.6)

1А, 1Б, 2

Токсичност по репродукцију (Прилог 1. Део 3. одељак 3.7)

1А, 1Б, 2

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

1, 2

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност;

иритација респираторних органа (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

3

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност;

наркотичко дејство (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

3

Опасност од аспирације (Прилог 1. Део 3. одељак 3.10)

1

P406

Чувати у амбалажи отпорној на корозију /... амбалажи са унутрашњим слојем отпорним на корозију

Супстанце и смеше корозивне за метале

(Прилог 1. Део 2. одељак 2.16)

1

„...” Произвођач/ снабдевач треба да назначи друге компатибилне материјал

P407

Оставити празан (ваздушни) простор између гомила / палета

Самозагревајуће супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2.
одељак 2.11)

1, 2

P410

Заштитити од сунчеве светлости

Аеросоли (Прилог 1. Део 2. одељак 2.3)

1, 2, 3

– може се изоставити за гасове у преносивим цилиндрима за гас, напуњене у складу са упутством за паковање Р200, Препорука УН за транспорт опасног терета, Модел прописа, осим ако су ти гасови подложни (спорој) декомпозицији или полимеризацији

Гасови под притиском (Прилог 1. Део 2. одељак 2.5)

Компримован гас

Течни гас

Растворен гас

Супстанце и смеше које се саме загревају

(Прилог 1. Део 2. одељак 2.11)

1, 2

Органски пероксиди (Прилог 1. Део 2. одељак 2.15)

Тип

А, Б, Ц, Д, Е, Ф

P411

Чувати на температурама које не прелазе…°С /…°F.

Самореактивне супстанце и смеше(Прилог 1. Део 2.
одељак 2.8)

Тип А, Б, Ц, Д, Е, Ф

Произвођач/ снабдевач треба да назначи температуру

Органски пероксиди (Прилог 1. Део 2. одељак 2.15)

Тип А, Б, Ц, Д, Е, Ф

P412

Не излагати температурама вишим од 50°С / 122°F

Аеросоли (Прилог 1. Део 2. одељак 2.3)

1, 2, 3

P413

Велике количине у расутом стању чија је маса већа од … kg чувати на температурама које не прелазе …°С /…°F

Самозагревајуће супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2.
одељак 2.11)

1, 2

Произвођач/ снабдевач треба да назначи масу и температуру

P420

Чувати даље од других материјала.

Самореактивне супстанце и смеше

(Прилог 1. Део 2. одељак 2.8)

Тип

А, Б, Ц, Д, Е, Ф

Самозагревајуће супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2.
одељак 2.11)

1, 2

Органски пероксиди (Прилог 1. Део 2. одељак 2.15)

Тип

А, Б, Ц, Д, Е, Ф

P422

Чувати садржај под ...

Самозапаљиве течности

(Прилог 1. Део 2. одељак 2.9)

1

„...” Произвођач/ снабдевач треба да назначи одговарајућу течност или инертни гас

Самозапаљиве чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.10)

1

P402

+

P404

Чувати на сувом месту. Чувати у затвореној амбалажи

Супстанце и смеше које у контакту са водом ослобађају запаљиве гасове (Прилог 1. Део 2. одељак 2.12)

1, 2, 3

P403

+

P233

Чувати у просторији са добром вентилацијом. Амбалажу чврсто затворити

Акутна токсичност – инхалационо (Прилог 1. Део 3.
одељак 3.1)

1, 2, 3

– ако је производ испарљив и испарења стварају опасну атмосферу

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност;

иритација респираторних органа (Прилог 1. Део 3.
одељак 3.8)

3

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност;

наркотичко дејство (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

3

P403

+

P235

Чувати у просторији са добром вентилацијом. Држати на хладном

Запаљиве течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.6)

1, 2, 3

Самореактивне супстанце и смеше

(Прилог 1. Део 2. одељак 2.8)

Тип А, Б, Ц, Д, Е, Ф

P410

+

P403

Заштитити од сунчеве светлости. Складиштити на месту са добром вентилацијом

Гасови под притиском (Прилог 1. Део 2. одељак 2.5)

Компримован гас

– може се изоставити за гасове у преносивим цилиндрима за гас, напуњене у складу са упутством за паковање Р200, Препорука УН за транспорт опасног терета, Модел прописа, осим ако су ти гасови подложни (спорој) декомпозицији или полимеризацији

Течни гас

Растворени гас

P410

+

P412

Заштитити од сунчеве светлости. Не излагати температурама вишим од 50°С / 122°F

Аеросоли (Прилог 1. Део 2. одељак 2.3)

1, 2, 3

P411

+

P235

Чувати на температурама које не прелазе…°С /…°F. Држати на хладном.

Органски пероксиди (Прилог 1. Део 2. одељак 2.15)

Тип А, Б, Ц, Д, Е, Ф

„...” Произвођач/ снабдевач треба да назначи температуру

Табела 5. Обавештења о мерама предострожности – одлагање

Ознака

Обавештење о мерама предострожности – одлагање

Класа опасности

Категорија опасности

Услов за примену

P501

Одлагање садржаја / амбалаже у / на ...

Експлозиви

(Прилог 1. Део 2. одељак 2.1)

Нестабилан експлозив и Подкласа 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

„...” у складу са локалним / регионалним / националним /

међународним прописима (назначити)

Запаљиве течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.6)

1, 2, 3

Самореактивне супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2.
одељак 2.8)

Тип

А, Б, Ц, Д, Е, Ф

Супстанце и смеше које у контакту са водом ослобађају запаљиве гасове (Прилог 1. Део 2. одељак 2.12)

1, 2, 3

Оксидујуће течности (Прилог 1. Део 2. одељак 2.13)

1, 2, 3

Оксидујуће чврсте супстанце и смеше (Прилог 1. Део 2. одељак 2.14)

1, 2, 3

Органски пероксиди (Прилог 1. Део 2. одељак 2.15)

Тип А, Б, Ц, Д, Е, Ф

Акутна токсичност – перорално (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

1, 2, 3, 4

Акутна токсичност – дермално (Прилог 1. Део 3. одељак 3.1)

1, 2, 3, 4

Акутна токсичност – инхалационо (Прилог 1. одељак 3.1)

1, 2

Корозивно оштећење коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.2)

1А, 1Б, 1Ц

Сентибилизација респираторних органа (Прилог 1. Део 3. одељак 3.4)

1, 1А, 1Б

Сензибилизација коже (Прилог 1. Део 3. одељак 3.4)

1, 1А, 1Б

Мутагеност герминативних ћелија (Прилог 1. Део 3. одељак 3.5)

1А, 1Б, 2

Карциногеност (Прилог 1. Део 3. одељак 3.6)

1А, 1Б, 2

Токсичност по репродукцију (Прилог 1. Део 3. одељак 3.7)

1А, 1Б, 2

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

1, 2

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност; иритација респираторних органа (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

3

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност; наркотичко дејство (Прилог 1. Део 3. одељак 3.8)

3

Специфична токсичност за циљни орган –вишекратна изложеност (Прилог 1. Део 3. одељак 3.9)

1, 2

Опасност од аспирације (Прилог 1. Део 3. одељак 3.10)

1

Опасност по водену животну средину – Aкутнo (Прилог 1. Део 4. одељак 4.1)

1

Опасност по водену животну средину – Хронично (Прилог 1. Део 4. одељак 4.1)

1, 2, 3, 4

P502

Обратити се произвођачу за информације о преради / рециклажи

Опасно по озонски омотач (Прилог 1. Део 5. одељак 5.1)

1