Прилог 6

ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ПАКОВАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ СУПСТАНЦИ И СМЕША

ДЕО 1.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ЕТИКЕТИ

Додатна обавештења о опасности дата у одељцима 1.1. и 1.2. овог прилога наводе се у складу са чланом 26. став 1. овог правилника за супстанце и смеше које су класификоване као опасне због тога што представљају физичку опасност, опасност по здравље људи или животну средину.

1.1. Додатна обавештења о опасности – физичка и хемијска својства

1.1.1. EUH001: „Експлозивно када је суво.”

Наводи се за експлозивне супстанце и смеше, наведене у Прилогу 1. Део 2. одељак 2.1. овог правилника, које се стављају у промет наквашене водом или алкохолом или разблажене другим супстанцама, да би се сузбила њихова експлозивна својства.

1.1.3. EUH014: „Реагује бурно са водом.”

Наводи се за супстанце и смеше које реагују бурно са водом, нпр. ацетилхлорид, алкални метали, титан-тетрахлорид.

1.1.4. EUH018: „При употреби може да образује запаљиву/експлозивну смешу пара–ваздух.”

Наводи се за супстанце и смеше које нису класификоване као запаљиве, а које могу да образују запаљиву/експлозивну смешу пара-ваздух. Пример за супстанце су халогеновани угљоводоници, а за смеше пример су смеше које садрже испарљиве запаљиве састојке или смеше код којих долази до губитка испарљивих састојака који нису запаљиви.

1.1.5. EUH019: „Може да образује експлозивне пероксиде.”

Наводи се за супстанце и смеше које могу да образују експлозивне пероксиде приликом складиштења, нпр. диетил етар и 1,4-диоксан.

1.1.6. EUH044: „Ризик од експлозије ако се загрева у затвореном простору.”

Наводи се за супстанце и смеше које нису класификоване као експлозивне у складу са Прилогом 1. Део 2. одељак 2.1.2, али које у пракси могу да испоље експлозивнa својства ако се загревају у затвореном простору. Нарочито се наводи за супстанце које експлодирају ако се загревају у челичном бурету, а не показују овај ефекат ако се загрeвају у амбалажи израђеној од других, слабијих материјала.

1.2. Додатна обавештења о опасности – својства која утичу на живот и здравље људи

1.2.1. EUH029: „У контакту са водом ослобађа токсичан гас.”

Наводи се за супстанце и смеше које у контакту са водом или влажним ваздухом ослобађају гасове у количинама потенцијално опасним по здравље који су класификовани као акутно токсични, категорија 1, 2 или 3, нпр. алуминијум-фосфид и фосфор-пентасулфид.

1.2.2. EUH031: „У контакту са киселинама ослобађа токсичан гас.”

Наводи се за супстанце и смеше које у реакцији са киселинама ослобађају гасове у количинама потенцијално опасним по здравље који су класификовани као акутно токсични, категорија 3, нпр. натријум-хипохлорит и баријум-полисулфид.

1.2.3. EUH032: „У контакту са киселинама ослобађа веома токсичан гас.”

Наводи се за супстанце и смеше које у реакцији са киселинама ослобађају гасове у количинама потенцијално опасним по здравље који су класификовани као акутно токсични, категорија 1 или 2, нпр. соли цијановодоничне киселине и натријум-азид.

1.2.4. EUH066: „Вишекратно излагање може да изазове сушење или пуцање коже.”

Наводи се за супстанце и смеше које могу изазвати забринутост због сушења, љуштења или пуцања коже, али које не испуњавају критеријуме за класификацију као иритативно за кожу из Прилога 1. Део 3. одељак 3.2, на основу:

– искустава уочених у пракси или

– релевантних доказа на основу којих се могу предвидети њихови ефекти на кожу.

1.2.5. EUH070: „Токсично у контакту са очима.”

Наводи се за супстанце или смеше код којих је резултат испитивања иритације ока показао очигледнe знаке системске токсичности или морталитет међу испитиваним животињама, што се може приписати ресорпцији супстанце или смеше кроз мукозне мембране ока. Ово обавештење се примењује и ако постоји доказ о системској токсичности након контакта са очима код људи.

Ово обавештење се примењује и када супстанца или смеша садржи другу супстанцу у концентрацији једнакој или већој од 0,1%, која показује ове ефекте, осим ако је другачије одређено у Списку класификованих супстанци.

1.2.6. EUH 071: „Корозивно за респираторне органе.”

Наводи се за супстанце и смеше као додатак класификацији у односу на инхалациону токсичност, ако су доступни подаци који указују да се механизам токсичности заснива на корозивности у складу са Прилогом 1. Део 3. одељак 3.1.2.3.3. и Прилогом 1. Табела 3.1.3. напомена 1.

Наводи се за супстанце и смеше као додатак класификацији у односу на корозивно оштећење коже, ако нису доступни подаци о испитивању акутне инхалационе токсичности и ако је инхалација могућа.

ДЕО 2.

ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА ДОДАТНЕ ЕЛЕМЕНТЕ ОБЕЛЕЖАВАЊА ЗА ОДРЕЂЕНЕ СМЕШЕ

Додатна обавештења о опасности наведена у одељцима 2.1. до 2.10. овог прилога додељују се смешама у складу са чланом 26. став 9. овог правилника.

2.1. Смеше које садрже олово

Етикета на амбалажи боја и лакова који садрже олово у количинама које су веће од 0,15% (масени удео метала у укупној маси смеше (елементарног олова) изражен у процентима), мерено према стандарду SRPS ISO 6503, садржи додатно обавештење о опасности:

EUH201: „Садржи олово. Не сме се користити на површинама предмета које би дете могло да стави у уста.”

На амбалажи која садржи мање од 125 ml ове смеше додатно обавештење о опасности може да гласи:

EUH201A: „Пажња! Садржи олово.”

2.2. Смеше које садрже цијаноакрилате

Етикета на амбалажи лепка на бази цијаноакрилата садржи додатно обавештење о опасности:

EUH202: „Цијаноакрилат. Опасност. Тренутно лепи кожу и очи. Чувати ван домашаја деце.”

Уз паковање се прилаже и одговарајуће упутство о безбедном чувању и руковању.

2.3. Цементи и цементне смеше

Уколико цемент или цементне смеше нису већ класификоване и обележене као сензибилизатори коже са обавештењем о опасности H317: „Може да изазове алергијске реакције на кожи”, етикета на амбалажи цемента и цементних смеша које, када су хидратисане, садрже више од 0,0002% растворног хрома(VI) у односу на укупну суву масу цемента, садржи додатно обавештење о опасности:

EUH203: „Садржи хром(VI). Може да изазове алергијску реакцију.”

Ако су додата редукциона средства, амбалажа цемента или смеше која садржи цемент, садржи информације о датуму паковања, условима чувања и периоду складиштења током којег ће бити очувана својства редукционог средства које одржава садржај растворног хрома(VI) испод 0,0002%.

2.4. Смеше које садрже изоцијанате

Уколико није већ назначено, на етикети смеше која садржи изоцијанате (као што су мономери, олигомери, предполимери или њихове смеше), наводи се додатно обавештење о опасности:

EUH204: „Садржи изоцијанате. Може да изазове алергијску реакцију.”

2.5. Смеше које садрже епокси–састојке са просечном молекулском масом ≤ 700

Уколико није већ назначено, на етикети смеше која садржи епокси–састојке са просечном молекулском масом ≤ 700 наводи се додатно обавештење о опасности:

EUH205: „Садржи епокси-састојке. Може да изазове алергијску реакцију.”

2.6. Смеше намењене за општу употребу које садрже активни хлор

На етикети смеше која садржи више од 1% активног хлора наводи се додатно обавештење о опасности:

EUH206: „Пажња! Не користити заједно са другим производима. Може да ослободи опасан гас (хлор).”

2.7. Смеше које садрже кадмијум (легуре) и које су намењене за коришћење при лемљењу

На етикети смеша које садрже кадмијум (легуре) и које су намењене за коришћење при лемљењу, наводи се додатно обавештење о опасности:

EUH207: „Пажња! Садржи кадмијум. При употреби настаје опасан дим. Видети упутства која је навео произвођач. Поступати према упутству о мерама безбедности.”

2.8. Смеше које садрже најмање једну супстанцу која изазива сензибилизацију

На етикети смеша које нису класификоване као сензибилизатори али садрже најмање једну супстанцу класификовану као сензибилизатор у концентрацији једнакој или већој од оних наведених у Прилогу 1. Табела 3.4.6. овог правилника, наводи се додатно обавештење о опасности:

EUH208: „Садржи (хемијски назив супстанце која изазива сензибилизацију). Може да изазове алергијску реакцију.

На етикети смеша које су класификоване као сензибилизатори, а које садрже и другу супстанцу класификовану као сензибилизатор (поред супстанце која је довела до класификације смеше) у концентрацији једнакој или већој од оних наведених у Прилогу 1. Табела 3.4.6. овог правилника, наводи се хемијски назив те супстанце.

Када је смеша обележена у складу са одељком 2.4 или 2.5. овог прилога, додатно обавештење о опасности EUH208 може се изоставити за наведену супстанцу.

2.9. Смеше у течном стању које садрже халогеноване угљоводонике

На етикети смеше у течном стању која нема тачку паљења или јој је тачка паљења већа од 55 °C, а мања од 93 °C и која садржи халогеновани угљоводоник и више од 5% супстанце која је лако запаљива или запаљива, наводи се једно од следећих додатних обавештења о опасности, у зависности од тога да ли су горе наведене супстанце лако запаљиве или запаљиве:

EUH209: „Може да постане лако запаљиво приликом употребе.” или

EUH209A: „Може да постане запаљиво приликом употребе.”

2.10. Смеше које нису намењене за општу употребу

На етикети смеше која није класификована као опасна, а која садржи:

– супстанцу која је класификована као сензибилизатор коже категорија 1, 1Б, сензибилизатор респираторних органа категорија 1, 1Б или као карционогена категорија 2 у концентрацији већој или једнакој 0,1 % или

– супстанцу која је класификована као сензибилизатор коже категорија 1А, сензибилизатор респираторних органа категорија 1А у концентрацији већој или једнакој 0,01 % или

– супстанцу која је класификована као сензибилизатор коже или сензибилизатор респираторних органа, у концентрацији једнакој или већој од једне десетине вредности специфичне граничне концентрације која је мања од 0,1% или

– супстанцу која је класификована као токсична по репродукцију, категорија 1А, 1Б или 2, са ефектима на или преко лактације у концентрацији већој или једнакој 0,1% (m/m) или

– најмање једну супстанцу у појединачној концентрацији већој или једнакој 1% (m/m) за негасовите смеше или већој или једнакој 0,2% (V/V) за гасовите смеше, која је класификована као опасна по здравље људи или животну средину; или за коју су прописане граничне вредности изложености на радном месту, наводи се додатно обавештење о опасности:

EUH210: „Безбедносни лист доступан на захтев.”

2.11. Аеросоли

Узима се у обзир да се на аеросоле примењују одредбе о обележавању у складу са прописима којима се уређују аеросоли.

ДЕО 3.

ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА АМБАЛАЖУ

3.1. Одредбе које се односе на затвараче који отежавају отварање од стране деце

3.1.1. Амбалажа са затварачем који деци отежава отварање

3.1.1.1. Амбалажа која садржи супстанцу или смешу намењену за општу употребу и класификовану на основу акутне токсичности, категорије 1, 2 или 3, специфичне токсичности за циљни орган – једнократна изложеност, категорија 1, специфичне токсичности за циљни орган – вишекратна изложеност, категорија 1, или као корозивно за кожу, категорија 1, има затварач који деци отежава отварање.

3.1.1.2. Амбалажа која садржи супстанцу или смешу намењену за општу употребу која представља опасност од аспирације и класификована је у складу са Прилогом 1. Део 3. одељци 3.10.2. и 3.10.3. и која је обележена у складу са Прилогом 1. Део 3. одељак 3.10.4.1, са изузетком супстанци и смеша које се стављају у промет у облику аеросола или у амбалажи која је опремљена запечаћеним распршивачем, има затварач који деци отежава отварање.

3.1.1.3. Када супстанца или смеша која је намењена за општу употребу, садржи најмање једну од супстанци наведених у Табели 1. овог прилога, присутну у концентрацији једнакој или већој од назначене граничне концентрације, амбалажа има затварач који деци отежава отварање.

Табела 1.

Редни број

Идентификација супстанце

Гранична концентрација

CAS број

Хемијски назив

EC број

1.

67-56-1

метанол

200-659-6

≥ 3%

2.

75-09-2

дихлорометан

200-838-9

≥ 1%

3.1.2. Амбалажа која се може више пута добро затворити

Затварачи који отежавају отварање од стране деце на амбалажи која се може више пута отворити и добро затворити испуњавају услове стандарда SRPS EN ISO 8317 за вишекратно отварање.

3.1.3. Амбалажа која се не може више пута добро затворити

Затварачи који отежавају отварање од стране деце на амбалажи која се не може више пута отворити и добро затворити испуњавају услове стандарда SRPS EN 862 за једнократно отварање.

3.1.4. Напомене

3.1.4.1. Испуњеност горе наведених услова може се доказивати само у лабораторијама акредитованим према стандарду SRPS ISO 17025.

3.1.4.2. Посебни случајеви

Ако је очигледно да је амбалажа довољно безбедна за децу због тога што она не могу да имају приступ садржају без употребе алата, испитивања испуњености услова наведених у одељку 3.1.2. или 3.1.3. овог прилога нису потребна.

Ако се основано сумња да амбалажа није довољно безбедна за децу, потребно је обезбедити доказ који је издала лабораторија акредитована према стандарду SRPS ISO 17025, а којим се потврђује да је:

– тип затварача такав да није неопходно вршити испитивања испуњености услова наведених у одељку 3.1.2. или 3.1.3. овог прилога или

– затварач испитан и испуњава услове наведених стандарда.

3.2. Тактилно упозорење

3.2.1. Амбалажа која мора да има тактилна упозорења

3.2.1.1. Када се супстанца или смеша класификована као акутно токсична, корозивна за кожу, мутагеност герминативних ћелија, категорија 2; карциногеност, категорија 2; токсичност по репродукцију, категорија 2; сензибилизација респираторних органа, специфична токсичност за циљни орган, категорија 1 или 2; опасност од аспирације, или класификована као запаљиви гасови, запаљиве течности, категорија 1 или 2; или запаљиве чврсте супстанце, ставља у промет за општу употребу, паковање било које запремине мора имати тактилно упозорење на опасност.

3.2.1.2. Одељак 3.2.1.1. не примењује се на преносиве посуде за гас. Аеросоли и амбалажа са запечаћеним распршивачем која садржи супстанце или смеше класификоване јер представљају опасност од аспирације, не морају имати тактилно упозорење на опасност, осим ако су класификовани у односу на једну или више других опасности из Одељка 3.2.1.1. овог прилога.

3.2.2. Одредбе које се односе на тактилно упозорење

Техничке спецификације тактилних упозорења морају бити у складу са стандардом SRPS ISO 11683 „Амбалажа — Тактилна упозорења на опасност — захтеви.

3.3. Течни детергент за прање веша за општу употребу у растворљивом паковању за једнократну употребу

Када је течни детергент за прање веша за општу употребу упакован у облику доза за једну употребу у растворљивом паковању, примењују се одредбе одељака од 3.3.1. до 3.3.3. овог прилога.

3.3.1. Течни детергент за прање веша за општу употребу упакован у облику доза за једну употребу у растворљивом паковању мора имати спољашњу амбалажу. Спољашња амбалажа мора бити у складу са условима из одељка 3.3.2. овог прилога и растворљива амбалажа мора бити у складу са условима из одељка 3.3.3 овог прилога.

3.3.2. Спољашња амбалажа мора:

1) бити таква да се производ или појединачне дозе не могу видети (непровидно или затамњено)

2) без довођења у питање одредби члана 33. став 4, да садржи обавештење о мерама предострожности Р102 „Чувати ван домашаја деце”, на видљивом месту и у формату који привлачи пажњу;

3) бити у облику који може да стоји самостално и да се након отварања поново лако затвори;

4) без довођења у питање одредби одељка 3.1, овог прилога, бити опремљена затварачем који:

(1) отежава малој деци да отворе паковање, односно за чије је отварање потребна координисана активност обе руке и снага па је с тога малој деци тешко да отворе паковање;

(2) задржава своју функционалност у условима поновног отварања и затварања у току целокупног периода употребе, односно док се спољашње паковање не испразни.

3.3.3. Растворљиво паковање мора:

1) садржати одвраћајући агенс у концентрацији која је безбедна и која изазива реакцију гађења у устима у року од највише 6 секунди, у случају ненамерног уноса пероралним путем;

2) задржавати свој течни садржај у трајању од најмање 30 секунди када се растворљиво паковање стави у воду температуре 20 оС;

3) издржати механичку силу притиска јачине најмање 300 N при стандардним условима испитивања.

ДЕО 4.

ПОСЕБНО ПРАВИЛО ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Етикета средства за заштиту биља садржи додатно обавештење о опасности:

EUH401: „Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину.”

ДЕО 5.

OПАСНE СУПСТАНЦE И СМЕШE НА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЧЛАН 30. СТАВ 3. ОВОГ ПРАВИЛНИКА

– Свеже замешан цемент и бетон у влажном стању.