На основу члана 37. став 2, члана 38. став 3. и члана 49. став 1. Закона о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 63/06 – исправка и 115/06 – исправка),

Влада доноси

 

 

УРЕДБУ

о допуни Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника

"Службени гласник РС", број 93 од 12. октобра 2007.

 

 

Члан 1.

У Уредби о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, број 86/07), у члану 19. додаје се став 4. који гласи:

„Кад делегацију Републике Србије предводи: председник Републике; члан Владе; државни секретар, генерални секретар или помоћник министра у Министарству спољних послова, члановима делегације, преводиоцима и лицима која осигуравају делегацију накнађују се трошкови смештаја у висини плаћеног хотелског рачуна за преноћиште и доручак кад су одсели у хотелу прве категорије (пет звездица) или више категорије – и ако организатор, односно домаћин није одредио услове смештаја.”

 

Члан 2.

Овлашћује се Републички секретаријат за законодавство да утврди пречишћен текст Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника и да га после ступања на снагу ове уредбе достави „Службеном гласнику Републике Србије” на објављивање.

 

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 110-5479/2007-2

У Београду, 11. октобра 2007. године

Влада

Потпредседник,

Божидар Ђелић, с.р.