На основу члана 42. став 2. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05 и 71/05 - исправка),

Влада доноси

 

 

ОДЛУКУ

о изменама и допунама Пословника Владе

"Службени гласник РС", број 51 од 16. јуна 2006.

 

 

Члан 1.

У Пословнику Владе ("Службени гласник РС", број 100/05), у члану 25. став 1, после тачке 1) додаје се нова тачка 2) која гласи:

"2) Одбор за односе са иностранством;"

Досадашње тач. 2) и 3) постају тач. 3) и 4).

 

Члан 2.

У члану 26. после речи: "која се односе на:" додају се речи: "одбрану;".

 

Члан 3.

После члана 26. додаје се члан 26а који гласи:

"Одбор за односе са иностранством

Члан 26а

Одбор за односе са иностранством разматра питања која се односе на: спољну политику; односе с другим државама и међународним организацијама; закључивање међународних уговора; придруживање Европској унији и остала питања везана за односе са иностранством."

 

Члан 4.

У члану 27. после речи: "животну средину;" додају се речи: "стандардизацију; интелектуалну својину; акредитацију; мере и драгоцене метале;".

 

Члан 5.

У члану 31. додаје се став 3. који гласи:

"Стамбена комисија има своју службу, на коју се сходно примењују одредбе овог пословника о службама одбора."

 

Члан 6.

У члану 45. у ставу 2. после речи: "прибавља и" додају се речи: "мишљење Министарства спољних послова ако се акт тиче односа Републике Србије са иностранством,".

 

Члан 7.

Глава IV. Однос Владе и институција Србије и Црне Горе и чл. 68-71. бришу се.

 

Члан 8.

У члану 84. додаје се став 3. који гласи:

"Изузетно, кад је то законом или другим прописом одређено, Министарство одбране може своје предлоге, обавештења, објашњења и податке достављати непосредно председнику Републике."

 

Члан 9.

Овлашћује се Републички секретаријат за законодавство да утврди пречишћен текст Пословника Владе и да га после ступања на снагу ове одлуке достави "Службеном гласнику Републике Србије" на објављивање.

 

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

 

05 број 020-6745/2005-3

У Београду, 15. јуна 2006. године

Влада

Председник,

Војислав Коштуница, с.р.