Прилог 1.

Део 1.
Листа ограничења и забрана производње, стављања у промет и коришћења одређених опасних супстанци, смеша или производа

Ред­ни број огра­ни­че­ња и за­бра­не

На­зив суп­стан­це, гру­пе суп­стан­ци или сме­ша, CAS број и EC број

 

Огра­ни­че­ња и за­бра­не

 

1.

Полихлорoвани тер­фе­ни­ли, (Polychlo­ri­na­ted terp­henyls, РСТ)

 

За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет или ко­ри­шће­ње:

– као суп­стан­це;

– у смешама укључујући отпадна уља, или у опреми, у концентрацијама већим од 50 mg/kg односно 0,005% (m/m).

2.

Хло­ре­тен (ви­нил хло­рид)

CAS бр. 75-01-4

EC бр. 200-831-0

1. За­бра­ње­но је ко­ри­шће­ње као по­ти­сног га­са (про­пе­лен­та) за би­ло ко­ји аеро­сол­ни рас­пр­ши­вач.

 

2. Забрањено је стављање у промет аеросолних распршивача који садрже ову супстанцу као потисни гас.

3.

Теч­не суп­стан­це или сме­ше којe су кла­си­фи­ко­ва­не као опа­сне у скла­ду са Пра­вил­ни­ком о кла­си­фи­ка­ци­ји, па­ко­ва­њу, обе­ле­жа­ва­њу и огла­ша­ва­њу хе­ми­ка­ли­ја и од­ре­ђе­ног про­из­во­да („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 59/10, 25/11 и 5/12), као и теч­не суп­стан­це или сме­ше ко­је су у скла­ду са  Пра­вил­ни­ком о кла­си­фи­ка­ци­ји, па­ко­ва­њу, обе­ле­жа­ва­њу и огла­ша­ва­њу хе­ми­ка­ли­ја и од­ре­ђе­ног про­из­во­да  у скла­ду са Гло­бал­но хар­мо­ни­зо­ва­ним си­сте­мом за кла­си­фи­ка­ци­ју и обе­ле­жа­ва­ње УН („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 64/10 и 26/11) кла­си­фи­ко­ва­не у сле­де­ће кла­се опа­сно­сти:

а) кла­се опа­сно­сти 2.1 до 2.4; 2.6; 2.7; 2.8 ти­по­ви А и Б; 2,9; 2.10; 2.12; 2.13 ка­те­го­ри­је 1 и 2; 2.14 ка­те­го­ри­је 1 и 2; 2.15 ти­по­ви А до Ф;

 

б) кла­се опа­сно­сти 3.1 до 3.6; 3.7 гру­пе ефе­ка­та: штет­ни ефек­ти на сек­су­ал­ну функ­ци­ју и плод­ност и штет­ни ефек­ти на раст и раз­вој по­том­ства; 3.8 сви ефек­ти осим нар­ко­тич­ких ефе­ка­та; 3.9 и 3.10;

 

в) кла­са опа­сно­сти 4.1;

 

г) класа опасности 5.1

1. За­бра­ње­но је ко­ри­шће­ње:

– у укра­сним пред­ме­ти­ма ко­ји кроз раз­ли­чи­те фа­зе по­сти­жу све­тло­сне или бо­је­не ефек­те (нпр. у укра­сним лам­па­ма и пе­пе­ља­ра­ма);

– за из­во­ђе­ње три­ко­ва или ша­ла;

– у игра­ма са јед­ним или ви­ше уче­сни­ка или у би­ло ком пред­ме­ту на­ме­ње­ном за та­кву игру иако има са­мо укра­сну на­ме­ну.

 

2. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет про­из­во­да из тач­ке 1. ако не ис­пу­ња­ва­ју усло­ве на­ве­де­не у тој тач­ки.

 

3. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет за оп­шту упо­тре­бу обо­је­не и/или одо­ри­са­не теч­не суп­стан­це и сме­ше ка­да су обе­ле­же­не озна­ком ри­зи­ка R65 или оба­ве­ште­њем о опа­сно­сти H304, од­но­сно ка­да иза­зи­ва­ју опа­сност од аспи­ра­ци­је, а ко­ри­сте се као го­ри­во у укра­сним лам­па­ма.

За­бра­на из ста­ва 1. ове тач­ке не при­ме­њу­је се на суп­стан­це и сме­ше ако су обо­је­не или одо­ри­са­не из раз­ло­га од­ре­ђе­них  про­пи­си­ма ко­ји­ма се уре­ђу­ју јав­ни при­хо­ди.

 

4. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет де­ко­ра­тив­них уљ­них лам­пи на­ме­ње­них за оп­шту упо­тре­бу, осим ако су из­ра­ђе­не у склaду са стан­дар­дом SRPS EN 14059.

 

5. Пре ста­вља­ња у про­мет за оп­шту упо­тре­бу, мо­ра се обез­бе­ди­ти ви­дљи­во, чит­ко и не­из­бри­си­во оба­ве­ште­ње, и то:

а) за уље за лам­пе, обележенo са озна­ком ри­зи­ка R65 или оба­ве­ште­њем о опа­сно­сти Н304 оба­ве­ште­ње:

„Лам­пу на­пу­ње­ну овом теч­но­шћу, др­жа­ти ван до­ма­ша­ја де­це”,

„Са­мо гу­тљај овог уља или кон­такт фи­ти­ља са усти­ма, мо­же до­ве­сти до оште­ће­ња плу­ћа опа­сног по жи­вот”;

 

б) за теч­ност за па­ље­ње ро­шти­ља, обе­ле­же­на са озна­ком ри­зи­ка R65 или оба­ве­ште­њем о опа­сно­сти Н304 оба­ве­ште­ње:

„Са­мо гу­тљај теч­но­сти за па­ље­ње ро­шти­ља, мо­же до­ве­сти до оште­ће­ња плу­ћа опа­сног по жи­вот”;

 

в) уље за лам­пе и теч­ност за па­ље­ње ро­шти­ља, обе­ле­же­на са озна­ком ри­зи­ка R65 или оба­ве­ште­њем о опа­сно­сти Н304, мо­гу се ста­вља­ти у про­мет са­мо упа­ко­ва­не у цр­не за­там­ње­не бо­це за­пре­ми­не до 1 ли­тра.

 

6. Предузетник или правно лице које прво у ланцу снабдевања ставља у промет уља за лампе и течности за паљење роштиља обележене са ознаком ризика R65 или обавештењем о опасности Н304, дужан је да сваке године најкасније до 1. марта достави  министарству надлежном за послове заштите животне средине податке о безбеднијим  алтернативама уља за лампе и течностима за паљење роштиља.

4.

Tris (2,3-ди­бром­про­пил) фос­фат

CAS бр. 126-72-7

 

1. За­бра­ње­но је ко­ри­шће­ње у тек­стил­ним про­из­во­ди­ма као што су: оде­ћа, до­ње ру­бље и плат­на ко­ја до­ла­зе у до­дир са ко­жом.

 

2. Забрањено је стављање у промет производа из тачке 1. ако не испуњавају услове наведене у тој тачки.

5.

Бен­зен

CAS бр. 71-43-2

EC бр. 200-753-7

 

1. За­бра­ње­но је ко­ри­шће­ње у играч­ка­ма или де­ло­ви­ма игра­ча­ка ако је са­др­жај бен­зе­на у сло­бод­ном ста­њу ве­ћи од 5 mg/kg од­но­сно 0,0005% (m/m) ма­се це­ле играч­ке или де­ла играч­ке.

2. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет игра­ча­ка или де­ло­ва игра­ча­ка ко­је са­др­же ви­ше од 5 mg/kg бен­зе­на у сло­бод­ном ста­њу.

 

3. Забрањенo је ста­вља­ње у про­мет или ко­ри­шће­ње:

– као суп­стан­це;

– као са­стој­ка дру­гих суп­стан­ци или у сме­ша­ма у кон­цен­тра­ци­ја­ма јед­на­ким или ве­ћим од 0,1% (m/m).

 

4. За­бра­не из тач­ке 3. не при­ме­њу­ју се на:

а) мо­тор­на го­ри­ва;

б) супстанце и смеше које се користе у индустријским процесима при којима емисија бензена не прелази прописане вредности.

в) природни гас који је стављен у промет за општу употребу, под условом да концентрација бензена остане мања од 0,1% (v/v).***

6.

Азбест­на влак­на

 

а) Кро­ки­до­лит

CAS бр. 12001-28-4

 

б) Амо­зит

CAS бр. 12172-73-5

 

в) Ан­то­фи­лит

CAS бр. 77536-67-5

 

г) Ак­ти­но­лит

CAS бр. 77536-66-4

 

д) Тре­мо­лит

CAS бр. 77536-68-6

 

ђ) Кри­зо­тил

CAS бр. 12001-29-5


CAS бр. 132207-32-0

1. Забрањена је производња, стављање у промет и коришћење ових влакана као и производа и смеша којима су ова влакна намерно додата.***

Изузетно од става 1. ове тачке, дозвољена је употреба мембрана које садрже кризотил које се налазе у уређајима за електролизу до 1. јула 2025. године, а које су биле у употреби пре ступања на снагу овог правилника, све док се ови уређаји користе или док се могу сервисирати или док се не пронађе одговарајући материјал за замену који не садржи азбестна влакна.***

Лица која користе мембране из става 2. ове тачке дужна су да до 31. јануара сваке календарске године доставе министарству надлежном за послове заштите животне средине податке о количинама кризотила који се користи у мембранама.***

У циљу остваривања захтева за безбедност и здравље на раду, лица из става 3. ове тачке дужна су да обезбеде мониторинг емисија кризотила у ваздуху на захтев министарства надлежног за послове безбедности и здравља на раду, а да министарству надлежном за послове заштите животне средине доставе те податке.***

Производи и смеше који садрже азбестна влакна из става 1. ове тачке који су инсталирани и/или су били у употреби пре датума ступања на снагу забране производње, могу да се користе док не постану отпад или док им не истекне сервисни период.***

 

2. Производи који садрже ова влакна,  приликом стављања у промет или коришћења, морају да имају и додатно обавештење да садрже азбестна влакна, и то на начин дат у Делу 3. овог прилога.

7.

Tris (ази­ри­ди­нил) фос­фи­нок­сид

CAS бр. 545-55-1

EC бр. 208-892-5

 

1. Забрањенo је ко­ри­шће­ње у тек­стил­ним про­из­во­ди­ма као што су: оде­ћа, до­ње ру­бље и плат­на, ко­ја до­ла­зе у до­дир са ко­жом.

 

2. Забрањено је стављање у промет производа из тачке 1. ако не испуњавају услове наведене у тој тачки.

8.

По­ли­бро­мо­ва­ни би­фе­ни­ли (РВВ)

CAS бр. 59536-65-1

1. Забрањенo је ко­ри­шће­ње у тек­стил­ним про­из­во­ди­ма као што су: оде­ћа, до­ње ру­бље и плат­на ко­ја до­ла­зе у до­дир са ко­жом.

 

2. Забрањено је стављање у промет производа из тачке 1. ако не испуњавају услове наведене у тој тачки.

9.

а) Прах из ко­ре са­пу­ни­ке (So­ap bark pow­der) (Qu­il­la­ja sa­po­na­ria)

CAS бр. 68990-67-0

    EC бр. 273-620-4 и де­ри­ва­ти ко­ји са­др­же

са­по­ни­не

 б ) Прах ко­ре­на би­ља­ка Hel­le­bo­rus vi­ri­dis и   Hel­le­bo­rus ni­ger.

в)  Прах ко­ре­на би­ља­ка Ve­ra­trum al­bum  и Ve­ra­trum ni­grum

 г) Бен­зи­дин

CAS бр. 92-87-5

EC бр. 202-199-1 и/или ње­го­ви де­ри­ва­ти

 д) о-ни­тро­бен­зал­де­хид

   CAS бр. 552-89-6

    EC бр. 209-025-3

 ђ) Прах др­ве­та (пи­ље­вина)

1. Забрањенo је за ко­ри­шће­ње у из­во­ђе­њу ша­ла и три­ко­ва или у сме­ша­ма и про­из­во­ди­ма ко­ји се ко­ри­сте у те свр­хе (нпр. пра­шко­ви за иза­зи­ва­ње ки­ја­ња или бом­бе ко­је ства­ра­ју не­при­ја­тан ми­рис).

 

2. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет про­из­во­да из тач­ке 1. ако не ис­пу­ња­ва­ју усло­ве на­ве­де­не у тој тач­ки.

 

3. Забране из тач. 1. и 2. не примењују се на бомбе које стварају непријатне мирисе, а које садрже највише 1,5 ml течности.

10.

а) Амо­ни­јум-сул­фид

CAS бр. 12135-76-1

EC бр. 235-223-4

б) Амо­ни­јум-хи­дро­ген сул­фид

    CAS бр. 12124-99-1

    EC бр. 235-184-3

в) Амо­ни­јум-по­ли­сул­фид

    CAS бр. 9080-17-5 

    EC бр. 232-989-1

1. Забрањенo је за ко­ри­шће­ње у из­во­ђе­њу ша­ла и три­ко­ва или у сме­ша­ма и про­из­во­ди­ма ко­ји се ко­ри­сте у те свр­хе (нпр. пра­шко­ви за иза­зи­ва­ње ки­ја­ња или бом­бе ко­је ства­ра­ју не­при­ја­тан ми­рис).

 

2. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет про­из­во­да из тач­ке 1. ако не ис­пу­ња­ва­ју усло­ве на­ве­де­не у тој тач­ки.

 

3. Забране из тач. 1. и 2. не примењују се на бомбе које стварају непријатне мирисе, а које садрже највише 1,5 ml течности.

11.

Ис­пар­љи­ви естри       бром­сир­ћет­не ки­се­ли­не:

а) Ме­тил­бро­ма­це­тат

CAS бр. 96-32-2

EC бр. 202-499-2

б) Етил­бро­ма­це­тат

CAS бр. 105-36-2

EC бр. 203-290-9

в) Про­пил­бро­ма­це­тат

CAS бр. 35223-80-4

г) Бу­тил­бро­ма­це­тат

    CAS бр. 18991-98-5

   EC бр. 242-729-9

1. Забрањенo је за ко­ри­шће­ње у из­во­ђе­њу ша­ла и три­ко­ва или у сме­ша­ма и про­из­во­ди­ма ко­ји се ко­ри­сте у те свр­хе (нпр. пра­шко­ви за иза­зи­ва­ње ки­ја­ња или бом­бе ко­је ства­ра­ју не­при­ја­тан ми­рис).

 

2 За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет про­из­во­да из тач­ке 1. ако не ис­пу­ња­ва­ју усло­ве на­ве­де­не у тој тач­ки.

 

3. Забране из тач. 1. и 2. не примењују се на бомбе које стварају непријатне мирисе, а које садрже највише 1,5 ml течности.

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

15.

 

2-Наф­ти­ла­мин

   CAS бр. 91-59-8

   EC бр. 202-080-4 и ње­го­ве со­ли

   Бен­зи­дин

   CAS бр. 92-87-5

   EC бр. 202-199-1 и ње­го­ве со­ли

4-Ни­тро­би­фе­нил

    CAS бр. 92-93-3

    EC бр. 202-204-7

4-Ами­но­би­фе­нил ксе­ни­ла­мин

   CAS бр. 92-67-1

   EC бр. 202-177-1 и његове соли

За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет и ко­ри­шће­ње ових суп­стан­ци или сме­ша ко­је их са­др­же у кон­цен­тра­ци­ја­ма ве­ћим од 0,1% (m/m).

16.

Кар­бо­на­ти оло­ва:

а) не­у­трал­ни без­вод­ни кар­бо­нат, PbCO3  

    CAS бр. 598-63-0

    EC бр. 209-943-4

 

 

б) Три­о­ло­во-bis(кар­бо­нат)-  ди­хи­дрок­сид

     2PbCO3-Pb(OH)2

     CAS бр. 1319-46-6

    EC бр. 215-290-6

1. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет и ко­ри­шће­ње ових суп­стан­ци или сме­ша ко­је их са­др­же ка­да су на­ме­ње­не за ко­ри­шће­ње у бо­ја­ма.

 

2. Изузетно од тачке 1. дозвољено је стављање у промет и коришћење ових супстанци или смеша које их садрже, за рестаурацију и одржавање уметничких дела, историјских грађевина и њиховог ентеријера, у складу са одредбама Конвенције међународне организације рада о употреби карбоната и сулфата олова у бојама.*

17.

Сул­фа­ти оло­ва:

a) PbSO 4

   CAS бр. 7446-14-2

   EC бр. 231-198-9

 

б) PbxSО4

    CAS бр. 15739-80-7

    EC бр. 239-831-0

1. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет и ко­ри­шће­ње ових суп­стан­ци или сме­ша ко­је их са­др­же ка­да су на­ме­ње­не за ко­ри­шће­ње у бо­ја­ма.

 

2. Изузетно од тачке 1. дозвољено је стављање у промет и коришћење ових супстанци или смеша које их садрже, за рестаурацију и одржавање уметничких дела, историјских грађевина и њиховог ентеријера, у складу са одредбама Конвенције међународне организације рада о употреби карбоната и сулфата олова у бојама.*

18.

Је­ди­ње­ња жи­ве

За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет и ко­ри­шће­ње ових суп­стан­ци или сме­ша ко­је их са­др­же ка­да су на­ме­ње­не за:

а) спре­ча­ва­ње раз­во­ја и на­ста­њи­ва­ња ми­кро­ор­га­ни­за­ма, би­ља­ка или жи­во­ти­ња:

– на тру­пу плов­них обје­ка­та;

– на ка­ве­зи­ма, мре­жа­ма, плу­та­ју­ћим објек­ти­ма и на свим дру­гим сред­стви­ма или опре­ми ко­ја се ко­ри­сти за га­је­ње ри­ба или шкољ­ки;

– на би­ло ко­јој пот­пу­но или де­ли­мич­но по­то­пље­ној опре­ми и при­бо­ру;

б) за­шти­ту др­ве­та;

в) им­прег­на­ци­ју ви­со­ко­от­пор­них ин­ду­стриј­ских тек­сти­ла и пре­ди­ва за њи­хо­ву из­ра­ду;

г) третман индустријских вода без обзира за шта се још употребљавају.

18а.

Жи­ва

CAS бр. 7439-97-6

ЕС бр. 231-106-7

1. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет за оп­шту упо­тре­бу у:

а) то­пло­ме­ри­ма;

б) дру­гим уре­ђа­ји­ма за ме­ре­ње (ма­но­ме­три, сфиг­мо­ма­но­ме­три – апа­ра­ти за ме­ре­ње при­ти­ска, ба­ро­ме­три,  тер­мо­ме­три  и др.).

 

2. За­бра­не из тач­ке 1. при­ме­њу­ју се од 5. ју­ла 2011. го­ди­не за уре­ђа­је за ме­ре­ње ко­ји се пр­ви пут ста­вља­ју у про­мет.

Уре­ђа­ји за ме­ре­ње из тач­ке 1. ко­ји се ко­ри­сте као ме­ди­цин­ска сред­ства оста­ју у про­ме­ту до ис­те­ка ро­ка да­тог у ак­ту ко­јим над­ле­жни ор­ган одо­бра­ва ста­вља­ње у про­мет ме­ди­цин­ских сред­ста­ва.

 

3. За­бра­не из тач­ке 1. не при­ме­њу­ју се на уре­ђа­је за ме­ре­ње ко­ји су би­ли у упо­тре­би пре 5. ју­ла 2011. го­ди­не. 

 

4. Брисана је (види члан 2. Правилника - 25/2015-83)

 

5. Забрањено је након 1. октобра 2018. године стављање у промет следећих мерних уређаја који садрже живу, намењених за индустријско и професионално коришћење:*

а) барометара;*

б) хигрометара;*

в) манометара;*

г) сфигмоманометара – апарата за мерење притиска;*

д) мерача напрезања у плетисмографима;*

ђ) тензиометара;*

е) термометара и других неелектричних уређаја за мерење температуре.*

Забране из тачке 5. се односе и на мерне уређаје наведене од а) до е) и када се стављају у промет празни (без живе), ако постоји намера да се накнадно пуне живом.*

6. Забране из тачке 5. не примењују се на:*

а) сфигмоманометре који се користе:*

– у епидемиолошким студијама које су у току на дан 1. октобра 2018. године,*

– као референтни стандард у клиничким валидационим студијама о сфигмоманометрима без живе;*

б) термометре намењене искључиво за извођење испитивања према стандардима који захтевају употребу термометара са живом до 1. октобра 2020. године;*

в) ћелије за мерење тројне тачке живе, које се користе за калибрацију платинских отпорних термометара.

7. Забрањено је стављање у промет следећих мерних уређаја који садрже живу, намењених за индустријско и професионално коришћење након 1. октобра 2018. године:*

а) живиних пикнометара;*

б) мерних уређаја са живом за одређивање тачке размекшавања.*

8. Забране из тач. 5. и 7. не примењују се на:*

а) мерне уређаје који су на дан 3. октобра 2007. године били старији од 50 година;*

б) мерне уређаје који треба да се прикажу на јавним изложбама од културног и историјског значаја.*

 

19.

Је­ди­ње­ња ар­се­на

1. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет и ко­ри­шће­ње ових суп­стан­ци или сме­ша ко­је их са­др­же ка­да су на­ме­ње­не за спре­ча­ва­ње раз­во­ја и на­ста­њи­ва­ња ми­кро­ор­га­ни­за­ма, би­ља­ка или жи­во­ти­ња на:

– тру­пу плов­них обје­ка­та;

– ка­ве­зи­ма, мре­жа­ма, плу­та­ју­ћим објек­ти­ма и свим дру­гим сред­стви­ма или опре­ми ко­ја се ко­ри­сти за га­је­ње ри­ба или шкољ­ки;

– би­ло ко­јој пот­пу­но или де­ли­мич­но по­то­пље­ној опре­ми и при­бо­ру.

 

2. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет и ко­ри­шће­ње ових суп­стан­ци или сме­ша ко­је их са­др­же ако су на­ме­ње­не за трет­ман ин­ду­стриј­ских во­да, без об­зи­ра на на­ме­ну тих во­да.

 

3. За­бра­ње­но је ко­ри­шће­ње за за­шти­ту др­ве­та.

 

За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет др­ве­та  тре­ти­ра­ног овим суп­стан­ца­ма.

 

4. Из­у­зет­но од тач­ке 3:

а) до­зво­ље­но је ко­ри­шће­ње ових суп­стан­ци и сме­ша за за­шти­ту др­ве­та ис­кљу­чи­во у ин­ду­стриј­ским по­го­ни­ма у об­ли­ку нео­р­ган­ских со­ли ба­кра, хро­ма и ар­се­на (у да­љем тек­сту: рас­тво­ри ССА тип С) за им­прег­на­ци­ју др­ве­та под ва­ку­у­мом или под при­ти­ском и ако је из­дат акт ко­јим се одо­бра­ва ста­вља­ње у про­мет би­о­цид­ног про­из­во­да.

За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет др­ве­та тре­ти­ра­ног на на­чин дат у овој тач­ки ако кон­зер­ванс ни­је фик­си­ран;

 

б) до­зво­ље­но је ста­вља­ње у про­мет др­ве­та тре­ти­ра­ног на на­чин дат у тач­ки 4а) рас­тво­ри­ма ССА ако се тим обез­бе­ди струк­тур­на це­ло­ви­тост др­ве­та по­треб­на ра­ди без­бед­но­сти љу­ди и жи­во­ти­ња и ако је ве­о­ма ма­ла ве­ро­ват­но­ћа да до­ђе у до­дир са ко­жом у ро­ку упо­тре­бе. Ово др­во мо­же се ко­ри­сти­ти за про­фе­си­о­нал­не и ин­ду­стриј­ске свр­хе и то:

– као кон­струк­ци­о­ни ма­те­ри­јал у јав­ним и по­љо­при­вред­ним згра­да­ма, по­слов­ним и ин­ду­стриј­ским објек­ти­ма,

– при град­њи мо­сто­ва,

– као кон­струк­ци­о­ни ма­те­ри­јал у под­руч­ји­ма слат­ких и сла­них во­да (на при­мер при из­град­њи при­ста­ни­шта и мо­сто­ва),

– за звуч­не пре­гра­де,

– за за­штит­не пот­по­ре од ла­ви­на,

– за без­бед­но­сне огра­де и ба­ри­је­ре уз ауто­пу­те­ве,

– за сту­бо­ве огра­да од ого­ље­них че­ти­на­ра на ме­сти­ма за ис­то­вар жи­во­ти­ња,

– за спре­ча­ва­ње од­ро­на,

– за елек­трич­не и те­ле­ко­му­ни­ка­ци­о­не сту­бо­ве,

– као пра­го­ви у под­зем­ној же­ле­зни­ци;

 

в) др­во тре­ти­ра­но је­ди­ње­њи­ма ар­се­на пре ста­вља­ња у про­мет мо­ра да има и до­дат­но оба­ве­ште­ње:

„Са­мо за про­фе­си­о­нал­но ко­ри­шће­ње и ин­ду­стриј­ска по­стро­је­ња – са­др­жи ар­сен”.

Др­во тре­ти­ра­но је­ди­ње­њи­ма ар­се­на ко­је се упа­ко­ва­но ста­вља у про­мет мо­ра да има и до­дат­но оба­ве­ште­ње:

„При ру­ко­ва­њу овим ма­те­ри­ја­лом ко­ри­сти­ти ру­ка­ви­це;

Ко­ри­сти­ти за­штит­ну ма­ску са фил­те­ром и за­штит­не на­о­ча­ре при ре­за­њу или дру­гој об­ра­ди овог др­ве­та;

От­пад овог др­ве­та тре­ти­ра се као опа­сан от­пад и са њим мо­же по­сту­па­ти са­мо прав­но од­но­сно фи­зич­ко ли­це ко­је има до­зво­лу”;

 

г) за­бра­ње­но је ко­ри­шће­ње др­ве­та ко­је је тре­ти­ра­но рас­тво­ри­ма ССА на на­чин дат у тач­ки 4а), и то:

– у стам­бе­ним објек­ти­ма и до­ма­ћин­стви­ма за би­ло ко­ју свр­ху,

– у би­ло ко­јој при­ме­ни при ко­јој по­сто­ји мо­гућ­ност ви­ше­стру­ког до­ди­ра са ко­жом,

– у мор­ској во­ди,

– у по­љо­при­вред­не свр­хе, осим за из­ра­ду сту­бо­ва у огра­да­ма за сто­ку или као кон­струк­ци­о­ни ма­те­ри­јал у скла­ду са тач­ком 4б);

– на би­ло ком ме­сту и у би­ло ко­је свр­хе где др­во мо­же до­ћи у кон­такт са ин­тер­ме­ди­је­ри­ма или го­то­вим про­из­во­ди­ма ко­ји су на­ме­ње­ни за људ­ску или жи­во­тињ­ску ис­хра­ну.

 

5. До­зво­ље­но је ко­ри­шће­ње др­ве­та тре­ти­ра­ног је­ди­ње­њи­ма ар­се­на до ис­те­ка ро­ка ње­го­ве упо­тре­бе ако је би­ло у упо­тре­би или је ста­вље­но у про­мет у скла­ду са тач­ком 4. пре 30. сеп­тем­бра 2007. го­ди­не.

 

6. Дозвољено је стављање у промет и коришћење односно поновно коришћење дрвета третираног растворима ССА тип С и растворима других типова ССА које је било у употреби или се налазило у промету пре 30. септембра 2007. године ако испуњава услове из тач. 4б), 4в) и 4г).

20.

Ор­га­но­ка­лај­на је­ди­ње­ња

 

 

1. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет или ко­ри­шће­ње ових суп­стан­ци или сме­ша ко­је их са­др­же ка­да де­лу­ју као би­о­цид­ни про­из­во­ди у бо­ја­ма у ко­ји­ма ни­су хе­миј­ски ве­за­ни за ве­зи­во пре­ма­за.

 

2. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет и ко­ри­шће­ње ових суп­стан­ци или сме­ша ко­је их са­др­же ка­да де­лу­ју као би­о­цид­ни про­из­во­ди за спре­ча­ва­ње раз­во­ја и на­ста­њи­ва­ња ми­кро­ор­га­ни­за­ма, би­ља­ка или жи­во­ти­ња на:

а) плов­ним објек­ти­ма, без об­зи­ра на њи­хо­ву ду­жи­ну и без об­зи­ра да ли се ко­ри­сте за пло­вид­бу ре­ка­ма, је­зе­ри­ма или мо­рем;

б) ка­ве­зи­ма, мре­жа­ма, плу­та­ју­ћим објек­ти­ма и свим дру­гим сред­стви­ма или опре­ми ко­ја се ко­ри­сти за уз­гој ри­ба или шкољ­ки;

в) би­ло ко­јој пот­пу­но или де­ли­мич­но по­то­пље­ној опре­ми и при­бо­ру.

 

3. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет и ко­ри­шће­ње ових суп­стан­ци или сме­ша ко­је их са­др­же ка­да су на­ме­ње­не за об­ра­ду ин­ду­стриј­ских во­да.

 

4. Три-суп­сти­ту­и­са­на ор­га­но­ка­лај­на је­ди­ње­ња као што су три­бу­тил-ка­лај­на је­ди­ње­ња (ТBТ) и три­фе­нил-ка­лај­на је­ди­ње­ња (ТPТ):

а) за­бра­ње­но је ко­ри­шће­ње ТBТ и ТPТ у про­из­во­ди­ма или у де­лу про­из­во­да у ко­ли­чи­ни у ко­јој је кон­цен­тра­ци­ја ка­ла­ја ве­ћа од 0,1% (m/m) об­ра­чу­на­то на ка­лај;

б) за­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет про­из­во­да ко­ји не ис­пу­ња­ва­ју усло­ве из тач­ке 4а), осим про­из­во­да ко­ји су би­ли у упо­тре­би пре 31. ју­ла 2011. го­ди­не.

 

5. Ди­бу­тил ка­лај­на је­ди­ње­ња (DBТ):

а) за­бра­ње­но је ко­ри­шће­ње DBТ у сме­ша­ма и про­из­во­ди­ма ко­ји су на­ме­ње­ни за оп­шту упо­тре­бу ка­да је кон­цен­тра­ци­ја ка­ла­ја у сме­ши или про­из­во­ду од­но­сно де­лу про­из­во­да већa од 0,1% (m/m) об­ра­чу­на­то на ка­лај;

б) за­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет сме­ша и про­из­во­да ко­ји не ис­пу­ња­ва­ју усло­ве из тач­ке 5а), осим про­из­во­да ко­ји су би­ли у упо­тре­би пре овог да­ту­ма;

в) за­бра­не из тач. 5а) и 5б) при­ме­њу­ју се од 1. ја­ну­а­ра 2015. го­ди­не за сле­де­ће сме­ше и про­из­во­де на­ме­ње­не за оп­шту упо­тре­бу:

– јед­но-ком­по­нент­ни и дво-ком­по­нент­ни зап­тив­ци вулк­ни­зо­ва­ни на соб­ној тем­пе­ра­ту­ри (RTV-1 и RTV-2 зап­тив­ци) и леп­ко­ви;

– бо­је и пре­ма­зи ко­ји се на­но­се на про­из­вод, а са­др­же DBТ као ка­та­ли­за­то­ре;

– про­фи­ли од ме­ког по­ли­ви­нил-хло­ри­да чи­стог или до­би­је­ног у ко­ек­стру­зи­ји са твр­дим по­ли­ви­нил-хло­ри­дом;

– тка­ни­не на­ме­ње­не за спољ­ну упо­тре­бу ко­је су пре­ву­че­не по­ли­ви­нил-хло­ри­дом ко­ји са­др­жи DBТ као ста­би­ли­за­то­ре;

– це­ви за ки­шни­цу, олу­ци и пра­те­ћа опре­ма за спољ­ну упо­тре­бу, као и по­крив­ни ма­те­ри­ја­ли за кро­во­ве и фа­са­де;

г) за­бра­не из тач. 5а) и 5б) не при­ме­њу­ју се на ма­те­ри­ја­ле и про­из­во­де ко­ји су у кон­так­ту са хра­ном, а ко­ји су уре­ђе­ни про­пи­си­ма о ма­те­ри­ја­ли­ма и про­из­во­ди­ма ко­ји до­ла­зе у кон­такт са хра­ном.

 

6. Ди­ок­тил-ка­лај­на је­ди­ње­ња (DOT):

а) за­бра­ње­но је ко­ри­шће­ње DOT у про­из­во­ди­ма ко­ји су на­ме­ње­ни за оп­шту упо­тре­бу ка­да је кон­цен­тра­ци­ја ка­ла­ја у про­из­во­ду од­но­сно де­лу про­из­во­да већa од 0,1% (m/m) об­ра­чу­на­то на ка­лај и то у:

– тек­стил­ним про­из­во­ди­ма ко­ји до­ла­зе у до­дир са ко­жом,

– ру­ка­ви­ца­ма,

– обу­ћи или де­ло­ви­ма обу­ће ко­ји до­ла­зе у до­дир са ко­жом,

– зид­ним или под­ним обло­га­ма,

– про­из­во­ди­ма за не­гу де­це,

– хи­ги­јен­ским про­из­во­ди­ма за же­не,

– пе­ле­на­ма,

– дво-ком­по­нент­ним сме­ша­ма за вул­ка­ни­за­ци­ју у ка­лу­пи­ма на соб­ној тем­пе­ра­ту­ри (RTV-2 ком­плет за вул­ка­ни­за­ци­ју у ка­лу­пи­ма);

 б) забрањено је стављање у промет производа који не испуњавају услове из тачке 6а), осим производа који су били у употреби пре 6. јануара 2012. године.

 

 

21.

Ди-μ-ок­со-ди-n-бу­тил-ка­лај хи­дрок­си­бо­ран, одн.

Ди­бу­тил ка­лај хи­дро­ген бо­рат, C8H19BO3Sn

(Di-µ-oxo-di-n-butylstan­ni­ohydroxybo­ra­ne/

di­butyltin hydro­gen bo­ra­te, DBB)

CAS бр. 75113-37-0

EC бр. 401-040-5

1. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет и ко­ри­шће­ње ове суп­стан­це или сме­ша ко­је је са­др­же у кон­цен­тра­ци­ја­ма ко­је су јед­на­ке или ве­ће од 0,1% (m/m).

 

2. Забране из става 1. не примењују се на ову супстанцу или смеше које је садрже ако су намењени искључиво за даљу прераду у готове производе у којима је концентрација DBB мања од 0,1% (m/m).

22.

Пен­та­хлор­фе­нол,

CAS бр. 87-86-5

EC бр. 201-778-6 и ње­го­ве со­ли и естри

За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет и ко­ри­шће­ње:

 – као суп­стан­це;

 – као састојка у другим супстанцама или у смешама у концентрацијама које су једнаке или веће од 0,1% (m/m).

23.      

Кад­ми­јум

CAS бр. 7440-43-9

EC бр. 231-152-8 и ње­го­ва је­ди­ње­ња

 

1. За­бра­ње­но је ко­ри­шће­ње у сме­ша­ма и про­из­во­ди­ма про­из­ве­де­ним од сле­де­ћих син­те­тич­ких ор­ган­ских по­ли­ме­ра (у да­љем тек­сту: пла­стич­ни ма­те­ри­ја­ли):

– по­ли­ме­ри или ко­по­ли­ме­ри ви­нил хло­ри­да (PVC) [3904 10] [3904 21];

– по­ли­у­ре­тан (PUR), [3909 50];

– по­ли­е­ти­лен ни­ске гу­сти­не, осим у слу­ча­је­ви­ма ка­да се ко­ри­сти за из­ра­ду бо­је­них ма­стер­ба­че­ва, [3901 10];

– це­лу­ло­зни аце­тат (CA), [3912 11];

– це­лу­ло­зни аце­то­бу­ти­рат (CAB), [391211];

– епок­сид­не смо­ле, [3907 30];

– ме­ла­мин-фор­мал­де­хид­не смо­ле (MF) [3909 20];

– уреа-фор­мал­де­хид­не смо­ле (UF) [3909 10];

– не­за­си­ће­ни по­ли­е­стри (UP), [3907 91];

– по­ли­е­ти­лен те­реф­та­лат (PET), [390760];

– по­ли­бу­ти­лен те­реф­та­лат (PBT);

– тран­спа­рент­ни по­ли­сти­рен за оп­шту упо­тре­бу, [3903 11];

– акри­ло­ни­трил-ме­тил­ме­та­кри­лат (АМ­МА);

– умре­же­ни по­ли­е­ти­лен (VPE);

– по­ли­сти­рен от­по­ран на удар;

– по­ли­про­пи­лен (PP) [3902 10].

 

За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет сме­ша и про­из­во­да про­из­ве­де­них од пла­стич­них ма­те­ри­ја­ла из ста­ва 1. ове тач­ке ако је кон­цен­тра­ци­ја кад­ми­ју­ма (из­ра­жен као ме­тал­ни Cd) у њи­ма јед­на­ка или ве­ћа од 0,01% (m/m).

 

2. Забрањено је коришћење или стављање у промет у бојама са тарифним бројевима [3208] [3209] у концентрацији која је једнака или већа од 0,1% (m/m) (изражено као метални Cd).***

За боје са тарифним бројевима [3208] [3209] чији је садржај цинка већи од 10% (m/m) у боји, концентрација кадмијума (изражена као метални Cd) не сме бити једнака или већа од 0,1% (m/m).***

Забрањено је стављати у промет обојене производе уколико је концентрација кадмијума једнака или већа од 0,1% (m/m), (изражена као метални Cd) у боји обојеног производа.***

 

3. За­бра­на из тач. 1. и 2. не при­ме­њу­је се на про­из­во­де ко­ји су обо­је­ни из без­бед­но­сних раз­ло­га сме­ша­ма ко­је са­др­же кад­ми­јум.

 

4. За­бра­не из тач­ке 1. не при­ме­њу­ју се на:

1) сме­ше про­из­ве­де­не од PVC от­па­да (у да­љем тек­сту: ре­ге­не­ри­са­ни PVC);

2) сме­ше и про­из­во­де ко­ји са­др­же ре­ге­не­ри­са­ни PVC ако кон­цен­тра­ци­ја кад­ми­ју­ма не пре­ла­зи 0,1% (m/m) у пла­стич­ном ма­те­ри­ја­лу при при­ме­ни твр­дог PVC за:

– про­фи­ле и кру­те та­бле за из­град­њу,

– вра­та, про­зо­ре, ро­лет­не, зи­до­ве, за­сто­ре и кров­не олу­ке,

– обло­ге и те­ра­се,

– ка­на­ли­це,

– це­ви за во­ду ко­ја ни­је за пи­ће ако је ре­ге­не­ри­са­ни PVC ко­ри­шћен у сред­њем сло­ју ви­ше­слој­них це­ви и ако је пот­пу­но об­ло­жен сло­јем но­вог PVC ко­ји је про­из­ве­ден у скла­ду са тач­ком 1.

 

Пре пр­вог ста­вља­ња у про­мет мо­ра се обез­бе­ди­ти на ам­ба­ла­жи ви­дљи­во, чит­ко и не­из­бри­си­во оба­ве­ште­ње:

„Са­др­жи ре­ге­не­ри­са­ни PVC”

или  пик­то­грам:

                                             

                                                               

        

5. За­бра­ње­но је ко­ри­шће­ње кад­ми­јум­ских пре­вла­ка за об­ла­га­ње ме­тал­не по­вр­ши­не про­из­во­да или де­ло­ва про­из­во­да ко­ји се ко­ри­сте у сле­де­ћим обла­сти­ма и за свр­хе про­из­вод­ње:

а) опре­ме и ма­ши­на на­ме­ње­не за:

– про­из­вод­њу хра­не [8210], [8417 20], [8419 81], [8421 11], [842122], [8422], [8435], [8437], [8438], [8476 11],

– по­љо­при­ве­ду  [8419 31], [8424 81], [8432], [8433], [8434], [8436],

– хла­ђе­ње и за­мр­за­ва­ње [8418],

– штам­па­ње и уве­зи­ва­ње књи­га [8440], [8442], [8443];

 

б) опре­ме и ма­ши­на на­ме­ње­не за про­из­вод­њу:

– про­из­во­да за до­ма­ћин­ство [7321], [8421 12], [8450], [8509], [8516],

– на­ме­шта­ја [8456], [8466], [9401], [9402], [9403], [9404],

– са­ни­тар­не опре­ме [7324],

– опре­ме за цен­трал­но гре­ја­ње и кли­ма­ти­за­ци­ју [7322],  [8403], [8404], [8415].

За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет про­из­во­да и де­ло­ва про­из­во­да са кад­ми­јум­ском пре­вла­ком ко­ји се ко­ри­сте у обла­сти­ма и за свр­хе на­ве­де­не у тач. 5а) и 5б) и про­из­во­да на­ве­де­них у тач­ки 5б) без об­зи­ра на ко­ри­шће­ње или крај­њу на­ме­ну.

 

6. За­бра­не из тач­ке 5. при­ме­њу­ју се и на про­из­во­де или де­ло­ве про­из­во­да са кад­ми­јум­ском пре­вла­ком ко­ји се ко­ри­сте у сле­де­ћим обла­сти­ма и за свр­хе про­из­вод­ње:

а) опре­ме и ма­ши­на на­ме­ње­не за про­из­вод­њу:

– па­пи­ра и кар­то­на [8419 32], [8439], [8441],

– тек­сти­ла и оде­ће [8444], [8445], [8447], [8448], [8449], [8451], [8452];

 

б) опре­ме и ма­ши­на на­ме­ње­не за про­из­вод­њу:

– ин­ду­стриј­ске опре­ме и ма­ши­на [8425], [8426], [8427], [8428], [8429], [8430], [8431],

– друм­ских и по­љо­при­вред­них во­зи­ла [глава 87 Ца­рин­ске тарифе],

– во­зног пар­ка [глава 86 Ца­рин­ске тарифе],

– плов­них обје­ка­та [глава 89 Ца­рин­ске тарифе].

 

На­по­ме­на: Уз опре­му и ма­ши­не ко­је се ко­ри­сте у обла­сти­ма и про­из­во­ди­ма на­ве­де­ним у тач. 5. и 6. да­ти су од­го­ва­ра­ју­ћи ца­рин­ски та­риф­ни бро­је­ви од­но­сно та­риф­не озна­ке.

 

7. За­бра­не из тач. 5. и 6. не при­ме­њу­ју се на:

– про­из­во­де и њи­хо­ве са­став­не де­ло­ве ко­ји се ко­ри­сте у аеро­на­у­ти­ци, астро­на­у­ти­ци, ру­дар­ству, на отво­ре­ном мо­ру и у ну­кле­ар­ним по­стро­је­њи­ма ка­да се ко­ри­сте због ви­со­ких без­бед­но­сних стан­дар­да, као и у си­гур­но­сним уре­ђа­ји­ма за друм­ска и по­љо­при­вред­на во­зи­ла, ва­го­не и плов­не објек­те;

– елек­трич­не кон­так­те у би­ло ко­јој обла­сти ко­ри­шће­ња уко­ли­ко је нео­п­ход­но обез­бе­ди­ти да опре­ма на ко­јој су при­ме­ње­ни бу­де по­у­зда­на.

 

8. За­бра­ње­но је ко­ри­шће­ње у пу­ни­о­ци­ма за ле­мље­ње у кон­цен­тра­ци­ја­ма јед­на­ким или ве­ћим од 0,01% (m/m).

За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет пу­ни­ла­ца за ле­мље­ње ко­ји са­др­же кад­ми­јум (из­ра­жен као ме­тал­ни Cd) у кон­цен­тра­ци­ји јед­на­кој или ве­ћој од 0,01% (m/m).

 

9. За­бра­не из тач­ке 8. не при­ме­њу­ју се на пу­ни­о­це за ле­мље­ње ко­ји се ко­ри­сте у вој­сци и ави­ја­ци­ји, као и на пу­но­це за ле­мље­ње ко­ји се ко­ри­сте из без­бед­но­сних раз­ло­га.

 

10. За­бра­ње­но је ко­ри­шће­ње или ста­вља­ње у про­мет ако је кон­цен­тра­ци­ја кад­ми­ју­ма у ме­та­лу јед­на­ка или ве­ћа од 0,01% (m/m) у:

1) ме­тал­ним пер­ла­ма или дру­гим ме­тал­ним ком­по­нен­та­ма за из­ра­ду на­ки­та;

2) ме­тал­ним де­ло­ви­ма на­ки­та, би­жу­те­ри­је и до­да­ци­ма за ко­су укљу­чу­ју­ћи:

– на­ру­кви­це, огр­ли­це и пр­сте­ње;

– на­кит за пир­синг;

– руч­не са­то­ве и на­ру­кви­це за руч­не са­то­ве;

– бро­ше­ве и дуг­мад за ман­жет­не.

 

11. Забране из тачке 10. не примењују се на производе који су стављени у промет пре 10. децембра 2011. године и на накит који је на дан 10. децембра 2011. године био старији од 50 година.

24.

Мо­но­ме­тил-те­тра­хлор-ди­фе­нил ме­тан;

Тр­го­вач­ки на­зив: Ugi­lec 141

CAS бр. 76253-60-6

 

1. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет или ко­ри­шће­ње ове суп­стан­це или сме­ше ко­је је са­др­же.

За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет про­из­во­да ко­ји са­др­же ову суп­стан­цу.

 

2. За­бра­не из тач­ке 1. не при­ме­њу­ју се:

а) на уре­ђа­је и ма­ши­не ко­ји су би­ли у упо­тре­би пре 18. ју­на 1994. го­ди­не, све док ова опре­ма не по­ста­не от­пад;

б) за одржавање уређаја и машина који су били у употреби пре 18. јуна 1994. године.

25.

Мо­но­ме­тил-ди­хлор-ди­фе­нил ме­тан;

Трговачки назив: Ugilec 121, Ugilec 21

За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет или ко­ри­шће­ње ове суп­стан­це или сме­ше ко­је је са­др­же.

 

Забрањено је стављање у промет производа који садрже ову супстанцу.

26.

Мо­но­ме­тил-ди­бром-ди­фе­нил ме­тан

бром­бен­зил­бром­то­лу­ен,

сме­ша изо­ме­ра

Тр­го­вач­ки на­зив: DBBT                   

CAS бр. 99688-47-8

За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет или ко­ри­шће­ње ове суп­стан­це или сме­ше ко­је је са­др­же.

 

Забрањено је стављање у промет производа који садрже ову супстанцу.

27.

Никл

CAS бр. 7440-02-0

EC бр. 231-111-4 и ње­го­ва је­ди­ње­ња

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. За­бра­ње­но је ко­ри­шће­ње:

а) у де­лу про­из­во­да ко­ји се ста­вља­ју у про­бу­ше­не уши и дру­ге про­бу­ше­не де­ло­ве људ­ског те­ла, осим ако је ко­ли­чи­на ни­кла ко­ји се осло­ба­ђа из та­квих де­ло­ва про­из­во­да ма­ња од 0,2µg/cm2 не­дељ­но (ми­гра­ци­о­на сто­па);

б) у про­из­во­ди­ма или де­ло­ви­ма про­из­во­да ко­ји су на­ме­ње­ни ди­рект­ном и ду­го­трај­ном до­ди­ру са ко­жом, ако је ко­ли­чи­на ослобођeног ни­кла ве­ћа од 0,5 μg/cm2 не­дељ­но, као што су:

– мин­ђу­ше,

– огр­ли­це, на­ру­кви­це, лан­чи­ћи, лан­чи­ћи ко­ји се но­се око гле­жња и пр­сте­ње,

– ку­ћи­шта руч­них са­то­ва, ка­и­ше­ва и коп­чи за руч­не са­то­ве,

– нит­не, дуг­мад за ман­жет­не, коп­че, па­тент за­тва­ра­чи и оста­ли ме­тал­ни мод­ни де­та­љи ко­ји се ко­ри­сте у кон­фек­ци­ји;

в) у про­из­во­ди­ма на­ве­де­ним у тач­ки 1б) ко­ји су за­шти­ће­ни пре­вла­ком ко­ја не са­др­жи никл, ако та­квом пре­вла­ком не мо­же да се обез­бе­ди да ко­ли­чи­на ни­кла ко­ји се осло­ба­ђа из тих про­из­во­да у до­ди­ру са ко­жом бу­де ма­ња од 0,5 μg/cm2 не­дељ­но у то­ку нај­ма­ње две го­ди­не нор­мал­ног ко­ри­шће­ња про­из­во­да.

 

2. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет про­из­во­да из тач­ке 1. ако не ис­пу­ња­ва­ју усло­ве на­ве­де­не у тој тач­ки.

 

Напомена: За доказивање исправности производа у складу са одредбама из тач. 1. и 2, као методе испитивања користе се SRPS стандарди.

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

Суп­стан­це из про­пи­са ко­јим се уре­ђу­је спи­сак кла­си­фи­ко­ва­них суп­стан­ци, а ко­је су кла­си­фи­ко­ва­не као кар­ци­но­ге­не ка­те­го­ри­је 1А или 1В / кар­ци­но­ге­не ка­те­го­ри­ја 1 и 2, а да­те су у Де­лу 2. овог при­ло­га:

 

– Кар­ци­но­ге­не суп­стан­це

ка­те­го­ри­је 1А/1 (Та­бе­ла 1.)

– Кар­ци­но­ге­не суп­стан­це

ка­те­го­ри­је 1В/2 (Та­бе­ла 2.)

 

Суп­стан­це из про­пи­са ко­јим се уре­ђу­је спи­сак кла­си­фи­ко­ва­них суп­стан­ци, а ко­је су кла­си­фи­ко­ва­не као му­та­ге­не по гер­ми­на­тив­не ће­ли­је ка­те­го­ри­је 1А или 1В / му­та­ге­не (ка­те­го­ри­ја 1 или 2) а да­те су у Де­лу 2. овог при­ло­га:

– Му­та­ге­не суп­стан­це ка­те­го­ри­је 1А/1 (Та­бе­ла 3.)

– Му­та­ге­не суп­стан­це

ка­те­го­ри­је 1В/2

(Та­бе­ла 4.)

 

Суп­стан­це из про­пи­са ко­јим се уре­ђу­је спи­сак кла­си­фи­ко­ва­них суп­стан­ци, а ко­је су кла­си­фи­ко­ва­не као ре­про­дук­тив­но ток­сич­не ка­те­го­ри­је 1А или 1В или

ток­сич­не по ре­про­дук­ци­ју (ка­те­го­ри­ја 1 или 2), а да­те су у Де­лу 2. овог при­ло­га:

 

– Суп­стан­це ток­сич­не по ре­про­дук­ци­ју ка­те­го­ри­ја 1А/1

(R60, R61) (Та­бе­ла 5.)

– Суп­стан­це ток­сич­не по

репродукцију категорије 1В /2 (R60, R61) (Табела 6.)

1. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет или ко­ри­шће­ње за оп­шту упо­тре­бу:

1) као суп­стан­це;

2) као са­стој­ка дру­гих суп­стан­ци или у сме­ша­ма ако је њи­хо­ва по­је­ди­нач­на кон­цен­тра­ци­ја јед­на­ка или ве­ћа од:

– спе­ци­фич­не гра­нич­не кон­цен­тра­ци­је да­те у про­пи­су ко­јим се уре­ђу­је спи­сак кла­си­фи­ко­ва­них суп­стан­ци,

– опште граничне концентрације дате у Правилнику о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа („Службени гласник РС”, бр. 59/10, 25/11 и 5/12), ако нису дате специфичне граничне концентрације из Cписка класификованих супстанци.*

 

Пре ста­вља­ња у про­мет мо­ра се  обез­бе­ди­ти на ам­ба­ла­жи ви­дљи­во, чит­ко и не­из­бри­си­во оба­ве­ште­ње:

„До­зво­ље­но са­мо за про­фе­си­о­нал­но ко­ри­шће­ње”.

 

2. За­бра­не из тач­ке 1. не при­ме­њу­ју се на:

а) ме­ди­цин­ске или ве­те­ри­нар­ске про­из­во­де ко­ји су уре­ђе­ни по­себ­ним про­пи­си­ма;

б) ко­зме­тич­ке про­из­во­де ко­ји су уре­ђе­ни по­себ­ним про­пи­си­ма;

в)    го­ри­ва и уља:

– мо­тор­на го­ри­ва ко­ја су уре­ђе­на    по­себ­ним  про­пи­си­ма,

– ми­не­рал­на уља ко­ја се ко­ри­сте као го­ри­ва у по­крет­ним или ста­ци­о­нар­ним енер­гет­ским по­стро­је­њи­ма,

– го­ри­ва ко­ја се про­да­ју у за­тво­ре­ним си­сте­ми­ма (нпр. бо­це са теч­ним го­ри­вим га­со­ви­ма);

г)    сли­кар­ске бо­је.

 

3. Када се супстанце токсичне по репродукцију категорије 1В/2 (R60, R61) из Табеле 7. користе као састојци у детергентима, забрана се примењује од 1. јуна 2014. године.

31.

Суп­стан­це или сме­ше ко­је са­др­же јед­ну или ви­ше  сле­де­ћих суп­стан­ци:

а) кре­о­зот

CAS бр. 8001-58-9

EC бр. 232-287-5

 

 

б) кре­о­зот­но уље

CAS бр. 61789-28-4

EC бр. 263-047-8

 

в) де­сти­ла­ти (ка­тран угља), наф­та­лен­ска уља

CAS бр. 84650-04-4

EC бр. 283-484-8

 

г) кре­о­зот­но уље, аце­наф­тен­ска фрак­ци­ја

CAS бр. 90640-84-9

EC бр. 283-484-8

EC бр. 292-605-3

 

д) де­сти­ла­ти (ка­тран угља), ви­ше фрак­ци­је; те­шка ан­тра­цен­ска уља

CAS бр. 65996-91-0

EC бр. 266-026-1

 

ђ) ан­тра­цен­ско уље

CAS бр. 90640-80-5

EC бр. 292-602-7

 

е) си­ро­ве ка­тран­ске ки­се­ли­не, из угља; си­ро­ви фе­но­ли

CAS бр. 65996-85-2

EC бр. 266-019-3

 

ж) кре­о­зот, из др­ве­та

CAS бр. 8021-39-4

EC бр. 232-419-1

 

з) ни­ско тем­пе­ра­тур­на ка­тран­ска уља, ал­кал­на;

ал­кал­ни екс­тракт­ни оста­ци (угаљ) ис­ко­тем­пе­ра­тур­ног ка­тра­на угља

CAS бр. 122384-78-5

EC бр. 310-191-5

 

1. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет или ко­ри­шће­ње ових суп­стан­ци или сме­ша ка­да су на­ме­ње­не за трет­ман  др­ве­та.

 

За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет др­ве­та ко­је је тре­ти­ра­но овим суп­стан­ца­ма.

 

 

2. За­бра­не из тач­ке 1. не при­ме­њу­ју се на:

а) суп­стан­це и сме­ше ко­је се ко­ри­сте за трет­ман др­ве­та у ин­ду­стриј­ским по­стро­је­њи­ма или од стра­не струч­но об­у­че­них ли­ца за по­нов­ни трет­ман на ли­цу ме­ста уко­ли­ко са­др­же:

– бензо[а]пирен у кон­цен­тра­ци­ја­ма ма­њим од 50 mg/kg  од­но­сно 0,005% (m/m) и

– фе­нол ко­ји је мо­гу­ће екс­тра­хо­ва­ти во­дом  у кон­цен­тра­ци­ји ма­њој од 3% (m/m).

 

Суп­стан­це или сме­ше из тач­ке 2а) мо­ра­ју се ста­вља­ти у про­мет са­мо у ам­ба­ла­жи  за­пре­ми­не јед­на­ке или ве­ће од 20 ли­та­ра.

За­бра­ње­но је ста­вља­ти у про­мет за оп­шту упо­тре­бу суп­стан­це или сме­ше из тач­ке 2а).

Пре ста­вља­ња у про­мет мо­ра се  обез­бе­ди­ти на ам­ба­ла­жи ви­дљи­во, чит­ко и не­из­бри­си­во оба­ве­ште­ње:

„Са­мо за ко­ри­шће­ње у ин­ду­стриј­ским по­стро­је­њи­ма или од стра­не струч­но об­у­че­них ли­ца”;

 

б) До­зво­ље­но је ко­ри­шће­ње др­ве­не гра­ђе тре­ти­ра­не на на­чин и под усло­ви­ма из тач­ке 2а) без об­зи­ра да ли се пр­ви пут ста­вља у про­мет или се по­но­во тре­ти­ра на ли­цу ме­ста са­мо у про­фе­си­о­нал­не или ин­ду­стриј­ске свр­хе (на при­мер: за же­ле­знич­ке пра­го­ве, др­ве­не сту­бо­ве (бан­де­ре) за елек­трич­не и те­ле­фон­ске во­до­ве, за огра­де и у по­љо­при­вре­ди (пот­пор­ни еле­мен­ти за ста­бла и кро­шње др­ве­ћа), за др­ве­не до­ко­ве на во­де­ним при­ста­ни­шти­ма и за др­ве­не гред­не кон­струк­ци­је у уре­ђе­њу во­до­то­ко­ва);

 

в) До­зво­ље­но је ко­ри­шће­ње или ста­вља­ње у про­мет др­ве­та ко­је је тре­ти­ра­но овим суп­стан­ца­ма и ко­је је ста­вље­но у про­мет пре 31. де­цем­бра 2002. го­ди­не ра­ди  по­нов­ног ко­ри­шће­ња.

 

3. Из­у­зет­но од тач. 2б) и 2в) за­бра­ње­но је ко­ри­шће­ње др­ве­та:

1)   уну­тар стам­бе­них обје­ка­та без об­зи­ра на на­ме­ну;

2)   за из­ра­ду игра­ча­ка;

3)   на игра­ли­шти­ма;

4)    у пар­ко­ви­ма, вр­то­ви­ма, на отво­ре­ним јав­ним по­вр­ши­на­ма на­ме­ње­ним ре­кре­а­ци­ји или од­мо­ру, на свим ме­сти­ма где мо­гу до­ћи у кон­такт са ко­жом;

5)   у про­из­вод­њи ба­штен­ског на­ме­шта­ја;

6)   за про­из­вод­њу и ко­ри­шће­ње или за би­ло ка­кво по­нов­но ко­ри­шће­ње:

– сак­си­ја и жар­ди­ње­ра,

– код из­ра­де по­су­да ко­је би мо­гле да кон­та­ми­ни­ра­ју си­ро­ви­не, ин­тер­ме­ди­је­ре или про­из­во­де на­ме­ње­не за људ­ску или жи­во­тињ­ску упо­тре­бу,

– за друге предмете који би могли да контаминирају наведене производе.

32.

 

 

 

34.

 

 

 

35.

 

 

 

36.

 

 

37.

 

 

38.

 

 

 

Хло­ро­форм

CAS бр. 67-66-3

EC бр. 200-663-8

 

1,1,2-Три­хло­ре­тан

CAS бр. 79-00-5

EC бр. 201-166-9

 

1,1,2,2-Те­тра­хло­ре­тан

CAS бр. 79-34-5

EC бр. 201-197-8

 

1,1,1,2-Те­тра­хло­ре­тан

CAS бр. 630-20-6

 

Пен­та­хло­ре­тан

CAS бр. 76-01-7

EC бр. 200-925-1

 

1,1-Ди­хло­ре­ти­лен

CAS бр. 75-35-4

EC бр. 200-864-0

1. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет или ко­ри­шће­ње:

–  као суп­стан­ци;

–  као са­сто­ја­ка у дру­гим суп­стан­ца­ма или сме­ша­ма у кон­цен­тра­ци­ја­ма јед­на­ким или ве­ћим од 0,1% (m/m),

ка­да су на­ме­ње­не за оп­шту упо­тре­бу и/или за чи­шће­ње по­вр­ши­на и тка­ни­на по­ступ­ком рас­пр­ши­ва­ња.

 

2. Пре ста­вља­ња у про­мет суп­стан­ци или сме­ша ко­је их са­др­же у кон­цен­тра­ци­ји јед­на­кој или ве­ћој од  0,1% (m/m) мо­ра се обез­бе­ди­ти на ам­ба­ла­жи ви­дљи­во, чит­ко и не­из­бри­си­во оба­ве­ште­ње:

„Са­мо за ко­ри­шће­ње у ин­ду­стриј­ским по­стро­је­њи­ма”.

 

3. За­бра­не из тач­ке 2. не при­ме­њу­ју се на:

– ме­ди­цин­ске или ве­те­ри­нар­ске про­из­во­де ко­ји су уре­ђе­ни по­себ­ним про­пи­си­ма;

– козметичке производе који су уређени посебним прописима.

40.

Суп­стан­це ко­је су пре­ма Пра­вил­ни­ку о кла­си­фи­ка­ци­ји па­ко­ва­њу, обе­ле­жа­ва­њу и ре­кла­ми­ра­њу хе­ми­ка­ли­је и од­ре­ђе­ног про­из­во­да („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 59/10, 25/11 и 5/12) и про­пи­су ко­јим се уре­ђу­је спи­сак кла­си­фи­ко­ва­них суп­стан­ци, кла­си­фи­ко­ва­не као:

– за­па­љи­ви га­со­ви ка­те­го­ри­је 1 и 2;

– за­па­љи­ве теч­но­сти ка­те­го­ри­је 1, 2 и 3;

– за­па­љи­ве чвр­сте суп­стан­це или сме­ше ка­те­го­ри­је 1 и 2, суп­стан­це или сме­ше ко­је у кон­так­ту са во­дом осло­ба­ђа­ју за­па­љи­ве га­со­ве ка­те­го­ри­је 1, 2 и 3;

са­мо­за­па­љи­ве теч­но­сти ка­те­го­ри­је 1 или са­мо­за­па­љи­ве чвр­сте суп­стан­це и сме­ше ка­те­го­ри­је 1

 

 

 

1. За­бра­ње­но је ко­ри­шће­ње ових суп­стан­ци или сме­ша за аеро­сол­не рас­пр­ши­ва­че за за­ба­ву и де­ко­ра­ци­ју ко­ји су на­ме­ње­ни за оп­шту упо­тре­бу као што су:

– рас­пр­ши­ва­чи са укра­сним ме­тал­ним шљо­ки­ца­ма;

– ве­штач­ки снег и иње;

– ја­сту­ци ко­ји про­из­во­де звуч­не ефек­те ка­да се на њих сед­не;

– рас­пр­ши­ва­чи ша­ре­них тра­ка;

– рас­пр­ши­ва­чи са ими­та­ци­јом из­лу­че­ви­на;

– тру­бе за за­ба­ве;

– рас­пр­ши­ва­чи са укра­сним па­ху­љи­ца­ма и пе­ном;

– ве­штач­ке па­у­чи­не;

– бом­бе ко­је ства­ра­ју не­при­ја­тан ми­рис.

 

2. Пре ста­вља­ња у про­мет мо­ра се обез­бе­ди­ти на ам­ба­ла­жи ви­дљи­во, чит­ко и не­из­бри­си­во оба­ве­ште­ње:

„Са­мо за про­фе­си­о­нал­но ко­ри­шће­ње”.

3. За­бра­не из тач. 1. и 2. не од­но­се се на аеро­сол­не рас­пр­ши­ва­че ко­ји ни­су кла­си­фи­ко­ва­ни као „за­па­љи­ви” или „ве­о­ма ла­ко за­па­љи­ви” а са­др­же за­па­љи­ве са­стој­ке.

На ети­ке­ти ових аеро­сол­них рас­пр­ши­ва­ча мо­ра би­ти да­то до­дат­но оба­ве­ште­ње:

„Са­др­жи Х% (m/m) за­па­љи­вих са­сто­ја­ка”.

 

4. Забрањено је стављање у промет аеросолних распршивача из тачке 1. који не испуњавају услове из тач. 1. и 2.

41.

Хек­са­хло­ре­тан

CAS бр. 67-72-1

EC бр. 200-666-4

За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет или ко­ри­шће­ње ове суп­стан­це или сме­ше ко­је је са­др­же ако је на­ме­ње­на за про­из­вод­њу или пре­ра­ду обо­је­них ме­та­ла.

42.

Хло­ро­ва­ни ал­ка­ни, С10-С13 (хло­ро­ва­ни па­ра­фи­ни кра­ћег С-ни­за)

CAS бр. 85535-84-8

EC бр. 287-476-5

Брисан је (види члан 2. Правилника - 25/2015-83)

43.

Азо­бо­је

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. За­бра­ње­но је ко­ри­шће­ње азо­бо­ја при об­ра­ди про­из­во­да од тек­сти­ла или ко­же ко­ји мо­гу до­ћи у ди­рек­тан или про­ду­же­ни кон­такт са људ­ском ко­жом или усном ду­пљом, а ко­је ре­дук­тив­ним це­па­њем јед­не или ви­ше азо-гру­па мо­гу осло­бо­ди­ти је­дан или ви­ше аро­ма­тич­них ами­на да­тих у Де­лу 2. Та­бе­ли 8. овог при­ло­га, у кон­цен­тра­ци­ја­ма ко­је се мо­гу де­тек­то­ва­ти ме­то­да­ма те­сти­ра­ња на­ве­де­ним у Де­лу 2. Та­бе­ли 10. овог при­ло­га тј. из­над 30 mg/kg од­но­сно 0,003% (m/m) у про­из­во­ди­ма или у њи­хо­вим обо­је­ним де­ло­ви­ма, као што су:

– одев­ни пред­ме­ти, по­сте­љи­на, пе­шки­ри, хи­ги­јен­ски уло­шци, пе­ри­ке, ше­ши­ри, пе­ле­не и дру­ги са­ни­тар­ни пред­ме­ти, вре­ће за спа­ва­ње;

– обу­ћа, ру­ка­ви­це, де­ло­ви руч­них са­то­ва, руч­не тор­би­це, нов­ча­ни­ци, ко­фе­ри, на­вла­ке за сто­ли­це, нов­ча­ни­ци ко­ји се но­се око вра­та;

– тек­стил­не или ко­жне играч­ке или играч­ке ко­је има­ју тек­стил­не или ко­жне до­дат­ке;

– пре­ди­во и тка­ни­не на­ме­ње­не за оп­шту упо­тре­бу.

 

2. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет про­из­во­да од тек­сти­ла или ко­же из тач­ке 1. уко­ли­ко не ис­пу­ња­ва­ју усло­ве на­ве­де­не у овој тач­ки.

 

 

3. Забрањено је стављање у промет или коришћење азобоја датих у Делу 2. Табели 9. овог прилога као супстанци или у смешама у концентрацијама већим од 0,1% (m/m) за бојење производа од текстила или коже.

45.

Ди­фе­ни­ле­тар, oк­табром де­ри­ват, C12H2Br8O

1. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет или ко­ри­шће­ње:

– као суп­стан­це;

– као са­стој­ка дру­гих суп­стан­ци или у сме­ша­ма у кон­цен­тра­ци­ја­ма ве­ћим од 0,1% (m/m).

 

2.  За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет про­из­во­да ако са­ми про­из­во­ди или њи­хо­ви де­ло­ви ко­ји се ко­ри­сте као ре­тар­де­ри пла­ме­на са­др­же ову суп­стан­цу у кон­цен­тра­ци­ја­ма ве­ћим од 0,1% (m/m).

 

3.  За­бра­не из тач­ке 2. не при­ме­њу­ју се на:

– про­из­во­де ко­ји су би­ли у упо­тре­би пре 7. де­цем­бра 2010. го­ди­не;

– електричну и електронску опрему која је уређена другим прописима.

 

46.

a) Но­нил­фе­нол

C6H4(OH)C9H19

CAS бр. 25154-52-3

EC бр. 246-672-0

 

б) Но­нил­фе­нол еток­си­лат

    (C2H4O)nC15H24O

 

1. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет или ко­ри­шће­ње ових суп­стан­ци или сме­ша у кон­цен­тра­ци­ја­ма јед­на­ким или ве­ћим од 0,1% (m/m):

а) за про­фе­си­о­нал­но или ин­ду­стриј­ско чи­шће­ње;

б) за чи­шће­ње  до­ма­ћин­ста­ва;

в) за по­ступ­ке об­ра­де тек­сти­ла и ко­же;

г) за емул­га­то­ре у теч­но­сти­ма за омек­ша­ва­ње и не­гу ви­ме­на кра­ва, ова­ца и ко­за;

д) за об­ра­ду ме­та­ла;

ђ) за из­ра­ду па­пир­не пул­пе и па­пи­ра;

е) из­ра­ду ко­зме­тич­ких про­из­во­да;

ж) у про­из­во­ди­ма за лич­ну не­гу, осим спер­ми­ци­да;

з) као по­моћ­не суп­стан­це у фор­му­ла­ци­ја­ма пе­сти­ци­да и би­о­цид­них про­из­во­да. Ако је за ове про­из­во­де, пре сту­па­ња на сна­гу за­ко­на ко­јим се уре­ђу­ју би­о­цид­ни про­из­во­ди и за­ко­на ко­јим се уре­ђу­ју сред­ства за за­шти­ту би­ља, из­дат акт ко­јим се ста­вља­ју у про­мет, ова за­бра­на се при­ме­њу­је на­кон ис­те­ка ро­ка ва­же­ња тог ак­та.

 

2. Из­у­зет­но од за­бра­не из тач­ке 1а), до­зво­ље­но је ко­ри­шће­ње у:

– кон­тро­ли­са­ном за­тво­ре­ном си­сте­му за су­во (хе­миј­ско) чи­шће­ње у ко­ме се теч­ност за чи­шће­ње ре­ци­кли­ра или спа­љу­је;

– си­сте­ми­ма за чи­шће­ње са по­себ­ном об­ра­дом код ко­је се теч­ност за чи­шће­ње ре­ци­кли­ра или спа­љу­је.

 

3. Из­у­зет­но од за­бра­не из тач­ке1в) до­зво­ље­но је ко­ри­шће­ње у:

– про­це­си­ма ка­да се ове суп­стан­це не ис­пу­шта­ју у от­пад­не во­де;

–  си­сте­ми­ма са по­себ­ном об­ра­дом где се во­де из тех­но­ло­шког про­це­са по­себ­но об­ра­ђу­ју ра­ди пот­пу­ног од­стра­њи­ва­ња ор­ган­ске фрак­ци­је (нпр. од­ма­шћи­ва­ње ов­чи­је ко­же).

 

4. Изузетно од забране из тачке 1д) дозвољено је коришћење у контролисаним затвореним системима за чишћење где се течност за прање рециклира или спаљује.

46а***

a) Нонилфенол

C6H4(OH)C9H19

CAS бр. 25154-52-3

EC бр. 246-672-0***

б) Нонилфенол етоксилат

(C2H4O)nC15H24O***

1. Забрањено је стављање у промет текстилних производа за које се може претпоставити да ће се прати у води током нормалног животног циклуса, ако садрже ове супстанце у концентрацијама једнаким или већим од 0,1% (m/m) у том текстилном производу или било ког дела текстилног производа, после 3. фебруара 2021. године.***

2. Забране из тачке 1. не примењују се на стављање у промет са наменом за поновно коришћење текстилних производа, као ни на нове текстилне производе произведене искључиво од рециклираног текстила када се при њиховој производњи не користи NPE.***

3. За потребе спровођења одредаба из тач. 1. и 2. под „текстилним производом” подразумева се било који недовршени производ, полупроизвод или готов производ који се састоји од најмање 80% (m/m) текстилних влакана, укључујући производе као што је одећа, модни додаци, текстил за ентеријере, влакна, предиво и плетива.***

47.

Хром (VI) је­ди­ње­ња

 

1. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет и ко­ри­шће­ње це­мен­та и сме­ша ко­је га са­др­же ако на­кон хи­дра­та­ци­је (ква­ше­ња) са­др­же ви­ше од 2 mg/kg од­но­сно 0,0002% (m/m) рас­твор­ног хро­ма (VI) об­ра­чу­на­тог на укуп­ну ма­су су­вог це­мен­та.

 

2. Ако су це­мен­ту до­да­та ре­дук­ци­о­на сред­ства, пре ста­вља­ња у про­мет мо­ра се обез­бе­ди­ти на ам­ба­ла­жи ви­дљи­во, чит­ко и не­из­бри­си­во оба­ве­ште­ње: о да­ту­му па­ко­ва­ња, усло­ви­ма скла­ди­ште­ња, као и по­да­так о вре­мен­ском пе­ри­о­ду у ко­ме је ре­дук­ци­о­но сред­ство ак­тив­но у одр­жа­ва­њу кон­цен­тра­ци­је хро­ма (VI) ис­под гра­нич­не вред­но­сти на­ве­де­не у тач­ки 1.

 

3. Тач. 1. и 2. не примењују се при стављању у промет и коришћењу цемента у контролисаним затвореним системима који су у потпуности аутоматизовани, без могућности додира цемента или смеша које садрже цемент са кожом.

 

4. Стандард усвојен од стране Института за стандардизацију Србије за одређивање садржаја растворног хрома (VI) у цементу и смешама које садрже цемент се користи као метода за примену одредби тачке 1.*

 

5. Забрањено је стављање у промет производа од коже ако садрже хром VI у концентрацији која је једнака или већа од 3 mg/kg (0,0003 % m/m) обрачунато на укупну масу сувог дела коже.***

6. Забрањено је стављање у промет производа који садрже кожне делове који долазе у контакт са кожом, ако сваки од тих делова коже садржи хром VI у концентрацији која је једнака или већа од 3 mg/kg (0,0003% по тежини) обрачунато на укупну масу сувог дела коже.***

7. Забране из тач. 5. и 6. не примењују се на производе који су намењени за поновно стављање у промет који су већ били у промету, односно коришћени у Републици Србији пре 1. маја 2015. године.***

48.

То­лу­ен

CAS бр. 108-88-03

EC бр. 203-625-9

 

За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет и ко­ри­шће­ње ове суп­стан­це или сме­ша ко­је је са­др­же у кон­цен­тра­ци­ја­ма јед­на­ким или ве­ћим од 0,1% (m/m), у ад­хе­зи­ви­ма (леп­ко­ви­ма) и бо­ја­ма у спре­ју на­ме­ње­ним за оп­шту упо­тре­бу.

 

49.

Три­хлор­бен­зен

CAS бр. 120-82-1

EC бр. 204-428-0

1. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет и ко­ри­шће­ње ове суп­стан­це или сме­ша ко­је је са­др­же у кон­цен­тра­ци­ји­ма јед­на­ким или ве­ћим од 0,1% (m/m).

 

 2. Из­у­зет­но од за­бра­не из тач­ке 1. до­зво­ље­но је ко­ри­шће­ње:

– као ин­тер­ме­ди­је­ра у син­те­за­ма;

– као рас­тва­ра­ча у за­тво­ре­ним про­це­сним си­сте­ми­ма у ре­ак­ци­ја­ма хло­ро­ва­ња;

– при производњи 1,3,5-триамино-2,4,6-тринитробензена (ТАТВ).

50.

По­ли­ци­клич­ни аро­ма­тич­ни угљо­во­до­ни­ци

(Polycyclic-aro­ma­tic hydro­car­bons, РАН):

 

а) Бен­зо(а)пи­рен

    (Ben­zo(a)pyre­ne, BaP)

    CAS бр. 50-32-8

 

б) Бен­зо(е)пи­рен

    (Ben­zo(e)pyre­ne, BeP)

    CAS бр. 192-97-2

 

в) Бен­зо(а)ан­тра­цен

   Ben­zo(a)anthra­ce­ne (BaA)

   CAS бр. 56-55-3

 

г) Кри­зен

    (Chrysen, CHR)

    CAS бр. 218-01-9

 

д) Бен­зо(b)флу­о­ран­тен       (Ben­zo(b)flu­o­rant­he­ne, BbFA)

    CAS бр. 205-99-2

 

ђ) Бен­зо(ј)флу­о­ран­тен

(Ben­zo(j)flu­o­rant­he­ne, BjFA)

    CAS бр. 205-82-3

 

е) Бен­зо(к)флу­о­ран­тен

(Ben­zo(k)flu­o­rant­he­ne, BkFA)

   CAS бр. 207-08-9

 

ж) Ди­бен­зо(a, h)ан­тра­цен

(Di­ben­zo(a, h)anthra­ce­ne, DBA­hA)

    CAS бр. 53-70-3

1. Забрањено је стављање у промет или коришћење екстендер уља за производњу пнеуматика или њихових делова ако ова уља садрже:***

– више од 1 mg/kg односно 0,0001% (m/m) ВаР или***

– више од 10 mg/kg односно 0,001% (m/m) свих РАН укупно.***

Стандард EN 16143:2013 (Нафтни производи – Одређивање удела бензо(а)пирена (BaP) и одабраних полицикличких ароматичних угљоводоника (PAH) у уљима за екстракцију – Поступак с двоструким пречишћавањем течном хроматографијом и анализом GC/MS употребљава се као тест метода за одређивање граничних вредности прописаних у ставу 1. ове тачке.***

Закључно са 23. септембром 2016. године граничне вредности из става 1. ове тачке користе се ако је масени удео екстракта полицикличких ароматичних једињења (PCA) мањи од 3% (m/m), одређен стандардном методом IP346:1998 (Одређивање количине PCA у некоришћеним базним уљима за подмазивање и бензинским фракцијама без асфалтена – Метода екстракције диметилсулфоксидом и мерења индекса рефракције), под условом да произвођач односно увозник измери усклађеност са прописаним граничним вредностима за BaP и PAH, као и однос између измерених вредности и екстракта PCA сваких шест месеци, односно након сваке веће промене у процесу производње, у зависности од тога шта је било раније.***

2. Забрањено је стављање у промет пнеуматика и протектора за пнеуматике ако садрже екстендер уља чији састојци прелазе граничне вредности наведене у тачки 1.***

Ако је у једињењима вулканизоване гуме количина Bay protons мања од 0,35% сматра се да је испуњен услов о прописаним граничним вредностима за садржај ВаР и РАН.***

Садржај Bay protons мери се и обрачунава према SRPS ISO 21461 (вулканизована гума – одређивање ароматичности уља у једињењима вулканизоване гуме).***

3. Изузетно од тачке 2. дозвољено је стављање у промет репротектованих пнеуматика ако њихов протектор не садржи екстендер уља чији састојци прелазе граничне вредности наведене у тачки 1.***

4. Забрањено је стављање у промет производа намењених за општу употребу ако било који њихов гумени или пластични део који долази у директан, продужени или краткорочни контакт са људском кожом или усном дупљом под нормалним или разумно предвидивим условима коришћења, садржи више од 1 mg / kg (0,0001 % m/m) било ког PAH наведеног под овим редним бројем ограничења и забране.***

У ове производе припадају, између осталог:***

– спортска опрема (као што су бицикли, голф штапови, рекети);***

– посуђе за домаћинство (колица и ходалице);***

– алати намењени за кућну употребу;***

– одећа, обућа, рукавице и спортска одећа;***

– наруквице за ручне сатове, стезници за зглобове, маске и траке за главу.***

5. Забрањено је стављање у промет играчака, укључујући играчке за подстицање активности, као и производе за негу деце ако било који њихов гумени или пластични део који долази у директан, продужени или краткорочни контакт са људском кожом или усном дупљом под нормалним или разумно предвидивим условима коришћења, садржи више од 0,5 mg/kg (0,00005 % m/m) било ког PAH наведеног под Редним бројем ограничења и забране 50.***

6. Забране из тачке 4. не примењују се на производе који су први пут стављени у промет пре 31. децембра 2017. године.***

51.

Фта­ла­ти

а) Bis(2-етил­хек­сил) фта­лат,

   (bis (2-ethylhexyl) phtha­la­te, DEHP)

   CAS бр. 117-81-7

   EC бр. 204-211-0

 

б) Ди­бу­тил фта­лат,

   (di­butyl phtha­la­te, DBP)

   CAS бр. 84-74-2

   EC бр. 201-557-4

 

в) Бен­зил бу­тил фта­лат,

   (benzyl butyl phtha­la­te BBP)

CAS бр. 85-68-7

EC бр. 201-622-7

1. За­бра­ње­но је ко­ри­шће­ње ових суп­стан­ци или сме­ша ко­је их са­др­же у играч­ка­ма и пред­ме­ти­ма на­ме­ње­ним за не­гу де­це у кон­цен­тра­ци­ја­ма ве­ћим од 0,1% (m/m) пла­сти­фи­ко­ва­ног  ма­те­ри­ја­ла.

 

2. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет игра­ча­ка и пред­ме­та на­ме­ње­них за не­гу де­це ко­ји са­др­же ви­ше од 0,1% (m/m) ових фта­ла­та.

 

3. Предмет намењен за негу деце јесте сваки производ који је намењен за олакшавање спавања, релаксацију, хигијену, храњење и сисање одојчади.

52.

Фта­ла­ти

а) Ди-изо­но­нил­фта­лат,

   (di-„iso­nonyl” phtha­la­te, DINP)

   CAS бр. 28553-12-0 и 68515-48-0               

   EC бр. 249-079-5 и

         271-090-9

                     

б) Ди-из­о­де­цил­фта­лат,

(di-„iso­decyl” phtha­la­te, DIDP)

   CAS бр. 26761-40-0 и       68515-49-1  

   EC бр. 247-977-1 и

   271-091-4             

 

в) Ди-n-окт­iлфталат,

(di-n-octyl phtha­la­te, DNOP)

CAS бр. 117-84-0

EC бр. 204-214-7

1. За­бра­ње­но је ко­ри­шће­ње ових суп­стан­ци или сме­ша ко­је их са­др­же у игра­ча­ка­ма и пред­ме­ти­ма на­ме­ње­ним за не­гу де­це ко­је де­ца мо­гу ста­ви­ти у уста у кон­цен­тра­ци­ја­ма ве­ћим од 0,1% (m/m) пла­сти­фи­ко­ва­ног  ма­те­ри­ја­ла.

 

2. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет игра­ча­ка и пред­ме­та на­ме­ње­них за не­гу де­це ко­ји са­др­же ви­ше од 0,1% (m/m) ових фта­ла­та.

 

3. Предмет намењен за негу деце јесте сваки производ који је намењен за олакшавање спавања, релаксацију, хигијену, храњење и сисање одојчади.

54.

2-(2-Ме­ток­си­е­ток­си) ета­нол

(2-(2met­hoxyet­hoxy) et­ha­nol, DEG­ME)

CAS бр. 111-77-3

EC бр. 203-906-6

За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет као са­сто­јак у сме­ша­ма у кон­цен­тра­ци­ја­ма јед­на­ким или ве­ћим од 0,1% (m/m), и то у: бо­ја­ма, сме­ша­ма за ски­да­ње бо­ја, сред­стви­ма за чи­шће­ње, емул­зи­ја­ма за сјај и сред­стви­ма за под­но зап­ти­ва­ње ако су на­ме­ње­ни за оп­шту упо­тре­бу.

55.

2-(2-Бу­ток­си­е­ток­си) ета­нол

(2-(2-bu­toxyet­hoxy) et­ha­nol, DEG­BE)

CAS бр. 112-34-5

EC бр. 203-961-6

 

 

 

1. За­бра­ње­но је ста­вља­ти у про­мет као са­сто­јак бо­ја у спре­ју или спре­је­ва за чи­шће­ње у об­ли­ку аеро­сол­них рас­пр­ши­ва­ча у кон­цен­тра­ци­ји јед­на­кој или ве­ћој од 3% (m/m) ако су на­ме­ње­ни за оп­шту упо­тре­бу. 

2. Пре ста­вља­ња у про­мет мо­ра се обез­бе­ди­ти да бо­је на­ме­ње­не за оп­шту упо­тре­бу ко­је ни­су у спре­ју, а са­др­же DEG­BE у кон­цен­тра­ци­ја­ма јед­на­ким или ве­ћим од 3% (m/m) на ам­ба­ла­жи, има­ју ви­дљи­во, чит­ко и не­из­бри­си­во оба­ве­ште­ње:

„Не користити у опреми за распршивање боја”.

56.

Метилендифенил диизоцијанат (МDI)*

САЅ број 26447-40-5*

ЕС број 247-714-0*

укључујући следеће изомере:*

(а) 4,4 ‚ – Метилендифенил диизоцијанат*

САЅ број 101-68-8*

ЕС број 202-966-0;*

(б) 2,4 ‚ – Метилендифенил диизоцијанат*

САЅ број 5873-54-1*

ЕС број 227-534-9;*

(в) 2,2 ‚ – Метиленедифенил диизоцијанат*

САЅ број 2536-05-2*

ЕС број 219-799-4.*

 

1. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет за оп­шту упо­тре­бу као са­сто­јак сме­ша у кон­цен­тра­ци­ја­ма јед­на­ким или ве­ћим од 0,1% (m/m), осим ако:

а) па­ко­ва­ње са­др­жи за­штит­не ру­ка­ви­це;

б) је на па­ко­ва­њу ис­так­ну­то ви­дљи­во, чит­ко и не­из­бри­си­во оба­ве­ште­ње:

„Код осо­ба ко­је има­ју сен­зи­би­ли­за­ци­ју на ди­и­зо­ци­ја­на­те мо­же се раз­ви­ти алер­гиј­ска ре­ак­ци­ја при упо­тре­би овог про­из­во­да;

Осо­бе ко­је бо­лу­ју од аст­ме, ек­це­ма или ко­жних обо­ље­ња тре­ба да из­бе­га­ва­ју кон­такт са овим про­из­во­дом;

Про­из­вод не тре­ба ко­ри­сти­ти у усло­ви­ма ло­ше вен­ти­ла­ци­је, осим уз ко­ри­шће­ње за­штит­не ма­ске са од­го­ва­ра­ју­ћим га­сним фил­те­ром”.

 

2. Забрана из тачке 1а) не примењује се на hot-melt адхезиве (термопластичне лепкове).

57.

Ци­кло­хек­сан

CAS бр. 110-82-7

EC бр. 203-806-2

 

1. За­бра­ње­но је ста­вља­ти у про­мет  за оп­шту упо­тре­бу као са­сто­јак кон­такт­них ад­хе­зи­ва (леп­ко­ва) на ба­зи нео­пре­на у кон­цен­тра­ци­ја­ма јед­на­ким или ве­ћим од 0,1% (m/m) у па­ко­ва­њи­ма ве­ћим од 350 g.

 

2. Пре ста­вља­ња у про­мет за оп­шту упо­тре­бу мо­ра се обез­бе­ди­ти да кон­такт­ни ад­хе­зи­ви (леп­ко­ви) на ба­зи нео­пре­на ко­ји са­др­же ци­кло­хек­сан у кон­цен­тра­ци­ја­ма јед­на­ким или ве­ћим од 0,1% (m/m) има­ју ви­дљи­во, чит­ко и не­из­бри­си­во оба­ве­ште­ње:

„За­бра­ње­но је ко­ри­сти­ти у усло­ви­ма ло­ше вен­ти­ла­ци­је;

Забрањено је користити за постављање тепиха”.

58.

Амо­ни­јум ни­трат

CAS бр. 6484-52-2

EС бр. 229-347-8

 

 

1. Забрањено је стављати у промет ову супстанцу или смеше које садрже више од 28% (m/m) азота обрачунатог у односу на амонијум-нитрат, ако је намењен за чврста, проста или сложена вештачка ђубрива, осим ако ђубриво испуњава услове дате у прописима којима се уређује промет амонијум нитратног ђубрива са високим садржајем азота.*

2. Забрањено је стављати у промет као супстанцу или у смешама које садрже 20% (m/m) азота обрачунатог у односу на амонијум нитрат, а од 1. јула 2018. године концентрација азота обрачунатог у односу на амонијум нитрат у смешама не може бити једнака или већа од 16% (m/m), осим за снабдевање:*

а) даљег корисника и дистрибутера, укључујући предузетника или правно лице коме је издато одобрење надлежног органа за производњу и/или стављање у промет експлозива за цивилну употребу;*

б) пољопривредника који се бави пољопривредном производњом или одржавањем пољопривредног земљишта у складу са добром пољопривредном праксом и заштитом животне средине, без обзира на величину пољопривредног газдинства у складу са одредбама прописа којим се уређује област пољопривреде и рурални развој;*

в) предузетника или правног лица за професионално коришћење при узгајању биљака у расадницима, одржавању паркова, башти, спортских терена, шума и сл.*

59.

Ди­хлор­ме­тан

CAS бр. 75-09-2

EС бр. 200-838-9

 

 

 

 

1. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет за оп­шту упо­тре­бу или про­фе­си­о­нал­но ко­ри­шће­ње сме­ше за ски­да­ње бо­ја ко­је са­др­же ди­хлор­ме­тан у кон­цен­тра­ци­ји ве­ћој или јед­на­кој од 0,1% (m/m).

 

2. За­бра­ње­но је ко­ри­шће­ње ван ин­ду­стриј­ских по­стро­је­ња у про­фе­си­о­нал­не свр­хе.

 

3. За­бра­не из тач. 1. и 2. не при­ме­њу­ју  се на ста­вља­ње у про­мет и ко­ри­шће­ње сме­ша за ски­да­ње бо­је ко­је са­др­же ди­хлор­ме­тан ако су на­ме­ње­не за про­фе­си­о­нал­но ко­ри­шће­ње од стра­не струч­но об­у­че­них рад­ни­ка.

Струч­но об­у­че­ни рад­ник мо­ра да по­се­ду­је до­каз о по­ло­же­ној обу­ци о без­бед­ном ко­ри­шће­њу сме­ше за ски­да­ње бо­је.

 

4. По­ред од­ред­би ко­ји­ма се уре­ђу­је област без­бед­но­сти и здра­вља на ра­ду обу­ка за струч­но об­у­че­не рад­ни­ке ко­ји ру­ку­ју сме­ша­ма за ски­да­ње бо­ја из тач­ке 1. мо­ра да об­у­хва­ти и:

а) ин­фор­ма­ци­је о ри­зи­ку при ра­ду са сме­ша­ма за ски­да­ње бо­је ко­је са­др­же ди­хлор­ме­тан, о про­це­ни и упра­вља­њу ри­зи­ком по здра­вље љу­ди, укљу­чу­ју­ћи и са­зна­ња о по­сто­је­ћим без­бед­ни­јим за­ме­на­ма или по­ступ­ци­ма;

б) ко­ри­шће­ње од­го­ва­ра­ју­ће вен­ти­ла­ци­је;

в) ко­ри­шће­ње по­треб­них лич­них сред­ста­ва за за­шти­ту на ра­ду, у скла­ду са про­пи­сом ко­јим се уре­ђу­је без­бед­ност и за­шти­та здра­вља на ра­ду.

 

5. Из­у­зет­но од за­бра­на из тач­ке 1. сме­ше за ски­да­ње бо­ја ко­је са­др­же ди­хлор­ме­тан у кон­цен­тра­ци­ји ве­ћој или јед­на­кој од 0,1% (m/m) до­зво­ље­но је ко­ри­сти­ти у ин­ду­стриј­ским по­стро­је­њи­ма ако су ис­пу­ње­ни сле­де­ћи усло­ви:

а) обез­бе­ђе­на ефи­ка­сна вен­ти­ла­ци­ја у свим про­сто­ри­ја­ма у ко­ји­ма се про­цес вр­ши, на­ро­чи­то у про­сто­ри­ја­ма за на­но­ше­ње и су­ше­ње и то: по­ја­ча­на из­дув­на вен­ти­ла­ци­ја у про­сто­ри­ја­ма са тан­ко­ви­ма сме­ша за ски­да­ње бо­је та­ко да се обез­бе­ди ми­ни­ми­за­ци­ја из­ла­га­ња и ис­пу­ње­ње зах­те­ва о мак­си­мал­но до­зво­ље­ним кон­цен­тра­ци­ја­ма на рад­ном ме­сту;

б) пред­у­зе­те ме­ре за сма­ње­ње ис­па­ра­ва­ња из тан­ко­ва са сме­ша­ма за ски­да­ње бо­ја, као што је: ко­ри­шће­ње по­кло­па­ца за тан­ко­ве, при­ме­на од­го­ва­ра­ју­ћих по­сту­па­ка пра­жње­ња и пу­ње­ња ових тан­ко­ва и ко­ри­шће­ње ре­зер­во­а­ра са во­дом или сла­ним рас­тво­ром за укла­ња­ње оста­та­ка рас­тва­ра­ча на­кон пра­жње­ња тан­ка;

в) пред­у­зе­те ме­ре за без­бед­но ру­ко­ва­ње ди­хлор­ме­та­ном као што су:

– ко­ри­шће­ње пум­пи и це­во­во­да за пре­нос сме­ше за ски­да­ње бо­је у то­ку про­це­са;

– ко­ри­шће­ње од­го­ва­ра­ју­ће опре­ме за чи­шће­ње тан­ко­ва и укла­ња­ње на­ста­лог му­ља;

г) обез­бе­ђе­на опре­ма за за­шти­ту на ра­ду у скла­ду са про­пи­си­ма о без­бед­но­сти и за­шти­ти здра­вља на ра­ду и то: за­штит­не ру­ка­ви­це, на­о­ча­ре, оде­ћа и од­го­ва­ра­ју­ће ма­ске за за­шти­ту ди­сај­них ор­га­на;

д) аде­кват­но ин­фор­ми­са­ње, из­ра­да упут­ства и обу­ка за­по­сле­них за упо­тре­бу опре­ме.

 

6. Пре ста­вља­ња у про­мет на ети­ке­ти од­но­сно ам­ба­ла­жи сме­ше за ски­да­ње бо­ја ко­ја са­др­жи ди­хлор­ме­тан у кон­цен­тра­ци­ја­ма јед­на­ким или ве­ћим од 0,1% (m/m), мо­ра би­ти ис­так­ну­то ви­дљи­во, чит­ко и не­из­бри­си­во оба­ве­ште­ње:

„Само за професионално коришћење у индустријским постројењима под прописаним условима – садржи дихлорметан”.

 

60.

Акри­ла­мид

CAS бр. 79-06-1

 

За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет или ко­ри­шће­ње за фу­го­ва­ње ове суп­стан­це или као са­сто­јак сме­ша у кон­цен­тра­ци­ја­ма јед­на­ким или ве­ћим од 0,1% (m/m).

61.

Ди­ме­тил­фу­ма­рат,

Di­methyl (E)-bu­te­ne­di­o­a­te (DMF),

CAS бр. 624-49-7

EC бр. 210-849-0

1. За­бра­ње­но је ко­ри­шће­ње у про­из­во­ди­ма и де­ло­ви­ма про­из­во­да у кон­цен­тра­ци­ја­ма ве­ћим од 0,1 mg/kg.

 

2. Забрањено је стављати у промет производе и делове производа који садрже диметилфумарат у концентрацијама већим 0,1 mg/kg.

62.

а) фе­нил­жи­ва - аце­тат

EC бр. 200-532-5

CAS бр. 62-38-4

 

б) фе­нил­жи­ва про­пи­о­нат

EC бр. 203-094-3

CAS бр. 103-27-5

 

в) фе­нил­жи­ва 2-етил­хек­са­но­ат

 EC бр. 236-326-7

CAS бр. 13302-00-6

 

г) фе­нил­жи­ва ок­та­но­ат

EC бр. -

CAS бр. 13864-38-5

 

д) фе­нил­жи­ва нео­де­ка­но­ат

EC бр. 247-783-7

CAS бр. 26545-49-3

 

1. За­бра­ње­на је про­из­вод­ња, ста­вља­ње у про­мет и ко­ри­шће­ње ових суп­стан­ци или сме­ша ко­је их са­др­же од 10. ок­то­бра 2017. го­ди­не, ако је кон­цен­тра­ци­ја жи­ве у сме­ши јед­на­ка или ве­ћа од 0,01% (m/m).

 

2. Забрањено је од 10. октобра 2017. године стављање у промет производа или дела производа који садржи једну или више ових супстанци, ако је концентрација живе у производу или делу производа једнака или већа од 0,01% (m/m).

63.

Оло­во

CAS бр. 7439-92-1

EC бр. 231-100-4

и његова једињења

1. За­бра­ње­но је ста­вља­ње у про­мет на­ки­та чи­ји би­ло ко­ји по­је­ди­нач­ни део са­др­жи оло­во или ње­го­ва је­ди­ње­ња (из­ра­же­ног као ме­тал)  у кон­цен­тра­ци­ји јед­на­кој или ве­ћој од 0,05% (m/m).

На­ки­том се сма­тра сва­ки на­кит од пле­ме­ни­тог ме­та­ла, би­жу­те­ри­ја и укра­си за ко­су, укљу­чу­ју­ћи:

а) на­ру­кви­це, огр­ли­це и пр­сте­ње;

б) на­кит за пир­синг;

в) руч­ни са­то­ви и на­ру­кви­це за руч­не са­то­ве;

г) бро­ше­ви и дуг­мад за ма­жет­не.

 

2.    За­бра­на из тач­ке 1. при­ме­њу­је се и на по­је­ди­нач­не де­ло­ве на­ки­та ко­ји се као та­кви ста­вља­ју у про­мет или ко­ри­сте за из­ра­ду на­ки­та.

 

3. За­бра­не из тач­ке 1. не при­ме­њу­ју се на:

а) кри­стал­но ста­кло свих ка­те­го­ри­ја ко­је са­др­жи оло­во;

б) уну­тра­шње де­ло­ве са­та, са ко­ји­ма по­тро­ша­чи не до­ла­зе у кон­такт;

в) дра­го ка­ме­ње и по­лу­дра­го ка­ме­ње свр­ста­но под та­риф­ну озна­ку 7103, осим ако је тре­ти­ра­но оло­вом или ње­го­вим је­ди­ње­њи­ма или сме­ша­ма ко­је са­др­же та је­ди­ње­ња;

г) емај­ле, од­но­сно ста­кла­сте сме­ше на­ста­ле фу­зи­јом, оста­кљи­ва­њем или син­те­ро­ва­њем ми­не­ра­ла ис­то­пље­них на тем­пе­ра­ту­ри од  нај­ма­ње 500 oC.

 

4. Забране из тачке 1. не примењују се на накит први пут стављен у промет на тржиште Републике Србије пре 9. октобра 2013. године, као и на накит произведен пре 10. децембра 1961. године.

 

5. Забрањено је стављати у промет или користити у производима за општу употребу ако је концентрација олова једнака или већа од 0,05% (m/m), (израженог као метално олово) у тим производима или доступним деловима тих производа, а те производе или њихове доступне делове деца могу ставити у уста, током уобичајених или разумно предвиљивих начина коришћења.

Ово се ограничење не примењује ако се може доказати дa миграциона стопа олова из тих производа или било ког дела тог производа, било да је на њих нанет премаз или не, не прелази 0,05 μg/cm2 по сату (што одговара 0,05 μg/g/h), а у случају када је нанет премаз, да је он довољан да осигура да миграциона стопа не пређе прописану вредност у периоду од најмање две године уобичајених или разумно предвидљивих услова коришћења тог производа.

   

6. Одредбе тачке 5. не примењују се на:

a) накит наведен у тачки 1;

б) кристално стакло које је уређено прописом о обележавању производа од кристалног стакла;

в) драго и полудраго камење сврстано под тарифну ознаку 7103, изузев ако је третирано оловом или његовим једињењима или смешама које садрже ову супстанцу;

г) емајле, односно стакласте смеше настале фузијом, остакљивањем или синтеровањем минерала истопљених на температури од најмање 500 ºC;

д) кључеве и браве, укључујући катанце;

ђ) музичке инструменте;

е) производе и делове производа који се састоје од месинга ако концентрација олова (изражена као метално олово) у тој легури не прелази 0,5% (m/m) масеног удела;

ж) врхове писаћег прибора;

з) производе за религијске намене;

и) преносиве цинк-карбон и дугмасте батерије;

ј) производе који су обухваћени прописима којима се уређује:

– амбалажа и амбалажни отпад;

– материјали и производи који долазе у контакт са храном;

– безбедност играчака;

– забране коришћења одређених опасних супстанци у електричној и електронској опреми.

   

7. Одредбе тачке 6. не примењују се на производе који су први пут стављени у промет пре 1. јуна 2017. године.

64.**

1,4-дихлорбензен**

CAS No 106-46-7**

EC No 203-400-5**

Забрањено је стављање у промет или коришћење као супстанце или састојка у смешама у концентрацији једнакој или већој од 1% (m/m), када је ова супстанца или смеша која је садржи намењена за коришћење као освеживач ваздуха или неутрализатор мириса у тоалетима, домовима, канцеларијама или другим затвореним јавним просторима**

65.****

Неорганске амонијумове соли****

1. Забрањено је стављање у промет или коришћење целулозних изолационих смеша или производа који садрже неорганске амонијумове соли после 31. децембра 2018. године, ако је емисија амонијака из тих смеша или производа већа или једнака од дефинисане граничне вредности запреминске концентрације од 3 ppm (2,12 mg/m3).****

Усклађеност са дефинисаном граничном вредности емисије амонијака доказује се у складу са стандардом SRPS CEN/TS 16516 и то под следећим условима:****

(а) уместо 28 дана, испитивање мора трајати најмање 14 дана;****

(б) емисију гаса из амонијака треба мерити најмање једном дневно током испитивања;****

(в) граничне вредности се не могу достићи нити прекорачити ниједном у било ком мерењу током испитивања;****

(г) релативна влажност мора бити 90%;****

(д) употребљава се одговарајућа метода за мерење емисије гасовитог амонијака;****

(ђ) стопа оптерећења, изражена помоћу дебљине и густине бележи се током узорковања целулозних изолационих смеша и производа који се испитују.****

Снабдевач целулозне изолационе смеше која садржи неорганске амонијумове соли обавештава сваког даљег корисника у ланцу снабдевања или потрошача о максимално дозвољеној стопи оптерећења смеше израженој кроз вредности дебљине и густине. Даљи корисник целулозне изолационе смеше која садржи неорганске амонијумове соли обезбеђује да не дође до прекорачења максимално дозвољене стопе оптерећења добијене од стране снабдевача.****

 

2. Одредбе из тачке 1. не примењују се када се целулозна изолациона смеша која садржи неорганске амонијумове соли стављају у промет и користе искључиво за производњу целулозних изолационих производа.****

66.****

Бисфенол A****

CAS број 80-05-7****

EС број 201-245-8****

Забрањено је стављање у промет после 30. јуна 2020. године термичког папир који садржи 0,02% (m/m) или више Бисфенола А.****

67.****

Bis(пентабромофенил) етар****

(декабромодифенилетар; decaBDE)****

CAS број 1163-19-5****

EZ број 214-604-9****

1. Забрањена је производња или стављање у промет ове супстанце после 2. марта 2021. године.****

 

2. Забрањена је производњa или стављање у промет:****

(a) као састојка других супстанци;****

(б) као састојка у смешама;****

(в) производа или њихових делова који садрже ову супстанцу у концентрацији која је једнака или већа од 0,1% (m/m), после 2. марта 2022.****

 

3. Тач. 1. и 2. не примењују се на супстанце, састојке друге супстанце или смеше која су у употреби или ће се употребљавати:****

(a) у производњи ваздухоплова до 2. марта 2027. године;****

(б) у производњи резервних делова за било који од следећих производа:****

1) ваздухоплов произведен пре 2. марта 2027. године;****

2) моторна возила која су уређена прописима о безбедности саобраћаја на путевима, пољопривредна и шумска возила која су уређена прописима о пољопривредним и шумским возилима или машина које су уређене прописима о безбедности машина, произведених пре 2. марта 2022. године.****

 

4. Одредбе из тачке 2. подтачка (в) не примењује се на следеће:****

(a) производе стављене у промет пре 2. марта 2022. године;****

(б) ваздухоплове произведене у складу са тачком 3. подтачка (a);****

(в) резервне делове за ваздухоплове, возила или машине произведене у складу са тачком 3. подтачка (б);****

(г) електричне и електронске компоненте које која су уређене прописима о електричном и електронским производима.****

68.****

Префлуорооктанска киселина (PFOA)****

CAS број 335-67-1****

EС број 206-397-9****

и њене соли.****

Све сродне супстанце (укључујући њихове соли и полимере) са линераном или разганатом перфлуорохептилоном групом формуле C7F15 која је, као један од структурних елемената, директно везан на други атом угљеника.****

Све сродне супстанце (укључујући њихове соли и полимере) са линераном или разганатом перфлуорооктилном групом формуле C8F17 као једним од структурних елемената.****

Следеће супсанце нису обухваћене овом забраном:****

– C8F17-X, при чему је X = F, Cl, Br.

– C8F17-C (= O)OH, C8F17-C(= O)O-X′ или C8F17-CF2-X′ (при чему је X′ = било која група, укључујући соли).****

1. Забрањенa je производња као и стављање у промет као супстанце после 4. јула 2020.****

 

2. После 4. јула 2020. забрањена је производња и стављање у промет:****

а) као састојка других супстанци;****

б) као састојка у смешама;****

в) производа који садрже ову супстанцу у концентрацији једнакој или већој од 25 ppb за PFOA, укључујући њихове соли, или 1000 ppb за једну или комбинацију сродних супстанци.****

 

3. Одредбе из тач. 1. и 2. примењују се после:****

(а) 4. јула 2022. на:****

1) опрему која се користи за производњу полупроводника;****

2) штампарске боје на бази латекса;****

(б) 4. јула 2023. на:****

1) текстил за заштитну опрему радника;****

2) мембране намењене за коришћење у медицинским текстилима, филтрацији при пречишћавању воде, производним процесима и третману ефлуената;****

3) плазма нанопремаза;****

(в) 4. јула 2032. на медицинска средства осим за имплантабилна медицинска средства која су уређена прописима о лековима и медицинским средствима.****

 

4. Одредбе из тач. 1. и 2. не примењују се на:****

(a) перфлуорооктан суфонску киселину и њене деривате (PFOS) из Прилога 2 – Листа забрањених и ограничених РОРѕ супстанци;****

(б) производњу супстанци које настају као неизбежан нуспроизвод производње флуорованих хемикалија са угљениковим ланцем дужине од највише шест атома;****

(в) супстанце које се употребљавају или ће се употребљавати као изоловани интермедијери који се транспортују;****

(г) супстанце, као састојка других супстанци или у смешама које се употребљавају или ће се употребљавати:****

1) у производњи имплантабилних медицинских средстава која су уређена прописима о лековима и медицинским средствима;****

2) у фотографским премазима који се наносе на филмове, папир или штампарске плоче;****

3) у фотолитографским поступцима за полупроводнике или у поступцима нагризања за сложене полупроводнике;****

д) концентроване смеше за пене за гашење пожара које су стављене у промет пре 4. јула 2020. а које се употребљавају или ће се употребљавати за производњу других пена за гашење пожара.****

 

5. Тачка 2. подтачка (б) не примењује се на смеше пена за гашење пожара које су:****

а) стављене у промет пре 4. јула 2020. или****

б) произведене у складу са тачком 4. подтачком (д), за потребе усавршавања уз услов да су емисије у животну средину минимизиране, а сакупљени ефлуенти безбедно одложени.****

  

6. Одредбе тачке 2. подтачке (в) не примењује се на:****

а) производе стављене на тржиште пре 4. јула 2020;****

б) имплантабилна медицинска средстава произведеним у складу са тачком 4. подтачком (г) алинеја 1);****

в) производе пресвучене фотографским премазима наведеним у тачки 4. подтачка (г) алинеја 2);****

г) полупроводнике или сложене полупроводнике наведене у тачки 4. подтачка (г) алинеја 3).****

69.

Метанол

САЅ број 67-56-1

ЕС број 200-695-6

1. Забрањено је стављање у промет за општу употребу од 1. јуна 2020. године, течности за прање или одмрзавање ветробранских стакала, ако садрже метанол у концентрацији једнакој или већој од 0,6% масеног удела.
70.

Октаметилциклотетрасилоксан (D4)

САЅ број 556-67-2

ЕС број 209-136-7

Декаметилциклопентансилоксан (D5)

САЅ број 541-02-6

ЕС број 208-764-9

1. Забрањено је стављати у промет, након 1. јануара 2021. године, козметичке производе који се испирају, који су уређени прописима о козметичким производима, ако је концентрација масеног удела сваке супстанце (D4 и D5) једнака или већа од 0,1%.

71.

N-метил-2-пиролидон (NMP)

САЅ број 872-50-4

ЕС број 212-828-1

1. Забрањено је стављати у промет као супстанцу или као састојак у смешама, у концентрацији једнакој или већој од 0,3%, након 1. јуна 2021. године, ако произвођачи, увозници и даљи корисници у извештају о безбедности хемикалије и у безбедносном листу нису укључили изведене дозе без ефекта (Derived No-Effect Level, у даљем тексту: DNEL), за раднике 14,4 mg/m3 за инхалациону изложеност и 4,8 mg/kg/дневно за дермалну изложеност. 2. Забрањена је производња и коришћење као супстанце или у смешама после 1. јуна 2021. године у концентрацији једнакој или већој од 0,3% ако произвођач и даљи корисник не предузму одговарајуће мере управљања ризиком и омогуће примерене радне услове којима се осигурава да изложеност радника буде испод вредности DNEL наведених у тачки 1. 3. Изузетно од тач. 1. и 2. наведене обавезе могу се примењивати од 1. јуна 2025. године када се супстанца ставља у промет или користи као раствор или реагенс у поступку наношења премаза на жице.

*Службени гласник РС, број 25/2015

**Службени гласник РС, број 2/2016

***Службени гласник РС, број 44/2017

****Службени гласник РС, број 36/2018

*****Службени гласник РС, број 9/2020

 

Напомена:

1) Супстанце за које су била прописана ограничења и забране под редним бр. 33. и 39, и то:

Угљентетрахлорид, CAS бр. 56-23-5; EC бр. 200-262-8 и

1,1,1-трихлоретан, Метил хлороформ CAS бр. 71-55-6; EC бр. 200-756-3

налазе се на листи супстанци које оштећују озонски омотач, тако да су ограничења и забране за ове супстанце дате у прописима којима се уређује заштита ваздуха.

2) Супстанце за које су била прописана ограничења и забране под редним бр. 44. и 53, и то:

Дифенилетар, пентабром дериват, C12H5Br5O и

Перфлуороктан сулфонати, (Perfluorooctane sulfonates, PFOS), C8F17SO2X X=OH, OM+, халиди, амиди и други деривати укључујући и полимере,

налазе се на Листи забрањених POPs супстанци која је дата у Прилогу 2. овог правилника.