Прилог 1.

Део 2.
Списак супстанци које су класификоване у одређене класе опасности или припадају истој групи једињења

Табела 1. Карциногене супстанце, категоријa 1А/1
Редни број ограничења и забране 28.

Хемијски назив супстанце Индекс број ЕС број CAS број Словна
ознака
напомене
Хром(VI)-триоксид 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0
Хромати цинка укључујући цинк-калијум хромат 024-007-00-3
Никл-моноксид; [1]

Никл-оксид; [2]

Бунсенит [3]

028-003-00-2 215-215-7 [1]

234-323-5 [2] - [3]

1313-99-1 [1]

11099-02-8 [2]

34492-97-2 [3]

Никл–диоксид 028-004-00-8 234-823-3 12035-36-8
Диникл-триоксид 028-005-00-3 215-217-8 1314-06-3
Никл (II)-сулфид; [1]

Никл-сулфид; [2]

Милерит [3]

028-006-00-9 240-841-2 [1]

234-349-7 [2]- [3]

16812-54-7 [1]

11113-75-0 [2]

1314-04-1 [3]

Триникл-дисулфид

Никл-субсулфид; [1]

Хизлвудит [2]

028-007-00-4 234-829-6 [1] - [2] 12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

никл- дихидроксид [1]

никл- хидроксид [2]

028-008-00-X 235-008-5 [1]

234-348-1 [2]

12054-48-7[1]

11113-74-9[2]

никл- сулфат 028-009-00-5 232-104-9 7786-81-4
никл- карбонат

основни никл карбонат;

угљена киселина, никал(2+) со; [1]

угљена киселина, никл со; [2]

[μ-[карбонато(2-)-O:O’]]

дихидрокси триникл; [3]

[карбонато(2-)]

тетрахидрокситриникл [4]

028-010-00-0 222-068-2 [1]

240-408-8 [2]

265-748-4 [3]

235-715-9 [4]

3333-67-3 [1]

16337-84-1 [2]

65405-96-1 [3]

12607-70-4 [4]

никл- дихлорид 028-011-00-6 231-743-0 7718-54-9
никл- динитрат; [1]

нитратна киселина, никл со [2]

028-012-00-1 236-068-5 [1]

238-076-4 [2]

13138-45-9 [1]

14216-75-2 [2]

никл мат 028-013-00-7 273-749-6 69012-50-6
слузи и муљеви, електролитичка рафинација бакра, без бакра, никл сулфат 028-014-00-2 295-859-3 92129-57-2
слузи и муљеви, електролитичка рафинација бакра, без бакра 028-015-00-8 305-433-1 94551-87-8
никл- диперхлорат; перхлорна киселина, никл (II) со 028-016-00-3 237-124-1 13637-71-3
никл дикалијум bis(сулфат); [1]

диамонијум никл bis(сулфат) [2]

028-017-00-9 237-563-9 [1]

239-793-2 [2]

13842-46-1 [1]

15699-18-0 [2]

никл bis(сулфамидат); никл сулфамат 028-018-00-4 237-396-1 13770-89-3
никл bis(тетрафлуороборат) 028-019-00-X 238-753-4 14708-14-6
никл- диформијат; [1]

мравља киселина, никл со; [2]

мравља киселина, бакар никл со[3]

028-021-00-0 222-101-0 [1]

239-946-6 [2]

268-755-0 [3]

3349-06-2 [1]

15843-02-4 [2]

68134-59-8 [3]

никл -ди(ацетат); [1]

никл- ацетат [2]

028-022-00-6 206-761-7 [1]

239-086-1 [2]

373-02-4 [1]

14998-37-9 [2]

никл- дибензоат 028-024-00-7 209-046-8 553-71-9
никл bis(4-циклохексилбутират) 028-025-00-2 223-463-2 3906-55-6
никл (II) стеарат; никл(II) октадеканоат 028-026-00-8 218-744-1 2223-95-2
никл- дилактат 028-027-00-3 - 16039-61-5
никл(II) октаноат 028-028-00-9 225-656-7 4995-91-9
никл- дифлуорид; [1]

никл- дибромид; [2]

никл- дијодид; [3]

никл калијум- флуорид [4]

028-029-00-4 233-071-3 [1]

236-665-0 [2]

236-666-6 [3] - [4]

10028-18-9 [1]

13462-88-9 [2]

13462-90-3 [3]

11132-10-8 [4]

никл-хексафлуоросиликат 028-030-00-X 247-430-7 26043-11-8
никл- селенат 028-031-00-5 239-125-2 15060-62-5
никл- хидроген фосфат;[1]

никл bis(дихидрогенфосфат); [2]

триникл bis(ортофосфат); [3]

диникл -дифосфат; [4]

никл bis(фосфинат); [5]

никл- фосфинат; [6]

фосфорна киселина, калцијум никл со; [7]

дифосфорна киселина, никл (II) со [8]

028-032-00-0 238-278-2 [1]

242-522-3 [2]

233-844-5 [3]

238-426-6 [4]

238-511-8 [5]

252-840-4 [6]-[7]-[8]

14332-34-4 [1]

18718-11-1 [2]

10381-36-9 [3]

14448-18-1 [4]

14507-36-9 [5]

36026-88-7 [6]

17169-61-8 [7]

19372-20-4 [8]

диамонијум никл хексацијаноферат 028-033-00-6 - 74195-78-1
никл- дицијанид 028-034-00-1 209-160-8 557-19-7
никл- хромат 028-035-00-7 238-766-5 14721-18-7
никл (II) силикат; [1]

диникл- ортосиликат; [2]

никл- силикат (3:4); [3]

силицијумова киселина, никл со; [4]

трихидроген хидрокси bis[ортосиликато(4-)] триникалат (3-) [5]

028-036-00-2 244-578-4 [1]

237-411-1 [2]

250-788-7 [3]

253-461-7 [4]

235-688-3 [5]

21784-78-1 [1]

13775-54-7 [2]

31748-25-1 [3]

37321-15-6 [4]

12519-85-6 [5]

диникл хексацијаноферат 028-037-00-8 238-946-3 14874-78-3
триникл bis(арсенат); никл (II) арсенат 028-038-00-3 236-771-7 13477-70-8
никл- оксалат; [1]

оксална киселина, никл со [2]

028-039-00-9 208-933-7 [1]

243-867-2 [2]

547-67-1 [1]

20543-06-0 [2]

никл- телурид 028-040-00-4 235-260-6 12142-88-0
триникл- тетрасулфид 028-041-00-X - 12137-12-1
триникл bis(арсенит) 028-042-005 - 74646-29-0
кобалт никл сиви периклас;

C.I. Црни пигмент 25; C.I. 77332; [1]

кобалт никл- диоксид; [2]

кобалт никл- оксид [3]

028-043-00-0 269-051-6 [1]

261-346-8 [2] - [3]

68186-89-0 [1]

58591-45-0 [2]

12737-30-3 [3]

никл калај -триоксид; никл- станат 028-044-00-6 234-824-9 12035-38-0
никл триуранијум-декаоксид 028-045-00-1 239-876-6 15780-33-3
никл- дитиоцијанат 028-046-00-7 237-205-1 13689-92-4
никл- дихромат 028-047-00-2 239-646-5 15586-38-6
никл(II) селенит 028-048-00-8 233-263-7 10101-96-9
никл- селенид 028-049-00-3 215-216-2 1314-05-2
силицијумова киселина, олово никл со 028-050-00-9 - 68130-19-8
никл- диарсенид; [1]

никл- арсенид [2]

028-051-00-4 235-103-1 [1]

248-169-1 [2]

12068-61-0 [1]

27016-75-7 [2]

никл баријум титанијум светложути придерит; C.I. Жути пигмент 157; C.I. 77900 028-052-00-X 271-853-6 68610-24-2
никл- дихлорат; [1]

никл- дибромат; [2]

етил хидроген сулфат, никл (II) со [3]

028-053-00-5 267-897-0 [1]

238-596-1 [2]

275-897-7 [3]

67952-43-6 [1]

14550-87-9 [2]

71720-48-4 [3]

никл(II) трифлуорацетат; [1]

никл(II) пропионат; [2]

никл bis(бензенсулфонат); [3]

никл(II) хидроген цитрат; [4]

лимунска киселина, амонијум никл со; [5]

лимунска киселина, никл со; [6]

никл bis(2-етилхексаноат); [7]

2-етилхексанска киселина, никл со; [8]

диметилхексанска киселина никл со; [9]

никл(II) изооктаноат; [10]

никл -изооктаноат; [11]

никл bis(изононаноат);[12]

никл(II) неононаноат;[13]

никл(II) изодеканоат; [14]

никл(II) неодеканоат; [15]

неодеканска киселина, никл со;[16]

никл(II) неоундеканоат;[17]

bis(d-глуконато-O1,O2)никл;[18]

никл 3,5-bis(terc-бутил)-4-хидроксибензоат (1:2);[19]

никл(II) палмитат; [20]

(2-етилхексаноато-O) (изононаноато-O)никл;[21]

(изононаноато-O)(изооктаноато-O) никл;[22]

(изооктаноато-O)(неодеканоато-O) никл;[23]

(2-етилхексаноато-O) (изодеканоато-O)никл;[24]

(2-етилхексаноато-O) (неодеканато-O)никл;[25]

(изодеканоато-O)(изооктаноато-O) никл;[26]

(изодеканоато-O)(изононаноато-O) никл; [27]

(изононаноато-O)(неодеканоато-O) никл;[28]

масне киселине, C6-19- рачвасте, никл соли; [29]

масне киселине, C8-18 и C18- незасићене, никл соли;[30]

2,7-нафталендисулфонска киселина, никл(II) со; [31]

028-054-00-0 240-235-8 [1]

222-102-6 [2]

254-642-3 [3]

242-533-3 [4]

242-161-1 [5]

245-119-0 [6]

224-699-9 [7]

231-480-1 [8]

301-323-2 [9]

249-555-2 [10]

248-585-3 [11]

284-349-6 [12]

300-094-6 [13]

287-468-1 [14]

287-469-7 [15]

257-447-1 [16]

300-093-0 [17]

276-205-6 [18]

258-051-1 [19]

237-138-8 [20]

287-470-2 [21]

287-471-8 [22]

284-347-5 [23]

284-351-7 [24]

285-698-7 [25]

285-909-2 [26]

284-348-0 [27]

287-592-6 [28]

294-302-1 [29]

283-972-0 [30] - [31]

16083-14-0 [1]

3349-08- 4 [2]

39819-65-3 [3]

18721-51-2 [4]

18283-82-4 [5]

22605-92-1 [6]

4454-16-4 [7]

7580-31-6 [8]

93983-68-7 [9]

29317-63-3 [10]

27637-46-3 [11]

84852-37-9 [12]

93920-10-6 [13]

85508-43-6 [14]

85508-44-7 [15]

51818-56-5 [16]

93920-09-3 [17]

71957-07-8 [18]

52625-25-9 [19]

13654-40-5 [20]

85508-45-8 [21]

85508-46-9 [22]

84852-35-7 [23]

84852-39-1 [24]

85135-77-9 [25]

85166-19-4 [26]

84852-36-8 [27]

85551-28-6 [28]

91697-41-5 [29]

84776-45-4 [30]

72319-19-8 [31]

никл(II) сулфит; [1]

никл телуријум-триоксид; [2]

никл телуријум-тетраоксид; [3]

молибден никл- хидроксид оксид фосфат[4]

028-055-00-6 231-827-7 [1]

239-967-0 [2]

239-974-9 [3]

268-585-7 [4]

7757-95-1 [1]

15851-52-2 [2]

15852-21-8 [3]

68130-36-9 [4]

никл- борид (NiB); [1]

диникл- борид; [2]

триникл- борид; [3]

никл- борид; [4]

диникл- силицид; [5]

никл- дисилицид; [6]

диникл- фосфид; [7]

никл бор фосфид [8]

028-056-00-1 234-493-0 [1]

234-494-6 [2]

234-495-1 [3]

235-723-2 [4]

235-033-1 [5]

235-379-3 [6]

234-828-0 [7] - [8]

12007-00-0 [1]

12007-01-1 [2]

12007-02-2 [3]

12619-90-8 [4]

12059-14-2 [5]

12201-89-7 [6]

12035-64-2 [7]

65229-23-4 [8]

диалуминијум никл-тетраоксид;[1]

никл титанијум-триоксид; [2]

никл титанијум- оксид;[3]

никл диванадијум-хексаоксид; [4]

кобалт димолибден никл-октаоксид; [5]

никл цирконијум-триоксид; [6]

молибден никл-тетраоксид; [7]

никал волфрам-тетраоксид; [8]

оливин, никл зелени; [9]

литијум никл- диоксид;[10]

молибден никл- оксид; [11]

028-057-00-7 234-454-8 [1]

234-825-4 [2]

235-752-0 [3]

257-970-5 [4]

268-169-5 [5]

274-755-1 [6]

238-034-5 [7]

238-032-4 [8]

271-112-7 [9]-[10]-[11]

12004-35-2 [1]

12035-39-1 [2]

12653-76-8 [3]

52502-12-2 [4]

68016-03-5 [5]

70692-93-2 [6]

14177-55-0 [7]

14177-51-6 [8]

68515-84-4 [9]

12031-65-1 [10]

12673-58-4 [11]

кобалт литијум никл-оксид 028-058-00-2 442-750-5 -
угљоводоници, C4, без 1,3-

бутадиена- и изобутена;

Нафтни гас;

649-118-00-X 306-004-1 95465-89-7 K
Диарсен-триоксид;

Арсен-триоксид

033-003-00-0 215-481-4 1327-53-3
Диарсен-пентоксид;

Арсен-пентоксид;

Арсен-оксид

033-004-00-6 215-116-9 1303-28-2
Арсенова киселина и њене соли са изузетком оних који су наведени на другом месту у овом прилогу 033-005-00-1 A
Олово-хидрогенарсенат 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9
Бутан (који садржи ≥ 0,1% бутадиена (203-450-8)); [1]

Изобутан (који садржи ≥ 0,1% бутадиена (203-450-8)) [2]

601-004-01-8 203-448-7 [1]

200-857-2 [2]

106-97-8 [1]

75-28-5 [2]

C
1,3-Бутадиен; Бута-1,3-диен 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D
Бензен 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2
Триетиларсенат 601-067-00-4 427-700-2 15606-95-8
Винил-хлорид; Хлоретилен 602-023-00-7 200-831-0 75-01-4
Bis(хлорметил)етар

Оксибис(хлорметан)

603-046-00-5 208-832-8 542-88-1
Хлорметил-метил-етар; Хлордиметил-етар 603-075-00-3 203-480-1 107-30-2
2-Нафтиламин 612-022-00-3 202-080-4 91-59-8
Бензидин;

1,1’-Бифенил-4,4’-диамин

4,4’-Диаминобифенил;

Бифенил-4,4’-илендиамин

612-042-00-2 202-199-1 92-87-5
Соли бензидина 612-070-00-5 208-519-6

208-520-1

244-236-4

252-984-8

531-85-1

531-86-2

21136-70-9

36341-27-2

Соли 2-нафтиламина 612-071-00-0 209-030-0

210-313-6

553-00-4

612-52-2

Бифенил-4-иламин; ксениламин; 4-аминобифенил 612-072-00-6 202-177-1 92-67-1
Соли бифенил-4-иламина; соли ксениламина; соли 4-аминобифенила 612-073-00-1

Битумен, катран каменог угља, високотемпературни; Битумен.*

(Остатак дестилације високотемпературног катрана угља. Црн, чврст, са тачком омекшавања у интервалу од 30 ºС до 180 ºС. Састоји се углавном од сложене смеше ароматичних угљоводоника са три или више кондензованих прстенова).*

648-055-00-5*

266-028-2*

65996-93-2*

Катран, угаљ; Катран (каменог) угља

(Споредни производ суве дестилације угља. Скоро црне боје, получврст. Сложена смеша ароматичних угљоводоника, фенолних једињења, азотних база и тиофена.)

648-081-00-7 232-361-7 8007-45-2
Катран, угаљ, високо-температурни; Катран (каменог) угља

(Кондензат гасовитих производа суве дестилације угља на високим температурама (изнад 700ºC), добијен хлађењем на приближно собну температуру. Црна вискозна течност гушћа (тежа) од воде. Састоји се претежно од полицикличних ароматичних угљоводоника. Може садржати мању количину фенолних једињења и ароматичних азотних база.)

648-082-00-2 266-024-0 65996-89-6
Катран, угаљ, ниско-температурни; Катранско уље;

(Кондензат гасовитих производа суве дестилације угља на температурама испод 700ºC, добијен хлађењем на приближно собну температуру. Црна вискозна течност гушћа (тежа) од воде. Састоји се претежно од полицикличних ароматичних угљоводоника, фенолних једињења, ароматичних азотних база и њихових алкил-деривата.)

648-083-00-8 266-025-6 65996-90-9
Катран мрког угља;

(Уље добијено дестилацијом из катрана мрког угља. Састоји се углавном од алифатичних и нафтенских угљоводиника, ароматичних угљоводоника са 1 до 3 прстена, њихових алкил деривата, хетероцикличних ароматичних једињења, моно- и бицикличних фенола, са интервалом кључања у опсегу од 150 ºC до 360ºC, приближно.)

648-145-00-4 309-885-0 101316-83-0
Катран, мрки угаљ, нискотемпературни.

(Катран добијен при нискотемпературној карбонификацији и нискотемпературној гасификацији мрког угља. Састоји се углавном од алифатичних, нафтенских и цикличних ароматичних угљоводоника, хетероцикличних ароматичних угљоводоника и цикличних фенола.)

648-146-00-X 309-886-6 101316-84-1
Дестилати (нафта) лаки парафински; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље.

(Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка дестилације сирове нафте на атмосферском притиску. Састоји се претежно од С15 - С30 угљоводоника, у облику је уља вискозности ниже од 19 mm2s-1 на 40ºC. Садржи релативно велику количину засићених алифатичних угљоводоника уобичајених за ову фракцију сирове нафте.)

649-050-00-0 265-051-5 64741-50-0
Дестилати (нафта), тешки парафински; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље.

(Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка дестилације сирове нафте на атмосферском притиску. Састоји се претежно од С20 - С50 угљоводоника, у облику је уља минималне вискознисти 19 mm2s-1 на 40ºC. Садржи релативно велику количину засићених алифатичних угљоводоника.)

649-051-00-6 265-052-0 64741-51-1
Дестилати (нафта), лаки нафтенски; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље.

(Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка дестилације сирове нафте на атмосферском притиску. Састоји се претежно од С15 - С30 угљоводоника, у облику је уља вискозности ниже од 19 mm2s-1 на 40°C. Садржи релативно мали број n-алкана)

649-052-00-1 265-053-6 64741-52-2
Дестилати (нафта), тешки нафтенски; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље.

(Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка дестилације сирове нафте на атмосферском притиску. Састоји се претежно од С20 - С50 угљоводоника, у облику је уља минималне вискознoсти 19 mm2s-1 на 40°C. Садржи релативно мали број n-алкана.)

649-053-00-7 265-054-1 64741-53-3
Дестилати (нафта), тешки нафтенски, обрађени киселином;

Нерафинисано или благо рафинисано базно уље

(Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку пречишћавања са сумпорном киселином. Састоји се претежно од С20 - С50 угљоводоника, у облику је уља минималне вискознисти 19 mm2s-1 на 40°C. Садржи релативно мали број n-алкана.)

649-054-00-2 265-117-3 64742-18-3
Дестилати (нафта), лаки нафтенски, обрађени киселином;

Нерафинисано или благо рафинисано базно уље.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку пречишћавања са сумпорном киселином. Састоји се претежно од С15 - С30 угљоводоника, у облику је уља вискознисти мање од 19 mm2s-1 на 40°C. Садржи релативно мали број n-алкана.

649-055-00-8 265-118-9 64742-19-4
Дестилати (нафта), тешки парафински, обрађени киселином;

Нерафинисано или благо рафинисано базно уље.

(Сложена смеша угљоводоника, добијена као рафинат у поступку пречишћавања са сумпорном киселином. Састоји се претежно од засићених угљоводоника са доминацијом С20 - С50 чланова, у облику је уља минималне вискозности 19 mm2s-1 на 40°C.)

649-056-00-3 265-119-4 64742-20-7
Дестилати (нафта), лаки парафински, обрађени киселином;

Нерафинисано или благо рафинисано базно уље.

(Сложена смеша угљоводоника, добијена као рафинат у поступку пречишћавања са сумпорном киселином. Састоји се претежно од засићених угљоводоника са доминацијом С15 - С30 чланова, у облику је уља вискозности мање од 19 mm2s-1 на 40°C.)

649-057-00-9 265-121-5 64742-21-8
Дестилати (нафта), хемијски неутрализовани тешки парафински;

Нерафинисано или благо рафинисано базно уље.

(Сложена смеша угљоводоника добијена из дестилата после хемијског одстрањивања киселих супстанци. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом

С20 - С50 чланова, у облику је уља минималне вискозности 19 mm2s-1 на 40°C. Садржи релативно велику количину алифатичних угљоводоника.)

649-058-00-4 265-127-8 64742-27-4
Дестилати (нафта), хемијски неутрализовани лаки парафински;

Нерафинисано или благо рафинисано базно уље.

(Сложена смеша угљоводоника добијена из дестилата после хемијског одстрањивања киселих супстанци. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом

С15 - С30 чланова, у облику је уља вискозности мање од 19 mm2s-1 на 40°C).

649-059-00-X 265-128-3 64742-28-5
Дестилати (нафта), хемијски неутрализовани тешки нафтенски;

Нерафинисано или благо рафинисано базно уље.

(Сложена смеша угљоводоника добијена из дестилата после хемијског одстрањивања киселих супстанци. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом

С20 - С50 чланова, у облику је уља минималне вискозности 19 mm2s-1 на 40°C. Садржи релативно мали број n-алкана.)

649-060-00-5 265-135-1 64742-34-3
Дестилати (нафта), хемијски неутрализовани, лаки нафтенски;

Нерафинисано или благо рафинисано базно уље.

(Сложена смеша угљоводоника добијена из дестилата после хемијског одстрањивања киселих супстанци. Састоји се претежно од угљоводоника, са доминацијом чланова С15 - С30, у облику је уља вискозности мање од 19 mm2s-1 на 40°C. Садржи релативно мали број n-алкана.)

649-061-00-0 265-136-7 64742-35-4
Гасови (нафта), гасовити производ депропанизације каталитички кракованог бензина, богат пропаном (С3), без киселих састојака; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем каталитички кракованих угљоводоника и пречишћена уклањањем киселих нечистоћа. Састоји од С2 - С4 угљоводоника, са доминацијом С3.)

649-062-00-6 270-755-0 68477-73-6 K
Гасови (нафта), каталитичко краковањe; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања. Састоји се углавном од алифатичних угљоводоника, претежно С1 - С6.)

649-063-00-1 270-756-6 68477-74-7 K
Гасови (нафта), каталитичко краковање, С1-5 богати; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања. Састоји се од С1- С6 алифатичних угљоводоника, претежно С1 - С5.)

649-064-00-7 270-757-1 68477-75-8 K
Гасови (нафта), стабилизатор (фракциона колона) каталитички полимеризованог тешког бензина, С2-4 богати; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом дестилацијом (стабилизацијом) каталитички полимеризованог тешког бензина. Садржи С2 - С6 алифатичне угљоводонике, претежно С2 - С4.)

649-065-00-2 270-758-7 68477-76-9 K
Гасови (нафта), каталитички реформинг, С1- 4 богати; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се од С1- С6 угљоводоника, са доминацијом С1 - С4.)

649-066-00-8 270-760-8 68477-79-2 K
Гасови (нафта), С3-5 олефинско-парафинска сировина за алкиловање; Нафтни гас;

(Сложена смеша С3 - С5 олефинских и парафинских угљоводоника која служи као сировина за процес алкиловања. Температура средине обично је виша од критичне температуре ове смеше.)

649-067-00-3 270-765-5 68477-83-8 K
Гасови (нафта), С4 богати; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког фракционисања. Састоји се од С3 - С5 алифатичних угљоводоника, са доминацијом С4.)

649-068-00-9 270-767-6 68477-85-0 K
Гасови (нафта), крајњи производ деетанизера; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом гасних и бензинских фракција из процеса каталитичког краковања. Садржи претежно етан и етилен.)

649-069-00-4 270-768-1 68477-86-1 K
Гасови (нафта), производи из деизобутанизера); Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена атмосферском дестилацијом тока бутан-бутилен. Састоји се од алифатичних угљоводоника, претежно С3 - С4.)

649-070-00-X 270-769-7 68477-87-2 K
Гасови (нафта), суви гас из депропанизера, богат пропеном; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом из гасних и бензинских фракција добијених каталитичким краковањем. Састоји се претежно од пропилена са нешто етана и пропана.)

649-071-00-5 270-772-3 68477-90-7 K
Гасови (нафта), гас из депропанизера; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом из гасних и бензинских фракција добијених каталитичким краковањем. Састоји се од алифатичних угљоводоника, углавном С2 - С4).

649-072-00-0 270-773-9 68477-91-8 K
Гасови (нафта), рекуперирани гасови из постројења депропанизације; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем из разноврсних угљоводоничних токова. Састоји се претежно од С1 - С4 угљоводоника, са доминацијом пропана.)

649-073-00-6 270-777-0 68477-94-1 K
Гасови (нафта), сировина за „Girbatol” јединицу; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника која се употребљава као сировина у Girbatol-јединици за уклањање водоник-сулфида. Састоји се од алифатичних угљоводоника, углавном С2 - С4.)

649-074-00-1 270-778-6 68477-95-2 K
Гасови (нафта), фракционатор изомеризованог бензина, С4 богати, без водоник-сулфида; Нафтни гас. 649-075-00-7 270-782-8 68477-99-6 K
Отпадни гас (нафта), каталитички краковано избистрено уље и фракционисање вакуум остатка из рефлукс-посуде термичког краковања; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијенa фракционисањем избистреног уља из каталитичког краковања, и вакуум остатка термичког краковања. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С1 - С6.)

649-076-00-2 270-802-5 68478-21-7 K
Отпадни гас (нафта), апсорбер у стабилизацији (фракционисању) каталитички кракованог бензина;

Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена стабилизацијом каталитички кракованог бензина. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С1 - С6.)

649-077-00-8 270-803-0 68478-22-8 K
Отпадни гас (нафта), фракционатор смеше гасова из каталитичког краковања, каталитичког рефомера и хидродесулфуризатора; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем производа из процеса каталитичког краковања, каталитичког реформинга и хидродесулфуризације, пречишћена од киселих нечистоћа. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С1- С5.)

649-078-00-3 270-804-6 68478-24-0 K
Отпадни гас (нафта), фракциона стабилизација каталитички реформираног тешког бензина;

Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом каталитички реформираног тешког бензина. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С1 - С4.)

649-079-00-9 270-806-7 68478-26-2 K
Отпадни гас (нафта), засићена смеша из гасног постројења, С4 богат; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијенa фракционом дестилацијом (фракционом стабилизацијом) примарног бензина, отпадног гаса дестилације и отпадног гаса стабилизатора каталитички реформираног бензина. Састоји се од С3 - С6 угљоводоника, са доминацијом бутана и изобутана.)

649-080-00-4 270-813-5 68478-32-0 K
Отпадни гас (нафта), постројење за рекуперацију засићеног гаса, С1-2 богат; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем отпадног гаса дестилације, примарног бензина, и отпадног гаса стабилизатора реформираног бензина. Састоји се углавном од С1 - С5 угљоводоника, са доминацијом метана и етана.)

649-081-00-X 270-814-0 68478-33-1 K
Отпадни гас (нафта), термичко краковање вакуум остатака; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијенa термичким краковањем вакуум остатака. Састоји се од угљоводоника, претежно С1 - С5.)

649-082-00-5 270-815-6 68478-34-2 K
Угљоводоници, са С3 - 4 богати, нафтни дестилат; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијенa дестилацијом и кондензацијом из сирове нафте. Састоји се углавном од С3 - С5 угљоводоника, са доминацијом С3 и С4.)

649-083-00-0 270-990-9 68512-91-4 K
Гасови (нафта), из дехексанизера примарног бензина пуног опсега кључања; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијенa фракционисањем примарног бензина пуног опсега кључања. Састоји се од угљоводоника, претежно С2 - С6.)

649-084-00-6 271-000-8 68513-15-5 K
Гасови (нафта), из депропанизера хидрокраковања, богати угљоводоницима; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрокраковања. Састоји се углавном од угљоводоника са доминацијом чланова у опсегу

С1 - С4. Може садржати и мале количине водоника и водоник-сулфида.)

649-085-00-1 271-001-3 68513-16-6 K
Гасови (нафта), из стабилизатора лаког примарног бензина; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена стабилизацијом лаког примарног бензина. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом С2 - С6 чланова.)

649-086-00-7 271-002-9 68513-17-7 K
Остаци (нафта), сплитер алкиловања, С4 богати; Нафтни гас;

(Сложени остатак дестилације токова из различитих рафинеријских операција. Састоји се од С4 - С5 угљоводоника, са доминацијом бутана, са интервалом кључања у опсегу од –11,7 ºC до 27,8ºС.)

649-087-00-2 271-010-2 68513-66-6 K
Угљоводоници, С1-4; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена термичким краковањем и апсорпцијом, и дестилацијом сирове нафте. Састоји се претежно од С1 - С4 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од –164 ºC до –0,5ºС приближно.)

649-088-00-8 271-032-2 68514-31-8 K
Угљоводоници, С1-4, слађени (без сумпора и киселих примеса) Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена слађењем (конверзијом меркаптана одн. смањењем садржаја сумпорних једињења, и уклањањем киселих нечистоћа) угљоводоничних гасних смеша. Састоји се претежно од С1 - С4 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од –164 ºC до –0,5ºС приближно.)

649-089-00-3 271-038-5 68514-36-3 K
Угљоводоници, С1-3; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника са доминацијом С1 - С3 чланова, са интервалом кључања у опсегу од

–164 ºC до – 0,5ºС приближно.)

649-090-00-9 271-259-7 68527-16-2 K
Угљоводоници, С1- 4, фракција дебутанизера; Нафтни гас. 649-091-00-4 271-261-8 68527-19-5 K
Гасови (нафта), С1-5, влажни; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте и/или краковањем гасног уља. Састоји се углавном од С1 - С5 угљоводоника.)

649-092-00-X 271-624-0 68602-83-5 K
Угљоводоници, С2-4; Нафтни гас. 649-093-00-5 271-734-9 68606-25-7 K
Угљоводоници, С3; Нафтни гас. 649-094-00-0 271-735-4 68606-26-8 K
Гасови (нафта), сировина за алкиловање; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичким краковањем гасног уља. Састоји се од угљоводоника са доминацијом С3 - С4 чланова.)

649-095-00-6 271-737-5 68606-27-9 K
Гасови (нафта), фракционисање тежих фракција из процеса депропанизације; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем тежих (доњих) фракција из процеса депропанизације. Састоји се претежно од бутана, изобутана и бутадиена.)

649-096-00-1 271-742-2 68606-34-8 K
Гасови (нафта), рафинеријска смеша; Нафтни гас;

(Сложена смеша добијена из различитих процеса. Састоји се од водоника, водоник- сулфида, и угљоводоника, претежно С1 - С5.)

649-097-00-7 272-183-7 68783-07-3 K
Гасови (нафта), каталитичкo краковање; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања. Састоји се претежно од угљоводоника, са доминацијом С3 - С5 чланова.)

649-098-00-2 272-203-4 68783-64-2 K
Гасови (нафта), С2-4, слађени, Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена пречишћавањем нафтног дестилата слађењем – конверзијом меркаптана одн. смањењем садржаја сумпорних једињења, и уклањањем киселих нечистоћа. Састоји се претежно од засићених и незасићених угљоводоника, са доминацијом С2 - С4 чланова, са интервалом кључања у интервалу од – 51 ºC до – 34ºС приближно.)

649-099-00-8 272-205-5 68783-65-3 K
Гасови (нафта), фракционисање сирове нафте; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем сирове нафте. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-100-00-1 272-871-7 68918-99-0 K
Гасови (нафта), из дехексанизера; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем спојених бензинских токова. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-101-00-7 272-872-2 68919-00-6 K
Гасови (нафта), лаки примарни бензин из стабилизатора фракционисања; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем лаког примарног бензина. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом С1- С5 чланова.)

649-102-00-2 272-878-5 68919-05-1 K
Гасови (нафта), из стрипера (раздељивача) после „unifiner” десулфуризације бензина; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена „unifiner” десулфуризацијом бензина, одвојена у стриперу (раздељивачу) од бензинских производа. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-103-00-8 272-879-0 68919-06-2 K
Гасови (нафта), из каталитичког реформинга примарног бензина; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем укупног ефлуента из каталитичког реформинга примарног бензина. Састоји се од метана, етана и пропана.)

649-104-00-3 272-882-7 68919-09-5 K
Гасови (нафта), из сплитера каталитичког флуидизационог краковања; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем сировине за С3 - С4 сплитер. Састоји се претежно од С3 угљоводоника.)

649-105-00-9 272-893-7 68919-20-0 K
Гасови (нафта), из примарног стабилизатора; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем течне фазе из прве колоне постројења за дестилацију сирове нафте. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом

С1 - С4 чланова.)

649-106-00-4 272-883-2 68919-10-8 K
Гасови (нафта), дебутанизер каталитички кракованог бензина; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем каталитички кракованог бензина. Састоји се од угљоводоника са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-107-00-X 273-169-3 68952-76-1 K
Отпадни гас, (нафта), стабилизатор каталитички кракованог бензина и дестилата каталитичког краковања; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем каталитички кракованог бензина и дестилата. Састоји се претежно од угљоводоника, са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-108-00-5 273-170-9 68952-77-2 K
Отпадни гас (нафта), апсорбер дестилата термичког краковања, гасног уља и бензина; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена сепарацијом дестилата термичког краковања, бензина и гасног уља. Састоји се претежно од угљоводоника, са доминацијом С1 - С6 чланова.)

649-109-00-0 273-175-6 68952-81-8 K
Отпадни гас (нафта), фракциони стабилизатор термички кракованих угљоводоника, петрол-коксовање; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом термички кракованих угљоводоника из процеса петрол-коксовања. Састоји се од угљоводоника, са доминацијом С1 - С6 чланова.)

649-110-00-6 273-176-1 68952-82-9 K
Гасови (нафта), лаки, добијени термичким краковањем, богати бутадиеном; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког краковања. Састоји се од угљоводоника, са доминацијом С4 чланова.)

649-111-00-1 273-265-5 68955-28-2 K
Гасови (нафта), гасови из стабилизатора у процесу каталитичког реформинга примарног бензина;

Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом дестилацијом из укупног ефлуента из процеса каталитичког реформинга примарног бензина. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом С2 - С4 чланова.)

649-112-00-7 273-270-2 68955-34-0 K
Угљоводоници, С4; Нафтни гас. 649-113-00-2 289-339-5 87741-01-3 K
Алкани, С1-4, С3 богати, Нафтни гас 649-114-00-8 292-456-4 90622-55-2 K
Гасови (нафта), термички-краковани, са С3 богати; Нафтни гас;

(Сложена смеша гасовитих угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког краковања. Састоји се претежно од пропилена са нешто пропана, са интервалом кључања у опсегу од –70 ºC до 0ºС приближно.)

649-115-00-3 295-404-9 92045-22-2 K
Угљоводоници, С4, дестилат термичког краковања; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког краковања. Састоји се претежно од С4 угљоводоника, са доминацијом 1- и 2-бутена, садржи и бутан и изобутен, има интервал кључања у опсегу од –12 ºC до 5ºС приближно.)

649-116-00-9 295-405-4 92045-23-3 K
Нафтни гасови, ликвефиковани, слађени, С4 фракција; Нафтни гас;

(Сложена смеша гасовитих угљоводоника добијена десулфуризацијом (оксидација меркаптана) и/или неутрализацијом (уклањање киселих нечистоћа) из ликвификоване нафтне гасне смеше. Састоји се претежно од С4 засићених и незасићених угљоводоника.)

649-117-00-4 295-463-0 92045-80-2 K
Рафинати (нафта), С4 фракција термичког кракована, екстрахована бакар-амонијум-ацетатом, С3-5 и С3-5 незасићени, без бутадиена; Нафтни гас. 649-119-00-5 307-769-4 97722-19-5 K
Гасови (нафта), сировина за амински систем; Рафинеријски гас;

(Сировински гас за амински поступак уклањања водоник-сулфида. Састоји се претежно од водоника. Може садржати и угљен-моноксид, угљен-диоксид, водоник-сулфид и С1 - С5 алифатичне угљоводонике.)

649-120-00-0 270-746-1 68477-65-6 K
Гасови (нафта), из јединице за хидродесулфуризацију бензена; Рафинеријски гас;

(Отпадни гасови добијени у бензенској јединици. Састоје се првенствено од водоника. Могу садржати угљен-моноксид и С1 - С6 угљоводонике, укључујући бензен.)

649-121-00-6 270-747-7 68477-66-7 K
Гасови (нафта), јединица за рециклирање бензена, богати водоником; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена рецикловањем гасова бензенске јединице. Састоји се углавном од водоника са различитим, малим количинама угљен-моноксида, и С1 - С6 угљоводоника.)

649-122-00-1 270-748-2 68477-67-8 K
Гасови (нафта), из намешаног уља, богати азотом и водоником; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом намешаног уља. Састоји се првенствено од водоника и азота, са различитим малим количинама угљен-моноксида, угљен-диоксида и алифатичних, претежно С1 - С5 угљоводоника.)

649-123-00-7 270-749-8 68477-68-9 K
Гасови (нафта), гасови из стрипера каталитички реформираног бензина; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена стабилизацијом каталитички реформираног бензина. Састоји се од водоника и засићених угљоводоника са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-124-00-2 270-759-2 68477-77-0 K
Гасови (нафта), С6-8 рециклирани каталитички реформат; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга С6 - С8 сировине која је рециклирана у циљу очувања водоника. Састоји се првенствено од водоника. Може садржати различите, мале количине угљен-моноксида, угљен-диоксида, азота и угљоводоника са доминацијом С1 - С6 чланова.)

649-125-00-8 270-761-3 68477-80-5 K
Гасови (нафта), из каталитичког реформинга С6-8; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасовитих угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга С6 - С8 сировине. Састоји се од С1 - С5 угљоводоника и водоника.)

649-126-00-3 270-762-9 68477-81-6 K
Гасови (нафта), С6-8 повратни ток каталитичког реформинга, богат водоником; Рафинеријски гас. 649-127-00-9 270-763-4 68477-82-7 K
Гасови (нафта), С2-повратни ток; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом водоника из гасног тока који се састоји претежно од водоника, са малим количинама азота, угљен-моноксида, метана, етана и етилена. Састав смеше највећим делом чине угљоводоници као што су метан, етан и етилен, са малим количинама водоника, азота и угљен-моноксида.)

649-128-00-4 270-766-0 68477-84-9 K
Гасови (нафта), суви кисели, из јединице за концентровање гасова; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша сувих гасова из јединице за концентровање гасова. Састоји се од водоника, водоник-сулфида и угљоводоника са доминацијом С1 - С3 чланова.)

649-129-00-X 270-774-4 68477-92-9 K
Гасови (нафта), дестилат производа из реапсорбера јединице за концентровање гасова;

Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасовитих угљоводоника добијена у реапсорберу јединице за концентровање гасова дестилацијом производа различитих гасних токова. Састоји се претежно од водоника, угљен-моноксида, угљен-диоксида, азота, водоник-сулфида и С1 - С3 угљоводоника.)

649-130-00-5 270-776-5 68477-93-0 K
Гасови (нафта), из апсорбера водоника; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена апсорпцијом водоника из тока богатог водоником. Састоји се од водоника, угљен-моноксида, азота и метана, са малим количинама С2 -угљоводоника.)

649-131-00-0 270-779-1 68477-96-3 K
Гасови (нафта), богати водоником; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша која се издваја као гас приликом хлађења угљоводоничних гасова. Састоји се првенствено од водоника, али има и различитих, малих количина угљен-моноксида, азота, метана и С2 - угљоводоника.)

649-132-00-6 270-780-7 68477-97-4 K
Гасови (нафта), рециклирајући ток хидрогенизованог мешаног уља, богати водоником и азотом;

Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена из рециклирајућег тока хидрогенизованог мешаног уља. Састоји се првенствено од водоника и азота, и различитих, малих количина угљен-моноксида, угљен-диоксида и угљоводоника, са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-133-00-1 270-781-2 68477-98-5 K
Гасови (нафта), рециклирајући ток, богат водоником; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша рециклираних гасова из реактора. Састоји се првенствено од водоника са различитим, малим количинама угљен-моноксида, угљен-диоксида, азота, водоник-сулфида и засићених С1 - С5 алифатичних угљоводоника.)

649-134-00-7 270-783-3 68478-00-2 K
Гасови (нафта), спојени гасови из реформера, богати водоником; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена из реформера. Састоји се првенствено од водоника, различитих малих количина угљен-моноксида и С1 - С5 алифатичних угљоводоника.)

649-135-00-2 270-784-9 68478-01-3 K
Гасови (нафта), јединица за хидрогенизацију у реформинг постројењу; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена хидрогенизацијом у реформинг процесу. Састоји се првенствено од водоника, метана и етана, и различитих малих количина водоник-сулфида и алифатичних угљоводоника са доминацијом С3 - С5 чланова.)

649-136-00-8 270-785-4 68478-02-4 K
Гасови (нафта), из хидрогенизације у реформинг процесу, богати водоником и метаном;

Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена хидрогенизацијом у реформинг процесу. Састоји се првенствено од водоника и метана, различитих малих количина угљен-моноксида, угљен-диоксида, азота и засићених алифатичних, претежно С2 - С5 угљоводоника.)

649-137-00-3 270-787-5 68478-03-5 K
Гасови (нафта), спојени, из хидрогенизације реформата, богати водоником; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена хидрогенизацијом у реформинг процесу. Састоји се првенствено од водоника, различитих малих количина угљен-моноксида и алифатичних угљоводоника, претежно С1 - С5.)

649-138-00-9 270-788-0 68478-04-6 K
Гасови (нафта), дестилат производа термичког краковања; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена дестилацијом производа термичког краковања. Састоји се од водоника, водоник-сулфида, угљен-моноксида, угљен-диоксида и угљоводоника, са доминацијом

С1 - С6 чланова.)

649-139-00-4 270-789-6 68478-05-7 K
Отпадни гас (нафта), апсорбер у рефракционисању производа каталитичког краковања;

Рафинеријски гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена рефракционисањем производа каталитичког краковања. Састоји се од водоника и угљоводоника, са доминацијом С1 - С3 чланова.)

649-140-00-X 270-805-1 68478-25-1 K
Отпадни гас (нафта), сепаратор каталитички реформираног бензина; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасовитих угљоводоника добијена каталитичким реформингом примарног бензина. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом С1 - С6 чланова.)

649-141-00-5 270-807-2 68478-27-3 K
Отпадни гас (нафта), стабилизатор каталитички реформираног бензина; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена стабилизацијом каталитички реформираног бензина. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом С1 - С6 чланова.)

649-142-00-0 270-808-8 68478-28-4 K
Отпадни гас (нафта), из сепаратора хидрогенизованих дестилата из процеса краковања;

Рафинеријски гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом дестилата производа краковања. Састоји се од водоника и засићених алифатичних угљоводоника са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-143-00-6 270-809-3 68478-29-5 K
Отпадни гас (нафта), из сепаратора хидродесулфуризованог примарног бензина; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена хидродесулфуризацијом примарног бензина. Састоји се од водоника и засићених алифатичних угљоводоника са доминацијом С1 - С6 чланова.)

649-144-00-1 270-810-9 68478-30-8 K
Гасови (нафта), из стабилизатора каталитички реформираног примарног бензина; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена у каталитичком реформингу примарног бензина и фракционом дестилацијом укупног ефлуента истог процеса. Састоји се од водоника, метана, етана и пропана.)

649-145-00-7 270-999-8 68513-14-4 K
Гасови (нафта), из испаривача, под високим притиском; ефлуента реформинг-реактора;

Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена приликом испаравања, под високим притиском, из ефлуента реактора реформинг-процеса. Састоји се највећим делом од водоника и различитих, малих количина метана, етана и пропана.)

649-146-00-2 271-003-4 68513-18-8 K
Гасови (нафта), из испаривача, под сниженим притиском ефлуента реформинг-реактора;

Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена приликом испаравања, под сниженим притиском, из ефлуента реактора реформинг-процеса. Састоји се највећим делом од водоника и различитих, малих количина метана, етана и пропана.)

649-147-00-8 271-005-5 68513-19-9 K
Гасови (нафта), дестилација рафинеријских гасова; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша одвојена дестилацијом из гасног тока који се састоји од водоника, угљен-моноксида, угљен-диоксида и С1 - С6 угљоводоника, или дестилацијом производа у процесу краковања етана и пропана. Састоји се највећим делом од С1 и С2 угљоводоника, водоника, азота и угљен-моноксида.)

649-148-00-3 271-258-1 68527-15-1 K
Гасови (нафта), из бензенске јединице хидрогенизовани горње фракције депентанизера;

Рафинеријски гас;

(Сложена смеша произведена обрадом сировине из бензенске јединице са водоником у присуству катализатора након које следи депентанизација. Састоји се примарно од водоника, етана и пропана са различитим малим количинама азота, угљен моноксида, угљен диоксида и угљоводоника са бројем угљеникових атома претежно у опсегу C1 - C6. Може садржати трагове бензена.)

649-149-00-9 271-623-5 68602-82-4 K
Гасови (нафта), из секундарног апсорбера код фракционисања производа флуидизационог каталитичког краковања; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена фракционисањем гасовитих производа каталитичког краковања у реактору за флуидизациони каталитички кракинг. Састоји се од водоника, азота и угљоводоника, са доминацијом С1 - С3 чланова.)

649-150-00-4 271-625-6 68602-84-6 K
Нафтни производи, рафинеријски гасови; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова која се састоји највећим делом од водоника, са различитим, малим количинама метана, етана и пропана.)

649-151-00-X 271-750-6 68607-11-4 K
Гасови (нафта), хидрокраковани из сепаратора, под сниженим притиском, Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена из ефлуента реактора за хидрокраковање сепарацијом на течну и гасну (парну) фазу. Састоји се највећим делом од водоника и засићених угљоводоника са доминацијом С1 - С3 чланова.)

649-152-00-5 272-182-1 68783-06-2 K
Гасови (нафта), рафинерија; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена из различитих рафинеријских процеса. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом С1 - С3 чланова.)

649-153-00-0 272-338-9 68814-67-5 K
Гасови (нафта), из сепаратора производа платформинга; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена фракционисањем производа хемијског реформингa нафтена у аромате. Састоји се од водоника и засићених алифатичних угљоводоника са доминацијом С2 - С4 чланова.)

649-154-00-6 272-343-6 68814-90-4 K
Гасови (нафта), из стабилизатора депентанизације хидрогенизованог киселог (садржи сумпор) керозина; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена депентанизационом стабилизацијом хидрогенизиваног керозина. Састоји се највећим делом од водоника, метана, етана и пропана, са различитим малим количинама азота, водоник-сулфида, угљен-моноксида и угљоводоника са доминацијом С4 - С5 чланова.)

649-155-00-1 272-775-5 68911-58-0 K
Гасови (нафта), испаривач хидрогенизованог киселог (садржи сумпор) керозина; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена из испаривача јединице за каталитичку хидрогенизацију киселог керозина. Састоји се највећим делом од водоника и метана, са различитим малим количинама азота, угљен-моноксида и угљоводоника са доминацијом С2 - С5 чланова.)

649-156-00-7 272-776-0 68911-59-1 K
Гасови (нафта), из стрипера „unifiner” јединице за десулфуризацију дестилата; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова одвојена из течног производа процеса „unifiner” десулфуризације. Састоји се од водоник-сулфида, метана, етана и пропана.)

649-157-00-2 272-873-8 68919-01-7 K
Гасови (нафта), фракционисање производа флуидизационог каталитичког краковања;

Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена фракционисањем финалног производа процеса флуидизационог каталитичког краковања. Састоји се од водоника, водоник-сулфида, азота и угљоводоника са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-158-00-8 272-874-3 68919-02-8
Гасови (нафта), из секундарног апсорбер – пречишћивача гасова флуидизационог каталитичког краковања; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена пречишћавањем излазног гаса из процеса флуидизационог каталитичког краковања. Састоји се од водоника, азота, метана, етана и пропана.)

649-159-00-3 272-875-9 68919-03-9 K
Гасови (нафта), из стрипера јединице за хидрогенизациону десулфуризацију тешког дестилата;

Рафинеријски гас;

(Сложена смеша одвојена (стрипована) из течног производа хидрогенизационе десулфуризације тешког дестилата. Састоји се од водоника, водоник-сулфида и засићених алифатичних угљоводоника са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-160-00-9 272-876-4 68919-04-0 K
Гасови (нафта), из стабилизатора платформинга, лаки деривати фракционисања; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена фракционисањем лаких деривата из платформинг-реактора са платинским катализатором. Састоји се од водоника, метана, етана и пропана.)

649-161-00-4 272-880-6 68919-07-3 K
Гасови (нафта), из торња за предгревање (flash колона) у дестилацији сирове нафте на атмосферском притиску; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена у првом торњу јединице за дестилацију сирове нафте. Састоји се од азота и засићених алифатичних угљоводоника са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-162-00-X 272-881-1 68919-08-4 K
Гасови (нафта), из „катранског” стрипера; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена фракционисањем редукованих сирових уља. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-163-00-5 272-884-8 68919-11-9 K
Гасови (нафта), из „unifiner” стрипера Рафинеријски гас;

(Смеша водоника и метана добијена фракционисањем производа из „unifiner” јединице.)

649-164-00-0 272-885-3 68919-12-0 K
Отпадни гас (нафта), сепаратор каталитички хидродесулфуризованог бензина; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена хидродесулфуризацијом бензина. Састоји се од водоника, метана, етана и пропана.)

649-165-00-6 273-173-5 68952-79-4 K
Отпадни гас (нафта), јединица за хидродесулфуризацију примарног бензина; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена у процесу хидродесулфуризације примарног бензина. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-166-00-1 273-174-0 68952-80-7 K
Гасови (нафта), из секундарног апсорбера, фракционисање производа флуидизационог каталитичког краковања и производа десулфуризације гасног уља; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена фракционисањем производа флуидизационог каталитичког краковања и производа процеса десулфуризације гасног уља. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом С1 до С4 чланова.)

649-167-00-7 273-269-7 68955-33-9 K
Гасови (нафта), дестилација сирове нафте и каталитичко краковање; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена дестилацијом сирове нафте и производа каталитичког краковања. Састоји се од водоника, водоник-сулфида, азота, угљен-моноксида и парафинских и олефинских угљоводоника, са доминацијом С1 - С6 чланова.)

649-168-00-2 273-563-5 68989-88-8 K
Гасови (нафта), из диетаноламинског пречистача гасног уља; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена десулфуризацијом гасног уља са диетаноламином. Састоји се углавном од водоник-сулфида, водоника и алифатичних угљоводоника са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-169-00-8 295-397-2 92045-15-3 K
Гасови (нафта), ефлуент у хидродесулфуризацији гасног уља; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена у поступку одвајања течне фазе из ефлуента реакције хидрогенизације. Састоји се углавном од водоника, водоник-сулфида и алифатичних угљоводоника са доминацијом С1 - С3 чланова.)

649-170-00-3 295-398-8 92045-16-4 K
Гасови (нафта), пречишћавање гасног уља хидродесулфуризацијом; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена из реформера и у поступку пречишћавања производа из реактора за хидрогенизацију. Састоји се углавном од водоника и алифатичних угљоводоника са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-171-00-9 295-399-3 92045-17-5 K
Гасови (нафта), испаривач ефлуента хидрогенизатора; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена брзим испаравањем ефлуената после реакције хидрогенизације. Састоји се углавном од водоника и алифатичних угљоводоника са доминацијом С1 - С6 чланова.)

649-172-00-4 295-400-7 92045-18-6 K
Гасови (нафта), остатак термичког краковања тешког бензина на високом притиску;

Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена спајањем (мешањем) оних гасовитих производа термичког краковања тешког бензина који се не могу кондензовати, и осталих гасова добијених у поступцима обраде који непосредно следе термо-краковању. Састоји се углавном од водоника и парафинских и олефинских угљоводоника са доминацијом С1 - С5 чланова. Овој смеши може бити примешан (додат) и природни гас.)

649-173-00-X 295-401-2 92045-19-7 K
Гасови (нафта), из „visbreaking” – процеса остатка; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена у поступку термичког разарања остатак ради смањења њихове вискозности. Састоји се углавном од водоник-сулфида и парафинских и олефинских угљоводоника, са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-174-00-5 295-402-8 92045-20-0 K
Гасови (нафта), С3-4; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа краковања сирове нафте. Састоји се од С3 - С4 угљоводоника, са доминацијом пропана и пропилена, са интервалом кључања у опсегу од –51 ºC до –1ºС приближно.)

649-177-00-1 268-629-5 68131-75-9 K
Отпадни гас (нафта), абсорбер фракционисања каталитички кракованих дестилата и каталитички кракованог тешког бензина; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања дестилата и производа каталитички кракованог тешког бензина. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-178-00-7 269-617-2 68307-98-2 K
Отпадни гас (нафта), фракциона стабилизација у процесу каталитичке полимеризације тешког бензина; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом производа полимеризације тешког бензина. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-179-00-2 269-618-8 68307-99-3 K
Отпадни гас (нафта), фракциони стабилизатор у процесу каталитичког реформинга тешког бензина, без водоник-сулфида; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом каталитички реформираног тешког бензина из које је водоник-сулфид уклоњен аминском обрадом. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-180-00-8 269-619-3 68308-00-9 K
Отпадни гас (нафта), стрипер јединице за хидрогенизацију кракованих дестилата; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом термички кракованих дестилата. Састоји се претежно од засићених угљоводоника са доминацијом С1 - С6 чланова.)

649-181-00-3 269-620-9 68308-01-0 K
Отпадни гас (нафта), јединица за хидродесулфуризацију примарног дестилата, без водоник-сулфида;

Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена у процесу каталитичке хидродесулфуризације примарних дестилата из које је водоник-сулфид уклоњен аминском обрадом. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-182-00-9 269-630-3 68308-10-1 K
Отпадни гас (нафта), апсорбер у процесу каталитичког краковања гасног уља; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања гасног уља. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-183-00-4 269-623-5 68308-03-2 K
Отпадни гас (нафта), постројење за регенерацију гаса; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа из разноврсних угљоводоничних токова. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-184-00-X 269-624-0 68308-04-3 K
Отпадни гас (нафта), постројење за деетанизацију регенерисаног гаса; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа из разноврсних угљоводоничних токова. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-185-00-5 269-625-6 68308-05-4 K
Отпадни гас (нафта), фракционатор хидродесулфуризованог дестилата и хидродесулфуризованог тешког бензина, без киселина; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем хидродесулфуризованих тешко-бензинских угљоводоничних токова и хидродесулфуризованих угљоводоничних токова дестилата, из којих су одговарајућим третманом уклоњене киселе нечистоће. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-186-00-0 269-626-1 68308-06-5 K
Отпадни гас (нафта), стрипер хидродесулфуризованог вакуум гасног уља, без водоник-сулфида;

Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена стрипер-стабилизацијом каталитички хидродесулфуризованог вакуум гасног уља, из које је водоник-сулфид уклоњен аминском обрадом. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом С1 - С6 чланова.)

649-187-00-6 269-627-7 68308-07-6 K
Отпадни гас (нафта), стабилизатор лаког примарног бензина, без водоник-сулфида; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом лаког примарног бензина, из које је водоник-сулфид уклоњен аминском обрадом. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-188-00-1 269-629-8 68308-09-8 K
Отпадни гас (нафта), деетанизер пропан-пропилен сировине за алкилoвање; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом реакционих производа пропана са пропиленом. Састоји се од угљоводоника са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-189-00-7 269-631-9 68308-11-2 K
Отпадни гас (нафта), јединица за хидродесулфуризацију вакуум гасног уља, без водоник-сулфида;

Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидродесулфуризацијом вакуум гасног уља, из које је водоник-сулфид уклоњен аминском обрадом. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом С1 - С6 чланова.)

649-190-00-2 269-632-4 68308-12-3 K
Гасови (нафта), крајњи производи каталитичког краковања; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа из процеса каталитичког краковања. Састоји се од угљоводоника са доминацијом С3 - С5 чланова, са интервалом кључања у опсегу од –48 ºC до 32ºС приближно.)

649-191-00-8 270-071-2 68409-99-4 K
Алкани, С1-2; Нафтни гас. 649-193-00-9 270-651-5 68475-57-0 K
Алкани, С2-3; Нафтни гас. 649-194-00-4 270-652-0 68475-58-1 K
Алкани, С3-4; Нафтни гас. 649-195-00-X 270-653-6 68475-59-2 K
Алкани, С4-5; Нафтни гас. 649-196-00-5 270-654-1 68475-60-5 K
Ложиви (гориви) гасови; Нафтни гас;

(Смеша лаких гасова. Састоји се претежно од водоника и/или угљоводоника мале молекулске масе.)

649-197-00-0 270-667-2 68476-26-6 K
Ложиви (гориви) гасови, дестилати сирове нафте; Нафтни гас;

(Сложена смеша лаких гасова добијена дестилацијом сирове нафте и у процесу каталитичког реформинга тешког бензина. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом С1 - С4 чланова, са интервалом кључања у опсегу од –217 ºC до –12ºС приближно.)

649-198-00-6 270-670-9 68476-29-9 K
Угљоводоници, С3-4; Нафтни гас 649-199-00-1 270-681-9 68476-40-4 K
Угљоводоници, С4-5; Нафтни гас. 649-200-00-5 270-682-4 68476-42-6 K
Угљоводоници, С2-4, С3 богати; Нафтни гас. 649-201-00-0 270-689-2 68476-49-3 K
Нафтни гасови, ликвефиковани, Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од угљоводоника са доминацијом С3 - С7 чланова, са интервалом кључања у опсегу од –40 ºC до 80ºС приближно.)

649-202-00-6 270-704-2 68476-85-7 K
Нафтни гасови, ликвефиковани, слађени; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена из ликвефиковане нафтне гасне смеше слађењем (оксидација меркаптана или уклањање киселих нечистоћа). Састоји се од угљоводоника са доминацијом С3 - С7 чланова, са интервалом кључања у опсегу од – 40 ºC до 80°С приближно.)

649-203-00-1 270-705-8 68476-86-8 K
Гасови (нафта), С3-4, богати изобутаном; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом засићених и незасићених С3 - С6 угљоводоника, са доминацијом бутана и изобутана. Састоји се од засићених и незасићених С3 - С4 угљоводоника, и доминацијом изобутана.)

649-204-00-7 270-724-1 68477-33-8 K
Дестилати (нафта), С3-6, богати пипериленом (1-метилбутадиен одн. 1,3-пентадиен); Нафтни гас;

(Сложена смеша С3 - С6 угљоводоника, са доминацијом пиперилена, добијена дестилацијом засићених и незасићених С3 - С6 алифатичних угљоводоника.)

649-205-00-2 270-726-2 68477-35-0 K
Гасови (нафта), крајњи производ сплитера бутана; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом тока бутана. Састоји се од алифатичних угљоводоника са доминацијом С3 - С4 чланова.)

649-206-00-8 270-750-3 68477-69-0 K
Гасови (нафта), С2-3; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког фракционисања. Садржи претежно етан, етилен, пропан и пропилен.)

649-207-00-3 270-751-9 68477-70-3 K
Гасови (нафта), са дна депропанизера каталитички кракованог гасног уља, С4 - богати, без киселина;

Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем угљоводоничног тока каталитички кракованог гасног уља, пречишћена од водоник-сулфида и других киселих састојака. Састоји се од С3 - С5 угљоводоника, са доминацијом С4 чланова.)

649-208-00-9 270-752-4 68477-71-4 K
Гасови (нафта), са дна дебутанизера каталитички кракованог бензина, С3-5 богати; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена стабилизацијом каталитички кракованог бензина. Састоји се од алифатичних, претежно С3 - С5 угљоводоника.)

649-209-00-4 270-754-5 68477-72-5 K
Отпадни гас (нафта), фракциона стабилизација изомеризованог тешког бензина; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом производа изомеризације тешког бензина. Састоји се претежно од угљоводоника, са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-210-00-X 269-628-2 68308-08-7 K
Ерионит 650-012-00-0 12510-42-8
Азбест 650-013-00-6 12001-28-4

132207-32-0

12172-73-5

77536-66-4

77536-68-6

77536-67-5

12001-29-5

*Службени гласник РС, број 44/2017

Табела 2. Карциногене супстанце, категорија 1B/2
Редни број ограничења и забране 28.

Хемијски назив супстанце Индекс број ЕС број CAS број Словна ознака
напомене
Берилијум 004-001-00-7 231-150-7 7440-41-7
Берилијумова једињења са изузетком алуминијум-берилијум-силиката и оних који су наведени на другом месту у овом прилогу 004-002-00-2
Берилијум-оксид 004-003-00-8 215-133-1 1304-56-9
Сулфалат (ISO);

2-хлор-алил-N,N-диметилдитиокарбамат

006-038-00-4 202-388-9 95-06-7
Диметил-карбамоил-хлорид 006-041-00-0 201-208-6 79-44-7
Диазометан 006-068-00-8 206-382-7 334-88-3
O-изобутил-N-етокси карбонил тиокарбамат 006-094-00-X 434-350-4 103122-66-3
O-хексил-N-

етоксикарбонилтиокарбамат

006-102-00-1 432-750-3
Хидразин 007-008-00-3 206-114-9 302-01-2
N,N–Диметил-хидразин 007-012-00-5 200-316-0 57-14-7
1,2-Диметил-хидразин 007-013-00-0 540-73-8
Соли хидразина 007-014-00-6
Изобутил нитрит 007-017-00-2 208-819-7 542-56-3
Хидразобензен;

1,2-дифенил-хидразин

007-021-00-4 204-563-5 122-66-7
Хидразин-bis(3-карбокси-4-

-хидроксибензенсулфонат)

007-022-00-X 405-030-1
Хексаметил-фосфортриамид;

хексаметил-фосфорамид

015-106-00-2 211-653-8 680-31-9
Реакциона смеша: Диметил (2-(хидроксиметилкарбамоил)етил) фосфоната;

Диетил (2-(хидроксиметилкарбамоил) етил) фосфоната;

Метил етил (2-(хидроксиметилкарбамоил) етил) фосфоната

015-196-00-3 435-960-3

Индијум фосфид*

015-200-00-3*

244-959-5*

22398-80-7*

Диметил-сулфат 016-023-00-4 201-058-1 77-78-1
Диетил-сулфат 016-027-00-6 200-589-6 64-67-5
1,3-Пропан-султон; 1,2-оксатиолан-2,2-диоксид 016-032-00-3 214-317-9 1120-71-4
Диметил-сулфамоил-хлорид 016-033-00-9 236-412-4 13360-57-1
Калијум-дихромат 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9
Амонијум-дихромат 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5
Натријум-дихромат 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9
Хромил-дихлорид; хром-оксихлорид 024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8
Калијум-хромат 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6
Калцијум-хромат 024-008-00-9 237-366-8 13765-19-0
Стронцијум-хромат 024-009-00-4 232-142-6 7789-06-2
Дихром tris(хромат); хром(III)-хромат; хромохромат 024-010-00-X 246-356-2 24613-89-6
Хром(VI) једињења, са изузетком баријум- хромата и једињења наведених на другом месту у овом прилогу 024-017-00-8
Натријум-хромат 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3
Кобалт-дихлорид 027-004-00-5 231-589-4 7646-79-9
Кобалт-сулфат 027-005-00-0 233-334-2 10124-43-3
Кобалт-ацетат 027-006-00-6 200-755-8 71-48-7
Кобалт-нитрат 027-009-00-2 233-402-1 10141-05-6
Кобалт-карбонат 027-010-00-8 208-169-4 513-79-1

Галијум арсенид*

031-001-00-4*

215-114-8*

1303-00-0*

 
Калијум-бромат 035-003-00-6 231-829-8 7758-01-2
Кадмијум (није самозапаљив); [1]

кадмијум оксид (није самозапаљив) [2]

048-002-00-0 231-152-8 [1]

215-146-2 [2]

7440-43-9 [1]

1306-19-0 [2]

Кадмијум-флуорид 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6
Кадмијум-хлорид 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2
Кадмијум-сулфат 048-009-00-9 233-331-6 10124-36-4
Кадмијум-сулфид 048-010-00-4 215-147-8 1306-23-6
Кадмијум (самозапаљиви) 048-011-00-Х 231-152-8 7440-43-9
Олово-хромат 082-004-00-2 231-846-0 7758-97-6
Олово-сулфохромат жути; C.I. Пигмент Жути 34; C.I. (колор индекс)77603. 082-009-00-X 215-693-7 1344-37-2
Олово-хромат молибдат сулфат црвени; C.I. Пигмент Црвени 104 C.I.(колор индекс) 77605. 082-010-00-5 235-759-9 12656-85-8
Изопрен (стабилисани); 2-Метил-1,3-бутадиен 601-014-00-5 201-143-3 78-79-5 D
Бензо[а]пирен; бензо[def]кризен 601-032-00-3 200-028-5 50-32-8
Бензо[а]антрацен 601-033-00-9 200-280-6 56-55-3
Бензо(е)ацефенантрилен 601-034-00-4 205-911-9 205-99-2
Бензо[ј]флуорантен 601-035-00-X 205-910-3 205-82-3
Бензо[к]флуорантен 601-036-00-5 205-916-6 207-08-9
Дибенз[а,h]антрацен 601-041-00-2 200-181-8 53-70-3
Кризен 601-048-00-0 205-923-4 218-01-9
Бензо[е]пирен 601-049-00-6 205-892-7 192-97-2
1,2-Диброметан; 602-010-00-6 203-444-5 106-93-4
1,2-Дихлоретан; етилен-дихлорид 602-012-00-7 203-458-1 107-06-2
1,2-Дибром-3-хлорпропан 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8
Брометилен 602-024-00-2 209-800-6 593-60-2
Трихлоретилен; трихлоретен 602-027-00-9 201-167-4 79-01-6
Хлорпрен (стабилисани); 2-хлорбута-1,3-диен (стабилисани) 602-036-00-8 204-818-0 126-99-8
α-Хлортолуен; бензил-хлорид 602-037-00-3 202-853-6 100-44-7
α,α,α-Трихлортолуен; бензотрихлорид 602-038-00-9 202-634-5 98-07-7
1,2,3-Трихлорпропан 602-062-00-Х 202-486-1 96-18-4
1,3-Дихлор-2-пропанол 602-064-00-0 202-491-9 96-23-1
Хексахлорбензен 602-065-00-6 204-273-9 118-74-1
1,4-Дихлорбут-2-ен 602-073-00-X 212-121-8 764-41-0
2,3-Дибромпропан-1-ол; 2,3-дибром-1-пропанол 602-088-00-1 202-480-9 96-13-9
α,α,α,4-Тетрахлортолуен

p-хлорбензотрихлорид

602-093-00-9 226-009-1 5216-25-1
Етилен оксид; оксиран 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8
1-Хлор-2,3-епоксипропан; епихлорхидрин 603-026-00-6 203-439-8 106-89-8
Пропилен оксид; 1,2-епоксипропан; метил-оксиран 603-055-00-4 200-879-2 75-56-9
2,2’-Биоксиран; 1,2:3,4-диепоксибутан 603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5
2,3-Епоксипропан-1-ол; глицидол; оксиранметанол 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5
Фенил-глицидил-етар; 2,3-епоксипропил-фенил-етaр; 1,2-епокси-3-феноксипропан 603-067-00-X 204-557-2 122-60-1
Стирен оксид; (епоксиетил)бензен; фенил-оксиран 603-084-00-2 202-476-7 96-09-3
Фуран 603-105-00-5 203-727-3 110-00-9
R-2,3-епокси-1-пропанол 603-143-00-2 404-660-4 57044-25-4
R-1-хлор-2,3-епоксипропан 603-166-00-8 424-280-2 51594-55-9
2,3-епоксипропилтриметиламонијум-хлорид ...%; глицидил триметиламонијум-хлорид ...% 603-211-00-1 221-221-0 3033-77-0 B
1-(2-амино-5-хлорфенил)-2,2,2-трифлуоро-1,1-етандиол, хидрохлорид;

[садржи ≥ 0,1% 4-хлоранилина (EC број 203-401-0)]

603-221-01-3 433-580-2 214353-17-0
4-Амино-3-флуорфенол 604-028-00-X 402-230-0 399-95-1
Фенолфталеин 604-076-00-1 201-004-7 77-09-8
Сафрол;

5-алил-1,3-бензодиоксол;

605-020-00-9 202-345-4 94-59-7
3-Пропанолид;

1,3-пропиолактон

606-031-00-1 200-340-1 57-57-8
4,4’-bis(Диметиламино) бензофенон;

Михлеров кетон

606-073-00-0 202-027-5 90-94-8
Уретан (INN);

етил-карбамат

607-149-00-6 200-123-1 51-79-6
Метил акриламидометоксиацетат (садржи ≥0,1% акриламида) 607-190-00-X 401-890-7 77402-03-0
Метил-акрил-амидогликолат (садржи ≥0,1% акриламида) 607-210-00-7 403-230-3 77402-05-2
Оксиранметанол; 4-метилбензен-сулфонат, (S)- 607-411-00-Х 417-210-7 70987-78-9
Етил 1-(2,4-дихлорфенил)-5-(трихлорметил)-1H-1,2,4-триазол-3-карбоксилат 607-626-00-9 401-290-5 103112-35-2
Акрилонитрил 608-003-00-4 203-466-5 107-13-1
2-Нитропропан 609-002-00-1 201-209-1 79-46-9
2,4-Динитротолуен[1];

динитротолуен[2];

609-007-00-9 204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

5-Нитроаценафтен 609-037-00-2 210-025-0 602-87-9
2-Нитронафтален 609-038-00-8 209-474-5 581-89-5
4-Нитробифенил 609-039-00-3 202-204-7 92-93-3
Нитрофен (ISO); 2,4-дихлорфенил 4-нитрофенил етaр 609-040-00-9 217-406-0 1836-75-5
2-Нитроанизол 609-047-00-7 202-052-1 91-23-6
2,6-Динитротолуен 609-049-00-8 210-106-0 606-20-2
2,3-Динитротолуен 609-050-00-3 210-013-5 602-01-7
3,4-Динитротолуен 609-051-00-9 210-222-1 610-39-9
3,5-Динитротолуен 609-052-00-4 210-566-2 618-85-9
Хидразин-тринитрометан 609-053-00-X 414-850-9
2,5-Динитротолуен 609-055-00-0 210-581-4 619-15-8
2-Нитротолуен 609-065-00-5 201-853-3 88-72-2
Азобензен 611-001-00-6 203-102-5 103-33-3
Метил-ONN-азоксиметил-ацетат;

Метилазокси-метил ацетат

611-004-00-2 209-765-7 592-62-1
Динатријум {}{5-[(4’-((2,6-хидрокси-3-((2-хидрокси-5-сулфофенил)азо)фенил)азо)(1,1’-бифенил)-4-ил)азо] салицилато(4-)}}купрат (2-); CI (колор индекс) Чисто смеђа 95 611-005-00-8 240-221-1 16071-86-6
4-о-толилазо-о-толуидин; 4-амино-2’,3-диметилазобензен; брза гранатна GBC база; ААТ; о-аминоазотолуен 611-006-00-3 202-591-2 97-56-3
4-Аминоазобензен;

4-фенилазоанилин

611-008-00-4 200-453-6 60-09-3
Бензидинске азо боје; 4,4’-диарилазобифенилске боје, са изузетком оних наведених на другом месту у овом прилогу 611-024-00-1
Динатријум 4-амино-3-[[4’-[(2,4-диаминофенил)азо][1,1’-бифенил]-4-ил]азо]-5-хидрокси-6-(фенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат; C.I. (колор индекс) Чисто црна 38 611-025-00-7 217-710-3 1937-37-7
Тетранатријум 3,3’-[[1,1’-бифенил]-4,4’-диилbis(азо)]bis[5-амино-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфонат];

C.I. (колор индекс) Чисто плава 6

611-026-00-2 220-012-1 2602-46-2
Динатријум 3,3’-[[1,1’-бифенил]-4,4’-диилbis(азо)]bis(4-аминонафтален-1-сулфонат);

C.I. (колор индекс) Чисто црвена 28

611-027-00-8 209-358-4 573-58-0
о-Дианисидинске азо боје; 4,4’-диарилазо-3,3’-диметоксибифенилске боје са изузетком оних наведених на другом месту у овом прилогу 611-029-00-9
о-Толидинске боје; 4,4’-диарилазо-3,3’-диметилбифенилске боје, са изузетком оних наведених на другом месту у овом прилогу 611-030-00-4
1,4,5,8-Тетрааминоантрахинон

C.I. (колор индекс) Дисперзна плава 1

611-032-00-5 219-603-7 2475-45-8
6-Хидрокси-1-(3-изопропоксипропил)-4-метил-2-оксо-5-[4-(фенилазо)фенилазо]-1,2-дихидро-3-пиридинкарбонитрил 611-057-00-1 400-340-3 85136-74-9
(6-(4-Хидрокси-3-(2-метоксифенилазо)-2-сулфонато-7-нафтиламино)-1,3,5-триазин-2,4-диил) bis[(амино-1-метилетил)амонијум] формат 611-058-00-7 402-060-7 108225-03-2
Тринатријум [4’-(8-ацетиламино-3,6-дисулфонато-2-нафтилазо)-4’’-(6-бензоиламино-3-сулфонато-2-

нафтилазо)бифенил-1,3’,3’’,1’’’-тетраолато-О,О’,О’’,О’’’]бакар(II)

611-063-00-4 413-590-3 164058-22-4
(Метилен bis(4,1-фениленазо(1-(3-(диметиламино)пропил)-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксипиридин-5,3-диил)))-1,1’-дипиридинијум дихлорид дихидрохлорид 611-099-00-0 401-500-5 118658-99-4
Фенилхидразин; [1]

Фенилхидразинијум-хлорид; [2]

Фенилхидразин хидрохлорид; [3]

Фенилхидразинијум сулфат (2:1) [4]

612-023-00-9 202-873-5 [1]

200-444-7 [2]

248-259-0 [3]

257-622-2 [4]

100-63-0 [1]

59-88-1 [2]

27140-08-5 [3]

52033-74-6 [4]

2-Метоксианилин; о-анисидин 612-035-00-4 201-963-1 90-04-0
3,3’-Диметоксибензидин; о-дианисидин 612-036-00-X 204-355-4 119-90-4
Соли 3,3’-диметоксибензидина; соли о-дианисидина 612-037-00-5
4,4’-bi-о-толуидин 612-041-00-7 204-358-0 119-93-7
N,N’-диацетилбензидин 612-044-00-3 210-338-2 613-35-4
4,4’-Диаминодифенилметан; 4,4’-метилендианилин 612-051-00-1 202-974-4 101-77-9
3,3’-Дихлорбензидин; 3,3’-дихлорбифенил-4,4’-илендиамин 612-068-00-4 202-109-0 91-94-1
Соли 3,3’-дихлорбензидина; соли 3,3’-дихлорбифенил-4,4’-илендиамина 612-069-00-X - -
Диметилнитрозоамин; N-нитрозодиметиламин 612-077-00-3 200-549-8 62-75-9
2,2’-Дихлор-4,4’-метилендианилин; 4,4’-метилен bis(2-хлоранилин) 612-078-00-9 202-918-9 101-14-4
Соли 2,2’-дихлор-4,4’-метилендианилина; соли 4,4’-метиленbis(2-хлоранилина) 612-079-00-4
Соли 4,4’-bi-о-толуидина; соли 3,3’-диметилбензидина; соли о-толидина 612-081-00-5 210-322-5

265-294-7

277-985-0

612-82-8

64969-36-4

74753-18-7

1-Метил-3-нитро-1-нитрозогуанидин 612-083-00-6 200-730-1 70-25-7
4,4’-Метилен-bi-о-толуидин 612-085-00-7 212-658-8 838-88-0
2,2’-(Нитрозоимино)bis-етанол 612-090-00-4 214-237-4 1116-54-7
о-Толуидин; 2-аминотолуен 612-091-00-X 202-429-0 95-53-4
Нитрозодипропиламин 612-098-00-8 210-698-0 621-64-7
4-метил-m-фенилендиамин; 2,4-толуендиамин 612-099-00-3 202-453-1 95-80-7
Tолуен-2,4-диамонијум-сулфат; 4-метил-m-фенилендиамин сулфат 612-126-00-9 265-697-8 65321-67-7
4-Хлоранилин 612-137-00-9 203-401-0 106-47-8
Метил-фенилендиамин; диаминотолуен; [технички производ-смеша 4-Метил-m-фенилендиамин

(EC No 202-453-1) и 2-Метил-m-фенилендиамин (EC No 212-513-9)]

612-151-00-5 - -
4-Хлор-о-толуидин; [1]

4-хлор-о-толуидин-хидрохлорид [2]

612-196-00-0 202-441-6 [1]

221-627-8 [2]

95-69-2 [1]

3165-93-3 [2]

2,4,5-Триметиланилин; [1]

2,4,5-триметиланилин хидрохлорид [2]

612-197-00-6 205-282-0 [1]-[2] 137-17-7 [1]

21436-97-5 [2]

4,4’-Тиодианилин и његове соли 612-198-00-1 205-370-9 139-65-1
4,4’-Оксидианилин и његове соли

р-аминофенил етар

612-199-00-7 202-977-0 101-80-4
2,4-Диамоноанизол

4-метокси-m-фенилендиамин; [1]

2,4-диамоноанизол сулфат [2]

612-200-00-0 210-406-1

[1]

254-323-9 [2]

615-05-4 [1]

39156-41-7 [2]

N,N,N’,N’-Тетраметил-4,4’-метилендианилин 612-201-00-6 202-959-2 101-61-1
C.I. (колор индекс) Основна Љубичаста 3 сa ≥ 0,1% Михлеровог кетона (EC No 202-027-5) 612-205-00-8 208-953-6 548-62-9
6-Метокси-m-толуидин; p-крезидин 612-209-00-Х 204-419-1 120-71-8
Бифенил-3,3’,4,4’ - тетраилтетрамин; диаминобензидин 612-239-00-3 202-110-6 91-95-2
(2-хлоретил)(3-хидроксипропил) амонијум- хлорид 612-246-00-1 429-740-6 40722-80-3
3-амино-9-етил карбазол; 9-етилкарбазол-3-иламин 612-280-00-7 205-057-7 132-32-1
Етиленимин; азиридин 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4
2-Метилазиридин; пропиленимин 613-033-00-6 200-878-7 75-55-8
Каптафол (ISO); 1,2,3,6-тетрахидро-N-(1,1,2,2-тетрахлоретилтио)фталимид 613-046-00-7 219-363-3 2425-06-1
Карбадокс (INN); метил 3-(хиноксалин-2-илметилен)карбазат-1,4-диоксид; 2-(метоксикарбонил-хидразонометил)хиноксалин 1,4-диоксид 613-050-00-9 229-879-0 6804-07-5
Реакциона смеша: 1,3,5-tris(3-аминометилфенил)-1,3,5-(1Н,3Н,5Н)-триазин-2,4,6-трион;

Реакциона смеша олигомера 3,5-bis(3-аминометилфенил)-1-poli[3,5-bis(3-аминометилфенил)-2,4,6-триоксо-1,3,5-(1Н,3Н,5Н)-триазин-1-ил]-1,3,5-(1Н,3Н,5Н)-триазин-2,4,6-трион;

613-199-00-Х 421-550-1 -
Хинолин 613-281-00-5 202-051-6 91-22-5
Aкриламид; Проп-2-енамид 616-003-00-0 201-173-7 79-06-1
Tиоацетамид 616-026-00-6 200-541-4 62-55-5
N-[6,9-дихидро-9-[[2- хидрокси-1-(хидроксиметил)етокси]метил]-6-оксо-1H-пурин-2-ил]ацетамид 616-148-00-X 424-550-1 84245-12-5
Реакциона смеша:

N-[3-хидрокси-2-(2-метилакрилоиламино-метокси)пропоксиметил]-2-метилакриламид;

N-[2,3-bis (2-метилакрилоиламинометокси) пропоксиметил]-2-метилакриламид; метакриламид;

2-метил-N-(2-метил-акрилоиламинометоксиметил)-акриламид;

N-(2,3-дихидроксипропоксиметил)-2-метилакриламид

616-057-00-5 412-790-8 -
Дестилати (катран каменог угља), бензолска фракција; Лако уље.

(Сложена смеша угљоводоника добијенa дестилацијом катрана каменог угља. Састоји се углавном од С4 - С10 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 80 ºC до 160°С.)

648-001-00-0 283-482-7 84650-02-2
Катранска уља, мрки угaљ; Лако уље.

(Дестилат катрана лигнита са интервалом кључања у опсегу од 80ºC до 250°С. Састоји се претежно од алифатичних и ароматичних угљоводоника и монобазних фенола.)

648-002-00-6 302-674-4 94114-40-6 Ј
Течне фракције лакше од бензолских (угаљ); Лаки уљни редестилат, са ниском тачком кључања.

(Дестилат лаког уља коксне пећи, дестилује испод 100°С. Састоји се претежно од С4 - С6 алифатичних угљоводоника.)

648-003-00-1 266-023-5 65996-88-5 Ј
Дестилати (катран каменог угља), бензолска фракција, богата са BTX (бензен, толуен, ксилени); нискокључајућа.

(Остатак дестилације сировог бензола. Састоји се претежно од бензена, толуена и ксилена и има интервал кључања у опсегу од 75 ºC до 200°С приближно.)

648-004-00-7 309-984-9 101896-26-8 Ј
Ароматични угљоводоници, С6-10, С8 богати; Лаки уљни редестилат, са ниском тачком кључања. 648-005-00-2 292-697-5 90989-41-6 Ј
Бензински растварач (угаљ), лаки; Лаки уљни редестилат, са ниском тачком кључања. 648-006-00-8 287-498-5 85536-17-0 Ј
Бензински растварач (угаљ), фракција ксилена-стирена;

Лаки уљни редестилат, са средњом тачком кључања.

648-007-00-3 287-502-5 85536-20-5 Ј
Бензински растварач (угаљ), садржи кумарон-стирен;

Лаки уљни редестилат, са средњом тачком кључања.

648-008-00-9 287-500-4 85536-19-2 Ј
Тешки бензин (угаљ), остаци дестилације; Лаки уљни редесетилат, са високом тачком кључања.

(Остатак дестилације сирове нафте. Састоји се углавном од нафталена и кондензационих производа индена и стирена.)

648-009-00-4 292-636-2 90641-12-6 Ј
Ароматични угљоводоници, С8; Лаки уљни редестилат, са високом тачком кључања. 648-010-00-X 292-694-9 90989-38-1 Ј
Ароматични угљоводоници, С8-9, угљоводонични нус-производ смолне полимеризације;

Лаки уљни редестилат, са високом тачком кључања.

(Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум испаравањем растварача из полимеризоване угљоводоничне смоле. Састоји се углавном од С8 и С9 ароматичних угљоводоника, има интервал кључања у опсегу од 120 ºC до 215°С приближно.)

648-012-00-0 295-281-1 91995-20-9 Ј
Ароматични угљоводоници, С9-12, дестилација бензена;

Лаки уљни редестилат, са високом тачком кључања.

648-013-00-6 295-551-9 92062-36-7 Ј
Остаци екстракције (угаљ), алкална фракција бензола, кисели екстракт; Екстракциони. остаци лаког уља, са ниском тачком кључања.

(Редестилат дестилата, ослобођен (без) катранских киселина и база, добијен из високотемпературног катрана битуминозног угља, са приближним интервалом кључања у опсегу од 90ºC до 160°С.)

648-014-00-1 295-323-9 91995-61-8 Ј
Остаци екстракције (катран каменог угља), алкална фракција бензена, кисела екстракција;

Екстракциони остаци лаког уља, са ниском тачком кључања;

(Сложена смеша угљоводоника добијених редестилацијом дестилата високотемпературног катрана каменог угља(без киселина и база). Састоји се претежно од несупуституисаних и супституисаних моноцикличних ароматичних угљоводоника који кључају у интервалу од 85ºC до 195ºС.)

648-015-00-7 309-868-8 101316-63-6 Ј
Остаци екстракције (угаљ), кисела бензенска фракција;

Екстракциони остаци лаког уља, са ниском тачком кључања.

(Кисели муљевит нус-производ пречишћавања сировог високотемпературног угља помоћу сумпорне киселине. Састоји се претежно од сумпорне киселине и органских једињења.)

648-016-00-2 298-725-2 93821-38-6 Ј
Остаци екстракције (угаљ), алкално лако уље, вршни дестилати

Екстракциони остаци лаког уља, са ниском тачком кључања.

(Прва фракција дестилације смеше ароматичних угљоводоника богате кумароном, нафталеном и инданом са дна префракционатора или дестилације „праног” карболног уља. Састоји се углавном од С7 и С8 алифатичних и ароматичних угљоводоника, са интервалом кључања испод 145°С.)

648-017-00-8 292-625-2 90641-02-4 Ј
Остаци екстракције (угаљ), алкално лако уље, кисели екстракт, инденска фракција;

Екстракциони остаци лаког уља, са средњом тачком кључања

648-018-00-3 309-867-2 101316-62-5 Ј
Остаци екстракције (угаљ), алкално лако уље, инденска фракција тешког бензина;

Екстракциони остаци лаког уља, са високом тачком кључања.

(Дестилат смеше ароматичних угљоводоника, богате кумароном, нафталеном и инданом, са дна префракционатора или дестилат „праног” карболног уља. Састоји се углавном од индена, индана и триметилбензена, има интервал кључања у опсегу од 155ºC до 180°С приближно.)

648-019-00-9 292-626-8 90641-03-5 Ј
Бензински растварач (угаљ); Екстракциони остаци лаког уља, високо-кључајући;

(Дестилат:

а) високотемпературног катрана каменог угља или

б) лаког уља коксне пећи или

ц) из остатка алкалне екстракције катранских уља катрана каменог угља, са интервалом дестилације у опсегу од 130ºC до 210ºС приближно. Састоји се углавном од индена и других полицикличних система са једним ароматичним прстеном. Може садржати феноле и ароматичне азотне базе.)

648-020-00-4 266-013-0 65996-79-4 Ј
Дестилати (катран каменог угља), лака уља, неутрална фракција;

Екстракциони остаци лаког уља, висококључајући;

(Дестилат фракционе дестилације високотемпературног катрана каменог угља. Састоји се углавном од алкил-супституисаних ароматичних угљоводоника са једним прстеном, са интервалом кључања приближно у опсегу од 135ºC до 210ºС. Може садржати и незасићене угљоводонике као што су инден и кумарон.)

648-021-00-X 309-971-8 101794-90-5 Ј
Дестилати (катран каменог угља), лака уља, кисели екстракт;

Ексттракциони. остаци лаког уља, висококључајући;

(Ово уље је сложена смеша ароматичних угљоводоника, углавном индена, нафталена, кумарона, фенола, о-, m- и p-крезола а кључа у опсегу од 140ºC до 215ºС.)

648-022-00-5 292-609-5 90640-87-2 Ј
Дестилати (катран каменог угља), лака уља; Карболно уље;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом катрана каменог угља. Састоји се од ароматичних и других угљоводоника, фенолних и ароматичних азотних једињења, има интервал дестилације у приближном опсегу од 150ºC до 210ºС.)

648-023-00-0 283-483-2 84650-03-3 Ј
Катранска уља, угаљ; Карболно уље;

(Дестилат високотемпературног катрана каменог угља који има приближан интервал дестилације у опсегу од 130ºC до 250ºС. Састоји се углавном од нафталена, алкилнафталена, фенолних једињења и ароматичних азотних база.)

648-024-00-6 266-016-7 65996-82-9 Ј
Остаци екстракције (угаљ), алкално лако уље, кисели екстракт; Екстракциони остатак карболног уља;

(Уље настало киселим. испирањем алкално испраног карболног уља, са циљем да се уклоне мале количине базних једињења (катранских база). Састоји се углавном од индена, индана и алкилбензена.)

648-026-00-7 292-624-7 90641-01-3
Остаци екстракције (угаљ), алк. катранско уље; Екстракциони остатак карболног уља;

(Остатак добијен из уља катрана каменог угља прањем са алкалијама (водени раствор натријум-хидроксида), после уклањања сирових катранских киселина. Састоји се углавном од нафталена и ароматичних азотних база.)

648-027-00-2 266-021-4 65996-87-4
Екстрахована уља (угаљ), лако уље; кисели екстракт;

(Водени екстракт добијен киселим прањем алкално-испраног карболног уља. Састоји се углавном од соли различитих ароматичних азотних база укључујући пиридин, хинолин и њихове алкил деривате.)

648-028-00-8 292-622-6 90640-99-6
Пиридин, алкил деривати; Сирове катранске базе;

(Сложена смеша полиалкилованих пиридина добијена или дестилацијом катрана каменог угља или као висококључајући дестилат смеше из реакције амонијака са ацеталдехидом, формалдехидом или параформалдехидом, са интервалом кључања изнад 150ºС приближно.)

648-029-00-3 269-929-9 68391-11-7
Катранске базе, угаљ, пиколинска фракција; Базе дестилата;

(Смеша пиридинских база са интервалом кључања у опсегу од 125ºC до 160ºС приближно. Добија се дестилацијом неутролизованог киселог екстракта алкалне катранске фракције у дестилацији катрана каменог угља. Састоји се углавном од лутидина и пиколина.)

648-030-00-9 295-548-2 92062-33-4 Ј
Катранске базе, угаљ, лутидинска фракција; Базе дестилата; 648-031-00-4 293-766-2 91082-52-9 Ј
Екстрахована уља (угаљ), базна катранска колидинска фракција; Базе дестилата;

(Екстракт добијен киселом екстракцијом база из ароматичних уља сировог катрана каменог угља, неутрализацијом и дестилацијом база. Састоји се углавном од колидина, анилина, толуидина, лутидина, ксилидина.)

648-032-00-X 273-077-3 68937-63-3 Ј
Катранске базе, угаљ, колидинска фракција; Базе дестилата;

(Смеша база са интервалом кључања у опсегу од 181ºC до 186ºС приближно. Добија се дестилацијом сирових база изолованих неутрализацијом киселог екстракта базних катранских фракција катрана каменог угља. Садржи углавном анилин и колидине.)

648-033-00-5 295-543-5 92062-28-7 Ј
Катранске базе, угаљ, анилинска фракција; Базе дестилата;

(Смеша са интервалом кључања у опсегу од 180ºC до 200ºС приближно. Добија се дестилацијом из сирових база добијених уклањањем фенолних једињења и база у карболном уљу катрана каменог угља. Садржи углавном анилин, колидине, лутидине и толуидине.)

648-034-00-0 295-541-4 92062-27-6 Ј
Катранске базе, угаљ, толуидинска фракција; Базе дестилата 648-035-00-6 293-767-8 91082-53-0 Ј
Дестилати (нафта), алкен-алкинско пиролитичко уље, помешано са високотемпературним катраном каменог угља, инденска фракција; Редестилати;

(Сложена смеша угљоводоника добијена као редестилат фракционе дестилације високотемпературног катрана битуминозног (каменог) угља, и уља добијених као остатак у пиролитичкој производњи алкена и алкина из нафтних производа или природног гаса. Састоји се претежно од индена и има интервал кључања у опсегу од 160ºС до 190ºС приближно.)

648-036-00-1 295-292-1 91995-31-2 Ј
Дестилати (угаљ), из катрана каменог угља и заосталих пиролитичких уља, нафталенска уља; Редестилати;

(Редестилат добијен фракционом дестилацијом високотемпературног катрана каменог угља и остатка дестилације пиролитичких уља. Има интервал кључања у опсегу од 190ºС до 270ºС приближно. Састоји се углавном од супституисаних динуклеарних ароматичних једињења.)

648-037-00-7 295-295-8 91995-35-6 Ј
Екстрахована уља (угаљ), из катрана каменог угља и заосталих пиролитичких уља, нафталенско уље, редестилат; Редестилати.

(Редестилат фракционе дестилације метилнафталенског уља, добијеног из високотемпературног катрана каменог угља и остатка пиролитичких уља, из кога су уклоњена фенолна једињења и базе. Смеша има интервал кључања у опсегу од 220ºС до 230ºС приближно. Састоји се претежно од несупституисаних и супституисаних динуклеарних ароматичних угљоводоника.)

648-038-00-2 295-329-1 91995-66-3 Ј
Екстрахована уља (угаљ), из катрана каменог угља и заосталих пиролитичких уља, нафталенска уља; Редестилати.

(Неутрално уље добијено уклањањем фенолних једињења и база у уљу насталом дестилацијом високотемпературног катрана и заосталих пиролитичких уља. Има интервал кључања у опсегу од 225ºС до 255ºС приближно. Састоји се претежно од супституисаних динуклеарних ароматичних угљоводоника.)

648-039-00-8 310-170-0 122070-79-5 Ј
Екстрахована уља (угаљ), из катрана каменог угља и заосталих пиролитичких уља, нафталенско уље, остаци дестилације; Редестилати.

(Остатак дестилације метилнафталенског уља (добијеног из катрана каменог угља и заосталих пиролитичких уља), из кога су уклоњена фенолна и базна једињења. Има интервал кључања у опсегу од 240ºС до 260ºС. Састоји се претежно од супституисаних динуклеарних ароматичних и хетероцикличних угљоводоника.)

648-040-00-3 310-171-6 122070-80-8 Ј
Апсорпциона уља, бициклоароматична и хетероциклична угљоводонична фракција;

Испрани уљни редестилат.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као редестилат испраног уља. Састоји се претежно од ароматичних и хетароцикличних угљоводоника са два прстена, са интервалом кључања у опсегу од

260ºС до 290ºС приближно.)

648-041-00-9 309-851-5 101316-45-4 М
Дестилати (катран каменог угља), виши, богати флуореном; Испрани уљни редестилат

(Сложена смеша угљоводоника добијена кристализацијом катранског уља. Састоји се претежно од ароматичних и полицикличних угљоводоника, углавном флуорена, и нешто аценафтена.)

648-042-00-4 284-900-0 84989-11-7 М
Креозотно уље, аценафтенска фракција, без аценафтена; Испрани уљни редестилат;

(Уље које заостаје после уклањања аценафтена кристализацијом из аценафтенског уља катрана каменог угља. Састоји се углавном од нафталена и алкилнафталена.)

648-043-00-X 292-606-9 90640-85-0 М
Дестилати (катран каменог угља), тешка уља; Тешко антраценско уље

(Дестилат фракционе дестилације катрана (битуминозног) каменог угља, са интервалом кључања у опсегу од 240ºС до 400ºС. Састоји се претежно од три и полинуклеарних ароматичних угљоводоника и хетероцикличних једињења.)

648-044-00-5 292-607-4 90640-86-1
Антраценско уље, кисели екстракт; Екстракциони остатак антраценског уља.

(Сложена смеша угљоводоника добијена из дестилата катрана каменог угља, из кога су уклоњена базна једињења. Има интервал кључања у опсегу од 325ºС до 365ºС. Састоји се превенствено од антрацена и фенантрена, и њихових алкил деривата.)

648-046-00-6 295-274-3 91995-14-1 М
Дестилати (катран каменог угља); Тешко антраценско уље.

(Дестилат из катрана угља са приближним опсегом дестилације у интервалу од 100ºС до 450ºС. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника са два до четири кондензована прстена, фенолних једињења и ароматичних азотних база.)

648-047-00-1 266-027-7 65996-92-1 М
Дестилати (катран каменог угља), битуменска тешка уља; Тешко антраценско уље.

(Дестилат добијен из битумена високотемпературног катрана угља. Састоји се претежно од три- и полинуклеарних ароматичних угљоводоника и има интервал кључања у опсегу од 300ºС до 470ºС приближно. Производ може садржати и хетеро-атоме.)

648-048-00-7 295-312-9 91995-51-6 М
Дестилати (катран каменог угља), битумен; Тешко антраценско уље

(Уље добијено кондензацијом пара из поступка термичког разарања битумена. Састоји се претежно од ароматичних једињења са два до четири прстена, са интервалом кључања у опсегу од 200ºС до 400ºС.)

648-049-00-2 309-855-7 101316-49-8 М
Дестилати (катран каменог угља), тешка уља, пиренска фракција;

Редестилат тешког антраценског уља.

(Редестилат добијен фракционом дестилацијом битуменског дестилата који има интервал кључања у опсегу од 350ºС до 400ºС приближно. Састоји се претежно од три- и полинуклеарних ароматичних угљоводоника и хетероцикличних једињења.)

648-050-00-8 295-304-5 91995-42-5 М
Дестилати (катран каменог угља), битумен, пиренска фракција; Редестилат тешког антраценског уља.

(Редестилат добијен фракционом дестилацијом битуменског дестилата. Има интервал кључања у опсегу од 380ºС до 410ºС приближно. Састоји се претежно од три- и полинуклеарних ароматичних угљоводоника и хетероцикличних једињења.)

648-051-00-3 295-313-4 91995-52-7 М
Парафински воскови (угаљ), високотемпературни катран мрког угља, третиран угљеником;

Екстракт катрана угља.

(Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом катрана лигнита са активним угљем, са циљем да се уклоне трагови примеса и нечистоћа. Састоји се претежно од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника, са бројем угљеника већим од С12.)

648-052-00-9 308-296-6 97926-76-6 М
Парафински воскови (угаљ), високотемпературни катран мрког угља, обрађен глином;

Екстракт катрана каменог угља.

(Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом катрана лигнита са бентонитом, са циљем да се уклоне трагови примеса и нечистоћа. Састоји се претежно од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника, са бројем угљеника већим од С12.)

648-053-00-4 308-297-1 97926-77-7 М
Битумен; Битумен 648-054-00-X 263-072-4 61789-60-4 М
Битумен, катран каменог угља, високотемпературни; Битумен.

(Остатак дестилације високотемпературног катрана угља. Црн, чврст, са тачком омекшавања у интервалу од 30ºС до 180ºС. Састоји се углавном од од сложене смеше ароматичних угљоводоника са три или више кондензованих прстенова.)

Брисан је (види члан 2. Правилника - 44/2017-50)
Битумен, катран каменог угља, високотемпературни, термички обрађен; Битумен.

(Термички обрађен остатак дестилације високотемпературног катрана каменог угља. Црн, чврст, са тачком омекшавања у интервалу од 80ºС до 180ºС. Састоји се од сложене смеше ароматичних угљоводоника са три или више кондензованих прстенова.)

648-056-00-0 310-162-7 121575-60-8 М
Битумен, катран каменог угља, високотемпературни, секундарни; Редестилат битумена.

(Остатак добијен дестилацијом висококључајућих фракција високотемпературног катрана каменог угља и/или битуменског коксног уља, са тачком омекшавања у интервалу од 140ºС до 170ºС. Састоји се претежно од три- и полинуклеарних ароматичних угљоводоника, а може садржати и хетеро-атоме.)

648-057-00-6 302-650-3 94114-13-3 М
Остаци (катран каменог угља), дестилат битумена; Битуменски редестилат.

(Остатак добијен фракционом дестилацијом битуменског дестилата који има интервал кључања у опсегу од 400ºС до 470ºС приближно. Састоји се претежно од полинуклеарних ароматичних угљоводоника и хетероцикличних једињења.)

648-058-00-1 295-507-9 92061-94-4 М
Катран, угаљ, високотемпературни, дестилациони остаци и остаци складиштења;

Чврсти остаци катрана каменог угља.

(Чврсти коксни и остаци са пепелом који заостају после дестилације и термичке обраде високотемпературног катрана каменог угља у постројењима за дестилацију и у танковима за складиштење. Састоје се претежно од угљеника, али садрже и мањи проценат хетеро-једињења и пепела тј. минералних састојака.)

648-059-00-7 295-535-1 92062-20-9 М
Катран, угаљ, остаци складиштења; Чврсти остаци катрана каменог угља.

(Талог уклоњен из танкова сировог катрана каменог угља. Састоји се углавном од катрана каменог угља и карбонификованих честица.)

648-060-00-2 293-764-1 91082-50-7 М
Катран, угаљ, високотемпературни, остаци; Чврсти остаци катрана каменог угља.

(Чврсти остатак настао током коксовања каменог угља у поступку добијања сировог високотемпературног катрана. Састоји се превасходно од кокса и честица угља, високоароматизованих једињења и минералних супстанци.)

648-061-00-8 309-726-5 100684-51-3 М
Катран, угаљ, високотемпературни., чврсти остаци високе тврдоће;

Чврсти остаци катрана каменог угља.

(Кондензован производ добијен хлађењем (на приближно собну температуру) гаса насталог на високој температури (вишој од 700ºС) у току суве дестилације угља. Састоји се од сложене смеше ароматичних угљоводоника са кондензованим прстеновима и већег удела чврстог материјала угљевитог типа.)

648-062-00-3 273-615-7 68990-61-4 М
Чврсти отпад, коксовање битумена; Чврсти остаци катрана каменог угља.

(Смеша отпадних материја добијена коксовањем битумена катрана каменог угља. Састоји се претежно од угљеника.)

648-063-00-9 295-549-8 92062-34-5 М
Остаци екстракције (угаљ), мрки; Екстракт катрана угља.

(Остатак од екстракције сушеног угља.)

648-064-00-4 294-285-0 91697-23-3 М
Парафински воскови (угаљ), високотемпературни катран мрког угља; Екстракт катрана угља.

(Сложена смеша угљоводоника добијена из карбонификованог катрана лигнита солвентном кристализацијом (уклањање уља растварачем) процесом слађења или спајања. Састоји се од нормалних и рачвастих засићених угљоводоника, претежно > С12.)

648-065-00-X 295-454-1 92045-71-1 М
Парафински воскови (угаљ), високотемпературни катран мрког угља, хидрогенизован; Екстракт катрана угља.

(Сложена смеша угљоводоника добијена из карбонификованог катрана лигнита солвентном кристализацијом (уклањање уља растварачем), процесом слађења или спајања каталитички хидрогенизована. Састоји се од нормалних и рачвастих засићених угљоводоника, претежно > С12.)

648-066-00-5 295-455-7 92045-72-2 М
Парафински воскови (угаљ), високотемпературни катран мрког угља, обрађен силицијумовом киселином; Екстракт катрана угља.

(Сложена смеша угљоводоника добијена третманом карбонификованог катрана лигнита са силицијумовом киселином ради уклањања трагова примеса и нечистоћа. Састоји се од нормалних и рачвастих засићених угљоводоника, претежно > С12.)

648-067-00-0 308-298-7 97926-78-8 М
Катран, угаљ, нискотемпературни, остаци дестилације; Катранско уље, средњекључајуће.

(Остаци фракционе дестилације нискотемпературног катрана угља која се изводи ради одвајања фракције са интервалом кључања до приближно 300ºС. Остаци се састоје претежно од ароматичних једињења.)

648-068-00-6 309-887-1 101316-85-2 М
Битумен, катран каменог угља, нискотемпературни; Битуменски остатак.

(Црн, чврст или получврст остатак сложеног састава добијен дестилацијом нискотемпературног катрана каменог угља. Има тачку омекшавања у интервалу од 40ºС до 180ºС приближно. По саставу је сложена смеша угљоводоника.)

648-069-00-1 292-651-4 90669-57-1 М
Битумен, катран каменог угља, нискотемпературни, оксидовани; Битуменски остатак, оксидован.

(Производ добијен продувавањем ваздуха, на повишеној температури, кроз нискотемпературни битумен катрана каменог угља. Има тачку омекшавања приближно у интервалу од 70ºС до 180ºС. По саставу је сложена смеша угљоводоника.)

648-070-00-7 292-654-0 90669-59-3 М
Битумен, катран каменог угља, нискотемпературни;

Термички обрађен. Битуменски остатак, термички обрађен.

(Црна, чврста супстанца, сложеног састава, добијена термичком обрадом битумена нискотемпературног катрана каменог угља. Има тачку омекшавања у интервалу од 50ºС до 140ºС приближно. По саставу је, највећим делом, сложена смеша ароматичних једињења.)

648-071-00-2 292-653-5 90669-58-2 М
Дестилати (угаљ – нафта), ароматична једињења са кондензованим прстеновима; Дестилати.

(Дестилат смеше угља, катрана и ароматичних нафтних дестилата, са интервалом дестилације у опсегу од 220ºС до 450ºС приближно. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника са три до четири кондензована прстена.)

648-072-00-8 269-159-3 68188-48-7 М
Ароматични угљоводоници, С20-28, полициклични, добијени пиролизом смеше битумена катрана каменог угља, полиетилена и полипропилена; Производи пиролизе.

(Сложена смеша угљоводоника добијена пиролизом смеше битумена катрана каменог угља, полиетилена и полипропилена. Састоји се углавном од полицикличних ароматичних угљоводоника, углавном у опсегу С20 - С28. Има тачку омекшавања у интервалу од 100ºС до 220ºС.)

648-073-00-3 309-956-6 101794-74-5 М
Ароматични угљоводоници, С20-28, полициклични, добијени пиролизом смеше битумена каменог угља и полиетилена; Производи пиролизе.

(Сложена смеша угљоводоника добијена пиролизом смеше битумена катрана каменог угља и полиетилена. Састоји се углавном од полицикличних ароматичних угљоводоника, углавном С20 - С28. Има тачку омекшавања у интервалу од 100ºС до 220ºС.)

648-074-00-9 309-957-1 101794-75-6 М
Ароматични угљоводоници, С20-28, полициклични, добијени пиролизом смеше битумена катрана каменог угља и полистирена; Производи пиролизе.

(Сложена смеша угљоводоника добијена пиролизом смеше битумена катрана каменог угља и полистирена. Састоји се углавном од полицикличних ароматичних угљоводоника, углавном С20 - С28. Има тачку омекшавања у интервалу од 100ºС до 220ºС.)

648-075-00-4 309-958-7 101794-76-7 М
Битумен, катран каменог угља – нафта; Битуменски остаци.

(Остатак дестилације смеше катрана каменог угља и ароматичних нафтних дестилата Чврсти остатак са тачком омекшавања у интервалу од 40ºС до 180ºС. По саставу је сложена смеша ароматичних угљоводоника са три или више кондензованих прстенова.)

648-076-00-X 269-109-0 68187-57-5 М
Фенантрен, остаци дестилације; Редестилат тешког антраценског уља.

(Остатак дестилације сировог фенантрена, са интервалом кључања у опсегу од 340ºС до 420ºС приближно. Састоји се углавном од фенантрена, антрацена и карбазола.)

648-077-00-5 310-169-5 122070-78-4 М
Дестилати (катран каменог угља), виши, без флуорена; Испрани уљни редестилат.

(Сложена смеша угљоводоника добијена кристализацијом катранског уља. Састоји се од ароматичних полицикличних угљоводоника, углавном дифенила, дибензофурана и аценафтена.)

648-078-00-0 284-899-7 84989-10-6 М
Остаци (катран каменог угља), дестилат креозотног уља; Испрани уљни редестилат.

(Остатак фракционе дестилације испраног уља, са интервалом кључања у опсегу од 270ºС до 330ºС приближно. Састоји се претежно од динуклеарних ароматичних угљоводоника и хетероцикличких једињења.)

648-080-00-1 295-506-3 92061-93-3 М
Дестилати (угаљ), лако уље коксне пећи, нафталенска фракција; Нафталенско уље.

(Сложена смеша угљоводоника добијена континуалном дестилацијом лаког уља коксне пећи. Састоји се претежно од нафталена, кумарона и индена и кључа изнад 148ºС.)

648-084-00-3 285-076-5 85029-51-2 Ј, М
Дестилати (катран каменог угља), нафталенска уља; Нафталенско уље

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом катрана каменог угља. Састоји се претежно од ароматичних и осталих угљоводоника, фенолних једињења, ароматичних азотних једињења, има интервал дестилицације од 200ºС до 250°C приближно.)

648-085-00-9 283-484-8 84650-04-4 J, M
Дестилати (катран каменог угља), нафталенска уља, ниско-нафталенска;

Редестилат нафталенског уља.

(Сложена смеша угљоводоника добијена кристализацијом из нафталенског уља. Састоји се претежно од нафталена, алкилнафталена и фенолних једињења.)

648-086-00-4 284-898-1 84989-09-3 Ј, М
Дестилати (катран каменог угља), матична течност код кристализације нафталенског уља;

Редестилат нафталенског уља.

(Сложена смеша органских једињења добијена као филтрат после кристализације и одвајања кристалне нафталенске фракције из катрана каменог угља. Има интервал кључања у опсегу од

200ºС до 230ºС приближно. Састоји се претежно од нафталена, тионафталена и алкилнафталена.)

648-087-00-X 295-310-8 91995-49-2 Ј, М
Остаци екстракције (угаљ), нафталенско уље, алкално; Остатак нафталенског уљног екстракта.

(Сложена смеша угљоводоника заосталих после алкалног испирања нафталенског уља ради уклањања фенолних једињења (катранских киселина). Састоји се претежно од нафталена и алкилнафталена.)

648-088-00-5 310-166-9 121620-47-1 Ј, М
Остаци екстракције (угаљ), нафталенског уља, базног, нисконафталенски;

Остатак нафталенског уљног екстракта

(Сложена смеша угљоводоника заосталих после одвајања нафталена кристализацијом из алкално испраног нафталенског уља. Састоји се претежно од нафталена и алкилнафталена.)

648-089-00-0 310-167-4 121620-48-2 Ј, М
Дестилати (катран каменог угља), нафталенско уље, без нафталена, алкални екстракт; Остатак нафталенског уљног екстракта.

(Уље заостало после уклањања фенолних једињења (катранских киселина) из процеђених нафталенских уља алкалним испирањем. Састоји се претежно од нафталена и алкилнафталена.)

648-090-00-6 292-612-1 90640-90-7 Ј, М
Остаци екстракције (угаљ), нафталенско уље алкално, вршни дестилати;

Остатак нафталенског уљног екстракта

(Дестилат алкално испраног нафталенског уља. Има интервал дестилације у опсегу од 180ºС до 220ºС приближно. Састоји се претежно од нафталена, алкилбензена, индена и индана.)

648-091-00-1 292-627-3 90641-04-6 Ј, М
Дестилати (катран каменог угља), нафталенска уља, фракција метилнафталена;

Метилнафталенско уље

(Дестилат фракционе дестилације високотемпературног катрана каменог угља. Састоји се претежно од супституисаних ароматичних угљоводоника са два прстена, и ароматичних азотних база, са интервалом кључања у опсегу од 225ºС до 255ºС приближно.)

648-092-00-7 309-985-4 101896-27-9 Ј, М
Дестилати (катран каменог угља), нафталенска уља, фракција индол-метилнафтален;

Метилнафталенско уље

(Дестилат фракционе дестилације високотемпературног катрана каменог угља. Састоји се претежно од индола и метилнафталена, има интервал кључања у опсегу од 235ºС до 255ºС приближно.)

648-093-00-2 309-972-3 101794-91-6 Ј, М
Дестилати (катран каменог угља), нафталенска уља, кисели екстракт;

Остатак екстракције метилнафталенског уља;

(Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем база из метилнафталенске фракције добијене дестилацијом катрана каменог угља, има интервал кључања у опсегу од 230ºС до 255ºС. Састоји се претежно од 1(2)-метилнафталена, нафталена, диметилнафталена и бифенила.)

648-094-00-8 295-309-2 91995-48-1 Ј, М
Екстракциони остаци (угаљ) нафталенско уље алкално, остаци дестилације;

Остатак екстракта метилнафталенског уља;

(Остатак дестилације алкално испраног нафталенског уља, са интервалом кључања у опсегу од 220ºС до 300ºС приближно. Састоји се претежно од нафталена, алкилнафталена и ароматичних азотних база.)

648-095-00-3 292-628-9 90641-05-7 Ј, М
Екстрактна уља (угаљ), кисела, без катранских база; Остатак екстракције метилнафталенског уља.

(Екстрактно уље са интервалом кључања у опсегу од 220ºС до 265ºС приближно. Добија се из алкалног екстракта катрана каменог угља из кога се прво дестилацијом уклоне катранске базе, а потом се остатак испира воденим раствором сумпорне киселине после чега се одваја екстрактно уље. Оно се углавном састоји од алкилнафталена.)

648-096-00-9 284-901-6 84989-12-8 Ј, М
Дестилати (катран каменог угља), фракција бензола (смеша бензена и толуена), остаци дестилације;

Испрано уље.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сировог бензола (високотемпературни катран каменог угља). Може бити у течном стању, са интервалом дестилације у опсегу од 150ºС до 300°C или у получврстом или чврстом стању са тачком топљења до 70ºС. Састоји се претежно од нафталена и алкилнафталена.)

648-097-00-4 310-165-3 121620-46-0 Ј, М
Креозотно уље, фракција аценафтена; Испрано уље;

(Сложена смеша угљоводоника произведених дестилацијом катрана каменог угља са интервалом кључања у опсегу приближно од 240ºС до 280ºC. Састоји се примарно од аценафтена, нафталена и алкил нафталена.)

648-098-00-X 292-605-3 90640-84-9 М
Креозотно уље;

(Сложена смеша угљоводоника добијених дестилацијом катрана каменог угља. Састоји се примарно од ароматичних угљоводоника и може садржати знатне количине катранских киселина и катранких база. Дестилује у опсегу од 200ºС до 325ºC приближно.)

648-099-00-5 263-047-8 61789-28-4 М
Креозотно уље, висококључајући дестилат; Испрано уље;

(Висококључајућа дестилациона фракција добијена приликом високотемпературне карбонификације каменог угља, која се даље пречишћава уклањањем вишка кристалних соли. Састоји се углавном од креозотног уља, са нешто нормалних полинуклеарних ароматичних соли које су компоненте дестилата катрана каменог угља. На око 5ºС је без кристала.)

648-100-00-9 274-565-9 70321-79-8 М
Креозот

(Дестилат катрана каменог угља произведен високотемпературном карбонизацијом битуминозног угља. Састоји се примарно од ароматичних угљоводоника, катранских киселина и катранских база.)

648-101-00-4 232-287-5 8001-58-9
Екстракциони остаци (угаљ), креозотно уље, кисело; Екстракциони остатак испраног уља.

(Сложена смеша угљоводоника из фракције дестилације катрана каменог угља, са интервалом кључања у опсегу од 250ºС до 280ºС приближно; са одстрањеним базним састојцима. Састоји се претежно од бифенила и изомерних дифенилнафталена.)

648-102-00-X 310-189-4 122384-77-4 М
Антраценско уље, антраценска каша; Фракција антраценског уља.

(Чврста супстанца са високим садржајем антрацена, добија се кристализацијом и центрифугирањем из антраценског уља. Састоји се највећим делом од антрацена, карбазола и фенантрена.)

648-103-00-5 292-603-2 90640-81-6 Ј, М
Антраценско уље, нискоантраценско; Фракција антраценског уља.

(Уљни остатак који заостаје после уклањања антраценске каше (чврсте супстанце богате антраценом) кристализацијом из антраценског уља. Састоји се углавном од ароматичних једињења са два, три и четири ароматична прстена.)

648-104-00-0 292-604-8 90640-82-7 Ј, М
Остаци (катран каменог угља), дестилат антраценског уља; Фракција антраценског уља.

(Остатак фракционе дестилације сировог антрацена који има интервал кључања у опсегу од 340ºС до 400ºС. Састоји се претежно од тринуклеарних и полинуклеарних ароматичних угљоводоника и хетероцикличних једињења.)

648-105-00-6 295-505-8 92061-92-2 Ј, М
Антраценско уље, антраценска каша, фракција антрацена; Фракција антраценског уља.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом антрацена добијеног кристализацијом антраценског уља високотемпературног катрана каменог угља. Има интервал кључања у опсегу од 330ºС до 350ºС. Састоји се претежно од антрацена, карбазола и фенантрена.)

648-106-00-1 295-275-9 91995-15-2 Ј, М
Антраценско уље, антраценска каша, фракција карбазола; Фракција антраценског уља.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом антрацена добијеног кристализацијом антраценског уља високотемпературног катрана каменог угља. Има интервал кључања у опсегу од 350ºС до 360ºС. Састоји се претежно од антрацена, карбазола и фенантрена.)

648-107-00-7 295-276-4 91995-16-3 Ј, М
Антраценско уље, антраценска каша, лаки дестилат; Фракција антраценског уља.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом антрацена добијеног кристализацијом антраценског уља високотемпературног катрана каменог угља. Има интервал кључања у опсегу од 290ºС до 340ºС. Састоји се претежно од тринуклеарних ароматичних једињења и њихових дихидро-деривата.)

648-108-00-2 295-278-5 91995-17-4 Ј, М
Катранска уља, угаљ, нискотемпературни; Катранско уље, висококључајуће.

(Дестилат нискотемпературног катрана каменог угља. Састоји се претежно од угљоводоника, фенолних једињења и ароматичних азотних база, има интервал кључања у опсегу од 160ºС до 340ºС приближно.)

648-109-00-8 309-889-2 101316-87-4 Ј, М
Остаци екстракције (угаљ), нискотемпературни катран каменог угља алкални

(Остатак нискотемпературног уља катрана каменог угља, после алкалног испирања, као што је течни натријум хидроксид, да би се уклониле киселине сировог катрана каменог угља. Састоји се претежно од угљоводоника и ароматичних азотних база.)

648-110-00-3 310-191-5 122384-78-5 J,M
Феноли, екстракт амонијачног концентрата; Алкални екстракт.

(Смеша фенола екстрахованих изобутил-ацетатом из кондензованог амонијачног концентрата гаса развијеног при нискотемпературној (испод 700ºС) сувој дестилацији угља. Састоји се претежно од смеше моно- и дибазних фенола.)

648-111-00-9 284-881-9 84988-93-2 Ј, М
Дестилати (катран каменог угља), лака уља, алкални екстракти; Алкални екстракт.

(Водени екстракт карболног уља добијеног алкалним испирањем нпр. воденим раствором натријум-хидроксида. Састоји се претежно од алкалних соли различитих фенолних једињења.)

648-112-00-4 292-610-0 90640-88-3 Ј, М
Екстракти, алкално уље катрана каменог угља; Алкални екстракт.

(Екстракт уља катрана каменог угља, добијен алкалним испирањем нпр. воденим раствором натријум-хидроксида. Састоји се претежно од алкалних соли различитих фенолних једињења.)

648-113-00-X 266-017-2 65996-83-0 Ј, М
Дестилати (катран каменог угља), нафталенска уља, алкални екстракти; Алкални екстракт.

(Водени екстракт нафталенског уља добијен алкалним испирањем нпр. воденим раствором натријум-хидроксида. Састоји се претежно од алкалних соли различитих фенолних једињења.)

648-114-00-5 292-611-6 90640-89-4 Ј, М
Екстракциони остаци (угаљ), алкално катранско уље, обрађено угљен-диоксидом и кречом;

Сирови феноли.

(Производ добијен из алкалног екстракта уља катрана каменог угља обрадом са СО2 и СаО. Састоји се претежно од СаСО3, Са(ОН)2, Na2СО3 и других органских и неорганских нечистоћа.)

648-115-00-0 292-629-4 90641-06-8 Ј, М
Катранске киселине, угаљ, сирове; Сирови феноли;

(Производ реакције добијен неутрализацијом уља из катрана каменог угља киселим раствором,

као на пример воденим раствором сумпорне киселине или угљендиоксидом да би се ослободиле киселине. Састоји се претежно од катранских киселина, као фенол, крезол или ксиленол.)

648-116-00-6 266-019-3 65996-85-2 J,M
Катранске киселине, мрки угаљ, сирове; Сирови феноли.

(Закишељен алкални екстракт дестилата катрана мрког угља. Претежно се састоји од фенола и хомолога фенола.)

648-117-00-1 309-888-7 101316-86-3 Ј, М
Катранске киселине, гасификација мрког угља; Сирови феноли.

(Сложена смеша органских једињења добијена гасификацијом мрког угља. Састоји се углавном од фенола и хомолога, у опсегу С610.)

648-118-00-7 295-536-7 92062-22-1 Ј, М
Катранске киселине, остаци дестилације; Фенолни дестилат.

(Остатак дестилације сировог фенола из угља. Састоји се углавном од С8 - С10 фенола, са тачком омекшавања у интервалу од 60ºС до 80ºС.)

648-119-00-2 306-251-5 96690-55-0 Ј, М
Катранске киселине, фракција метилфенола; Фенолни дестилат.

(Фракција катранских киселина богата са 3- и 4-метилфенолом, добијена дестилацијом сирових катранских киселина нискотемпературног катрана угља.)

648-120-00-8 284-892-9 84989-04-8 Ј, М
Катранске киселине, фракција полиалкилфенола; Фенолни дестилат.

(Фракција катранских киселина добијена дестилацијом сирових катранских киселина нискотемпературног катрана каменог угља, са интервалом кључања у опсегу од 225ºС до 320ºС. Састоји се претежно од полиалкилфенола.)

648-121-00-3 284-893-4 84989-05-9 Ј, М
Катранске киселине, фракција ксиленола; Фенолни дестилат.

(Фракција катранских киселина богата са 2,4- и 2,5-диметилфенолом, добијена дестилацијом сирових катранских киселина нискотемпературног катрана каменог угља.)

648-122-00-9 284-895-5 84989-06-0 Ј, М
Катранске киселине, фракција етилфенола; Фенолни дестилат.

(Фракција катранских киселина богата са 3- и 4-етилфенолом, добијена дестилацијом сирових катранских киселина нискотемпературног катрана каменог угља.)

648-123-00-4 284-891-3 84989-03-7 Ј, М
Катранске киселине, фракција 3,5-ксиленола; Фенолни дестилат.

(Фракција катранских киселина богата са 3,5-диметилфенолом, добијена дестилацијом катранских киселина нискотемпературног катрана каменог угља.)

648-124-00-X 284-896-0 84989-07-1 Ј, М
Катранске киселине, остаци, дестилати, прва фракција

Фенолни дестилат.

(Остатак дестилације лаког карболног уља после одвајања фракције овог уља са интервалом кључања у опсегу од 235ºС до 355ºС.)

648-125-00-5 270-713-1 68477-23-6 Ј, М
Катранске киселине, крезолне, остаци; Фенолни дестилат.

(Остатак сирових катранских киселина каменог угља после уклањања фенола, крезола, ксиленола и свих висококључајућих фенола. Црн, чврст остатак са тачком топљења око 80ºС. Састоји се углавном од полиалкилфенола, гумастих смола и неорганских соли.)

648-126-00-0 271-418-0 68555-24-8 Ј, М
Феноли, С9-11; Фенолни дестилат. 648-127-00-6 293-435-2 91079-47-9 Ј, М
Катранске киселине, крезолне; Фенолни дестилат.

(Сложена смеша органских једињења добијена из мрког угља, са интервалом кључања у опсегу од 200ºС до 230ºС приближно. Садржи углавном феноле и пиридинске базе.)

648-128-00-1 295-540-9 92062-26-5 Ј, М
Катранске киселине, мрки угаљ, С2-алкилфенолна фракција; Фенолни дестилат.

(Дестилат закишељеног алкално испраног дестилата катрана лигнита који има интервал кључања у опсегу у/и око 200ºС до 230ºС. Садржи претежно m- и p-етилфенол, крезоле и ксиленоле.)

648-129-00-7 302-662-9 94114-29-1 Ј, М
Екстрактна уља (угаљ), нафталенска уља; Кисели eкстракт.

(Водени екстракт добијен киселим испирањем алкално испраног нафталенског уља. Састоји се претежно од соли различитих азотних ароматичних база, укључујући пиридин, хинолин и њихове алкил деривате.)

648-130-00-2 292-623-1 90641-00-2 Ј, М
Катранске базе, деривати хинолина; Базе дестилата 648-131-00-8 271-020-7 68513-87-1 Ј, М
Катранске базе, угаљ, фракција деривата хинолина; Базе дестилата 648-132-00-3 274-560-1 70321-67-4 Ј, М
Катранске базе, угаљ, остаци дестилације; Базе дестилата

(Остатак дестилације неутрализованог киселог екстракта базне катранске фракције добијене дестилацијом катрана каменог угља. Састоји се углавном од анилина, колидина, хинолина и деривата хинолина и толуидина.)

648-133-00-9 295-544-0 92062-29-8 Ј, М
Угљоводонична уља, ароматична, мешана са полиетиленом и полипропиленом, пиролизована, лака уљна фракција; Производи термичке обраде

(Уље добијено термичком обрадом смеше полиетилен/полипропилен и битумена катрана каменог угља или смеше полиетилен/полипропилен са ароматичним уљима (уља са високом садржајем ароматичних угљоводоника). Састоји се углавном од бензена и његових хомолога, са интервалом кључања у опсегу од 70ºС до 120ºС.)

648-134-00-4 309-745-9 100801-63-6 Ј, М
Угљоводонична уља, ароматична, смеша са полиетиленом, пиролизована, фракција лаког уља; Производи термичке обраде.

(Уље добијено термичком обрадом (загревањем) полиетилена са битуменом катрана каменог угља или загревањем полиетилена за уљима која садрже углавном ароматичне угљоводонике. Састоји се углавном од бензена и његових хомолога, има интервал кључања у опсегу од 70ºС до 120ºС.)

648-135-00-X 309-748-5 100801-65-8 Ј, М
Угљоводонична уља, ароматична, смеша са полистиреном, пиролизована, фракција лаког уља; Производи термичке обраде.

(Уље добијено термичком обрадом полистирена са

а) битуменом катрана каменог угља или

б) са уљима која садрже ароматичне угљоводонике. Састоји се углавном од бензена и његових хомолога, са интервалом кључања у опсегу од 70ºС до 210ºС приближно.)

648-136-00-5 309-749-0 100801-66-9 Ј, М
Остаци екстракције (угаљ), алкално катранско уље, остаци дестилације нафталена; Остатак екстракције нафталенског уља.

(Остатак добијен из хемијског уља екстахованог након уклањања нафталена дестилацијом, састоји се углавном од ароматичних угљоводоника са два до четири кондензована прстена, и ароматичних азотних база.)

648-137-00-0 277-567-8 73665-18-6 Ј, М
Креозотно уље, нискокључајући дестилат; Испрано уље.

(Нискокључајућа дестилациона фракција добијена високотемпературном карбонификацијом битуминозног угља која се потом пречишћава да би се уклонио вишак кристалних соли. Састоји се углавном од креозотног уља са нешто нормалних полинуклеарних ароматичних соли, које су компоненте дестилата катрана каменог угља из кога су и уклоњене. На приближно 38ºС је без кристала.)

648-138-00-6 274-566-4 70321-80-1
Катранске киселине, крезолне, натријумове соли, каустични раствори; Алкални екстракт. 648-139-00-1 272-361-4 68815-21-4 Ј, М
Екстрактна уља (угаљ), катранска база, Кисели екстракт;

(Екстракт добијен киселим испирањем (нпр. воденим раствором сумпорне киселине) алкалног екстрахованог остатка уља катрана каменог угља, после уклањања нафталена дестилацијом. Састоји се углавном од киселих соли различитих ароматичних азотних база укључујући пиридин, хинолин и њихове алкил деривате.)

648-140-00-7 266-020-9 65996-86-3 Ј, М
Катранске базе, угаљ, сирове; Сирове катранске базе.

(Производ добијен неутрализацијом базног уљног екстракта катрана каменог угља уз дејство алкалног раствора (нпр. водени раствор натријум хидроксида) да би се добиле слободне катранске базе. Састоји се претежно од органских база као што су акридин, фенантридин, пиридин, хинолин и њихови алкил деривати.)

648-141-00-2 266-018-8 65996-84-1 Ј, М
Остаци (угаљ), солвентна екстракција.

(Кохезиван прах који се састоји од минералних састојака угља и нерастворног угља, заостао после екстракције угља течним растварачем.)

648-142-00-8 302-681-2 94114-46-2 М
Угљевите течности, течна фаза екстракције угља солвентним поступком.

(Производ добијен одвајањем минералних састојака угља и нераствореног угља филтрацијом из солвентног екстракта угља који се добија загревањем угља у течном растварачу. Црна, вискозна, веома сложена течна смеша која се састоји претежно од ароматичних и делимично хидрогенизованих ароматичних угљоводоника, ароматичних азотних, сумпорних и кисеоничних једињења, различитих фенола, и њихових алкил деривата.)

648-143-00-3 302-682-8 94114-47-3 М
Угљевите течности, екстракт солвентне екстракције.

(Производ без растварача, добијен дестилацијом растварача из филтрата екстракта угља добијеног солвентном екстракцијом. Црна, получврста сложена смеша ароматичних угљоводоника са кондензованим прстеновима, ароматичних азотних, сумпорних и кисеоничних једињења, различитих фенола, и њихових алкил деривата.)

648-144-00-9 302-683-3 94114-48-4 М
Лако уље (угаљ), коксна пећ; Сирови бензол.

(Испарљива органска течност одвојена из гаса који се развија при високотемпературној (изнад 700ºС) сувој дестилацији угља. Састоји се углавном од бензена, толуена и ксилена. Може садржати друге угљоводонике у мањим количинама.)

648-147-00-5 266-012-5 65996-78-3 Ј
Дестилати (угаљ), солвентна екстракција, примарни;

(Течност добијена кондензацијом пара које се развијају у току солвентне екстракције угља, на повишеној температури, са интервалом кључања у опсегу од

30ºС до 300ºС приближно. Састоји се највећим делом од делимично хидрогенизованих кондензованих ароматичних угљоводоника, ароматичних једињења која садрже азот, кисеоник и сумпор и њихових, углавном С4 - С14 алкил деривата.)

648-148-00-0 302-688-0 94114-52-0 Ј
Дестилати (угаљ), солвентна екстракција, хидрокраковани.

(Дестилат добијен хидрокраковањем екстракта угља или раствора добијеног:

а) солвентном екстракцијом или

б) суперкритичном (гасном) екстракцијом. Интервал кључања има у опсегу од 30ºС до 300ºС приближно.

Састоји се углавном од ароматичних, хидрогенизованих ароматичних и нафтенских једињења, њихових алкил деривата и алкана, углавном С4 - С14. Могу бити присутна и ароматична и хидрогенизована ароматична једињења која садрже азот, сумпор и кисеоник.)

648-149-00-6 302-689-6 94114-53-1 Ј
Бензин, (угаљ), солвентна екстракција, Хидрокракован.

(Фракција дестилата добијена хидрокраковањем екстракта угља или раствора добијеног:

а) солвентном екстракцијом или

б) суперкритичном (гасном) екстракцијом. Интервал кључања има у опсегу од 30ºС до 180ºС приближно. Састоји се углавном од ароматичних, хидрогенизованих ароматичних и нафтенских једињења, њихових алкил деривата и алкана, углавном С4 - С9. Могу бити присутна и ароматична и хидрогенизована ароматична једињења која садрже азот, сумпор и кисеоник.)

648-150-00-1 302-690-1 94114-54-2 Ј
Моторни бензин, солвентна екстракција угља, хидрокракован бензин;

(Гориво за моторе добијено:

а) „реформингом” фракције пречишћеног тешког бензина из производа хидрокраковања екстракта угља или

б) из раствора добијеног солвентном екстракцијом или

ц) суперкритичном (гасном) екстракцијом. Има интервал кључања у опсегу од 30ºС до 180ºС приближно. Састоји се углавном од ароматичних и нафтенских угљоводоника, њихових алкил деривата и алкана, углавном С4 - С9.)

648-151-00-7 302-691-7 94114-55-3 Ј
Дестилати (угаљ), солвентна екстракција, благо хидрокраковани.

(Дестилат добијен хидрокраковањем екстракта угља или раствора добијеног:

а) солвентном екстракцијом или

б) суперкритичном (гасном) екстракцијом. Интервал кључања има у опсегу од 180ºС до 300ºС приближно. Састоји се углавном од ароматичних једињења са два прстена, хидрогенизованих ароматичних и нафтенских једињења, њихових алкил деривата и алкана, претежно С9 - С14. Могу бити присутна и једињења азота, сумпора и кисеоника.)

648-152-00-2 302-692-2 94114-56-4 Ј
Дестилати (угаљ), солвентна екстракција, средње хидрокраковани хидрогенизовани;

(Дестилат добијен хидрогенизацијом хидрокракованог средњег дестилата екстракта угља или раствора добијеног:

а) солвентном екстракцијом или

б) суперкритичном (гасном) екстракцијом. Интервал кључања има у опсегу од 180ºС до 280ºС приближно. Састоји се углавном од хидрогенизованих ароматичних једињења са два прстена и њихових алкил деривата и алкана, претежно С9 - С14.)

648-153-00-8 302-693-8 94114-57-5 Ј
Лако уље (угаљ), процес полукоксовања; Свеже уље.

(Испарљива органска течност кондензована из гаса развијеног у току нискотемпературне (испод 700ºС) суве дестилације угља. Састоји се углавном од С6- С10 угљоводоника.)

648-156-00-4 292-635-7 90641-11-5 Ј
Екстракти (нафта), растварач лаког нафтенског дестилата 649-001-00-3 265-102-1 64742-03-6
Екстракти (нафта), растварач тешких парафинских дестилата 649-002-00-9 265-103-7 64742-04-7
Екстракти (нафта), растварач лаких парафинских дестилата 649-003-00-4 265-104-2 64742-05-8
Екстракти (нафта), растварач тешког нафтенског дестилата 649-004-00-X 265-111-0 64742-11-6
Екстракти (нафта), растварач лаког вакуум гасног уља 649-005-00-5 295-341-7 91995-78-7
Угљоводоници С26-55, богати ароматичним угљоводоницима 649-006-00-0 307-753-7 97722-04-8
Остаци (нафта), атмосферска колона; Уље за ложење;

(Сложени остатак дестилације сирове нафте на атмосферском притиску. Састоји се од угљоводоника, углавном > С20, и кључа изнад 350ºС. Обично садржи 5% (масених) или више ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.)

649-008-00-1 265-045-2 64741-45-3
Гасна уља (нафта), тешка вакуумска; Уље за ложење;

(Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка атмосферске дестилације сирове нафте. Састоји се претежно од С20 - С50 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 350ºС до 600ºС приближно. Обично садржи 5% (масених) или више ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.)

649-009-00-7 265-058-3 64741-57-7
Дестилати (нафта), тешки каталитички краковани; Уље за ложење;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања. Састоји се углавном од угљоводоника, углавном С15 - С35, са интервалом кључања у опсегу од 260ºС до 500ºС. Обично садржи 5% масених или више ароматичних угљоводоника са 4 – 6 кондензованих прстенова.)

649-010-00-2 265-063-0 64741-61-3
Избистрена уља (нафта), каталитички кракована; Уље за ложење;

(Сложена смеша угљоводоника добијена као заостала фракција у дестилацији производа каталитичког краковања. Састоји се од угљоводоника, углавном > С20, и кључа изнад 350ºС. Обично садржи 5% масених или више ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.)

649-011-00-8 265-064-6 64741-62-4
Остаци (нафта), хидрокраковани; Уље за ложење.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као заостала фракција у дестилацији производа хидрокраковања. Састоји се од угљоводоника, углавном > С20, и кључа изнад 350ºC.)

649-012-00-3 265-076-1 64741-75-9
Остаци (нафта), термички краковани; Уље за ложење;

(Сложена смеша угљоводоника добијена као заостала фракција у дестилацији производа термичког краковања. Састоји се од незасићених угљоводоника, углавном > С20, кључа изнад 350ºС. Обично садржи 5% масених или више ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.)

649-013-00-9 265-081-9 64741-80-6
Дестилати (нафта), тешки термички краковани; Уље за ложење;

(Сложена смеша угљоводоника добијена као фракција у дестилацији производа термичког краковања. Састоји се од незасићених, углавном С15 - С36 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 260ºС до 480ºС. Обично садржи 5% масених или више ароматичних угљоводоника са 4 – 6 кондензованих прстенова.)

649-014-00-4 265-082-4 64741-81-7
Гасна уља (нафта), хидрогенизована, вакуумска; Уље за ложење;

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом фракције нафте. Састоји се углавном од С13 - С50 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 230ºС до 600ºС приближно. Обично садржи 5% масених или више ароматичних угљоводоника са 4 – 6 кондензованих прстенова.)

649-015-00-X 265-162-9 64742-59-2
Остаци (нафта), из атмосферске колоне, хидродесулфуризовани, Уље за ложење;

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом остатка из атмосферскe колоне, под реакционим условима потребним за уклањање углавном органских сумпорних једињења. Састоји се од угљоводоника, углавном > С20, кључа изнад 350ºС. Обично садржи 5% масених или више ароматичних угљоводоника са 4 – 6 кондензованих прстенова.)

649-016-00-5 265-181-2 64742-78-5
Гасна уља (нафта), хидродесулфуризована тешка вакуум; Уље за ложење;

(Сложена смеша угљоводоника добијена у процесу каталитичке хидродесулфуризације. Састоји се од угљоводоника, углавном С20 - С50, са интервалом кључања у опсегу од 350ºС до 600ºС приближно. Обично садржи 5% масених или више ароматичних угљоводоника са 4 – 6 кондензованих прстенова.)

649-017-00-0 265-189-6 64742-86-5
Остаци (нафта), парно-краковани; Уље за ложење;

(Сложена смеша угљоводоника добијена као заостала фракција у дестилацији производа парног краковања (укључујући парно краковање ради производње етилена). Састоји се највећим делом од незасићених угљоводоника, углавном > С14, и кључа изнад 260ºС. Обично садржи 5% масених или више ароматичних угљоводоника са 4 – 6 кондензованих прстенова.)

649-018-00-6 265-193-8 64742-90-1
Остаци (нафта), атмосферски; Уље за ложење.

(Сложени остатак дестилације сирове нафте на атмосферском притиску. Састоји се од угљоводоника, углавном > С11, и кључа изнад 200ºС. Обично садржи 5% масених или више ароматичних угљоводоника са 4 – 6 кондензованих прстенова.)

649-019-00-1 269-777-3 68333-22-2
Избистрена уља (нафта), хидродесулфуризована каталитички кракована; Уље за ложење.

(Сложена смеша угљоводоника добијена из каталитички кракованог избистреног уља хидрогенизацијом (сумпор се редукује до водоник-сулфида који се уклања). Састоји се од угљоводоника, углавном > С20, кључа изнад 350ºС. Обично садржи 5% масених или више ароматичних угљоводоника са 4 – 6 кондензованих прстенова.)

649-020-00-7 269-782-0 68333-26-6
Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани каталитички краковани, средњи; Уље за ложење.

(Сложена смеша угљоводоника добијена хидрогенизацијом средњих дестилата каталитичког краковања, чиме се сумпорна једињења редукују до водоник-сулфида и тако се уклањају. Састоји се од угљоводоника, углавном С11 - С30, са интервалом кључања у опсегу од 205ºС до 450ºС приближно. Садржи релативно велику количину трицикличних ароматичних угљоводоника.)

649-021-00-2 269-783-6 68333-27-7
Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани каталитички краковани, тешки; Уље за ложење

(Сложена смеша угљоводоника добијена хидрогенизацијом тешких дестилата каталитичког краковања чиме се сумпорна једињења редукују до водоник-сулфида и тако се уклањају. Састоји се од угљоводоника, углавном С15 - С35, са интервалом кључања у опсегу од 260ºС до 500ºС приближно. Обично садржи 5% масених или више ароматичних угљоводоника са 4 – 6 кондензованих прстенова.)

649-022-00-8 269-784-1 68333-28-8
Уље за ложење, остаци – примарна гасна уља, високо-сумпорна; Уље за ложење. 649-023-00-3 270-674-0 68476-32-4
Уље за ложење, остатак; Уље за ложење.

(Течни производ из различитих рафинеријских токова, најчешће њихови остаци. Састав је сложен и зависи од типа (врсте) употребљене сирове нафте.)

649-024-00-9 270-675-6 68476-33-5
Остаци (нафта), остатак фракционатора каталитичког реформата; Уље за ложење.

(Сложени остатак од дестилације остатка фракционатора каталитичког реформата. Кључа изнад 399ºС.)

649-025-00-4 270-792-2 68478-13-7
Остаци (нафта), тешко коксно гасно уље и вакуум гасно уље; Уље за ложење.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као остатак дестилације тешког коксног гасног уља и вакуум гасног уља. Углавном се састоји од угљоводоника > С13, са тачком кључања изнад 230ºС.)

649-026-00-X 270-796-4 68478-17-1
Остаци (нафта), тешки коксни и лаки вакуумски; Уље за ложење.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као остатак дестилације тешког коксног гасног уља и лаког вакуум гасног уља. Углавном се састоји од угљоводоника > С13, са тачком кључања изнад 230ºС.)

649-027-00-5 270-983-0 68512-61-8
Остаци (нафта), лаки вакуум; Уље за ложење.

(Сложени остатак вакуум дестилације остатка дестилације сирове нафте на атмосферском притиску. Углавном се састоји од угљоводоника > С13, са тачком кључања изнад 230ºС.)

649-028-00-0 270-984-6 68512-62-9
Остаци (нафта), парно-краковани лаки; Уље за ложење.

(Сложени остатак дестилације производа парног краковања. Углавном се састоји од ароматичних и незасићених угљоводоника > С7, са интервалом кључања у опсегу од 101ºС до 555ºС приближно.)

649-029-00-6 271-013-9 68513-69-9
Уље за ложење, No 6; Уље за ложење

(Дестилат са опсегом вискозитета од минималног 197 mm2s-1 на 37,7ºC, до максималног 1970 mm2s-1 на 37,7ºC.)

649-030-00-1 271-384-7 68553-00-4
Остаци (нафта), постројење за издвајање лаких фракција, ниско-сумпорни; Уље за ложење.

(Сложена смеша угљоводоника са ниским садржајем сумпора, добијена фракционисањем остатака из постројења за издвајање лаких фракција дестилата сирове нафте. То је остатак после уклањања примарног бензина, керозина и гасног уља.)

649-031-00-7 271-763-7 68607-30-7
Гасна уља (нафта), тешко атмосферско; Уље за ложење.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји од углавном од С7 - С35 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 121ºС до 510ºС приближно.)

649-032-00-2 272-184-2 68783-08-4
Остаци (нафта), коксни скрубер (пречистач гасова), садржи кондензована ароматична једињења;

Уље за ложење.

(Врло сложена смеша угљоводоника добијена као остатак дестилације вакуум остатка и производа термичког краковања. Углавном се састоји од угљоводоника, углавном > С20, и кључа, приближно, изнад 350ºС. Обично садржи 5% масених или више ароматичних угљоводоника са 4 – 6 кондензованих прстенова.)

649-033-00-8 272-187-9 68783-13-1
Дестилати (нафта), вакуум дестилација остатака атмосферске дестилације нафте; Уље за ложење.

(Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка дестилације сирове нафте на атмосферском притиску.)

649-034-00-3 273-263-4 68955-27-1
Остаци (нафта), парно-краковани, смоласти; Уље за ложење.

(Сложена смеша добијена као остатак дестилације остатака парно краковане нафте.)

649-035-00-9 273-272-3 68955-36-2
Дестилати (нафта), вакуумски, средњи; Уље за ложење.

(Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка дестилације сирове нафте на атмосферском притиску. Састоји се од угљоводоника, углавном С14 - С42, са интервалом кључања у опсегу од 250ºС до 545ºС приближно. Обично садржи 5% масених или више ароматичних угљоводоника са 4 – 6 кондензованих прстенова.)

649-036-00-4 274-683-0 70592-76-6
Дестилати (нафта), вакуумски, лаки; Уље за ложење.

(Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка дестилације сирове нафте на атмосферском притиску. Састоји се од угљоводоника, углавном С11 - С35, са интервалом кључања у опсегу од 250ºС до 545ºС приближно.)

649-037-00-X 274-684-6 70592-77-7
Дестилати (нафта), вакуум; Уље за ложење.

(Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка дестилације сирове нафте на атмосферском притиску. Састоји се од угљоводоника, углавном С15 - С50, са интервалом кључања у опсегу од 270ºС до 600ºС приближно. Обично садржи 5% масених или више ароматичних угљоводоника са 4 – 6 кондензованих прстенова.)

649-038-00-5 274-685-1 70592-78-8
Гасна уља (нафта), хидродесулфуризована сировина за „тешко” коксовање; Уље за ложење.

(Сложена смеша угљоводоника добијена хидродесулфуризацијом дестилата сировина за „тешко” коксовање. Састоји се од угљоводоника, углавном С8 - С44, са интервалом кључања у опсегу од 304ºС до 548ºС приближно. Обично садржи 5% масених или више ароматичних угљоводоника са 4 – 6 кондензованих прстенова.)

649-039-00-0 285-555-9 85117-03-9
Остаци (нафта), парно-краковани, дестилати; Уље за ложење.

(Сложена смеша угљоводоника добијена у производњи рафинисаног нафтног катрана дестилацијом парно кракованог катрана. Састоји се углавном од ароматичних и других угљоводоника и органских сумпорних једињења.)

649-040-00-6 292-657-7 90669-75-3
Остаци (нафта), вакуумски, лаки; Уље за ложење.

(Сложени остатак вакуум дестилације остатка дестилације сирове нафте на атмосферском притиску. Састоји се од угљоводоника > С24 и кључа изнад 390ºС.)

649-041-00-1 292-658-2 90669-76-4
Уље за ложење, високо-сумпорни тешки; Уље за ложење.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се углавном од алифатичних, ароматичних и алицикличних угљоводоника, углавном > С25, и кључа изнад 400ºС.)

649-042-00-7 295-396-7 92045-14-2
Остаци (нафта), каталитичко краковање; Уље за ложење.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као остатак дестилације производа каталитичког краковања. Састоји се углавном од угљоводоника > С11 и кључа изнад 200ºС.)

649-043-00-2 295-511-0 92061-97-7
Дестилати (нафта), каталитички краковани, средњи, термички разорени; Уље за ложење.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања, која је коришћена као флуид за пренос топлоте. Састоји се углавном од угљоводоника који кључају у опсегу од 220ºС до 450ºС. Ова смеша често садржи и органска сумпорна једињења.)

649-044-00-8 295-990-6 92201-59-7
Уљни остаци (нафта); Уље за ложење.

(Сложена смеша угљоводоника, сумпорних једињења и органо-металних једињења, добијена као остатак рафинеријског фракционационисања у процесима краковања. Добија се у облику уља, вискозитета вишег од 2·mm2s-1 на 100ºС.)

649-045-00-3 298-754-0 93821-66-0
Остаци, парно-краковани, термички обрађени; Уље за ложење

(Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом и дестилацијом сирове парно краковане нафте. Састоји се углавном од незасићених угљоводоника, кључа изнад 180ºС.)

649-046-00-9 308-733-0 98219-64-8
Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани, пуног опсега, средњи; Уље за ложење.

(Сложена смеша угљоводоника добијена хидрогенизацијом нафтне сировине. Састоји се углавном од С9 - С25 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 150ºС до 400ºС.)

649-047-00-4 309-863-0 101316-57-8
Остаци (нафта), фракционатор каталитичког реформата; Уље за ложење

(Сложена смеша угљоводоника добијена као фракција заостала у дестилацији производа каталитичког реформинга. Састоји се претежно од С10 - С25 ароматичних угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 160ºС до 400ºС. Обично садржи 5% (масених) или више ароматичних угљоводоника са 4 – 6 кондензованих прстенова.)

649-048-00-X 265-069-3 64741-67-9
Уља из депарафинације (нафта); Уља која се издвајају из сирових парафина, третирана угљеником;

Уља из депарафинације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена третманом Уља из депарафинације са активним угљеником ради уклањања трагова примеса и нечистоћа. Састоји се углавном од засићених нормалних угљоводоника, претежно > С12.)

649-211-00-5 308-126-0 97862-76-5 L
Дестилати (нафта), слађени, средњи; Гасно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена слађењем дестилата нафте уклањањем меркаптана или уклањањем киселих нечистоћа. Састоји се од угљоводоника, претежно С9 - С20, са интервалом кључања у опсегу од 150ºС до 345ºС приближно.)

649-212-00-0 265-088-7 64741-86-2 N
Гасна уља (нафта), рафинат солвентне екстракције. Гасно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку солвентне екстракције. Састоји се претежно од С11 - С25 алифатичних угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 205ºС до 400ºС приближно.)

649-213-00-6 265-092-9 64741-90-8 N
Гасна уља (нафта), рафинат солвентне екстракције, средњи; Гасно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку солвентне екстракције. Састоји се претежно од С9 - С20 алифатичних угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 150ºС до 345ºС приближно.)

649-214-00-1 265-093-4 64741-91-9 N
Гасна уља (нафта), кисело обрађена; Гасно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку пречишћавања сумпорном киселином. Састоји се од угљоводоника, претежно С13 - С25, са интервалом кључања у опсегу од 230ºС до 400ºС приближно.)

649-215-00-7 265-112-6 64742-12-7 N
Дестилати (нафта), кисело обрађени, средњи; Гасно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку пречишћавања сумпорном киселином. Састоји се од угљоводоника, претежно С11 - С20, са интервалом кључања у опсегу од 205ºС до 345ºС приближно.)

649-216-00-2 265-113-1 64742-13-8 N
Дестилати (нафта), кисело обрађени, лаки; Гасно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку пречишћавања сумпорном киселином. Састоји се од угљоводоника, претежно С9 - С16, са интервалом кључања у опсегу од 150ºС до 290ºС приближно.)

649-217-00-8 265-114-7 64742-14-9 N
Гасно уље (нафта), хемијски неутралисано; Гасно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена у поступку уклањања киселих састојака. Састоји се од угљоводоника, претежно С13 - С25, са интервалом кључања у опсегу од 230ºС до 400ºС приближно.)

649-218-00-3 265-129-9 64742-29-6 N
Дестилати (нафта), хемијски неутралисани, средњи; Гасно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена у поступку уклањања киселих састојака. Садржи угљоводонике, претежно С11 - С20, са интервалом кључања у опсегу од 205ºС до 345ºС приближно.)

649-219-00-9 265-130-4 64742-30-9 N
Дестилати (нафта), обрада глином, средњи; Гасно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као филтрат после цеђења нафтне фракције која је обрађена природном или модификованом глином перколацијом (цеђењем кроз слој глине), ради уклањања трагова поларних једињења и присутних нечистоћа. Састоји се од угљоводоника, претежно С9 - С20, са интервалом кључања у опсегу од 150ºС до 345ºС приближно.)

649-220-00-4 265-139-3 64742-38-7 N
Дестилати (нафта), хидрогенизовани, средњи; Гасно уље – без спецификације

(Сложена смеша угљоводоника добијена у поступку каталитичке хидрогенизације нафтне фракције. Састоји се од угљоводоника, претежно С11 - С25, са интервалом кључања у опсегу од 205ºС до 400ºС приближно.)

649-221-00-Х 265-148-2 64742-46-7 N
Гасна уља (нафта), хидродесулфуризовано; Гасно уље – без спецификације

(Сложена смеша угљоводоника добијена из нафтне сировине хидрогенизацијом којом се органски сумпор уклања редукцијом до водоник-сулфида. Састоји се од угљоводоника, претежно С13 - С25, са интервалом кључања у опсегу од 230ºС до 400ºС приближно.)

649-222-00-5 265-182-8 64742-79-6 N
Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани, средњи; Гасно уље – без спецификације

(Сложена смеша угљоводоника добијена из нафтне сировине хидрогенизацијом којом се органски сумпор уклања редукцијом до водоник-сулфида. Састоји се од угљоводоника, претежно С11 - С25, са интервалом кључања у опсегу од 205ºС до 400ºС приближно.)

649-223-00-0 265-183-3 64742-80-9 N
Дестилати (нафта), остатак фракционатора каталитичког реформата, висококључајући;

Гасно уље – без спецификације

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом остатка из фракционатора каталитичког реформата. Има интервал кључања у опсегу од 343ºС до 399ºС приближно.)

649-228-00-8 270-719-4 68477-29-2 N
Дестилати (нафта), остатак из фракционатора каталитичког реформата, средњекључајући;

Гасно уље – без спецификације

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом из остатка из фракционатора каталитичког реформата. Има интервал кључања у опсегу од 288ºС до 371ºС приближно.)

649-229-00-3 270-721-5 68477-30-5 N
Дестилати (нафта), остатак из фракционатора каталитичког реформата нискокључајући;

Гасно уље – без спецификације

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом из остатка из фракционатора каталитичког реформата. Има интервал кључања испод 288ºС.)

649-230-00-9 270-722-0 68477-31-6 N
Дестилати (нафта) високорафинисани, средњи; Гасно уље – без спецификације

(Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције у неколико следећих корака: филтрација, центрифугирање, дестилација на атмосферском притиску, вакуум дестилација, закишељавање, неутрализација и обрада глином. Састоји се од угљоводоника, претежно С10 - С20.)

649-231-00-4 292-615-8 90640-93-0 N
Дестилати (нафта), каталитички реформат, ароматични, тешки

Гасно уље – без спецификације

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом каталитички реформиране нафтне фракције. Састоји се од ароматичних угљоводоника, претежно С10 - С16, са интервалом кључања у опсегу од 200ºС до 300ºС приближно.)

649-232-00-Х 295-294-2 91995-34-5 N
Гасна уља, парафинска; Гасно уље – без спецификације

(Дестилат настао редестилацијом из сложене смеше угљоводоника добијене дестилацијом ефлуената из интензивне каталитичке хидрогенизације парафина. Интервал кључања има у опсегу од 190ºС до 330ºС приближно.)

649-233-00-5 300-227-8 93924-33-5 N
Тешки бензин (нафта), хидродесулфуризован, пречишћен солвентном екстракцијом, тешки;

Гасно уље – без спецификације

649-234-00-0 307-035-3 97488-96-5 N
Угљоводоници, С16-20, лаки дестилати из хидрогенизованих средњих дестилата;

Гасно уље – без спецификације

(Сложена смеша угљоводоника добијена као први ток вакуум дестилације ефлуената из поступка хидрогенизације средњег дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С16 - С20, са интервалом кључања у опсегу од 290ºС до 350ºС приближно. У облику је уља вискозности 2 mm2s-1 на 100ºС.)

649-235-00-6 307-659-6 97675-85-9 N
Угљоводоници, С12-20, хидрогенизовани парафински; лаки дестилати; Гасно уље – без спецификације

(Сложена смеша угљоводоника добијена као први ток вакуум дестилације ефлуената каталитичке хидрогенизације тешких парафина. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С12 - С20, са интервалом кључања у опсегу од 230ºС до 350ºС приближно. У облику је уља вискозности 2 mm2s-1 на 100ºС.)

649-236-00-1 307-660-1 97675-86-0 N
Угљоводоници, С11-17, солвентно екстраховани лаки нафтенски; Гасно уље - без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом ароматичних угљоводоника из лаког нафтенског дестилата, са вискозношћу од 2,2 mm2s-1 на 40ºС. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно

С11 - С17, са интервалом кључања у опсегу од 200ºС до 300ºС приближно.)

649-237-00-7 307-757-9 97722-08-2 N
Гасна уља, хидрогенизована; Гасно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена редестилацијом ефлуената каталитичке хидрогенизације парафина. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С17 - С27, са интервалом кључања у опсегу од 330ºС до 340ºС приближно.)

649-238-00-2 308-128-1 97862-78-7 N
Дестилати (нафта), лаки парафински, обрађени активним угљем; Гасно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена из нафтних уљних фракција уклањањем трагова поларних састојака и нечистоћа активним угљем. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С12 - С28.)

649-239-00-8 309-667-5 100683-97-4 N
Дестилати (нафта), средњи парафински, активним угљем обрађени; Гасно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена одвајањем трагова поларних састојака и нечистоћа активним угљем. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С16 - С36.)

649-240-00-3 309-668-0 100683-98-5 N
Дестилати (нафта), средњи парафински, обрађени глином; Гасно уље – без спецификације

(Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем трагова поларних састојака и нечистоћа обрадом нафте глином за бељење. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С16 - С36.)

649-241-00-9 309-669-6 100683-99-6 N
Алкани, С12-26 – рачвасти и нормални. 649-242-00-4 292-454-3 90622-53-0 N
Масти за подмазивање; Масти

(Сложена смеша угљоводоника, претежно С12 - С50. Може садржати органске соли алкалних и земноалкалних метала и/или алуминијумова једињења.)

649-243-00-X 278-011-7 74869-21-9 N
Пресовани парафин (нафта), Пресовани парафин;

(Сложена смеша угљоводоника добијена из нафтне фракције солвентном кристализацијом (уклањање парафинског воска растварачем) или као дестилациона фракција из веома воскасте сировине. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника, претежно > С20.)

649-244-00-5 265-165-5 64742-61-6 N
Пресовани парафин (нафта); обрађен киселином; Пресовани парафин

(Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат после обраде нафтне фракције пресованог парафина сумпорном киселином. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника, претежно > С20.)

649-245-00-0 292-659-8 90669-77-5 N
Пресовани парафин (нафта); обрађени глином;

Нерафинисани парафински восак са високом садржајем уља (меки восак)

(Сложена смеша угљоводоника добијена после обраде нафтне фракције пресованог парафина природном или модификованом глином контактним или перколационим поступком. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника, претежно > С20.)

649-246-00-6 292-660-3 90669-78-6 N
Пресовани парафин (нафта); каталитички хидрогенизован; Пресовани парафин

(Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом пресованог парафина каталитичком хидрогенизацијом. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника,

претежно > С20.)

649-247-00-1 295-523-6 92062-09-4 N
Пресовани парафин (нафта); лако топиви; Пресовани парафин

(Сложена смеша угљоводоника добијена из нафтне фракције солвентном депарафинизацијом. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника, претежно > С12.)

649-248-00-7 295-524-1 92062-10-7 N
Пресовани парафин (нафта); лако топиви, хидрогенизован; Пресовани парафин

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом пресованог парафина. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника, претежно > С12.)

649-249-00-2 295-525-7 92062-11-8 N
Пресовани парафин (нафта); лако топиви, пречишћен активним угљем; Пресовани парафин

(Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем трагова поларних састојака и нечистоћа обрадом пресованог парафина активним угљем. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника, претежно > С12.)

649-250-00-8 308-155-9 97863-04-2 N
Пресовани парафин (нафта); пречишћавање глином обрађени; Пресовани парафин

(Сложена смеша угљоводоника добијена после обраде пресованог парафина бентонитом чиме се уклањају трагови поларних састојака и нечистоћа. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника,

претежно > С12.)

649-251-00-3 308-156-4 97863-05-3 N
Пресовани парафин (нафта); пречишћавање силицијумовом киселином; Пресовани парафин

(Сложена смеша угљоводоника добијена после обраде пресованог парафина силицијумовом киселином чиме се уклањају трагови поларних састојака и нечистоћа. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника, претежно > С12.)

649-252-00-9 308-158-5 97863-06-4 N
Пресовани парафин (нафта); пречишћен активним угљем; Пресовани парафин

(Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем трагова поларних састојака и нечистоћа обрадом пресованог парафина активним угљем.)

649-253-00-4 309-723-9 100684-49-9 N
Парафинска маст (вазелин); Парафинска маст (вазелин);

(Сложена смеша угљоводоника добијена као получврсти производ после уклањања парафинских воскова из резидуалног парафинског уља. Састоји се претежно од чврстих и течних угљоводоника, углавном > С25.)

649-254-00-X 232-373-2 8009-03-8 N
Парафинска маст (вазелин) (нафта), оксидован; Парафинска маст (вазелин)

(Сложена смеша органских једињења, претежно карбонских (карбоксилних) киселина велике молекулске масе, добијена ваздушном оксидацијом парафинске масти (вазелина).)

649-255-00-5 265-206-7 64743-01-7 N
Парафинска маст (вазелин) (нафта), обрада алуминијум оксидом; Парафинска маст (вазелин)

(Сложена смеша угљоводоника добијена пречишћавањем парафинске масти са Al2О3 ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Састоји се претежно од засићених, кристалних и течних угљоводоника, претежно > С25.)

649-256-00-0 285-098-5 85029-74-9 N
Парафинска маст (вазелин) (нафта) хидрогенизована; Парафинска маст (вазелин).

(Сложена смеша угљоводоника добијена као получврсти производ после каталитичке хидрогенизације резидуалног парафинског уља из кога је претходно уклоњен парафински восак. Садржи претежно засићене са микрокристалима и течне угљоводонике, углавном > С20.)

649-257-00-6 295-459-9 92045-77-7 N
Парафинска маст (вазелин) (нафта) пречишћена активним угљем; Парафинска маст (вазелин)

(Сложена смеша угљоводоника добијена пречишћавањем нафтне парафинске масти уклањањем трагова поларних састојака и нечистоћа адсорпцијом на активном угљу. Садржи претежно засићене, чврсте и течне угљоводонике, углавном > С20.)

649-258-00-1 308-149-6 97862-97-0 N
Парафинска маст (вазелин) (нафта) пречишћена силицијумовом киселином

Парафинска маст (вазелин)

(Сложена смеша угљоводоника добијена пречишћавањем парафинске масти уклањањем трагова поларних састојака и нечистоћа са силицијумовом киселином. Садржи засићене угљоводонике, углавном > С20.)

649-259-00-7 308-150-1 97862-98-1 N
Парафинска маст (вазелин) (нафта) пречишћавање адсорпцијом на глини; Парафинска маст (вазелин).

(Сложена смеша угљоводоника добијена пречишћавањем парафинске масти адсорпцијом трагова поларних састојака и нечистоћа на глини. Садржи углавном засићене угљоводонике који имају број C атома, претежно > C25.)

649-260-00-2 309-706-6 100684-33-1 N
Бензин, природни; Нискокључајући тешки бензин.

Сложена смеша угљоводоника издвојена из природног гаса хлађењем или абсорпцијом. Састоји се претежно од засићених алифатичних угљоводоника, углавном С4 - С8, са интервалом кључања у опсегу од –20ºС до 120ºС приближно.)

649-261-00-8 232-349-1 8006-61-9 P
Тешки бензин; (нафта) Нискокључајући тешки бензин.

(Рафинисани, делимично рафинисани или нерафинисани нафтни производи добијени дестилацијом природног гаса. Састоје се од засићених угљоводоника, углавном С5 - С6, са интервалом кључања у опсегу од 100ºС до 200ºС приближно.)

649-262-00-3 232-443-2 8030-30-6 P
Лигроин (петролетар); Нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом дестилацијом нафте. Ова фракција има интервал кључања у опсегу од 20ºС до 135ºС приближно.)

649-263-00-9 232-453-7 8032-32-4 P
Бензин (нафта), тешки примарни; Нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од угљоводоника, углавном С6 - С12, са интервалом кључања у опсегу од 65ºС до 230ºС приближно.)

649-264-00-4 265-041-0 64741-41-9 P
Бензин (нафта), примарни, пуног опсега кључања; Нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од угљоводоника, углавном С4 - С11, са интервалом кључања у опсегу од –20ºС до 220ºС приближно.)

649-265-00-X 265-042-6 64741-42-0 P
Бензин (нафта), лаки, примарни; Нискокључајући бензин

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се углавном од алифатичних угљоводоника, углавном С4 - С10, са интервалом кључања у опсегу од –20ºС до 180ºС приближно.)

649-266-00-5 265-046-8 64741-46-4 P
Бензински растварач (нафта), лаки алифатични; Нискокључајући бензин

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте или природног бензина. Састоји се углавном од засићених угљоводоника, углавном С5 - С10, са интервалом кључања у опсегу од

30ºС до 160ºС приближно.)

649-267-00-0 265-192-2 64742-89-8 P
Дестилати (нафта), лаки, примарни; Нискокључајући бензин

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од угљоводоника са бројем, углавном С2 - С7, са интервалом кључања у опсегу од –88ºС до 99ºС приближно.)

649-268-00-6 270-077-5 68410-05-9 P
Бензин; рекуперација пара; Нискокључајући бензин

(Сложена смеша угљоводоника издвојена хлађењем из гасова у систему за рекуперацију пара. Састоји се од засићених угљоводоника, углавном С4 - С11, са интервалом кључања у опсегу од

–20ºС до 196ºС приближно.)

649-269-00-1 271-025-4 68514-15-8 P
Бензин; примарни, из атмoсферске дестилације; Нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена атмoсферском дестилацијом сирове нафте. Интервал кључања има у опсегу од 36,1ºС до 193,3ºС.)

649-270-00-7 271-727-0 68606-11-1 P
Бензин (нафта), неслађени; Нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом нафтних токова из различитих рафинеријских процеса. Састоји се од угљоводоника, углавном С5 - С12, са интервалом кључања у опсегу од 0ºС до 230ºС приближно.)

649-271-00-2 272-186-3 68783-12-0 P
Дестилати (нафта), лаки примарни бензин, са врха фракционог стабилизатора

Нискокључајући бензин

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем лаког примарног бензина. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, углавном С3 - С6.)

649-272-00-8 272-931-2 68921-08-4 P
Бензин (нафта), тешки, примарни, садржи ароматична једињења; Нискокључајући бензин

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се претежно од угљоводоника, углавном С8 - С12, са интервалом кључања у опсегу од 130ºС до 210ºС приближно.)

649-273-00-3 309-945-6 101631-20-3 P
Бензин (нафта), алкилат пуног опсега кључања; Модификовани нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа реакције изобутана са (најчешће С3 - С5) моноолефинским угљоводоницима. Састоји се претежно од рачвастих алкана, углавном С7 - С12, са интервалом кључања у опсегу од 90ºС до 220ºС приближно.)

649-274-00-9 265-066-7 64741-64-6 P
Бензин (нафта), тешки алкилат; Модификовани нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа реакције изобутана са (најчешће С3 - С5) моноолефинским угљоводоницима. Састоји се претежно од рачвастих алкана, углавном С9 - С12, са интервалом кључања у опсегу од 150ºС до 220ºС приближно.)

649-275-00-4 265-067-2 64741-65-7 P
Бензин (нафта), лаки алкилат; Модификовани нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа реакције изобутана са (најчешће С3 - С5) моноолефинским угљоводоницима. Састоји се претежно од рачвастих алкана, углавном С7 - С10, са интервалом кључања у опсегу од 90ºС до 160ºС приближно.)

649-276-00-X 265-068-8 64741-66-8 P
Бензин (нафта), изомеризација; Модификовани нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком изомеризацијом С4 - С6 парафина нормалног низа. Састоји се углавном од засићених угљоводоника: изобутана, изопентана, 2,2-диметилбутана,

2-метилпентана и 3-метилпентана.)

649-277-00-5 265-073-5 64741-70-4 P
Бензин (нафта), пречишћен солвентном екстракцијом, лаки; Модификовани нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку солвентне екстракције. Састоји се претежно од алифатичних угљоводоника, углавном С5 - С11, са интервалом кључања у опсегу од 35ºС до 190ºС.)

649-278-00-0 265-086-6 64741-84-0 P
Бензин (нафта), пречишћен солвентном екстракцијом, тешки;

Модификовани нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку солвентне екстракције. Састоји се претежно од алифатичних угљоводоника, углавном С7 - С12, са интервалом кључања у опсегу од 90ºС до 230ºС.)

649-279-00-6 265-095-5 64741-92-0 P
Рафинати (нафта), екстракција производа каталитичког реформата супротним струјањем етиленгликол-вода; Модификовани нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат из UDEX поступка екстракције (екстракција смешом етиленгликол-вода у систему супротних токова) тока каталитичког реформата. Састоји се претежно од засићених угљоводоника, углавном С6 - С9.)

649-280-00-1 270-088-5 68410-71-9 P
Рафинати (нафта), реформат, Lurgi јединица за одвајање; Модификовани нискокључајући бензин

(Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат из Lurgi јединице за одвајање. Састоји се углавном од неароматичних, претежно С6 - С8 угљоводоника, са различитим, мањим количинама ароматичних једињења.)

649-281-00-7 270-349-3 68425-35-4 P
Бензин (нафта), алкилат пуног опсега кључања, садржи бутан; Модификовани нискокључајући бензин

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа реакције изобутана са (најчешће

С3 - С5) моноолефинским угљоводоницима. Састоји се претежно од рачвастих, углавном С7 - С12 алкана, садржи и неке бутане, а има интервал кључања у опсегу од 35ºС до 200ºС приближно.)

649-282-00-2 271-267-0 68527-27-5 Р
Дестилати (нафта), лаки нафтни дериват парног краковања, пречишћен екстракцијом, хидрогенизован;

Модификовани нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат из процеса солвентне екстракције хидрогенизованог лаког дестилата парнокракованог бензина.)

649-283-00-8 295-315-5 91995-53-8 P
Бензин (нафта), С4-12 бутански алкилат, богат изооктаном; Модификовани нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена алкиловањем бутана. Састоји се претежно од угљоводоника, углавном С4 - С12, богата изооктаном, са интервалом кључања у опсегу од 35ºС до 210ºС.)

649-284-00-3 295-430-0 92045-49-3 P
Угљоводоници, хидрогенизовани лаки нафтни дестилати, пречишћени солвентном рафинацијом;

Модификовани нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом из хидрогенизованог тешког бензина обрађеног солвентном екстракцијом. Састоји се претежно од засићених угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 94ºС до 99ºС.)

649-285-00-9 295-436-3 92045-55-1 P
Бензин (нафта), изомеризација, С6-фракција; Модификовани нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом из каталитички изомеризованог бензина. Састоји се углавном од изомера хексана, са интервалом кључања у опсегу од 60ºС до 66ºС.)

649-286-00-4 295-440-5 92045-58-4 P
Угљоводоници, С6-7, краковање бензина, пречишћени солвентном екстракцијом;

Модификовани нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника настала сорпцијом бензена из, каталитички, потпуно хидрогенизоване угљоводоничне фракције богате бензеном добијене дестилацијом из предхидрогенизованог кракованог бензина. Састоји се највећим делом од парафинских и нафтенских угљоводоника, углавном С6 - С7, са интервалом кључања у опсегу од 70ºС до 100ºС.)

649-287-00-X 295-446-8 92045-64-2 P
Угљоводоници, богати са С6; хидрогенизовани лаки дестилати бензина, пречишћени солвентном екстракцијом

Модификовани нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом после солвентне екстракције хидрогенизованог тешког бензина. Састоји се претежно од засићених угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 65ºС до 70ºС.)

649-288-00-5 309-871-4 101316-67-0 P
Бензин (нафта), каталитички кракован, тешки; Каталитички кракован, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања. Састоји се од угљоводоника, претежно С6 - С12, са интервалом кључања у опсегу од 65ºС до 230ºС. Садржи релативно велику количину незасићених угљоводоника.)

649-289-00-0 265-055-7 64741-54-4 Р
Бензин (нафта) каталитички кракован, лаки; Каталитички кракован, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања. Састоји се од угљоводоника, претежно С4 - С11, са интервалом кључања у опсегу од –20ºС до 190ºС. Садржи релативно велику количину незасићених угљоводоника.)

649-290-00-6 265-056-2 64741-55-5 P
Угљоводоници, С3-11, дестилати каталитичког краковања

Каталитички кракован, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања. Састоји се од угљоводоника, претежно С3 - С11, са интервалом кључања испод 204ºС.)

649-291-00-1 270-686-6 68476-46-0 P
Бензин (нафта), каталитички кракован, лаки дестилат; Каталтички кракован, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања. Састоји се од угљоводоника, претежно С1 - С5.)

649-292-00-7 272-185-8 68783-09-5 P
Дестилати (нафта), из лаког дестилата парнокракованог бензина, хидрогенизовани, ароматични;

Каталитички кракован, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом лаког дестилата из парнокраковања бензина. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника.)

649-293-00-2 295-311-3 91995-50-5 P
Бензин (нафта), каталитички кракован, тешки, слађени; Каталитички кракован, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена слађењем дестилата каталитички кракованог бензина ради превођења меркаптана или уклањања киселих нечистоћа. Састоји се углавном од угљоводоника, углавном С6 - С12, са интервалом кључања у опсегу од 60ºС до 200ºС.)

649-294-00-8 295-431-6 92045-50-6 P
Бензин (нафта), каталитички кракован, лаки, слађени; Каталитички кракован, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена слађењем каталитички кракованих нафтних деривата ради превођења меркаптана или уклањања киселих нечистоћа. Састоји се претежно од угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 35ºС до 210ºС.)

649-295-00-3 295-441-0 92045-59-5 P
Угљоводоници С8-12; каталитички краковани, хемијски неутрализовани;

Каталитички кракован, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом фракције каталитичког краковања која је претходно испрана алкалијама. Састоји се углавном од угљоводоника, углавном С8 - С12, са интервалом кључања у опсегу од 130ºС до 210ºС.)

649-296-00-9 295-794-0 92128-94-4 P
Угљоводоници, С8-12; каталитички краковани дестилати; Каталитички кракован, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања. Састоји се углавном од угљоводоника, углавном С8 - С12, са интервалом кључања у опсегу од 140ºС до 210ºС.)

649-297-00-4 309-974-4 101794-97-2 P
Угљоводоници , С8-12; каталитичко краковани, хемијски неутрализовани, слађени;

Каталитички кракован, нискокључајући бензин.

649-298-00-X 309-987-5 101896-28-0 P
Бензин (нафта), каталитички реформиран, лаки; Каталитички реформиран, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се претежно од угљоводоника, углавном С5 - С11, са интервалом кључања у опсегу од 35ºС до 190ºС. Садржи релативно велику количину ароматичних и рачвастих угљоводоника. Овај ток може садржати 10% (запремински) или више бензена.)

649-299-00-5 265-065-1 64741-63-5 P
Бензин (нафта), каталитички реформиран, тешки; Каталитички реформиран, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника, углавном С712, са интервалом кључања у опсегу од 90ºС до 230ºС.)

649-300-00-9 265-070-9 64741-68-0 P
Дестилати (нафта), каталитички реформат из депентанизера;

Каталитички реформиран, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се претежно од алифатичних угљоводоника, углавном С3 - С6, са интервалом кључања у опсегу од

– 49ºС до 63ºС.)

649-301-00-4 270-660-4 68475-79-6 P
Угљоводоници, С2-6, С6–8 каталитички реформирани; Каталитички реформиран, нискокључајући бензин. 649-302-00-X 270-687-1 68476-47-1 P
Остаци (нафта), С6–8 каталитички реформирани; Каталитички реформиран, нискокључајући бензин.

(Остатак, сложеног састава, каталитичког реформинга С6-8 сировине. Састоји се од угљоводоника, углавном С2 - С6.)

649-303-00-5 270-794-3 68478-15-9 P
Бензин (нафта), каталитички реформиран, лаки, без ароматичних састојака;

Каталитички реформиран, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се претежно од угљоводоника, углавном С5 - С8, са интервалом кључања у опсегу од 35ºС до 120ºС. Садржи релативно велику количину рачвастих угљоводоника, без ароматичних састојака.)

649-304-00-0 270-993-5 68513-03-1 P
Дестилати (нафта), каталитички реформисане горње фракције примарног бензина;

Каталитички реформиран, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем укупног ефлуента каталитички реформисаног примарног бензина. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, претежно С2 - С6.)

649-305-00-6 271-008-1 68513-63-3 P
Нафтни производи, реформати из процеса „hydrofiner -powerformer”

Каталитички реформиран, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена у „hydrofiner-powerformer” процесу, са интервалом кључања у опсегу од 27ºС до 210ºС.)

649-306-00-1 271-058-4 68514-79-4 P
Бензин (нафта), реформат пуног опсега кључања; Каталитички реформиран, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се од угљоводоника, углавном С5 - С12, са интервалом кључања у опсегу од 35ºС до 230ºС.)

649-307-00-7 272-895-8 68919-37-9 P
Бензин (нафта), каталитички реформиран; Каталитички реформиран, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се од угљоводоника, углавном С4 - С12, са интервалом кључања у опсегу од 30ºС до 220ºС. Садржи релативно велику количину ароматичних и рачвастих угљоводоника. Овај ток може садржати (запремински) 10% или више бензена.)

649-308-00-2 273-271-8 68955-35-1 P
Дестилати (нафта), каталитички реформирани, хидрогенизовани, лаки, С8-12 ароматична фракција;

Каталитички реформиран, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша алкилбензена добијена каталитичким реформингом бензина из нафте. Састоји се углавном од С8 - С10 алкилбензена, са интервалом кључања у опсегу од 160ºС до 180ºС.)

649-309-00-8 285-509-8 85116-58-1 P
Ароматични угљоводоници, С8, добијени добијени каталитичким реформингом;

Каталитички реформиран, нискокључајући бензин.

649-310-00-3 295-279-0 91995-18-5 P
Ароматични угљоводоници, С7-12, богати са С8; Каталитички реформиран, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена одвајањем из платформата (високооктански бензин добијен у платформеру јединице за каталитички реформинг). Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника, углавном С7 - С12, са доминацијом С8. Може садржати и неароматичне угљоводонике. Интервал кључања има у опсегу од 130ºС до 200ºС.)

649-311-00-9 297-401-8 93571-75-6 P
Бензин, С5-11, високо-октански стабилизовани реформат;

Каталитички реформиран, нискокључајући бензин.

(Сложена угљоводонична смеша богата октаном, добијена каталитичком дехидрогенизацијом углавном нафтенског бензина. Састоји се највећим делом од ароматичних и неароматичних, претежно С5 - С11 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 45ºС до 185ºС.)

649-312-00-4 297-458-9 93572-29-3 P
Угљоводоници, С7-12, богати са С ≥ 9 ароматичним једињењима, фракција тешких реформата;

Каталитички реформиран, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена одвајањем из платформата (фракција добијена у платформеру јединице за каталитички реформинг). Састоји се претежно од неароматичних угљоводоника, углавном С7 - С12, и од С9 и виших ароматичних угљоводоника. Има интервал кључања у опсегу од 120ºС до 210ºС.)

649-313-00-X 297-465-7 93572-35-1 P
Угљоводоници, С5-11, богати неароматичним једињењима, лака фракција реформата;

Каталитички реформиран, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена одвајањем из платформата. Састоји се претежно од неароматичних угљоводоника, углавном С5 - С11, бензена и толуена, има интервал кључања у опсегу од 35ºС до 125ºС.)

649-314-00-5 297-466-2 93572-36-2 P
Уља из депарафинације (нафта), обрађена силицијумовом киселином; Уља из депарафинације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем трагова супстанци и нечистоћа из Уља из депарафинације обрадом са силицијумовом киселином. Састоји се углавном од нормалних угљоводоника, претежно > С12.)

649-315-00-0 308-127-6 97862-77-6 L
Бензин (нафта), термички кракован, лаки; Термички кракован, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког краковања. Састоји се претежно од незасићених угљоводоника, углавном С4 - С8, са интервалом кључања у опсегу од –10ºС до 130ºС.)

649-316-00-6 265-075-6 64741-74-8 P
Бензин (нафта), термички кракован, тешки; Термички кракован, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког краковања. Састоји се претежно од незасићених угљоводоника, углавном С6 - С12, са интервалом кључања у опсегу од 65ºС до 220ºС.)

649-317-00-1 265-085-0 64741-83-9 P
Дестилати (нафта), тешки ароматични; Термички кракован, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког краковања етана и пропана. Ова фракција, више тачке кључања, састоји се углавном од С5-7 ароматичних угљоводоника, са извесним количинама незасићених алифатичних, претежно С5 угљоводоника. Може садржати и бензен.)

649-318-00-7 267-563-4 67891-79-6 P
Дестилати (нафта), лаки ароматични; Термички кракован, нискокључајући бензин

Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког краковања етана и пропана. Ова фракција, ниже тачке кључања, састоји се углавном од С5-7 ароматичних угљоводоника, са извесним количинама незасићених алифатичних, претежно С5 угљоводоника. Може садржати и бензен.)

649-319-00-2 267-565-5 67891-80-9
Дестилати (нафта), пиролизован рафинат и бензин, за намешавање моторног бензина;

Термички кракован, нискокључајући бензин

(Сложена смеша угљоводоника добијена пиролитичким фракционисањем на 816ºС бензина и рафината. Састоји се углавном од С9 угљоводоника, а кључа на температури од око 204ºС.)

649-320-00-8 270-344-6 68425-29-6 P
Ароматични угљоводоници, С6-8, из пиролизата рафината бензина;

Термички кракован, нискокључајући бензин

(Сложена смеша угљоводоника добијена пиролитичким фракционисањем на 816ºС бензина и рафината. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно С6 - С8 укључујући бензен.)

649-321-00-3 270-658-3 68475-70-7 P
Дестилати (нафта), термички кракован бензин и гасно уље; Термички кракован, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом термички кракованог бензина и/или гасног уља. Састоји се претежно од олефинских С5 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 33ºС до 60ºС.)

649-322-00-9 271-631-9 68603-00-9 P
Дестилати (нафта), термички кракован бензин и гасно уље, садржи С5-димер;

Термички кракован, нискокључајући бензин

(Сложена смеша угљоводоника добијена екстрактивном дестилацијом термички кракованог бензина и/или гасног уља. Садржи претежно С5 угљоводонике са нешто димеризованих С5 олефина, има интервал кључања је у опсегу од 33ºС до 184ºС.)

649-323-00-4 271-632-4 68603-01-0 P
Дестилати (нафта), термички кракован бензин и гасно уље, екстрактивни;

Термички кракован, нискокључајући бензин

(Сложена смеша угљоводоника добијена екстрактивном дестилацијом термички кракованог бензина и/или гасног уља. Састоји се од парафинских и олефинских угљоводоника. Олефински угљоводоници углавном обухватају изоамилене као што су 2-метил-1-бутен и 2-метил-1-бутен. Смеша има интервал кључања у опсегу од 31ºС до 40ºС.)

649-324-00-X 271-634-5 68603-03-2 P
Дестилати (нафта), термички краковани, дебутанизовани ароматични, лаки;

Термички кракован, нискокључајући бензин

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког краковања. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, првенствено бензена.)

649-325-00-5 273-266-0 68955-29-3 P
Бензин (нафта), термички кракован, лаки, слађени; Термички кракован, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена слађењем (ради превођења меркаптана) нафтног дестилата из високотемпературног термичког краковања фракција тешког уља. Састоји се највећим делом од ароматичних, олефинских и засићених угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 20ºС до 100ºС.)

649-326-00-0 295-447-3 92045-65-3 P
Бензин (нафта), хидрогенизовани, тешки; Хидрогенизовани, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се углавном од С6 - С13 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 65ºС до 230ºС.)

649-327-00-6 265-150-3 64742-48-9 P
Бензин (нафта), хидрогенизовани, лаки; Хидрогенизовани, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се углавном од С4 - С11 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од – 20ºС до 190ºС.)

649-328-00-1 265-151-9 64742-49-0 P
Бензин (нафта), хидродесулфуризован, лаки; Хидрогенизовани, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидродесулфуризацијом. Састоји се углавном од С4 - С11 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од – 20ºС до 190ºС.)

649-329-00-7 265-178-6 64742-73-0 P
Бензин (нафта), хидродесулфуризован тешки; Хидрогенизовани, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидродесулфуризацијом. Састоји се углавном од С7 - С12 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 90ºС до 230ºС.)

649-330-00-2 265-185-4 64742-82-1 P
Дестилати (нафта), хидрогенизовани, средњи, средњи интервал кључања;

Хидрогенизовани, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрогенизације средњег дестилата. Састоји се углавном од С5 - С10 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 127ºС до 188ºС.)

649-331-00-8 270-092-7 68410-96-8 P
Дестилати (нафта), лаки дестилат из процеса хидрогенизације, нискокључајући;

Хидрогенизовани, нискокључајући бензин

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрогенизације лаког дестилата. Састоји се углавном од С6 - С9 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 3ºС до 194ºС.)

649-332-00-3 270-093-2 68410-97-9 P
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки бензин, горња фракција из деизохексанизера;

Хидрогенизовани, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрогенизације тешког бензина. Састоји се углавном од С3 - С6 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од – 49ºС до 68ºС.)

649-333-00-9 270-094-8 68410-98-0 P
Бензински растварач (нафта), лаки, ароматичан, хидрогенизован;

Хидрогенизовани, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника, углавном С8 - С10, са интервалом кључања у опсегу од 135ºС до 210ºС.)

649-334-00-4 270-988-8 68512-78-7 P
Бензин (нафта), хидродесулфуризован, термички кракован, лаки;

Хидрогенизовани, нискокључајући бензин

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем хидродесурфуризованог дестилата термичког краковања. Састоји се углавном од С5 - С11 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 23ºС до 195ºС.)

649-335-00-X 285-511-9 85116-60-5 P
Бензин (нафта), хидрогенизован, лаки, садржи циклоалкане; Хидрогенизовани, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом нафтне фракције. Састоји се углавном од алкана и циклоалкана, има интервал кључања у опсегу од – 20ºС до 190ºС.)

649-336-00-5 285-512-4 85116-61-6 P
Бензин (нафта), парно кракован, хидрогенизован, тешки; Хидрогенизовани, нискокључајући бензин. 649-337-00-0 295-432-1 92045-51-7 Р
Бензин (нафта), хидродесулфуризован, пуног опсега кључања;

Хидрогенизовани, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидродесурфуризацијом. Састоји се углавном од С4 - С11 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 30ºС до 250ºС.)

649-338-00-6 295-433-7 92045-52-8 P
Бензин (нафта), хидрогенизован, паром кракован, лаки; Хидрогенизовани, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције, добијене из процеса пиролизе. Састоји се од незасићених, углавном С5 - С11 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 35ºС до 190ºС.)

649-339-00-1 295-438-4 92045-57-3 P
Угљоводоници, С4-12, краковања бензина, хидрогенизовани; Хидрогенизовани, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног краковања бензина и касније процесом селективне каталитичке хидрогенизације једињења која формирају смоле. Састоји се од угљоводоника, углавном С4 - С12, са интервалом кључања у опсегу од 30ºС до 230ºС.)

649-340-00-7 295-443-1 92045-61-9 P
Бензински растварач (нафта), хидрогенизован, лаки нафтенски;

Хидрогенизовани, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се претежно од циклопарафина, углавном С6 - С7, са интервалом кључања у опсегу од 73ºС до 85ºС.)

649-341-00-2 295-529-9 92062-15-2 P
Бензин (нафта), парно кракован, лаки, хидрогенизован; Хидрогенизовани, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника добијена одвајањем и накнадном хидрогенизацијом производа парног краковања у производњи етилена. Састоји се углавном од засићених и незасићених угљоводоника, циклопарафина и циклоароматичних угљоводоника, са доминацијом С4 - С10 чланова. Има интервал кључања у опсегу од 50ºС до 200ºС. Удео бензенских угљоводоника може варирати до 30% масених. Овај ток може садржати и мање количине сумпорних и кисеоничних једињења.)

649-342-00-8 296-942-7 93165-55-0 P
Угљоводоници, С6-11, хидрогенизовани, деароматизовани; Хидрогенизовани, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника, добијена као растварачи, који су били изложени хидрогенизацији ради превођења аромата у нафтене каталитичком хидрогенизацијом.)

649-343-00-3 297-852-0 93763-33-8 P
Угљоводоници, С9-12, хидрогенизовани, деароматизовани; Хидрогенизовани, нискокључајући бензин.

(Сложена смеша угљоводоника, добијена као растварачи, који су били изложени хидрогенизацији ради превођења аромата у нафтене каталитичком хидрогенизацијом.)

649-344-00-9 297-853-6 93763-34-9 P
„Stoddard” растварач; Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Безбојни, пречишћени нафтни дестилат ослобођен ужеглог и непријатног мириса, са интервалом кључања у опсегу од 148,8ºС до 204,4ºС.)

649-345-00-4 232-489-3 8052-41-3 P
Кондензати природног гаса (нафта); Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника одвојена као течност из природног гаса у површинском сепаратору повратном кондензацијом. Састоји се претежно од угљоводоника, углавном С2 - С20. Ова смеша је течност на атмосферском притиску и температури.)

649-346-00-X 265-047-3 64741-47-5 P
Природни гас (нафта), сирова течна смеша; Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника одвојена хлађењем или абсорпцијом као течност из природног гаса у постројењу за рециклирање гаса. Састоји се претежно од засићених алифатичних угљоводоника, углавном С2 - С8.)

649-347-00-5 265-048-9 64741-48-6 P
Бензин (нафта), хидрокракован, лаки; Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрокраковања. Састоји се претежно од засићених, углавном С4 - С10 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од – 20ºС до 180ºС.)

649-348-00-0 265-071-4 64741-69-1 P
Бензин (нафта), хидрокракован, тешки; Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрокраковања. Састоји се претежно од засићених, углавном С6 - С12 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 65ºС до 230ºС.)

649-349-00-6 265-079-8 64741-78-2 P
Бензин (нафта), слађени; Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена слађењем (ради превођења меркаптана или уклањања киселих нечистоћа) бензина из нафте. Састоји се од угљоводоника, претежно С4 - С12, са интервалом кључања у опсегу од – 10ºС до 230ºС.)

649-350-00-1 265-089-2 64741-87-3 P
Бензин (нафта), обрађен киселином; Нискокључајући бензин – без спецификације

(Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку обраде сумпорном киселином. Састоји од угљоводоника, претежно С7 - С12, са интервалом кључања у опсегу од 90ºС до 230ºС.)

649-351-00-7 265-115-2 64742-15-0 P
Бензин (нафта) хемијски неутралисан, тешки; Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена после уклањања киселих материја. Састоји се од угљоводоника, претежно С6 - С12, са интервалом кључања у опсегу од 65ºС до 230ºС.)

649-352-00-2 265-122-0 64742-22-9 P
Бензин (нафта), хемијски неутралисан, лаки; Нискокључајући бензин – без спецификације

(Сложена смеша угљоводоника добијена после уклањања киселих материја. Састоји се од угљоводоника, претежно С4 - С11, са интервалом кључања у опсегу од – 20ºС до190ºС.)

649-353-00-8 265-123-6 64742-23-0 P
Бензин (нафта), каталитички депарафинисан; Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком депарафинацијом нафтне фракције. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С5 - С12, са интервалом кључања у опсегу од 35ºС до 230ºС.)

649-354-00-3 265-170-2 64742-66-1 P
Бензин (нафта), парно кракован, лаки; Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног краковања. Састоји се углавном од назасићених угљоводоника, претежно С4 - С11, са интервалом кључања у опсегу од – 20ºС до 190ºС. Често садржи 10% запреминских или више бензена.)

649-355-00-9 265-187-5 64742-83-2 P
Бензински растварач (нафта), ароматични, лаки; Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом ароматичних токова. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника, углавном С8 - С10, са интервалом кључања у опсегу од 135ºС до 210ºС.)

649-356-00-4 265-199-0 64742-95-6 P
Ароматични угљоводоници, С6-10, обрађени киселином, неутралисани;

Нискокључајући бензин – без спецификације.

649-357-00-X 268-618-5 68131-49-7 P
Дестилати (нафта), С3-5, богати са 2-метил-2-бутеном; Нискокључајући бензин – без спецификације

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом углавном С3 - С5 угљоводоника, претежно изопентана и 3-метил-1-бутена. Састоји се од засићених и незасићених, највише С3 - С5 угљоводоника, са доминацијом 2-метил-2-бутена.)

649-358-00-5 270-725-7 68477-34-9 P
Дестилати (нафта), полимеризовани парно краковани нафтни дестилати, С5-12 фракција;

Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом полимеризованог парно кракованог нафтног дестилата. Састоји се претежно од угљоводоника углавном С5 - С12.)

649-359-00-0 270-735-1 68477-50-9 P
Дестилати (нафта), парно краковани, С5-12 фракција; Нискокључајући бензин – без спецификације

(Сложена смеша органских једињења добијена дестилацијом производа парног краковања. Састоји се од незасићених, углавном С5 - С12, угљоводоника.)

649-360-00-6 270-736-7 68477-53-2 P
Дестилати (нафта), парно краковани, С5-10 фракција, помешана са лаком, парно кракованом С5 фракцијом бензина; Нискокључајући бензин – без спецификације. 649-361-00-1 270-738-8 68477-55-4 P
Екстракти (нафта), хладно-кисели С4-6; Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша органских једињења добијена у јединици за екстракцију хладном киселином засићених и незасићених алифатичних угљоводоника, углавном С3 - С6, претежно пентана и амилена. Састоји се од засићених и незасићених С4 - С6 угљоводоника, претежно С5.)

649-362-00-7 270-741-4 68477-61-2 P
Дестилати (нафта), горња фракција депентанизера; Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена из каталитички кракованог гасног тока. Састоји се од алифатичних угљоводоника, углавном С4 - С6.)

649-363-00-2 270-771-8 68477-89-4 P
Остаци (нафта), дно сплитера бутана; Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложен остатак дестилације бутанског тока. Састоји се од алифатичних угљоводоника, углавном С4 - С6.)

649-364-00-8 270-791-7 68478-12-6 P
Уљни остаци (нафта), (резидуална уља) колона деизобутанизера;

Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложен остатак атмосферске дестилације тока бутан-бутилен. Састоји се од алифатичних угљоводоника, углавном С4 - С6.)

649-365-00-3 270-795-9 68478-16-0 P
Бензин (нафта), коксовање, пуног опсега кључања; Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа флуидизационог коксовања. Састоји се највећим делом од незасићених угљоводоника, углавном С4 - С15, са интервалом кључања у опсегу од 43ºС до 250ºС.)

649-366-00-9 270-991-4 68513-02-0 P
Тешки бензин (нафта), парно кракован средње ароматски;

Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног краковања. Састоји се највећим делом од ароматичних угљоводоника, углавном С7 - С12, са интервалом кључања у опсегу од

130ºС до 220ºС.)

649-367-00-4 271-138-9 68516-20-1 P
Бензин (нафта), примарни, пуног опсега кључања, обрађен глином;

Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена обично перколационим поступком, обрадом примарног бензина пуног опсега кључања, природном или модификованом глином чиме се уклањају трагови поларних једињења и присутних нечистоћа. Састоји се највећим делом од угљоводоника, углавном С4 - С11, са интервалом кључања у опсегу од – 20ºС до 220ºС.)

649-368-00-X 271-262-3 68527-21-9 P
Бензин (нафта), примарни, лаки, обрађен глином; Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом лаког примарног тешког бензина природном или модификованом глином, обично перколационим поступком, чиме се уклањају трагови поларних једињења и присутних нечистоћа. Састоји се највећим делом од угљоводоника, углавном С7 - С10, са интервалом кључања у опсегу од 93ºС до 180ºС.)

649-369-00-5 271-263-9 68527-22-0 P
Бензин (нафта), лаки, ароматичан, парно кракован; Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног краковања. Састоји се највећим делом од ароматичних угљоводоника, углавном С7 - С9, са интервалом кључања у опсегу од 110ºС до 165ºС.)

649-370-00-0 271-264-4 68527-23-1 P
Бензин (нафта), лаки, паром кракован, без бензена; Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног краковања. Састоји се највећим делом од угљоводоника, углавном С4 - С12, са интервалом кључања у опсегу од 80ºС до 218ºС.)

649-371-00-6 271-266-5 68527-26-4 P
Бензин (нафта), садржи ароматична једињења; Нискокључајући бензин – без спецификације. 649-372-00-1 271-635-0 68603-08-7
Моторни бензин, пиролитички, дно дебутанизера; Нискокључајући бензин – без спецификације

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем фракција са дна депропанизера. Састоји се од угљоводоника, углавном > С5.)

649-373-00-7 271-726-5 68606-10-0
Бензин (нафта), лаки, слађени; Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена слађењем (ради превођења меркаптана или уклањања киселих нечистоћа) нафтних дестилата. Састоји се од засићених и незасићених, углавном С3 - С6 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од – 20ºС до 100ºС.)

649-374-00-2 272-206-0 68783-66-4 P
Кондензати природног гаса; Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена одвајањем и/или кондензацијом из природног гаса током транспорта, сакупљена на ушћу бушотине; и/или из производње, сакупљања, преношења, дистрибуције подземним цевоводима и из пречишћивача гаса (скрубера) итд. Састоји се највећим делом од угљоводоника, углавном С2 - С8.)

649-375-00-8 272-896-3 68919-39-1 P
Дестилати (нафта), бензин одвојен из постројења „unifiner”;

Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена одвајањем производа из „unifiner” постројења. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, углавном С2 - С6.)

649-376-00-3 272-932-8 68921-09-5
Бензин (нафта), каталитички реформиран, лаки, фракција без ароматичних једињења;

Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника која заостаје после уклањања ароматичних једињења из каталитички реформираног лаког бензина селективном абсорпцијом. Састоји се претежно од парафинских и цикличних једињења, углавном С5 - С8, са интервалом кључања у опсегу од 66ºС до 121ºС.)

649-377-00-9 285-510-3 85116-59-2 P
Моторни бензин; Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша парафинских, циклопарафинских, ароматичних и олефинских угљоводоника, углавном > С3, и интервалом кључања у опсегу од 30ºС до 260ºС.)

649-378-00-4 289-220-8 86290-81-5 P
Ароматични угљоводоници, С7-8, производи деалкиловања, остаци дестилације;

Нискокључајући бензин – без спецификације.

649-379-00-X 292-698-0 90989-42-7 P
Угљоводоници, С4-6, лаки, из депентанизера, пре хидрогенизације ароматских једињења

Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као први ток из колоне депентанизера, пре хидрогенизације ароматичне шаржа. Састоји се највећим делом од угљоводоника, углавном С4 - С6, са доминацијом различитих пентана и пентена, са интервалом кључања у опсегу од 25ºС до 40ºС.)

649-380-00-5 295-298-4 91995-38-9 P
Дестилати (нафта), из топлог, паром кракованог бензина, богат са С5;

Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом топлог, парно кракованог бензина. Састоји се углавном од С4 - С6 угљоводоника, са доминацијом С5.)

649-381-00-0 295-302-4 91995-41-4 P
Екстракти (нафта), каталитички реформиран лаки бензински растварач;

Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као екстракт солвентне екстракције каталитички реформиране нафтне фракције. Састоји се највећим делом од ароматичних, углавном С7 - С8, угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 100ºС до 200ºС.)

649-382-00-6 295-331-2 91995-68-5 P
Бензин (нафта), хидродесулфуризовани, деароматизовани, лаки;

Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом хидродесулфуризованих и деароматизованих лаких нафтних фракција. Састоји се претежно од С7 парафина и циклопарафина, има интервал кључања у опсегу од 90ºС до 100ºС.)

649-383-00-1 295-434-2 92045-53-9 P
Бензин (нафта), лаки, богат са С5, слађен; Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена слађењем (ради превођења меркаптана или уклањања киселих нечистоћа) бензина из нафте. Састоји се највећим делом од С4 - С5 угљоводоника, са доминацијом С5, има интервал кључања у опсегу од –10ºС до 35ºС.)

649-384-00-7 295-442-6 92045-60-8 P
Угљоводоници, С8-11, краковање бензина, фракција толуена;

Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом из пре(д)хидрогенизованог кракованог бензина. Састоји се највећим делом од угљоводоника, углавном С8 - С11, има интервал кључања у опсегу од

130ºС до 205ºС.)

649-385-00-2 295-444-7 92045-62-0 P
Угљоводоници, С4-11, краковање бензина, без ароматичних састојака;

Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена из прехидрогенизованог кракованог бензина, после одвајања бензенских, толуенских и фракција виших тачки кључања. Састоји се највећим делом од угљоводоника, углавном С4 - С11, са интервалом кључања у опсегу од 30ºС до 205ºС.)

649-386-00-8 295-445-2 92045-63-1 P
Бензин (нафта), лаки, топли, паром кракован; Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем парно кракованог бензина после регенерације из heat-soaking процеса. Састоји се највећим делом од угљоводоника, углавном С4 - С6, са интервалом кључања у опсегу од 0ºС до 80ºС.)

649-387-00-3 296-028-8 92201-97-3 P
Дестилати (нафта), С6 богати

Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом нафтне сировине. Састоји се највећим делом од угљоводоника, углавном С5 - С7, са доминацијом С6, има интервал кључања у опсегу од 60ºС до 70ºС.)

649-388-00-9 296-903-4 93165-19-6 P
Бензин, пиролитички, хидрогенизован; Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Дестилациона фракција производа хидрогенизације пиролитичког бензина, са интервалом кључања у опсегу од 20ºС до 200ºС.)

649-389-00-4 302-639-3 94114-03-1 P
Дестилати (нафта), паром краковани, фракција С8-12, полимеризовани, лаки дестилати.;

Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом полимеризоване С8 - С12 фракције из парно кракованих нафтних дестилата. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника, углавном С8 - С12.)

649-390-00-X 305-750-5 95009-23-7 P
Екстракти (нафта), тешки бензински растварач, обрађени глином;

Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтног екстракта тешког бензинског растварача глином. Састоји се претежно од угљоводоника, углавном С6 - С10, има интервал кључања у опсегу од 80ºС до 180ºС.)

649-391-00-5 308-261-5 97926-43-7 P
Бензин (нафта), лаки, паром краковани, без бензена, термички обрађен;

Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом и дестилацијом из лаког, парно кракованог бензина и из кога је уклоњен бензен. Састоји се највећим делом од угљоводоника, углавном С7 - С12, има интервал кључања у опсегу од 95ºС до 200ºС.)

649-392-00-0 308-713-1 98219-46-6 P
Бензин (нафта), лаки, паром кракован, термички обрађен;

Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом и дестилацијом из лаког, парно кракованог бензина Састоји се највећим делом од угљоводоника, углавном С5 - С6, има интервал кључања у опсегу од 35ºС до 80ºС.)

649-393-00-6 308-714-7 98219-47-7 P
Дестилати (нафта), С7-9, С8 богати, хидродесулфуризовани, деароматизовани;

Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом лаке фракције нафте, хидродесулфуризована и деароматизована. Састоји се највећим делом од угљоводоника, углавном С7 - С9, са доминацијом С8 парафина и циклопарафина, има интервал кључања у опсегу од 120ºС до 130ºС.)

649-394-00-1 309-862-5 101316-56-7 P
Угљоводоници, С6-8, хидрогенизовани, сорпцијом деароматизовани, рафинација толуена;

Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена током сорпције толуена из каталитички хидрогенизоване угљоводоничне фракције кракованог бензина. Састоји се највећим делом од угљоводоника, углавном С6 - С8, има интервал кључања у опсегу од 80ºС до 135ºС.)

649-395-00-7 309-870-9 101316-66-9 P
Бензин (нафта), хидродесулфуризовани производ коксовања пуног опсега кључања;

Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем хидродесулфуризиваног дестилата производа коксовања. Састоји се највећим делом од угљоводоника, углавном С5 - С11, има интервал кључања у опсегу од 23ºС до 196ºС.)

649-396-00-2 309-879-8 101316-76-1 P
Бензин (нафта), лаки, слађени; Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена слађењем (ради превођења меркаптана или уклањања киселих нечистоћа) бензина из нафте. Састоји се највећим делом од угљоводоника, углавном С5 - С8, има интервал кључања у опсегу од 20ºС до 130ºС.)

649-397-00-8 309-976-5 101795-01-1 P
Угљоводоници, С3-6, С5 богати, паром краковани бензин; Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом парно кракованог бензина. Састоји се углавном од С3 - С6 угљоводоника, са доминацијом С5.)

649-398-00-3 310-012-0 102110-14-5 P
Угљоводоници, богати са С5, садрже дициклопентадиен;

Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног краковања. Састоји се углавном од С5 угљоводоника и дициклопентадиена, има интервал кључања у опсегу од 30ºС до 170ºС.)

649-399-00-9 310-013-6 102110-15-6 P
Остаци (нафта), паром краковани лаки, ароматични; Нискокључајући бензин – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као остатак дестилације производа парног краковања или сличних процеса, а након издвајања врло лаких (ниске тачке кључања) производа. Овај остатак садржи угљоводонике > С5, са доминацијом ароматичних компонената. Кључа изнад 40ºС.)

649-400-00-2 310-057-6 102110-55-4 P
Угљоводоници, С≥5, богати са С5-6; Нискокључајући бензин – без спецификације. 649-401-00-8 270-690-8 68476-50-6 P
Угљоводоници, богати са С5; Нискокључајући бензин – без спецификације. 649-402-00-3 270-695-5 68476-55-1 P
Ароматични угљоводоници, С8-10; Нискокључајући бензин – без спецификације. 649-403-00-9 292-695-4 90989-39-2 P
Дестилати (нафта), каталитички краковани лаки; Краковано гасно уље.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања. Састоји се углавном од С9 - С25 угљоводоника, има интервал кључања у опсегу од 150ºС до 400ºС. Садржи релативно велику количину бицикличних ароматичних угљоводоника.)

649-435-00-3 265-060-4 64741-59-9
Дестилати (нафта), каталитички краковани средњи; Краковано гасно уље

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања. Састоји се углавном од С11 - С30 угљоводоника, има интервал кључања у опсегу од 205ºС до 450ºС. Садржи релативно велику количину трицикличних ароматичних угљоводоника.)

649-436-00-9 265-062-5 64741-60-2
Дестилати (нафта), термички краковани лаки; Краковано гасно уље.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког краковања. Састоји се углавном од незасићених угљоводоника, претежно С10 - С22, има интервал кључања у опсегу од 160ºС до 370ºС.)

649-438-00-X 265-084-5 64741-82-8
Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани лаки каталитички краковани; Краковано гасно уље.

(Сложена смеша угљоводоника добијена хидрогенизацијом лаких дестилата каталитичког краковања ради превођења органског сумпора у водоник-сулфид који се уклања. Састоји се од угљоводоника, углавном С9 - С25, има интервал дестилације у опсегу од 150ºС до 400ºС. Садржи релативно велику количину бицикличних ароматичних угљоводоника.)

649-439-00-5 269-781-5 68333-25-5
Дестилати (нафта), паром краковани лаки бензин; Краковано гасно уље.

(Сложена смеша угљоводоника добијена вишестепеном дестилацијом производа парног краковања. Састоји се од угљоводоника, углавном у опсегу С10 - С18.)

649-440-00-0 270-662-5 68475-80-9
Дестилати (нафта), поново краковани паром краковани нафтни дестилати; Краковано гасно уље.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом кракованих дестилата парног краковања и/или његових фракционисаних производа. Састоји се од угљоводоника са бројем С атома у опсегу од С10 до полимера мале молекулске масе.)

649-441-00-6 270-727-8 68477-38-3
Гасна уља (нафта), паром кракована; Краковано гасно уље.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног краковања. Састоји се од угљоводоника > С9, има интервал кључања у опсегу од 205ºС до 400ºС.)

649-442-00-1 271-260-2 68527-18-4
Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани термички краковани средњи; Краковано гасно уље

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем из хидродесулфуризованих дестилата термичког краковања. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С11 - С25, има интервал кључања у опсегу од 205ºС до 400ºС.)

649-443-00-7 285-505-6 85116-53-6
Гасна уља (нафта), термички кракована, хидродесулфуризована; Краковано гасно уље. 649-444-00-2 295-411-7 92045-29-9
Остаци (нафта), хидрогенизовани, паром краковани тешки бензин; Краковано гасно уље.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као остатак у дестилацији хидрогенизованог, парно кракованог тешког бензина. Састоји се углавном од угљоводоника, има интервал кључања у опсегу од 200ºС до 350ºС.)

649-445-00-8 295-514-7 92062-00-5
Остаци (нафта), дестилација паром кракованог тешког бензина; Краковано гасно уље.

(Сложена смеша угљоводоника издвојених на дну колоне код одвајања ефлуената из парно кракованог тешког бензина, на високој температури. Има интервал кључања у опсегу од 147ºС до 300ºС, у облику је уља вискозности 18 mm2s-1 на 50ºС.)

649-446-00-3 295-517-3 92062-04-9
Дестилати (нафта), каталитички краковани лаки, термички деградирани; Краковано гасно уље.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања. Ови производи су коришћени као флуид за пренос топлоте. Добијена смеша састоји се од угљоводоника са тачкама кључања у опсегу од 190ºС до 340ºС. Овај ток често садржи органска сумпорна једињења.)

649-447-00-9 295-991-1 92201-60-0
Остаци (нафта), паром краковани, топли тешки бензин; Краковано гасно уље.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као остатак из дестилације парно кракованог топлог тешког бензина, са интервалом кључања у опсегу од 150ºС до 350ºС.)

649-448-00-4 297-905-8 93763-85-0
Гасна уља (нафта), лака вакуумска, термички кракована, хидродесулфуризована;

Краковано гасно уље.

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком дехидросуфуризацијом термички краковане лаке вакуумске нафте. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С14 - С20, има интервал кључања у опсегу од 270ºС до 370ºС).

649-450-00-5 308-278-8 97926-59-5
Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани средњи производ коксовања; Краковано гасно уље.

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем хидродесулфуризованих дестилата производа коксовања. Састоји се углавном од С12 - С21 угљоводоника, има интервал кључања у опсегу од 200ºС до 360ºС.)

649-451-00-0 309-865-1 101316-59-0
Дестилати (нафта), паром краковани тешки; Краковано гасно уље.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом из тешких остатака парног краковања. Састоји се углавном од врло алкилованих ароматичних угљоводоника са тачкама кључања у опсегу од 250ºС до 400ºС.)

649-452-00-6 309-939-3 101631-14-5
Дестилати (нафта), хидрокраковани тешки; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрокраковања. Састоји се претежно од засићених угљоводоника С15 - С39, има интервал дестилације у опсегу од 260ºС до 600ºС.)

649-453-00-1 265-077-7 64741-76-0 L
Дестилати (нафта), рафинат солвентне екстракције тешких парафинских дестилата;

Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку солвентне екстракције. Састоји се углавном од засићених С20 - С50 угљоводоника, финални производ је уље чији је вискозитет најмање

19 mm2s-1 на 40ºС.)

649-454-00-7 265-090-8 64741-88-4 L
Дестилати (нафта), рафинат солвентне екстракције лаких парафинских дестилата;

Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку солвентне екстракције. Састоји се углавном од засићених С15 - С30 угљоводоника, финални производ је уље вискозности мање од 19 mm2s-1 на 40ºС.)

649-455-00-2 265-091-3 64741-89-5 L
Уљни остаци (нафта), солвентно деасфалтовани; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као растворна фракција у поступку солвентног деасфалтовања остатка са С3 - С4. Састоји се од угљоводоника, претежно > С25, са интервалом кључања у опсегу изнад 400ºС.)

649-456-00-8 265-096-0 64741-95-3 L
Дестилати (нафта), солвентно рафинисани тешки нафтенски; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку солвентне екстракције. Састоји се претежно од угљоводоника, углавном у опсегу С20 - С50, а финални производ је уље чији је вискозитет најмање 19 mm2s-1 на 40ºС. Садржи релативно мали број нормалних парафина.)

649-457-00-3 265-097-6 64741-96-4 L
Дестилати (нафта), солвентно рафинисани, лаки нафтенски; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку солвентне екстракције. Састоји се претежно од угљоводоника, углавном у опсегу С15 - С30, а финални производ је уље вискозитета мањег од 19 mm2s-1 на 40ºС. Садржи релативно мали број нормалних парафина.)

649-458-00-9 265-098-1 64741-97-5 L
Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), солвентно рафинисани; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као нерастворна фракција у пречишћавању остатка помоћу поларног органског растварача као што је фенол или фурфурал. Састоји се од угљоводоника претежно > С25, који имају тачке кључања изнад 400ºС.)

649-459-00-4 265-101-6 64742-01-4 L
Дестилати (нафта), обрађени глином, парафински; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције природном или модификованом глином, контактним или перколационим поступком, ради уклањања трагова поларних једињења и присутних нечистоћа. Састоји се од угљоводоника, углавном С20 - С50, а финални производ је уље чији је вискозитет најмање19 mm2s-1 на 40ºС. Садржи релативно велику количину засићених угљоводоника.)

649-460-00-X 265-137-2 64742-36-5 L
Дестилати (нафта), обрађени глином, лаки парафински; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције природном или модификованом глином, контактним или перколационим поступком, ради уклањања трагова поларних једињења и присутних нечистоћа. Састоји се од углавном од С15 - С30 угљоводоника, а финални производ је уље чији је вискозитет мањи од 19 mm2s-1 на 40ºС. Садржи релативно велику количину засићених угљоводоника.)

649-461-00-5 265-138-8 64742-37-6 L
Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), обрађени глином; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом уљних остатака (резидуалних уља) природном или модификованом глином, контактним или перколационим поступком, ради уклањања трагова поларних једињења и присутних нечистоћа. Састоји се од угљоводоника, претежно > С25, који имају тачке кључања изнад 400ºС.)

649-462-00-0 265-143-5 64742-41-2 L
Дестилати (нафта), обрађени глином, тешки нафтенски; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције природном или модификованом глином, контактним или перколационим поступком, ради уклањања трагова поларних једињења и присутних нечистоћа. Састоји се од угљоводоника, углавном С20 - С50 а финални производ је уље чији је вискозитет најмање 19 mm2s-1 на 40ºС. Садржи релативно мали број нормалних парафина.)

649-463-00-6 265-146-1 64742-44-5 L
Дестилати (нафта), обрађени глином, лаки нафтенски; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције природном или модификованом глином, контактним или перколационим поступком, ради уклањања трагова поларних једињења и присутних нечистоћа. Састоји се од угљоводоника, углавном С15 - С30, а финални производ је уље чији је вискозитет мањи од 19 mm2s-1 на 40ºС. Садржи релативно мали број нормалних парафина.)

649-464-00-1 265-147-7 64742-45-6 L
Дестилати (нафта), хидрогенизовани, тешки нафтенски; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се од угљоводоника, углавном С20 - С50, а финални производ је уље чији је вискозитет најмање 19 mm2s-1 на 40ºС. Садржи релативно мали број нормалних парафина.)

649-465-00-7 265-155-0 64742-52-5 L
Дестилати (нафта), хидрогенизовани, лаки нафтенски; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се од угљоводоника, углавном С15 - С30, а финални производ је уље вискозности мање од 19 mm2s-1 на 40ºС. Садржи релативно мали број нормалних парафина.)

649-466-00-2 265-156-6 64742-53-6 L
Дестилати (нафта), хидрогенизовани, тешки парафински; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се од угљоводоника, углавном С20 - С50, а финални производ је уље чија је вискозност најмање 19 mm2s-1 на 40ºС. Садржај засићених угљоводоника у овој смеши је релативно велики.)

649-467-00-8 265-157-1 64742-54-7 L
Дестилати (нафта), хидрогенизовани, лаки парафински; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се од угљоводоника, углавном С15 - С30, а у облику је уља чија је вискозност мања од 19 mm2s-1 на 40ºС. Садржи релативно велику количину засићених угљоводоника.)

649-468-00-3 265-158-7 64742-55-8 L
Дестилати (нафта), растварачем депарафинисани лаки парафински; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем нормалних парафина из нафтне фракције солвентном кристализацијом. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С15 - С30 , а финални производ је уље чија је вискозност мања од 19 mm2s-1 на 40ºС.)

649-469-00-9 265-159-2 64742-56-9 L
Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), хидрогенизовани, Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се од угљоводоника, углавном > С25, са тачкама кључања изнад 400ºС.)

649-470-00-4 265-160-8 64742-57-0 L
Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), растварачем депарафинисани, Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем рачвастих угљоводоника дугог низа из уљних остатака солвентном кристализацијом. Састоји се од угљоводоника, углавном > С25, са тачкама кључања изнад 400ºС.)

649-471-00-X 265-166-0 64742-62-7 L
Дестилати (нафта), растварачем депарафинисаник, тешки нафтенски; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем нормалних парафина из нафтне фракције солвентном кристализацијом. Састоји се од угљоводоника, углавном С20 - С50, а финални производ је уље чија је вискозност најмање 19 mm2s-1 на 40ºС. Садржи релативно мали број нормалних парафина.)

649-472-00-5 265-167-6 64742-63-8 L
Дестилати (нафта), растварачем депарафинисани, лаки нафтенски; Базно уље – без спецификације

(Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем нормалних парафина из нафтне фракције солвентном кристализацијом. Састоји се од угљоводоника, углавном С15 - С30 , а финални производ је уље чија је вискозност мања од 19 mm2s-1 на 40ºС. Садржи релативно мали број нормалних парафина.)

649-473-00-0 265-168-1 64742-64-9 L
Дестилати (нафта), растварачем депарафинисани, тешки парафински; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем нормалних парафина из нафтне фракције солвентном кристализацијом. Састоји се од угљоводоника, углавном С20 - С50, а финални производ је уље чија је вискозност најмање 19 mm2s-1 на 40ºС.)

649-474-00-6 265-169-7 64742-65-0 L
Нафтенска уља (нафта), каталитички депарафинисана, тешка; Базно уље – без спецификације

(Сложена смеша угљоводоника добијена процесом каталитичке депарафинације. Састоји се од угљоводоника, углавном С20 - С50, а финални производ је уље чија је вискозност најмање 19 mm2s-1 на 40ºС. Садржи релативно мали број нормалних парафина.)

649-475-00-1 265-172-3 64742-68-3 L
Нафтенска уља (нафта), каталитички депарафинисана, лака; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена процесом каталитичке депарафинације. Састоји се од угљоводоника, углавном С15 - С30, а финални производ је уље чија је вискозност мања од 19 mm2s-1 на 40ºС. Садржи релативно мали број нормалних парафина.)

649-476-00-7 265-173-9 64742-69-4 L
Парафинска уља (нафта), каталитички депарафинисана, тешка; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена процесом каталитичке депарафинације. Састоји се од угљоводоника, углавном С20 - С50, а финални производ је уље чија је вискозност најмање 19 mm2s-1 на 40ºС.)

649-477-00-2 265-174-4 64742-70-7 L
Парафинска уља (нафта), каталитички депарафинисана, лака; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена процесом каталитичке депарафинације. Састоји се од угљоводоника, углавном С15 - С30, а финални производ је уље чија је вискозност мања од 19 mm2s-1 на 40ºС.)

649-478-00-8 265-176-5 64742-71-8 L
Нафтенска уља (нафта), сложена, депарафинисана, тешка; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем нормалних парафина, у чврстом облику, после обраде са уреом. Састоји се од угљоводоника, углавном С20 - С50, а финални производ је уље чија је вискозност најмање 19 mm2s-1 на 40ºС. Садржи релативно мали број нормалних парафина.)

649-479-00-3 265-179-1 64742-75-2 L
Нафтенска уља (нафта), сложена, депарафинисана, лака; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена процесом каталитичке депарафинације. Састоји се од угљоводоника, углавном С15 - С30, а финални производ је уље чија је вискозност мања од 19 mm2s-1 на 40ºС. Садржи релативно мали број нормалних парафина.)

649-480-00-9 265-180-7 64742-76-3 L
Уља за подмазивање (нафта), С20-50, хидрогенизована неутрална базна уља велике вискозности;

Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом лаког и тешког вакуум гасног уља и уљног остатка солвентног деасфалтовања. Хидрогенизација се изводи у две фазе, а воскови се уклањају после завршетка прве. Добијено уље састоји се углавном од угљоводоника, претежно С20 - С50, а вискозитет му је око 112 mm2s-1 на 40ºС. Садржи релативно велику количину засићених угљоводоника.)

649-481-00-4 276-736-3 72623-85-9 L
Уља за подмазивање (нафта), С15-30, хидрогенизована, неутрална базна уља;

Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом лаког и тешког вакуум гасног уља. Хидрогенизација се изводи у две фазе, а воскови се уклањају после завршетка прве. Добијено уље састоји се од угљоводоника, углавном С15 - С30, а вискозитет му је око 15 mm2s-1 на 40ºС.)

649-482-00-X 276-737-9 72623-86-0 L
Уља за подмазивање (нафта), С20-50, хидрогенизована, неутрална базна уља;

Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом лаког и тешког вакуум гасног уља, и уљног остатка солвентног деасфалтовања. Хидрогенизација се изводи у две фазе, а воскови се уклањају после завршетка прве. Добијено уље састоји се од угљоводоника, углавном С20 - С50, а вискозитет му је око 32 mm2s-1 на 40ºС. Садржи релативно велику количину засићених угљоводоника.)

649-483-00-5 276-738-4 72623-87-1 L
Уља за подмазивање; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена солвентном екстракцијом и поступцима депарафинације. Састоји се углавном од засићених С15 - С50 угљоводоника.)

649-484-00-0 278-012-2 74869-22-0 L
Дестилати (нафта), сложени, депарафинисани, тешки парафински; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена депарафинацијом тешког парафинског дестилата. Састоји се углавном угљоводоника, претежно С20 - С50, финални производ је уље које има вискозитет већи или једнак 19 mm2s-1 на 40ºС. Садржи релативно мали број нормалних парафина.)

649-485-00-6 292-613-7 90640-91-8 L
Дестилати (нафта), сложени, депарафинисани, лаки парафински; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена депарафинацијом лаког парафинског дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно од С12 - С30 финални производ је уље и има вискозитет мањи од 19 mm2s-1 на 40ºС. Садржи релативно мали број нормалних парафина.)

649-486-00-1 292-614-2 90640-92-9 L
Дестилати (нафта), растварачем депарафинисани, тешки парафински, обрађени глином;

Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом депарафинисаног тешког парафинског дестилата, са природном или модификованом глином контактним или перколационим поступком. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С20 - С50.)

649-487-00-7 292-616-3 90640-94-1 L
Угљоводоници, С20-50, растварачем депарафинисани, тешки парафински, хидрогенизовани;

Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом депарафинисаног тешког парафинског дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С20 - С50.)

649-488-00-2 292-617-9 90640-95-2 L
Дестилати (нафта), растварачем депарафинисани лаки парафински, обрађени глином;

Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом депарафинисаног лаког парафинског дестилата, са природном или модификованом глином контактним или перколационим поступком. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С15 - С30.)

649-489-00-8 292-618-4 90640-96-3 L
Дестилати (нафта), растварачем депарафинисани лаки парафински, хидрогенизовани;

Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом депарафинисаног лаког парафинског дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С15 - С30.)

649-490-00-3 292-620-5 90640-97-4 L
Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), растварачем депарафинисани хидрогенизовано;

Базно уље – без спецификације.

649-491-00-9 292-656-1 90669-74-2 L
Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), каталитички депарафинисани; Базно уље – без спецификације. 649-492-00-4 294-843-3 91770-57-9 L
Дестилати (нафта), депарафинисани, тешки парафински, хидрогенизовани;

Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена интензивном каталитичком хидрогенизацијом депарафинисаног дестилата. Састоји се углавном од засићених угљоводоника, претежно С25 - С39, а финални производ је уље вискозитета око 44 mm2s-1 на 50ºС.)

649-493-00-X 295-300-3 91995-39-0 L
Дестилати (нафта), депарафинисани, лаки парафински, хидрогенизовани;

Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена интензивном каталитичком хидрогенизацијом депарафинисаног дестилата. Састоји се углавном од засићених угљоводоника, претежно С21 - С39, а финални производ је уље вискозитета око 13 mm2s-1 на 50ºС.)

649-494-00-5 295-301-9 91995-40-3 L
Дестилати (нафта), хидрокраковани, растварачем рафинисани, депарафинисани;

Базно уље – без спецификације

(Сложена смеша течних угљоводоника добијена рекристализацијом депарафинисаних, хидрокракованих, растварачем рафинисаних нафтних дестилата.)

649-495-00-0 295-306-6 91995-45-8 L
Дестилати (нафта), растварачем рафинисани, лаки нафтенски, хидрогенизовани;

Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције и уклањањем ароматичних угљоводоника солвентном екстракцијом. Састоји се углавном од нафтенских угљоводоника, претежно С15 - С30, а финални производ је уље са вискозитетом у интервалу од 13mm2s-1 до 15mm2s-1 на 40ºС.)

649-496-00-6 295-316-0 91995-54-9 L
Уља за подмазивање (нафта), С17-35, растварачем екстрахована, депарафинисана, хидрогенизована;

Базно уље – без спецификације.

649-497-00-1 295-423-2 92045-42-6 L
Уља за подмазивање (нафта), хидрокракована, без ароматичних састојака, растварачем депарафинисана; Базно уље – без спецификације. 649-498-00-7 295-424-8 92045-43-7 L
Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), хидрокраковани обрађени киселином; растварачем депарафинисани, Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем парафина растварачем из остатка дестилације киселиномобрађених, хидрокракованих тешких парафина, који кључају изнад 380ºС.)

649-499-00-2 295-499-7 92061-86-4 L
Парафинска уља (нафта), растварачем рафинисана, депарафинисана, тешка;

Базно уље – без спецификације

(Сложена смеша угљоводоника добијена из парафинске сирове нафте која садржи сумпор. Састоји се претежно од депарафинисаног уља за подмазивање растварачем рафинисаног, са вискозитетом 65 mm2s-1 на 50ºС.)

649-500-00-6 295-810-6 92129-09-4 L
Уља за подмазивање (нафта), базна уља, парафинска; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена рафинисањем сирове нафте. Састоји се од ароматa, нафтенa и парафинa, a финални производ je уље вискозитета од 23 mm2s-1 на 40ºС.)

649-501-00-1 297-474-6 93572-43-1 L
Угљоводоници, хидрокраковани, парафински остаци дестилације, растварачем депарафинисани

Базно уље – без спецификације.

649-502-00-7 297-857-8 93763-38-3 L
Угљоводоници, С20-50, вакуум дестилат хидрогенизованог уљног остатка (резидуалног уља);

Базно уље – без спецификације.

649-503-00-2 300-257-1 93924-61-9 L
Дестилати (нафта), растварачем рафинисани, хидрогенизовани тешки, хидрогенизовани;

Базно уље – без спецификације.

649-504-00-8 305-588-5 94733-08-1 L
Дестилати (нафта), растварачем рафинисани, хидрокраковани лаки; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена солвентном деароматизацијом остатка хидрокраковане нафте. Састоји се највећим делом од угљоводоника, углавном С18 - С27, са интервалом кључања у опсегу од 370ºС до 450ºС)

649-505-00-3 305-589-0 94733-09-2 L
Уља за подмазивање (нафта), С18-40, растварачем депарафинисана, на бази хидрокракованих дестилата;

Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена депарафинацијом растварачем дестилационог остатка хидрокраковане нафте. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С18 - С40, са интервалом кључања у опсегу од 370ºС до 550ºС.)

649-506-00-9 305-594-8 94733-15-0 L
Уља за подмазивање (нафта) С18-40, растварачем депарафинисана, хидрогенизована, на бази рафината;

Базно уље – без спецификације

(Сложена смеша угљоводоника добијена депарафинацијом растварачем хидрогенизованог рафината добијеног солвентном екстракцијом из хидрогенизованог нафтног дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С18 - С40, са интервалом кључања у опсегу од 370ºС до 550ºС.)

649-507-00-4 305-595-3 94733-16-1 L
Угљоводоници, С13-30, богати ароматичним угљоводоницима, растварачем екстраховани нафтенски дестилат; Базно уље – без спецификације. 649-508-00-X 305-971-7 95371-04-3 L
Угљоводоници, С16-32, богати ароматичним угљоводоницима, растварачем екстраховани нафтенски дестилат; Базно уље – без спецификације. 649-509-00-5 305-972-2 95371-05-4 L
Угљоводоници, С37-68, депарафинисани и деасфалтовани хидрогенизовани остаци вакуум дестилације;

Базно уље – без спецификације.

649-510-00-0 305-974-3 95371-07-6 L
Угљоводоници, С37-65, хидрогенизовани деасфалтовани остаци вакуум дестилације;

Базно уље – без спецификације.

649-511-00-6 305-975-9 95371-08-7 L
Дестилати (нафта), хидрокраковани, растварачем рафинисани, лаки; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом дестилата растварачем из хидрокракованих нафтних дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С18 - С27, са интервалом кључања у опсегу од 370ºС до 450ºС.)

649-512-00-1 307-010-7 97488-73-8 L
Дестилати (нафта), растварачем рафинисани, хидрогенизовани тешки; Базно уље – без спецификације

Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом хидрогенизованог нафтног дестилата растварачем. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С19 - С40, са интервалом кључања у опсегу од 390ºС до 550ºС.)

649-513-00-7 307-011-2 97488-74-9 L
Уља за подмазивање (нафта), С18-27, хидрокракована, растварачем депарафинисана;

Базно уље – без спецификације.

649-514-00-2 307-034-8 97488-95-4 L
Угљоводоници, С17-30, хидрогенизовани растварачем деасфалтовани остатак дестилације на атмосферском притиску, лаки дестилат; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као први ток вакуум дестилације ефлуената из поступка каталитичке хидрогенизације растварачем деасфалтованог кратког остатка. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С17 - С30, са интервалом кључања у опсегу од 300ºС до 400ºС. Финални производ је уље вискозитета 4 mm2s-1 на око 100ºС.)

649-515-00-8 307-661-7 97675-87-1 L
Угљоводоници, С17-40, хидрогенизовани, растварачем деасфалтовани остатак дестилације, лаки вакуум дестилати; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена као први ток вакуум дестилације ефлуената из поступка каталитичке хидрогенизације растварачем деасфалтованог „кратког” остатка са вискозитетом 8 mm2s-1 на око 100ºС. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С17 - С40, са интервалом кључања у опсегу од 300ºС до 500ºС.)

649-516-00-3 307-755-8 97722-06-0 L
Угљоводоници, С13-27, солвентно екстраховани, лаки нафтенски; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника, добијена екстракцијом ароматa из лаког нафтенског дестилата, вискозитета од 9,5 mm2s-1 на око 40ºС. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С13 - С27, са интервалом кључања у опсегу од 240ºС до 400ºС.)

649-517-00-9 307-758-4 97722-09-3 L
Угљоводоници, С14-29, солвентно екстраховани. лаки нафтенски; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника, добијена екстракцијом аромата из лаког нафтенског дестилата, вискозитета од 16 mm2s-1на око 40ºС. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С14 - С29, са интервалом кључања у опсегу од 250ºС до 425ºС.)

649-518-00-4 307-760-5 97722-10-6 L
Угљоводоници, С27-42, деароматизовани; Базно уље – без спецификације. 649-519-00-X 308-131-8 97862-81-2 L
Угљоводоници, С17-30, хидрогенизовани дестилати, лаки дестилати; Базно уље – без спецификације. 649-520-00-5 308-132-3 97862-82-3 L
Угљоводоници, С27-45, нафтенски вакуум дестилати; Базно уље – без спецификације. 649-521-00-0 308-133-9 97862-83-4 L
Угљоводоници, С27-45, деароматизовани; Базно уље – без спецификације. 649-522-00-6 308-287-7 97926-68-6 L
Угљоводоници, С20-58, хидрогенизовани; Базно уље – без спецификације. 649-523-00-1 308-289-8 97926-70-0 L
Угљоводоници, С27-42, нафтенски; Базно уље – без спецификације. 649-524-00-7 308-290-3 97926-71-1 L
Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), угљеником обрађени, растварачем депарафинисани (девосковани); Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом растварачем депарафинисаних нафтних уљних остатака са активним угљем у циљу уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа.)

649-525-00-2 309-710-8 100684-37-5 L
Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), глином обрађени, растварачем депарафинисани (девосковани);

Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом растварачем депарафинисаних (девоскованих) нафтних уљних остатака с глином у циљу уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа.)

649-526-00-8 309-711-3 100684-38-6 L
Уља за подмазивање (нафта), С>25, солвентно екстрахована, деасфалтована, депарафинисана, хидрогенизована; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена солвентном екстракцијом и хидрогенизацијом остатака вакуум дестилације. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно > С25, а финални производ је уље вискозитета од 32 mm2s-1 до 37 mm2s-1 на 100ºС.)

649-527-00-3 309-874-0 101316-69-2 L
Уља за подмазивање(нафта), С17-32, солвентно екстрахована, депарафинисана (девоскована), хидрогенизована; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена солвентном екстракцијом и хидрогенизацијом остатака дестилације на атмосферском притиску. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С17 - С32, финални производ је уље вискозитета од 17 mm2s-1 до 23 mm2s-1 на 40ºС.)

649-528-00-9 309-875-6 101316-70-5 L
Уља за подмазивање(нафта), С20-35, солвентно екстрахована, депарафинисана (девоскована), хидрогенизована; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена солвентном екстракцијом и хидрогенизацијом остатака дестилације на атмосферском притиску. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С20 - С35, финални производ је уље вискозитета од 37 mm2s-1 до 44 mm2s-1 на 40ºС.)

649-529-00-4 309-876-1 101316-71-6 L
Уља за подмазивање(нафта), С24-50, солвентно екстрахована, депарафинисана (девоскована), хидрогенизована; Базно уље – без спецификације.

(Сложена смеша угљоводоника добијена солвентном екстракцијом и хидрогенизацијом остатака дестилације на атмосферском притиску. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С24 - С50, финални производ је уље вискозитета од 16 mm2s-1 до 75 mm2s-1 на 40ºС.)

649-530-00-X 309-877-7 101316-72-7 L
Екстракти (нафта), ароматични концентрат солвентног екстракта тешког нафтенског дестилата;

Ароматични екстракт дестилата (обрађен).

(Ароматични концентрат добијен додавањем воде солвентном екстракту тешког нафтенског дестилата и екстракционом растварачу.)

649-531-00-5 272-175-3 68783-00-6 L
Екстракти (нафта), растварачем рафинисан растварач тешког парафинског дестилата;

Ароматични екстракт дестилата (обрађен).

(Сложена смеша угљоводоника добијена као екстракт из поновне екстракције растварачем рафинисаног тешког парафинског дестилата. Састоји се од засићених и ароматичних угљоводоника, углавном С20 - С50.)

649-532-00-0 272-180-0 68783-04-0 L
Екстракти (нафта), тешки парафински дестилати, растварачем деасфалтовани;

Ароматични екстракт дестилата (обрађен).

(Сложена смеша угљоводоника добијена као екстракт солвентном екстракцијом из тешког парафинског дестилата.)

649-533-00-6 272-342-0 68814-89-1 L
Екстракти (нафта), растварач тешког нафтенског дестилата, хидрогенизован;

Ароматични екстракт дестилата (обрађен).

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом солвентног екстракта тешког нафтенског дестилата. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно С20 - С50, финални производ је уље минималног вискозитета од 19 mm2s-1 на 40ºС.)

649-534-00-1 292-631-5 90641-07-9 L
Екстракти (нафта), растварач тешког парафинског дестилата, хидрогенизован;

Ароматични екстракт дестилата (обрађен).

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом солвентног екстракта тешког парафинског дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С21 - С33, има интервал кључања у опсегу од 350ºС до 480ºС.)

649-535-00-7 292-632-0 90641-08-0 L
Екстракти (нафта), растварач лаког парафинског дестилата, хидрогенизован;

Ароматични екстракт дестилата (обрађен).

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом солвентног екстракта лаког парафинског дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С17 - С26, има интервал кључања у опсегу од 280ºС до 400ºС.)

649-536-00-2 292-633-6 90641-09-1 L
Екстракти (нафта), хидрогенизовани, растварач лаког парафинског дестилата;

Ароматични екстракт дестилата (обрађен)

(Сложена смеша угљоводоника добијена као екстракт из солвентне екстракције каталитички хидрогенизованог средњег дестилата вршног парафинског растварача. Састоји се углавном од ароматичних, претежно С16 - С36 угљоводоника.)

649-537-00-8 295-335-4 91995-73-2 L
Екстракти (нафта), растварач лаког нафтенског дестилата, хидродесулфуризован;

Ароматични екстракт дестилата (обрађен).

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом екстракта из солвентне екстракције. Реакциони услови каталитичке хидрогенизације одговарају првенствено уклањању симпорних једињења. Добијена смеша се састоји углавном од ароматичних, претежно С15 - С30 угљоводоника. Овај ток често садржи 5% (масених) или више ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.)

649-538-00-3 295-338-0 91995-75-4 L
Екстракти (нафта), растварач лаког парафинског дестилата, обрађен киселином;

Ароматични екстракт дестилата (обрађен).

(Сложена смеша угљоводоника добијена као фракција дестилације екстракта из солвентне екстракције лаких парафинских дестилата из вршних нафтних дестилата који су пречишћени сумпорном киселином. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно С16 - С32.)

649-539-00-9 295-339-6 91995-76-5 L
Екстракти (нафта), растварач лаког парафинског дестилата, хидродесулфуризован;

Ароматични екстракт дестилата (обрађен).

(Сложена смеша угљоводоника добијена солвентном екстракцијом из лаког парафинског дестилата, која је потом хидрогенизована да би се органски сумпор превео у водоник сулфид који се уклања. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С15 - С40, а финални производ је уље вискозности веће од 10 mm2s-1 на 40ºС.)

649-540-00-4 295-340-1 91995-77-6 L
Екстракти (нафта), растварач лаког вакуум гасног уља, хидрогенизован;

Ароматични екстракт дестилата (обрађен).

(Сложена смеша угљоводоника добијена солвентном екстракцијом из лаког вакуум нафтног гасног уља, каталитички хидрогенизована. Састоји се углавном од ароматичних, претежно С13 - С30 угљоводоника.)

649-541-00-X 295-342-2 91995-79-8 L
Екстракти (нафта), растварач, из тешког парафинског дестилата, обрађен глином;

Ароматични екстракт дестилата (обрађен).

(Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције природном или модификованом глином, контактним или перколационим поступком, ради уклањања трагова поларних једињења и присутних нечистоћа. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно С20 - С50. Овај ток често садржи 5% масених или више ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.)

649-542-00-5 296-437-1 92704-08-0 L
Екстракти (нафта), растварач, из тешког нафтенског дестилата, хидродесулфуризован;

Ароматични екстракт дестилата (обрађен).

(Сложена смеша угљоводоника добијена из одговарајуће нафтне сировине хидрогенизацијом ради превођења органског сумпора у водоник сулфид који се уклања. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно С15 - С50 а финални производ је уље вискозности веће од 19 mm2s-1 на 40ºС.)

649-543-00-0 297-827-4 93763-10-1 L
Екстракти (нафта), растварачем депарафинисан (девоскован) растварач тешког парафинског дестилата, хидродесулфуризован; Ароматични екстракт дестилата (обрађен).

(Сложена смеша угљоводоника добијена из одговарајуће, растварачем депарафинисане нафтне сировине, хидрогенизована, ради превођења органског сумпора у водоник сулфид који се уклања. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С15 - С50, а финални производ је уље вискозности веће од 19 mm2s-1 на 40ºС.)

649-544-00-6 297-829-5 93763-11-2 L
Екстракти (нафта), растварач, из лаког парафинског дестилата, обрађен угљеником;

Ароматични екстракт дестилата (обрађен).

(Сложена смеша угљоводоника добијена као фракција дестилације екстракта из солвентне екстракције вршног лаког парафинског нафтног дестилата, која је потом пречишћена активним угљем ради уклањања трагова поларних примеса и нечистоћа. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно С16 - С32.)

649-545-00-1 309-672-2 100684-02-4 L
Екстракти (нафта), растварач, из лаког парафинског дестилата, обрађен глином;

Ароматични екстракт дестилата (обрађен).

(Сложена смеша угљоводоника добијена као фракција дестилације екстракта из солвентне екстракције вршног лаког парафинског нафтног дестилата, која је потом пречишћена глином, ради уклањања трагова поларних примеса и нечистоћа. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно С16 - С32.)

649-546-00-7 309-673-8 100684-03-5 L
Екстракти (нафта), растварач, из лаког вакуум гасног уља, обрађен угљеником;

Ароматични екстракт дестилата (обрађен).

(Сложена смеша угљоводоника добијена солвентном екстракцијом из лаког вакуум нафтног гасног уља, која је потом пречишћена активним угљем ради уклањања трагова поларних примеса и нечистоћа. Састоји се углавном од ароматичних, углавном С13 - С30 угљоводоника.)

649-547-00-2 309-674-3 100684-04-6 L
Екстракти (нафта), растварач, из лаког вакуум гасног уља, обрађен глином;

Ароматични екстракт дестилата (обрађен).

(Сложена смеша угљоводоника добијена солвентном екстракцијом из лаког вакуум нафтног гасног уља, која је потом пречишћена глином ради уклањања трагова поларних примеса и нечистоћа. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно С13 - С30.)

649-548-00-8 309-675-9 100684-05-7 L
Уља из депарафинације (нафта); Уља из депарафинације

(Сложена смеша угљоводоника добијена као уљна фракција из поступка солвентног „одуљавања” парафина или приликом њиховог пречишћавања „знојењем”. Састоји се углавном од рачвастих, претежно С20 - С50 угљоводоника.)

649-549-00-3 265-171-8 64742-67-2 L
Уља из депарафинације (нафта); хидрогенизована; Уља из депарафинације. 649-550-00-9 295-394-6 92045-12-0 L
Ватростална (рефракторна) керамичка влакна; Влакна за специјалну намену, са изузетком оних који су наведени на другом месту у овом прилогу;

(Синтетичка стакласта (силикатна) влакна, полимери насумичне (неправилне) оријентације, са садржајем оксида алкалних и земноалкалних метала (Na2О+К2О+CаО+MgО+BaО) једнаким или мањим од 18%.)

650-017-00-8 А, R

*Службени гласник РС, број 44/2017

Табела 3. Мутагене супстанце, категорија 1A/1
Редни број ограничења и забране 29.

Хемијски назив супстанце Индекс број ЕС број CAS број Словна ознака напомене
         

Табела 4. Мутагене супстанце, категорија 1В/2
Редни број ограничења и забране 29.

Хемијски назив супстанце Индекс број ЕС број CAS број Словна ознака

напомене

O-изобутил-N-етокси карбонил тиокарбамат 006-094-00-X 434-350-4 103122-66-3
O-хексил-N-етоксикарбонилтиокарбамат 006-102-00-1 432-750-3 -
Хексаметил-фосфор триамид; хексаметил-фосфорамид 015-106-00-2 211-653-8 680-31-9
Реакциона смеша: диметил(2-(хидроксиметилкарбамоил) етил)фосфоната; диетил(2-(хидроксиметилкарбамоил) етил)фосфоната; метил етил(2-(хидроксиметилкарбамоил)етил)фосфоната 015-196-00-3 435-960-3 -
Диетил-сулфат 016-027-00-6 200-589-6 64-67-5
Хром(VI)-триоксид 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0 Е
Калијум-дихромат 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9 Е
Амонијум-дихромат 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5 Е
Натријум-дихромат 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9
Хромил-дихлорид

хром-оксихлорид

024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8
Калијум-хромат 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6
Натријум-хромат 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 Е
Кадмијум-флуорид 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 Е
Кадмијум-хлорид 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2 Е
Кадмијум-сулфат 048-009-00-9 233-331-6 10124-36-4 Е
Бутан (садржи ≥ 0,1% бутадиена (203-450-8)); [1]

Изобутан (садржи ≥ 0,1% бутадиена (203-450-8)) [2]

601-004-01-8 203-448-7 [1]

200-857-2 [2]

106-97-8 [1]

75-28-5 [2]

C,S
1,3-Бутадиен; бута-1,3-диен 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D
Бензен 601-020-00-8 200-735-7 71-43-2 E
Бензо[а]пирен; бензо[def]кризен 601-032-00-3 200-028-5 50-32-8
1,2-Дибром-3-хлорпропан 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8
Етилен оксид; оксиран 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8
Пропилен оксид; 1,2-епоксипропан; метил-оксиран 603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E
2,2’-Биоксиран; 1,2:3,4-диепоксибутан 603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5
2-хлор-6-флуор-фенол 604-082-00-4 433-890-8 2040-90-6
Метил-акриламидометоксиацетат (садржи ≥ 0,1% акриламида) 607-190-00-X 401-890-7 77402-03-0
Метил-акриламидогликолат (садржи ≥ 0,1% акриламида) 607-210-00-7 403-230-3 77402-05-2
2-Нитротолуен 609-065-00-5 201-853-3 88-72-2 E
4,4’-Оксидианилин и његове соли; р-аминофенил етар 612-199-00-7 202-977-0 101-80-4 E
(2-хлоретил)(3-хидроксипропил) амонијум-хлорид 612-246-00-1 429-740-6 40722-80-3
Етиленимин; азиридин 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4
Карбендазим (ISO) метил бензимидазол-2-илкарбамат 613-048-00-8 234-232-0 10605-21-7
Беномил (ISO) метил-1-(бутилкарбамоил)бензимидазол--2-илкарбамат 613-049-00-3 241-775-7 17804-35-2
Колхицин 614-005-00-6 200-598-5 64-86-8
1,3,5-Tris(оксиранилметил)-1,3,5-триазин--2,4,6-(1H,3H,5H)-трион; TGIC 615-021-00-6 219-514-3 2451-62-9
Акриламид 616-003-00-0 201-173-7 79-06-1
1,3,5- Tris[(2S и 2R)-2,3-епоксипропил)-1,3,5-триазин-2,4,6-(1H,3H,5H)-трион 616-091-00-0 423-400-0 59653-74-6 E
N-[6,9-дихидро-9-[[2-хидрокси-1-(хидроксиметил) етокси]метил]-6-оксо-1H-пурин-2-ил] ацетамид 616-148-00-X 424-550-1 84245-12-5
Катранска уља, мрки угаљ; Лако уље;

(Дестилат катрана лигнита са интервалом кључања у опсегу од 80ºС до 2500C.

Састоји се претежно од алифатичних и ароматичних угљоводоника и монобазних фенола.)

648-002-00-6 302-674-4 94114-40-6 J
Течне фракције лакше од бензолских (угаљ); Лаки уљни редестилат, са ниском тачком кључања;

(Дестилат лаког уља коксне пећи, дестилује испод 100oC. Састављен примарнo од алифатичних угљоводоника C4 до C6.)

648-003-00-1 266-023-5 65996-88-5 J
Дестилати (катрана каменог угаља), бензенска фракција, богата бензеном, толуеном, ксиленом);

Лаки уљни редестилат, са ниском тачком кључања;

(Остатак дестилације сировог бензена. Састоји се претежно од бензена, толуена и ксилена и има интервал кључања у опсегу од 75ºС до 200 oС.)

648-004-00-7 309-984-9 101896-26-8 J
Ароматични угљоводоници, C6-10, богати са C8 Лаки уљни редестилат, са ниском тачком кључања 648-005-00-2 292-697-5 90989-41-6 J
Бензински растварач (угаљ), лаки; Лаки уљни редестилат, са ниском тачком кључања 648-006-00-8 287-498-5 85536-17-0 J
Бензински растварач (угаљ), фракција ксилена-стирена; Лаки уљни редестилат, са средњом тачком кључања 648-007-00-3 287-502-5 85536-20-5 J
Бензински растварач (угаљ), садржи кумарон-стирен

Лаки уљни редестилат, са средњом тачком кључања

648-008-00-9 287-500-4 85536-19-2 J
Бензин(угаљ), остаци дестилације; Лаки уљни редесетилат, са високом тачком кључања;

(Остатак дестилације предестилисане нафте. Састоји се примарно од нафталена и кондензационих производа индена и стирена.)

648-009-00-4 292-636-2 90641-12-6 J
Ароматични угљоводоници, C8; Лаки уљни редестилат, са високом тачком кључања. 648-010-00-X 292-694-9 90989-38-1 J
Ароматични угљоводоници, C8-9, угљоводонична смола споредни производ полимеризације;

Лаки уљни редестилат, са високом тачком кључања

(Сложена смеша угљоводоника добијених испаравањем растварача под вакуумом из полимеризоване угљоводоничне смоле. Састоји се углавном од С8 и С9 ароматичних угљоводоника, има интервал кључања у опсегу од 120ºС до 215oC.)

648-012-00-0 295-281-1 91995-20-9 J
Ароматични угљоводоници, C9-12, дестилација бензена;

Лаки уљни редестилат, са високом тачком кључања.

648-013-00-6 295-551-9 92062-36-7 J
Остаци екстракције (угља), алкална фракција бензена, кисели екстракт;

Екстракциони остаци лаког уља, са ниском тачком кључања

(Редестилат из дестилације, ослобођен од киселина и база катрана, добијен из катрана битуменозног угља, има интервал кључања у опсегу од 90ºС до 160oC. Састоји се претежно од бензена, толуена и ксилена.)

648-014-00-1 295-323-9 91995-61-8 Ј
Остаци екстракције (катран каменог угља), алкална фракција бензена, кисела екстракција;

Екстракциони остаци лаког уља, са ниском тачком кључања;

(Сложена смеша угљоводоника добијених редестилацијом дестилата високотемпературног катрана каменог угља (без киселина и база). Састоји се претежно од несупуституисаних и супституисаних моноцикличних ароматичних угљоводоника који кључају у интервалу од 85ºС до 195оС.)

648-015-00-7 309-868-8 101316-63-6 Ј
Остаци екстракције (угаљ), кисела бензенска фракција;

Екстракциони остаци лаког уља, са ниском тачком кључања;

(Кисели муљ – споредни производ рафинације сировог високотемпературног каменог угља помоћу сумпорне киселине. Састоји се примарно од сумпорне киселине и органских једињења.)

648-016-00-2 298-725-2 93821-38-6 Ј
Остаци екстракције (угаљ), алкално лако уље, вршни дестилати;

Екстракциони остаци лаког уља, са ниском тачком кључања;

(Прва фракција дестилације смеше ароматичних угљоводоника, богате кумароном, нафталеном и инденом са дна колоне за дестилацију лаких фракција или дестилације „праног” карболног (фенолног) уља које кључа значајно испод 145оС. Састоји се претежно од C7 и C8 алифатичних и ароматских угљоводоника.)

648-017-00-8 292-625-2 90641-02-4 Ј
Остаци екстракције (угаљ), алкално лако уље, кисели екстракт, инденска фракција;

Екстракциони остаци лаког уља, са средњом тачком кључaња.

648-018-00-3 309-867-2 101316-62-5 Ј
Остаци екстракције (угаљ), алкално лако уље, инденска фракција тешког бензина;

Екстракциони остаци лаког уља, са високом тачком кључања;

(Дестилат ароматичних угљоводоника, богат кумароном, нафталеном и инденом са дна префракционатора (колоне за дестилацију лаких фракција) или дестилације „испраног” карболног (фенолног) уља које има интервал кључања од 155ºС до 180оС приближно. Састоји се примарно од индена, индана и триметилбензена.)

648-019-00-9 292-626-8 90641-03-5 Ј
Бензински растварач (угаљ); Екстракциони остаци лаког уља, са високом тачком кључања;

(Дестилат из лаког уља високотемпературног катрана каменог угља, лаког уља коксне пећи или из остатка алкалног екстракта уља катрана каменог угља са интервалом дестилације од 130ºС до 210 оC. Претежно се састоји од индена и других полицикличних система који садрже један ароматични прстен. Може садржати једињења фенола и ароматичне азотне базе.)

648-020-00-4 266-013-0 65996-79-4 Ј
Дестилати (катран каменог угља) лака уља, неутрална фракција;

Екстракциони остаци лаког уља, са високом тачком кључања;

(Дестилат из фракционе дестилације високотемпературног катрана каменог угља. Састоји се примарно од алкил супституисаних ароматичних угљоводоника са једним прстеном који кључа у интервалу од 135ºС до 210оC. Такође може садржати незасићене угљоводонике, као што је инден и кумарон.)

648-021-00-X 309-971-8 101794-90-5 Ј
Дестилати (катран каменог угља), лака уља, кисела екстракција;

Екстракциони остаци лаког уља, са високом тачком кључања;

(Ово уље је сложена смеша ароматичних угљоводоника, индена, нафталена, кумарона, фенола, о-, m- и p-крезола и кључа у интервалу од 140ºС до 215оC.)

648-022-00-5 292-609-5 90640-87-2 Ј
Дестилати (катран каменог угља), лака уља; Карболно уље;

(Сложена смеша угљоводоника добијених дестилацијом катрана каменог угља. Састоји се од ароматичних и других угљоводоника, једињења фенола и ароматичних азотоних једињења и има интервал дестилације од 150ºС до 210оC.)

648-023-00-0 283-483-2 84650-03-3 Ј
Катранска уља, камени угаљ; Карболно уље;

(Дестилат из високо температурног катрана каменог угља који има интервал дестилације од 130ºС до 250оC. Састоји се примарно од нафталена, алкилнафталена, једињења фенола и ароматичних азотних база.)

648-024-00-6 266-016-7 65996-82-9 Ј
Остаци екстракције (угаљ), алкално лако уље, кисела екстракција; Екстракциони остатак карболног уља;

(Уље добијено киселим прањем алкално испраног карболног уља ради уклањања мале количине базних једињења - катранске базе. Састоји се примарно од индена, индана и алкилбензена.)

648-026-00-7 292-624-7 90641-01-3 J
Остаци екстракције (угаљ), алкално катранско уље; Екстракциони остатак карболног уља;

(Остатак добијен из уља катрана каменог угља алкалним прањем (воденим раствором натријум хидроксида) након уклањања сирових катранских киселина. Састоји се претежно од нафталена и ароматичних азотних база.)

648-027-00-2 266-021-4 65996-87-4 J
Екстрахована уља (угаљ), лако уље; Кисели екстракт;

(Водени екстракт добијен киселим прањем алкално-испраног карболног уља. Састоји се претежно од киселих соли различитих ароматичних азотних база укључујући пиридин, хинолин и њихове алкил деривате.)

648-028-00-8 292-622-6 90640-99-6 J

Битумен, катран каменог угља, високотемпературни; Битумен.*

(Остатак дестилације високотемпературног катрана угља. Црн, чврст, са тачком омекшавања у интервалу од 30 ºС до 180 ºС. Састоји се углавном од сложене смеше ароматичних угљоводоника са три или више кондензованих прстенова).*

648-055-00-5*

266-028-2*

65996-93-2*

Пиридин, алкил деривати; Сирове катранске базе;

(Сложена смеша полиалкилованих пиридина добијених из дестилације катрана каменог угља или као

висококључајући дестилати приближно изнад 150°C из реакције амонијака са ацеталдехидом, формалдехидом или параформалдехидом.)

648-029-00-3 269-929-9 68391-11-7 J
Катранске базе, угаљ, пиколинска фракција; Базе дестилата;

(Пиридинске базе у опсегу кључања од 125ºС до 1600C приближно. Добија се дестилацијом неутролизованог киселог екстракта алкалне катранске фракције у дестилацији катрана каменог угља. Састоје се углавном од лутидина и пиколина.)

648-030-00-9 295-548-2 92062-33-4 J
Катранске базе, угаљ, лутидинска фракција; Базе дестилата; 648-031-00-4 293-766-2 91082-52-9 J
Екстрахована уља (угаљ), базна катранска колидинска фракција; Базе дестилата;

(Екстракт добијен дестилацијом из неутрализованог киселог екстракта база сирових ароматичних уља катрана каменог угља. Састоји се примарно од колидина, анилина, толуидина, лутидина, ксилидина.)

648-032-00-X 273-077-3 68937-63-3 J
Катранске базе, угаљ, колидинска фракција; Базе дестилата;

(Смеша која кључа у опсегу приближно од 181°C до 186°C

Добија се дестилацијом сирових база изолованих неутрализацијом киселог екстракта базних катранских фракција битуминозног катрана каменог угља. Садржи углавном анилин и колидин.)

648-033-00-5 295-543-5 92062-28-7 J
Катранске базе, угаљ, анилинска фракција, Базе дестилата;

(Фракција дестилације која кључа у опсегу од 180ºС до 2000C приближно. Добија се дестилацијом из сирових база добијених уклањањем фенолних једињења и база у карболном уљу катрана каменог угља. Садржи углавном анилин, колидине, лутидине и толуидине.)

648-034-00-0 295-541-4 92062-27-6 J
Катранске базе, угаљ, толуидинска фракција; Базе дестилата 648-035-00-6 293-767-8 91082-53-0 J
Дестилати (нафта), алкен-алкинско пиролитичко уље, помешано са високотемпературним катраном каменог угља, инденска фракција; Редестилати;

(Сложена смеша угљоводоника добијена као редестилат фракционе дестилације високотемпературног катрана битуминозног (каменог) угља и уља добијених као остатак у пиролитичкој производњи алкена и алкина из нафтних производа или природног гаса. Састоји се претежно од индена и кључа у опсегу приближно од 160°C до 190°C.)

648-036-00-1 295-292-1 91995-31-2 J
Дестилати (угаљ), из катрана каменог угља и заосталих пиролитичких уља, нафталенска уља;

Редестилати;

(Редестилат добијен фракционом дестилацијом високо-темп. катрана каменог угља и остатка дестилације пиролитичких уља. Има интервал кључања у опсегу приближно од 190ºС до 270ºС. Састоји се примарно од супституисаних динуклеарних аромата.)

648-037-00-7 295-295-8 91995-35-6 J
Екстрахована уља (угаљ), катрана каменог угља и заосталих пиролитичких уља, нафталенско уље, редесетилат; Редестилати;

(Редестилат фракционе

Дестилације метилнафталенског уља, добијеног из високотемпературног катрана каменог угља и остатка пиролитичких уља из кога су уклоњена фенолна једињења и базе. Смеша има интервал кључања у опсегу од 220ºС до 230оС приближно. Састоји се претежно од несупституисаних и супституисаних динуклеарних ароматичних угљоводоника.)

648-038-00-2 295-329-1 91995-66-3 J
Екстрахована уља (угаљ), из катрана каменог угља и заосталих пиролитичких уља, нафталенска уља;

Редестилати;

(Неутрално уље добијено уклањањем фенолних једињења и база у уљу насталом дестилацијом високотемпературног катрана и заосталих пиролитичких уља. Има интервал кључања у опсегу од 225ºС до 255ºС приближно. Састоји се претежно од супституисаних динуклеарних ароматичних угљоводоника.)

648-039-00-8 310-170-0 122070-79-5 J
Екстрахована уља (угаљ), из катрана каменог угља и заосталих пиролитичких уља, нафталенска уља, остаци дестилације; Редестилати;

(Остатак дестилације метилнафталенског уља (добијеног из катрана каменог угља и заосталих пиролитичких уља), из кога су уклоњена фенолна и базна једињења. Има интервал кључања у опсегу од 240ºС до 260ºC. Састоји се претежно од супституисаних динуклеарних ароматичних и хетероцикличних угљоводоника.)

648-040-00-3 310-171-6 122070-80-8 J
Дестилати (угаљ), лако уље коксне пећи, нафталенска фракција; Нафталенско уље;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом лаких фракција (континуалном дестилацијом) лаког угља коксне пећи. Састоји се претежно од нафталена, кумарона и индена и кључа изнад 148ºC.)

648-084-00-3 285-076-5 85029-51-2 J,M
Дестилати (катран каменог угља), нафталенска уља; Нафталенско уље;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом катрана каменог угља. Састоји се претежно од

ароматичних и осталих угљоводоника, фенолних једињења, ароматичних азотних једињења, дестилује приближно у опсегу од 200ºС до 250оC.)

648-085-00-9 283-484-8 84650-04-4 J,M
Дестилати (катран каменог угља), нафталенска уља, ниско нафталенски;

Редестилат нафталенског уља;

(Сложена смеша угљоводоника добијена кристализацијом из нафталенског уља. Састоји се претежно од нафталена, алкилнафталена и фенолних једињења.)

648-086-00-4 284-898-1 84989-09-3 J, M
Дестилати (катран каменог угља) матична течност код кристализације нафталенског уља;

Редестилат нафталенског уља;

(Сложена смеша органских једињења добијена као филтрат после кристализације нафталенске фракције из катрана каменог угља и има интервал кључања у опсегу од 200ºС до 230 oC, приближно. Састоји се претежно од нафталена, тиофталена и алкилфталена.)

648-087-00-X 295-310-8 91995-49-2 J, M
Остаци екстракције (угаљ), нафталенско уље, алкално; Остатак нафталенског уљног екстракта;

(Сложена смеша угљоводоника заосталих после алкалног испирања нафталенског уља ради уклањања фенолних једињења (катранских киселина). Састоји се претежно од нафталена и алкилнафталена.)

648-088-00-5 310-166-9 121620-47-1 J, M
Остаци екстракције (угаљ), нафталенског уља, базног, нисконафталенски;

Остатак нафталенског уљног екстракта;

(Сложена смеша угљоводоника заосталих после одвајања нафталена кристализацијом из алкално испраног нафталенског уља. Састоји се претежно од нафталена и алкилнафталена.)

648-089-00-0 310-167-4 121620-48-2 J, M
Дестилати (катран каменог угља), нафталенско уље, без нафталена, алкална екстракција;

Остатак нафталенског уљног екстракта;

(Уље заостало после уклањања фенолних једињења (катранских киселина) из процеђених нафталенских уља алкалним испирањем. Састоји се претежно од нафталена и алкилнафталена.)

648-090-00-6 292-612-1 90640-90-7 J, M
Остаци екстракције (угаљ), нафталенско уље алкално, горњи дестилати; Остатак нафталенског уљног екстракта;

(Дестилат алкално испраног нафталенског уља који има интервал дестилације у опсегу од 180ºС до 220ºC приближно. Састоји се претежно од нафталена, алкилбензена, индена и индана.)

648-091-00-1 292-627-3 90641-04-6 J, M
Дестилати (катран каменог угља), нафталенска уља, фракција метилнафталена;

Метилнафталенско уље;

(Дестилат фракционе дестилације високотемпературног катрана каменог угља. Састоји се претежно од супституисаних ароматичних угљоводоника са два прстена и ароматичних азотних база, са интервалом кључања у опсегу од 225ºС до 255ºC приближно.)

648-092-00-7 309-985-4 101896-27-9 J, M
Дестилати (катран каменог угља), нафталенска уља, фракција индол-метилнафтален;

Метилнафталенско уље;

(Дестилат фракционе дестилације високотемпературног катрана каменог угља. Састоји се претежно од индола и метилнафталена, има интервал кључања у опсегу од 235ºС до 255ºC приближно.)

648-093-00-2 309-972-3 101794-91-6 J, M
Дестилати (катран каменог угља), нафталенска уља, кисели екстракт; Остатак екстракције метилнафталенског уља;

(Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем база из метилнафталенске фракције добијене дестилацијом катрана каменог угља, има интервал кључања у опсегу од 230ºС до 255ºC. Састоји се претежно од 1(2)-метилнафталена, нафталена, диметилнафталена и бифенила.)

648-094-00-8 295-309-2 91995-48-1 J, M
Екстракциони остаци (угаљ) нафталенско уље алкално, остаци дестилације; Остатак екстракта метилнафталенског уља;

(Остатак дестилације алкално испраног нафталенског уља, са интервалом кључања у опсегу од 220ºС до 300oC приближно. Састоји се претежно од нафталена, алкилнафталена и ароматичних азотних база).

648-095-00-3 292-628-9 90641-05-7 J, M
Уља екстракције (угаљ), кисела, без катранских база; Остатак екстракта метилнафталенског уља;

(Екстраховано уље са интервалом кључања у опсегу од 220ºС до 2650C приближно. Добија се из алкалног екстракта катрана каменог угља из кога се прво дестилацијом уклоне катранске базе, а потом се остатак испира воденим раствором сумпорне киселине после чега се одваја екстрактно уље. Оно се углавном састоји од алкилнафталена.)

648-096-00-9 284-901-6 84989-12-8 J, M
Дестилати (катран каменог угља), фракција бензола (смеша бензена и толуена), остаци дестилације;

Испрано уље;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сировог бензола (високотемпературни катран каменог угља). Може бити у течном стању, са интервалом дестилације у опсегу од 150ºС до 3000C или у получврстом или чврстом стању са тачком топљења до 700C. Састоји се претежно од нафталена и алкилнафтелена.)

648-097-00-4 310-165-3 121620-46-0 Ј, М
Антраценско уље, антраценска (каша) паста; Фракција антраценског уља:

(Чврста супстанца са високим садржајем антрацена, добија се кристализацијом и центрифугирањем из антраценског уља. Састоји се највећим делом од антрацена, карбазола и фенантрена.)

648-103-00-5 292-603-2 90640-81-6 J, M
Антраценско уље, ниско антраценско; Фракција антраценског уља;

(Уљни остатак који заостаје после уклањања антраценске каше (чврсте супстанце богате

антраценом) кристализацијом из антраценског уља. Састоји се углавном од ароматичних једињења са два, три и четири ароматична прстена.)

648-104-00-0 292-604-8 90640-82-7 J, M
Остаци (катран каменог угља), дестилација антраценског уља; Фракција антраценског уља.

(Остатак фракционе дестилације сировог антрацена који има интервал кључања у опсегу од 340ºС до 400oC. Састоји се претежно од тринуклеарних и полинуклеарних ароматичних хетероцикличних угљоводоника.)

648-105-00-6 295-505-8 92061-92-2 J, M
Антраценско уље, антраценска каша, фракција антрацена; Фракција антраценског уља;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом антрацена добијеног кристализацијом антраценског угља високотемпературног катрана каменог угља. Има интервал кључања у опсегу од 330ºС до 350ºC. Састоји се претежно од антрацена, карбазола и фенантрена.)

648-106-00-1 295-275-9 91995-15-2 J, M
Антраценско уље, антраценска каша, фракција карбазола; Фракција антраценског уља;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом антрацена добијеног кристализацијом антраценског угља високотемпературног катрана каменог угља. Има интервал кључања у опсегу од 350ºС до 360oC. Састоји се претежно од антрацена, карбазола и фенантрена.)

648-107-00-7 295-276-4 91995-16-3 J, M
Антраценско уље, антраценска каша, лаки дестилат; Фракција антраценског уља;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом антрацена добијеног кристализацијом антраценског угља високотемпературног катрана каменог угља. Има интервал кључања у опсегу од 290ºС до 340oC. Састоји се претежно од тринуклеарних ароматичних једињења и њихових дихидродеривата.)

648-108-00-2 295-278-5 91995-17-4 J, M
Катранска уља, угаљ, нискотемпературна; Катранско уље, са високом тачком кључања;

(Дестилат нискотемпературног катрана каменог угља. Састоји се претежно од угљоводоника, фенолних једињења и ароматичних азотних база, има интервал кључања у опсегу од 160ºС до 340oC приближно.)

648-109-00-8 309-889-2 101316-87-4 J, M
Остаци екстракције (угаљ), нискотемпературни катран каменог угља, алкални;

(Остатак нискотемпературног уља катрана каменог угља, после алкалног испирања, као што је течни натријум хидроксид, да би се уклониле киселине сировог катрана каменог угља. Састоји се претежно од угљоводоника и ароматичних азотних база.)

648-110-00-3 310-191-5 122384-78-5 J,M
Феноли, екстракти амонијачног концентрата; Алкални екстракт;

(Смеша фенола екстрахованих изобутил-ацетатом из кондезованог амонијачног гаса развијеног при нискотемпературној (испод 700оC) деструктивној (сувој) дестилацији угља. Састоји се претежно од смеше моно- и дибазних фенола.)

648-111-00-9 284-881-9 84988-93-2 J, M
Дестилати (катран каменог угља), лака уља, алкални екстракти; Алкални екстракт;

(Водени екстракт карболног уља добијеног алкалним испирањем нпр. воденим раствором натријум хидроксида. Састоји се претежно од алкалних соли различитих фенолних једињења.)

648-112-00-4 292-610-0 90640-88-3 J, M
Екстракти, алкално уље катрана каменог угља; Алкални екстракт;

(Екстракт уља катрана каменог угља, добијен алкалним испирањем нпр. воденим раствором натријум хидроксида. Састоји се претежно од алкалних соли различитих фенолних једињења.)

648-113-00-X 266-017-2 65996-83-0 J, M
Дестилати (катран каменог угља), нафталенска уља, алкално екстракти; Алкални екстракт;

(Водени екстракт нафталенског уља добијен алкалним испирањем нпр. воденим раствором натријум-хидроксида. Састоји се претежно од алкалних соли различитих фенолних једињења.)

648-114-00-5 292-611-6 90640-89-4 J, M
Остаци екстракције (угаљ), алкално катранско уље, обрађено угљен-диоксидом и кречом;

Сирови феноли;

(Производ добијен из алкалног екстракта уља катрана каменог угља обрадом са СО2 и СаО.

Састоји се претежно од СаСО3, Са(ОН)2, Na2СО3 и других органских и неорганских нечистоћа.)

648-115-00-0 292-629-4 90641-06-8 J, M
Катранске киселине, угаљ, сирове; Сирови феноли;

(Производ реакције добијен неутрализацијом уља из катрана каменог угља киселим раствором, као на пример воденим раствором сумпорне киселине или угљендиоксидом да би се ослобoдиле киселине.

Састоји се претежно од катранских киселина, као фенол, крезол или ксиленол.)

648-116-00-6 266-019-3 65996-85-2 J,M
Катранске киселине, мрки угаљ, сирове; Сирови феноли;

(Закишељен алкални екстракт дестилата катрана мрког угља. Претежно се састоји од фенола и хомолога фенола.)

648-117-00-1 309-888-7 101316-86-3 J, M
Катранске киселине, гасификација мрког угља; Сирови феноли;

(Сложена смеша органских једињења добијена гасификацијом мрког угља. Састоји се углавном од фенола и хомолога, претежно С6 - С10.)

648-118-00-7 295-536-7 92062-22-1 J, M
Катранске киселине, остаци дестилације; Дестилат фенола;

(Остатак дестилације сировог фенола из угља. Састоји се углавном од С8 - С10 фенола, са тачком омекшавања у интервалу од 60оС до 80 оС.)

648-119-00-2 306-251-5 96690-55-0 J, M
Катранске киселине, фракција метилфенола; Дестилат фенола;

(Фракција катранских киселина богата са 3- и 4- метилфенолом, добијена дестилацијом сирових

катранских киселина нискотемпературног катрана угља.)

648-120-00-8 284-892-9 84989-04-8 J, M
Катранске киселине, фракција полиалкилфенола; Дестилат фенола;

(Фракција катранских киселина добијена дестилацијом сирових катранских киселина нискотемпературног катрана каменог угља, са интервалом кључања у опсегу од 225ºС до 320oС. Састоји се претежно од полиалкилфенола.)

648-121-00-3 284-893-4 84989-05-9 J, M
Катранске киселине, фракција ксиленола; Дестилат фенола;

(Фракција катранских киселина богата са 2,4- и 2,5-диметилфенолом, добијена дестилацијом сирових катранских киселина нискотемпературног катрана каменог угља.)

648-122-00-9 284-895-5 84989-06-0 J, M
Катранске киселине, фракција етилфенола, Дестилат фенола;

(Фракција катранских киселина богата са 3- и 4- етилфенолом, добијена дестилацијом сирових

катранских киселина ниско-температурног катрана каменог угља.)

648-123-00-4 284-891-3 84989-03-7 J, M
Катранске киселине, фракција 3,5-ксиленола; Дестилат фенола;

(Фракција катранских киселина богата са 3,5-диметилфенолом, добијена дестилацијом катранских киселина ниско-температурног катрана каменог угља.)

648-124-00-X 284-896-0 84989-07-1 J, M
Катранске киселине, остаци, дестилати, прва фракција; Дестилат фенола;

(Остатак дестилације лаког карболног уља после одвајања фракције овог уља са интервалом кључања у опсегу од 235ºС до 355oС.)

648-125-00-5 270-713-1 68477-23-6 J, M
Катранске киселине, крезилне, остаци; Дестилат фенола

(Остатак сирових катранских киселина каменог угља после уклањања фенола, крезола, ксиленола и свих висококључајућих фенола. Црн, чврст остатак са тачком топљења око 80оС. Састоји се углавном од полиалкилфенола, гумастих смола и неорганских соли.)

648-126-00-0 271-418-0 68555-24-8 J, M
Феноли, C9-11; Дестилат фенола; 648-127-00-6 293-435-2 91079-47-9 J, M
Катранске киселине, крезолне; Дестилат фенола;

(Сложена смеша органских једињења добијена из мрког угља, са интервалом кључања у приближном опсегу од 200ºС до 230ºС. Садржи углавном феноле и пиридинске базе.)

648-128-00-1 295-540-9 92062-26-5 J, M
Катранске киселине, мрки угаљ, С2 – алкилфенолна фракција; Дестилат фенола;

(Дестилат закишељеног алкално испраног дестилата катрана лигнита који има интервал кључања у приближном опсегу од 200ºС до 230ºС. Садржи претежно m-и p-етилфенол, крезоле и ксиленоле.)

648-129-00-7 302-662-9 94114-29-1 J, M
Екстрахована уља (угаљ), нафталенска уља; Кисели eкстракт;

(Водени екстракт добијен киселим испирањем алкално испраног нафталенског уља. Састоји се претежно од соли различитих азотних ароматичних база, укључујући пиридин, хинолин и њихове алкил деривате.)

648-130-00-2 292-623-1 90641-00-2 J, M
Катранске базе, деривати хинолина; Базе дестилата. 648-131-00-8 271-020-7 68513-87-1 J, M
Катранске базе, угаљ, фракција деривата хинолина; Базе дестилата. 648-132-00-3 274-560-1 70321-67-4 J, M
Катранске базе, угаљ, остаци дестилације; Базе дестилата;

(Остатак дестилације неутрализованог киселог екстракта базне катранске фракције угља добијене дестилацијом катрана каменог угља. Састоји се углавном од анилина, колидина, хинолина, деривата хинолина и толуидина.)

648-133-00-9 295-544-0 92062-29-8 J, M
Угљоводонична уља, аромати, мешана са полиетиленом и полипропиленом, пиролизована, фракција лаког уља; Производи термичке обраде;

(Уље добијено термичком обрадом смеше полиетилен/ полипропилен и битумена катрана каменог угља, или смеше полиетилен/ полипропилен са ароматичним уљима (уља са високом садржајем ароматичних угљоводоника). Састоји се углавном од бензена и његових хомолога, са интервалом кључања у опсегу од 70ºС до 120оС).

648-134-00-4 309-745-9 100801-63-6 J, M
Угљоводонична уља, аромати, смеша са полиетиленом, пиролизована, фракција лаког уља;

Производи термичке обраде;

(Уље добијено термичком обрадом полиетилена са битуменом катрана каменог угља или загревањем полиетилена са уљима која садрже углавном ароматичне угљоводонике. Састоји се углавном од бензена и његових хомолога, има интервал кључања у опсегу од 70ºС до 120 oС.)

648-135-00-X 309-748-5 100801-65-8 J, M
Угљоводонична уља, аромати, смеша са полистиреном, пиролизована, фракција лаког уља;

Производи термичке обраде

(Уље добијено термичком обрадом полистирена са битуменом катрана каменог угља, или са уљима која садрже ароматичне угљоводонике. Састоји се углавном од бензена и његових хомолога, са интервалом кључања у опсегу од 70ºС до 210oС приближно.)

648-136-00-5 309-749-0 100801-66-9 J, M
Остаци екстракције (угаљ), катранско уље алкално, остаци дестилације нафталена; Екстраховани остатак нафталенског уља;

(Остатак добијен из хемијског уља екстрахованог након уклањања нафталена дестилацијом, састоји се углавном од ароматичних угљоводоника са два до четири кондензована прстена, и ароматичних азотних база.)

648-137-00-0 277-567-8 73665-18-6 J, M
Катранске киселине, крезолне, натријумове соли, каустични раствори; Алкални екстракт; 648-139-00-1 272-361-4 68815-21-4 J, M
Уља екстракције (угаљ), катранска база; Кисели екстракт;

(Екстракт добијен киселим испирањем (нпр. воденим раствором сумпорне киселине) алкалног екстрахованог остатка уља катрана каменог угља, после уклањања нафталена дестилацијом. Састоји се углавном од киселих соли различитих ароматичних азотних база укључујући пиридин, хинолин и њихове алкил деривате.)

648-140-00-7 266-020-9 65996-86-3 J, M
Катранске базе, угаљ, сирове; Сирове катранске базе;

(Производ добијен из базног уљног екстракта катрана каменог угља дејством алкалног раствора (нпр. водени раствор натријум хидроксида) да би се добиле слободне катранске базе. Састоји се претежно од органских база као што су акридин, фенантридин, пиридин, хинолин и њихови алкил деривати.)

648-141-00-2 266-018-8 65996-84-1 J, M
Лако уље (угаљ), коксна пећ; Сирови бензен

(Испарљива органска течност одвојена из гаса који се развија при високотемпературној (изнад 700ºС) сувој дестилацији угља. Састоји се углавном од бензена, толуена и ксилена. Може садржати друге угљоводонике у мањим количинама.)

648-147-00-5 266-012-5 65996-78-3 J
Дестилати (угаљ), екстракција течним растварачем, примарни;

(Течност добијена кондензацијом пара које се развијају у току екстракције растварачем угља, на повишеној температури, са интервалом кључања у опсегу од 30ºС до 300ºС приближно. Састоји се највећим делом од делимично хидрогенизованих кондензованих ароматичних угљоводоника, ароматичних једињења која садрже азот, кисеоник и сумпори њихових, углавном С4 - С14 алкил деривата.)

648-148-00-0 302-688-0 94114-52-0 J
Дестилати (угаљ), екстракција растварачем хидрокрековани;

(Дестилат добијен хидрокраковањем екстракта угља или раствора добијеног:

а) екстракцијом растварачем, б) суперкритичном (гасном) екстракцијом.

Има интервал кључања у опсегу од 30ºС до 300oС приближно.

Састоји се углавном од ароматичних, хидрогенизованих ароматичних и нафтенских једињења, њихових алкил деривата и алкана, углавном С4 - С14. Могу бити присутна и ароматична једињења која садрже азот, сумпор и кисеоник.)

648-149-00-6 302-689-6 94114-53-1 J
Бензин, (угаљ), екстракција растварачем, хидрокраковани;

(Фракција дестилата добијена хидрокраковањем екстракта угља или раствора добијеног:

а) екстракцијом растварачем, б) суперкритичном (гасном) екстракцијом.

Има интервал кључања у опсегу од 30ºС до 1800С приближно. Састоји се углавном од ароматичних, хидрогенизованих ароматичних и нафтенских једињења, њихових алкил деривата и алкана, углавном С4 – С9. Могу бити присутна и ароматична једињења која садрже азот, сумпор и кисеоник.)

648-150-00-1 302-690-1 94114-54-2 J
Дестилати (угаљ), солвентна екстракција, хидрокраковани средњи;

(Дестилат добијен хидрокраковањем екстракта угља или раствора добијеног:

а) екстракцијом растварачем, б) суперкритичном (гасном) екстракцијом.

Има интервал кључања у опсегу од 180ºС до 3000С приближно.

Састоји се углавном од ароматичних једињења са два прстена, хидрогенизованих ароматичних и нафтенских једињења, њихових алкил деривата и алкана, углавном С9 - С14. Могу бити присутна и ароматична једињења азота, сумпора и кисеоника.)

648-152-00-2 302-692-2 94114-56-4 J
Дестилати (угаљ), екстракција растварачем, хидрокрековани и хидрогенизовани, средњи;

(Дестилат добијен хидрогенизацијом хидрокрекованог средњег дестилата екстракта угља или раствора добијеног:

а) екстракцијом растварачем, б) суперкритичном (гасном) екстракцијом.

Има интервал кључања у опсегу од 180ºС до 2800С приближно. Састоји се углавном од хидрогенизованих ароматичних једињења са два прстена и њихових алкил деривата и алкана, углавном С9 - С14.)

648-153-00-8 302-693-8 94114-57-5 J
Лако уље (угаљ), процес полукоксовања; Свеже уље;

(Испарљива органска течност кондензована из гаса развијеног у току нискотемпературне (испод 700oС) суве дестилације угља. Састоји се углавном од С6 – 10 угљоводоника.)

648-156-00-4 292-635-7 90641-11-5 J
Гасови (нафта), гасовити производ депропанизације каталитички кракованог бензина, богат пропаном (С3), без киселих састојака; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем каталитички кракованих угљоводоника и пречишћена уклањањем киселих нечистоћа. Састоји од С2 - С4 угљоводоника, са доминацијом С3.)

649-062-00-6 270-755-0 68477-73-6 H, K
Гасови (нафта), каталитичко краковањe; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања. Састоји се претежно од алифатичних угљоводоника, углавном С1 - С6.)

649-063-00-1 270-756-6 68477-74-7 H, K
Гасови (нафта), каталитичко краковање, С1-5 богати; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања. Састоји се од С1 - С6 алифатичних угљоводоника, претежно С1 - С5.)

649-064-00-7 270-757-1 68477-75-8 H, K
Гасови (нафта), стабилизатор (фракциона колона) каталитички полимеризованог тешког бензина, С2-4 богати; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом дестилацијом (стабилизацијом) каталитички полимеризованог тешког бензина. Садржи С2 - С6 алифатичне угљоводонике, претежно С2 - С4.)

649-065-00-2 270-758-7 68477-76-9 H, K
Гасови (нафта), каталитички реформинг, С1-4 богати; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се од С1 - С6 угљоводоника, са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-066-00-8 270-760-8 68477-79-2 H, K
Гасови (нафта), С3-5 олефинско-парафинска сировина за алкиловање; Нафтни гас;

(Сложена смеша С3 - С5 олефинских и парафинских угљоводоника која служи као сировина за процес алкиловања. Температура средине обично је виша од критичне температуре ове смеше.)

649-067-00-3 270-765-5 68477-83-8 H, K
Гасови (нафта), С4 богати; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког фракционисања. Састоји се од С3 - С5 алифатичних угљоводоника, са доминацијом С4.)

649-068-00-9 270-767-6 68477-85-0 H, K
Гасови (нафта), гасовити производ деетанизера; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом гасних и бензинских фракција из процеса каталитичког краковања. Садржи претежно етан и етилен.)

649-069-00-4 270-768-1 68477-86-1 H, K
Гасови (нафта), производи из деизобутанизера); Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена атмосферском дестилацијом тока бутан-бутилен. Састоји се од алифатичних угљоводоника, углавном С34.)

649-070-00-X 270-769-7 68477-87-2 H, K
Гасови (нафта), суви гас из депропанизера, богат пропеном; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом из гасних и бензинских фракција добијених каталитичким краковањем. Састоји се претежно од пропилена са нешто етана и пропана.)

649-071-00-5 270-772-3 68477-90-7 H, K
Гасови (нафта), гас из депропанизера Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом из гасних и бензинских фракција добијених каталитичким краковањем. Састоји се од алифатичних угљоводоника, углавном С2 - С4.)

649-072-00-0 270-773-9 68477-91-8 H, K
Гасови (нафта), рекуперирани гасови из постројења депропанизације; Нафтни гас

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем из разноврсних угљоводоничних токова. Састоји се претежно од С1 - С4 угљоводоника, са доминацијом пропана.)

649-073-00-6 270-777-0 68477-94-1 H, K
Гасови (нафта), сировина за „Girbatol” јединицу; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника која се употребљава као сировина у „Girbatol” јединици за уклањање водоник сулфида. Састоји се од алифатичних угљоводоника који имају број угљеникових атома претежно у опсегу C2 - C4.)

649-074-00-1 270-778-6 68477-95-2 H, K
Гасови (нафта), фракционатор изомеризованог бензина, С4 богати, без водоник-сулфида; Нафтни гас. 649-075-00-7 270-782-8 68477-99-6 H, K
Отпадни гас (нафта), каталитички краковано избистрено уље и фракционисање вакуум остатка из рефлукс-посуде термичког краковања; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијенa фракционисањем избистреног уља из каталитичког краковања и вакуум остатка термичког краковања. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С1 - С6.)

649-076-00-2 270-802-5 68478-21-7 H, K
Отпадни гас (нафта), апсорбер у стабилизацији (фракционисању) каталитички кракованог бензина;

Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена стабилизацијом каталитички кракованог бензина. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С1 - С6.)

649-077-00-8 270-803-0 68478-22-8 H, K
Отпадни гас (нафта), фракционатор смеше гасова из каталитичког краковања, каталитичког рефомера и хидродесулфуризатора; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем производа из процеса каталитичког краковања, каталитичког реформинга и хидродесулфуризације, пречишћена од киселих нечистоћа. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С1- С5.)

649-078-00-3 270-804-6 68478-24-0 H, K
Отпадни гас (нафта), фракциона стабилизација каталитички реформираног тешког бензина;

Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом каталитички реформираног тешког бензина. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно С1 - С4.)

649-079-00-9 270-806-7 68478-26-2 H, K
Отпадни гас (нафта), засићена смеша из гасног постројења, С4 богат; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијенa фракционом дестилацијом (фракционом стабилизацијом) примарног бензина, отпадног гаса дестилације и отпадног гаса стабилизатора каталитички реформираног бензина. Састоји се од С3 - С6 угљоводоника, са доминацијом бутана и изобутана.)

649-080-00-4 270-813-5 68478-32-0 H, K
Отпадни гас (нафта), постројење за рекуперацију засићеног гаса, С1-2 богат; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем отпадног гаса дестилације, примарног бензина, и отпадног гаса стабилизатора реформираног бензина. Састоји се углавном од С1 - С5 угљоводоника, са доминацијом метана и етана.)

649-081-00-X 270-814-0 68478-33-1 H, K
Отпадни гас (нафта), термичко краковање вакуум остатака; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијенa термичким краковањем вакуум остатака. Састоји се од угљоводоника, претежно С1 - С5.)

649-082-00-5 270-815-6 68478-34-2 H, K
Угљоводоници, са С3 - 4 богати, нафтни дестилат; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијенa дестилацијом и кондензацијом из сирове нафте. Састоји се углавном од С3 - С5 угљоводоника, са доминацијом С3 и С4.)

649-083-00-0 270-990-9 68512-91-4 H, K
Гасови (нафта), из дехексанизера примарног бензина пуног опсега кључања; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијенa фракционисањем примарног бензина пуног опсега кључања. Састоји се од угљоводоника, претежно С2 - С6.)

649-084-00-6 271-000-8 68513-15-5 H, K
Гасови (нафта), из депропанизера хидрокраковања, богати угљоводоницима; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрокраковања. Састоји се углавном од угљоводоника са доминацијом чланова у опсегу С1 - С4. Може садржати и мале количине водоника и водоник-сулфида.)

649-085-00-1 271-001-3 68513-16-6 H, K
Гасови (нафта), из стабилизатора лаког примарног бензина; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена стабилизацијом лаког примарног бензина. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом С2 - С6 чланова.)

649-086-00-7 271-002-9 68513-17-7 H, K
Остаци (нафта), сплитер алкиловања, С4 богати; Нафтни гас;

(Сложени остатак дестилације токова из различитих рафинеријских операција. Састоји се од С4 - С5 угљоводоника, са доминацијом бутана, са интервалом кључања у опсегу од – 11,7ºС до 27,8ºС приближно.)

649-087-00-2 271-010-2 68513-66-6 H, K
Угљоводоници, С1-4; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена термичким краковањем и апсорпцијом, и дестилацијом сирове нафте. Састоји се претежно од С1 - С4 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од – 164ºС до – 0,5ºС приближно.

649-088-00-8 271-032-2 68514-31-8 H, K
Угљоводоници, С1-4, слађени (без сумпора и киселих примеса) Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена слађењем (конверзијом меркаптана односно смањењем садржаја сумпорних једињења, и уклањањем киселих нечистоћа) угљоводоничних гасних смеша. Састоји се претежно од С1 - С4 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од – 164ºС до – 0,5ºС приближно.)

649-089-00-3 271-038-5 68514-36-3 K
Угљоводоници, С1-3; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника са доминацијом С1 - С3 чланова, са интервалом кључања у опсегу од

– 164ºС до – 0,5ºС приближно.)

649-090-00-9 271-259-7 68527-16-2 H, K
Угљоводоници, С1- 4, фракција дебутанизера; Нафтни гас. 649-091-00-4 271-261-8 68527-19-5 H, K
Гасови (нафта), С1-5, влажни; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте и/или краковањем гасног уља. Састоји се углавном од С1 - С5 угљоводоника.)

649-092-00-X 271-624-0 68602-83-5 H, K
Угљоводоници, С2-4; Нафтни гас. 649-093-00-5 271-734-9 68606-25-7 H, K
Угљоводоници, С3; Нафтни гас. 649-094-00-0 271-735-4 68606-26-8 H, K
Гасови (нафта), сировина за алкиловање; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичким краковањем гасног уља. Састоји се од угљоводоника са доминацијом С3 - С4 чланова.)

649-095-00-6 271-737-5 68606-27-9 H, K
Гасови (нафта), фракционисање тежих фракција из процеса депропанизације; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем тежих (доњих) фракција из процеса депропанизације. Састоји се претежно од бутана, изобутана и бутадиена.)

649-096-00-1 271-742-2 68606-34-8 H, K
Гасови (нафта), рафинеријска смеша; Нафтни гас;

(Сложена смеша добијена из различитих процеса. Састоји се од водоника, водоник- сулфида, и угљоводоника, претежно С1 - С5.)

649-097-00-7 272-183-7 68783-07-3 H, K
Гасови (нафта), каталитичкo краковање; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања. Састоји се претежно од угљоводоника, са доминацијом С3 - С5 чланова.)

649-098-00-2 272-203-4 68783-64-2 H, K
Гасови (нафта), С2-4, слађени, Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена пречишћавањем нафтног дестилата слађењем - конверзијом меркаптана одн. смањењем садржаја сумпорних једињења и уклањањем киселих нечистоћа. Састоји се претежно од засићених и незасићених угљоводоника, са доминацијом С2 - С4 чланова, са интервалом кључања у интервалу од – 51ºС до – 34ºС приближно.)

649-099-00-8 272-205-5 68783-65-3 H, K
Гасови (нафта), фракционисање сирове нафте; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем сирове нафте. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-100-00-1 272-871-7 68918-99-0 H, K
Гасови (нафта), из дехексанизера; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем спојених бензинских токова. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-101-00-7 272-872-2 68919-00-6 H, K
Гасови (нафта), лаки примарни бензин из стабилизатора фракционисања; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем лаког примарног бензина. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-102-00-2 272-878-5 68919-05-1 H, K
Гасови (нафта), из стрипера (раздељивача) после „unifiner” десулфуризације бензина; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена „unifiner” десулфуризацијом бензина, одвојена у стриперу (раздељивачу) од бензинских производа. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-103-00-8 272-879-0 68919-06-2 H, K
Гасови (нафта), из каталитичког реформинга примарног бензина; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем укупног ефлуента из каталитичког реформинга примарног бензина. Састоји се од метана, етана и пропана.)

649-104-00-3 272-882-7 68919-09-5 H, K
Гасови (нафта), из сплитера каталитичког флуидизационог краковања; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем сировине за С3 - С4 сплитер. Састоји се претежно од С3 угљоводоника.)

649-105-00-9 272-893-7 68919-20-0 H, K
Гасови (нафта), из примарног стабилизатора; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем течне фазе из прве колоне постројења за дестилацију сирове нафте. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-106-00-4 272-883-2 68919-10-8 H, K
Гасови (нафта), дебутанизер каталитички кракованог бензина; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем каталитички кракованог бензина. Састоји се од угљоводоника са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-107-00-X 273-169-3 68952-76-1 H, K
Отпадни гас, (нафта), стабилизатор каталитички кракованог бензина и дестилата каталитичког краковања; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем каталитички кракованог бензина и дестилата. Састоји се претежно од угљоводоника, са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-108-00-5 273-170-9 68952-77-2 H, K
Отпадни гас (нафта), апсорбер дестилата термичког краковања, гасног уља и бензина; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена сепарацијом дестилата термичког краковања, бензина и гасног уља. Састоји се претежно од угљоводоника, са доминацијом С1 - С6 чланова.)

649-109-00-0 273-175-6 68952-81-8 H, K
Отпадни гас (нафта), фракциони стабилизатор термички кракованих угљоводоника, петрол-коксовање;

Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом термички кракованих угљоводоника из процеса петрол-коксовања. Састоји се од угљоводоника, са доминацијом С1 - С6 чланова.)

649-110-00-6 273-176-1 68952-82-9 H, K
Гасови (нафта), лаки, добијени термичким краковањем, богати бутадиеном; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког краковања. Састоји се од угљоводоника, са доминацијом С4 чланова.)

649-111-00-1 273-265-5 68955-28-2 H, K
Гасови (нафта), гасови из стабилизатора у процесу каталитичког реформинга примарног бензина;

Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом дестилацијом из укупног ефлуента из процеса каталитичког реформинга примарног бензина. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом С2 - С4 чланова.)

649-112-00-7 273-270-2 68955-34-0 H, K
Угљоводоници, С4; Нафтни гас. 649-113-00-2 289-339-5 87741-01-3 H, K
Алкани, С1-4, С3 богати, Нафтни гас. 649-114-00-8 292-456-4 90622-55-2 H, K
Гасови (нафта), термички-краковани, са С3 богати; Нафтни гас;

(Сложена смеша гасовитих угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког краковања. Састоји се претежно од пропилена са нешто пропана, са интервалом кључања у опсегу од – 70ºС до 0ºС приближно.)

649-115-00-3 295-404-9 92045-22-2 H, K
Угљоводоници, С4, дестилат термичког краковања; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког краковања. Састоји се претежно од С4 угљоводоника, са доминацијом 1- и 2-бутена, садржи и бутан и изобутен, има интервал кључања у опсегу од – 12ºС до 5ºС приближно.)

649-116-00-9 295-405-4 92045-23-3 H, K
Нафтни гасови, ликвефиковани, слађени, С4 фракција; Нафтни гас;

(Сложена смеша гасовитих угљоводоника добијена десулфуризацијом (оксидација меркаптана) и/или неутрализацијом (уклањање киселих нечистоћа) из ликвификоване нафтне гасне смеше. Састоји се претежно од С4 засићених и незасићених угљоводоника.)

649-117-00-4 295-463-0 92045-80-2 H, K, S
Угљоводоници, C4, без 1,3-бутадиена и изобутена; Нафтни гас 649-118-00-X 306-004-1 95465-89-7 К
Рафинати (нафта), С4 фракција термичког кракована, екстрахована бакар-амонијум-ацетатом, С3-5 и С3-5 незасићени, без бутадиена; Нафтни гас. 649-119-00-5 307-769-4 97722-19-5 K
Гасови (нафта), сировина за амински систем; Рафинеријски гас;

(Сировински гас за амински поступак уклањања водоник-сулфида. Састоји се претежно од водоника. Може садржати и угљен-моноксид, угљен-диоксид, водоник-сулфид и С1 - С5 алифатичне угљоводонике.)

649-120-00-0 270-746-1 68477-65-6 H, K
Гасови (нафта), из јединице за хидродесулфуризацију бензена; Рафинеријски гас;

(Отпадни гасови добијени у бензенској јединици. Састоје се првенствено од водоника. Могу садржати угљен-моноксид и С1 - С6 угљоводонике, укључујући бензен.)

649-121-00-6 270-747-7 68477-66-7 H, K
Гасови (нафта), јединица за рециклирање бензена, богати водоником; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена рецикловањем гасова бензенске јединице. Састоји се углавном од водоника са различитим, малим количинама угљен-моноксида, и С1 - С6 угљоводоника.)

649-122-00-1 270-748-2 68477-67-8 H, K
Гасови (нафта), из намешаног уља, богати азотом и водоником; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом намешаног уља. Састоји се првенствено од водоника и азота, са различитим малим количинама угљен-моноксида, угљен-диоксида и алифатичних, претежно С1 - С5 угљоводоника.)

649-123-00-7 270-749-8 68477-68-9 H, K
Гасови (нафта), гасови из стрипера каталитички реформираног бензина; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена стабилизацијом каталитички реформираног бензина. Састоји се од водоника и засићених угљоводоника са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-124-00-2 270-759-2 68477-77-0 H, K
Гасови (нафта), С6-8 рециклирани каталитички реформат; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга С6 - С8 сировине која је рециклирана у циљу очувања водоника. Састоји се првенствено од водоника. Може садржати различите, мале количине угљен-моноксида, угљен-диоксида, азота и угљоводоника са доминацијом С1 - С6 чланова.)

649-125-00-8 270-761-3 68477-80-5 H, K
Гасови (нафта), из каталитичког реформинга С6-8; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасовитих угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга С6 - С8 сировине. Састоји се од С1 - С5 угљоводоника и водоника.)

649-126-00-3 270-762-9 68477-81-6 H, K
Гасови (нафта), С6-8 повратни ток каталитичког реформинга, богат водоником; Рафинеријски гас. 649-127-00-9 270-763-4 68477-82-7 H, K
Гасови (нафта), С2-повратни ток; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом водоника из гасног тока који се састоји претежно од водоника, са малим количинама азота, угљен-моноксида, метана, етана и етилена. Састав смеше највећим делом чине угљоводоници као што су метан, етан и етилен, са малим количинама водоника, азота и угљен-моноксида.)

649-128-00-4 270-766-0 68477-84-9 H, K
Гасови (нафта), суви кисели, из јединице за концентровање гасова; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша сувих гасова из јединице за концентровање гасова. Састоји се од водоника, водоник-сулфида и угљоводоника са доминацијом С1 - С3 чланова.)

649-129-00-X 270-774-4 68477-92-9 H, K
Гасови (нафта), дестилат производа из реапсорбера јединице за концентровање гасова; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасовитих угљоводоника добијена у реапсорберу јединице за концентровање гасова дестилацијом производа различитих гасних токова. Састоји се претежно од водоника, угљен-моноксида, угљен-диоксида, азота, водоник-сулфида и С1 - С3 угљоводоника.)

649-130-00-5 270-776-5 68477-93-0 H, K
Гасови (нафта), из апсорбера водоника; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена апсорпцијом водоника из тока богатог водоником. Састоји се од водоника, угљен-моноксида, азота и метана, са малим количинама С2 угљоводоника.)

649-131-00-0 270-779-1 68477-96-3 H, K
Гасови (нафта), богати водоником; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша која се издваја као гас приликом хлађења угљоводоничних гасова. Састоји се првенствено од водоника, али има и различитих, малих количина угљен-моноксида, азота, метана и С2 - угљоводоника.)

649-132-00-6 270-780-7 68477-97-4 H, K
Гасови (нафта), рециклирајући ток хидрогенизованог мешаног уља, богати водоником и азотом; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена из рециклирајућег тока хидрогенизованог мешаног уља. Састоји се првенствено од водоника и азота, и различитих, малих количина угљен-моноксида, угљен-диоксида и угљоводоника, са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-133-00-1 270-781-2 68477-98-5 H, K
Гасови (нафта), рециклирајући ток, богат водоником; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша рециклираних гасова из реактора. Састоји се првенствено од водоника са различитим, малим количинама угљен-моноксида, угљен-диоксида, азота, водоник-сулфида и засићених С1 - С5 алифатичних угљоводоника.)

649-134-00-7 270-783-3 68478-00-2 H, K
Гасови (нафта), спојени гасови из реформера, богати водоником; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена из реформера. Састоји се првенствено од водоника, различитих малих количина угљен-моноксида и С1 - С5 алифатичних угљоводоника.)

649-135-00-2 270-784-9 68478-01-3 H, K
Гасови (нафта), јединица за хидрогенизацију у реформинг постројењу; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена хидрогенизацијом у реформинг процесу. Састоји се првенствено од водоника, метана и етана, и различитих малих количина водоник-сулфида и алифатичних угљоводоника са доминацијом С3 - С5 чланова.)

649-136-00-8 270-785-4 68478-02-4 H, K
Гасови (нафта), из хидрогенизације у реформинг процесу, богати водоником и метаном; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена хидрогенизацијом у реформинг процесу. Састоји се првенствено од водоника и метана, различитих малих количина угљен-моноксида, угљен-диоксида, азота и засићених алифатичних, претежно С2 - С5 угљоводоника.)

649-137-00-3 270-787-5 68478-03-5 H, K
Гасови (нафта), спојени, из хидрогенизације реформата, богати водоником; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена хидрогенизацијом у реформинг процесу. Састоји се првенствено од водоника, различитих малих количина угљен-моноксида и алифатичних угљоводоника, претежно С1 - С5.)

649-138-00-9 270-788-0 68478-04-6 H, K
Гасови (нафта), дестилат производа термичког краковања; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена дестилацијом производа термичког краковања. Састоји се од водоника, водоник-сулфида, угљен-моноксида, угљен-диоксида и угљоводоника, са доминацијом С1 - С6 чланова.)

649-139-00-4 270-789-6 68478-05-7 H, K
Отпадни гас (нафта), апсорбер у рефракционисању производа каталитичког краковања;

Рафинеријски гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена рефракционисањем производа каталитичког краковања. Састоји се од водоника и угљоводоника, са доминацијом С1 - С3 чланова.)

649-140-00-X 270-805-1 68478-25-1 H, K
Отпадни гас (нафта), сепаратор каталитички реформираног бензина; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасовитих угљоводоника добијена каталитичким реформингом примарног бензина. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом чланова у опсегу С1 - С6.)

649-141-00-5 270-807-2 68478-27-3 H, K
Отпадни гас (нафта), стабилизатор каталитички реформираног бензина; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена стабилизацијом каталитички реформираног бензина. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом С1 - С6 чланова.)

649-142-00-0 270-808-8 68478-28-4 H, K
Отпадни гас (нафта), из сепаратора хидрогенизованих дестилата из процеса краковања; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом дестилата производа краковања. Састоји се од водоника и засићених алифатичних угљоводоника са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-143-00-6 270-809-3 68478-29-5 H, K
Отпадни гас (нафта), из сепаратора хидродесулфуризованог примарног бензина; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена хидродесулфуризацијом примарног бензина. Састоји се од водоника и засићених алифатичних угљоводоника са доминацијом С1 - С6 чланова.)

649-144-00-1 270-810-9 68478-30-8 H, K
Гасови (нафта), из стабилизатора каталитички реформираног примарног бензина; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена у каталитичком реформингу примарног бензина и фракционом дестилацијом укупног ефлуента истог процеса. Састоји се од водоника, метана, етана и пропана.)

649-145-00-7 270-999-8 68513-14-4 H, K
Гасови (нафта), из испаривача, под високим притиском; ефлуента реформинг-реактора; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена приликом испаравања, под високим притиском, из ефлуента реактора реформинг-процеса. Састоји се највећим делом од водоника и различитих, малих количина метана, етана и пропана.)

649-146-00-2 271-003-4 68513-18-8 H, K
Гасови (нафта), из испаривача, под сниженим притиском ефлуента реформинг-реактора;

Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена приликом испаравања, под сниженим притиском, из ефлуента реактора реформинг-процеса. Састоји се највећим делом од водоника и различитих, малих количина метана, етана и пропана.)

649-147-00-8 271-005-5 68513-19-9 H, K
Гасови (нафта), дестилација рафинеријских гасова; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша одвојена дестилацијом из гасног тока који се састоји од водоника, угљен-моноксида, угљен-диоксида и С1 - С6 угљоводоника, или дестилацијом производа у процесу краковања етана и пропана. Састоји се највећим делом од С1 и С2 угљоводоника, водоника, азота и угљен-моноксида.)

649-148-00-3 271-258-1 68527-15-1 H, K
Гасови (нафта), из бензенске јединице хидрогенизовани горње фракције депентанизера;

Рафинеријски гас;

(Сложена смеша произведена обрадом сировине из бензенске јединице са водоником у присуству катализатора након које следи депентанизација. Састоји се примарно од водоника, етана и пропана са различитим малим количинама азота, угљен моноксида, угљен диоксида и угљоводоника са бројем угљеникових атома претежно у опсегу C1 - C6 Може садржати трагове бензена.)

649-149-00-9 271-623-5 68602-82-4 H, K
Гасови (нафта), из секундарног апсорбера код фракционисања производа флуидизационог каталитичког краковања; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена фракционисањем гасовитих производа каталитичког краковања у реактору за флуидизациони каталитички кракинг. Састоји се од водоника, азота и угљоводоника, са доминацијом С1 - С3 чланова.)

649-150-00-4 271-625-6 68602-84-6 H, K
Нафтни производи, рафинеријски гасови; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова која се састоји највећим делом од водоника, са различитим, малим количинама метана, етана и пропана.)

649-151-00-X 271-750-6 68607-11-4 K
Гасови (нафта), хидрокраковани из сепаратора, под сниженим притиском, Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена из ефлуента реактора за хидрокраковање сепарацијом на течну и гасну (парну) фазу. Састоји се највећим делом од водоника и засићених угљоводоника са доминацијом

С1 - С3 чланова.)

649-152-00-5 272-182-1 68783-06-2 H, K
Гасови (нафта), рафинерија; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена из различитих рафинеријских процеса. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом С1 - С3 чланова.)

649-153-00-0 272-338-9 68814-67-5 H, K
Гасови (нафта), из сепаратора производа платформинга; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена фракционисањем производа хемијског реформингa нафтена у аромате. Састоји се од водоника и засићених алифатичних угљоводоника са доминацијом С2 - С4 чланова.)

649-154-00-6 272-343-6 68814-90-4 H, K
Гасови (нафта), из стабилизатора депентанизације хидрогенизованог киселог (садржи сумпор) керозина; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена депентанизационом стабилизацијом хидрогенизиваног керозина. Састоји се највећим делом од водоника, метана, етана и пропана, са различитим малим количинама азота, водоник-сулфида, угљен-моноксида и угљоводоника са доминацијом С4 - С5 чланова.)

649-155-00-1 272-775-5 68911-58-0 H, K
Гасови (нафта), испаривач хидрогенизованог киселог (садржи сумпор) керозина; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена из испаривача јединице за каталитичку хидрогенизацију киселог керозина. Састоји се највећим делом од водоника и метана, са различитим малим количинама азота, угљен-моноксида и угљоводоника са доминацијом С2 - С5 чланова.)

649-156-00-7 272-776-0 68911-59-1 H, K
Гасови (нафта), из стрипера „unifiner” јединице за десулфуризацију дестилата; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова одвојена из течног производа процеса „unifiner” десулфуризације. Састоји се од водоник-сулфида, метана, етана и пропана.)

649-157-00-2 272-873-8 68919-01-7 H, K
Гасови (нафта), фракционисање производа флуидизационог каталитичког краковања; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена фракционисањем финалног производа процеса флуидизационог каталитичког краковања. Састоји се од водоника, водоник-сулфида, азота и угљоводоника са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-158-00-8 272-874-3 68919-02-8 H, K
Гасови (нафта), из секундарног апсорбер-пречишћивача гасова флуидизационог каталитичког краковања; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена пречишћавањем излазног гаса из процеса флуидизационог каталитичког краковања. Састоји се од водоника, азота, метана, етана и пропана.)

649-159-00-3 272-875-9 68919-03-9 H, K
Гасови (нафта), из стрипера јединице за хидрогенизациону десулфуризацију тешког дестилата;

Рафинеријски гас;

(Сложена смеша одвојена (стрипована) из течног производа хидрогенизационе десулфуризације тешког дестилата. Састоји се од водоника, водоник-сулфида и засићених алифатичних угљоводоника са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-160-00-9 272-876-4 68919-04-0 H, K
Гасови (нафта), из стабилизатора платформинга, лаки деривати фракционисања; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена фракционисањем лаких деривата из платформинг-реактора са платинским катализатором. Састоји се од водоника, метана, етана и пропана.)

649-161-00-4 272-880-6 68919-07-3 H, K
Гасови (нафта), из торња за предгревање (flash колона) у дестилацији сирове нафте на атмосферском притиску; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена у првом торњу јединице за дестилацију сирове нафте. Састоји се од азота и засићених алифатичних угљоводоника са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-162-00-X 272-881-1 68919-08-4 H, K
Гасови (нафта), из „катранског” стрипера; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена фракционисањем редукованих сирових уља. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-163-00-5 272-884-8 68919-11-9 H, K
Гасови (нафта), из „unifiner” стрипера Рафинеријски гас;

(Смеша водоника и метана добијена фракционисањем производа из „unifiner” јединице.)

649-164-00-0 272-885-3 68919-12-0 H, K
Отпадни гас (нафта), сепаратор каталитички хидродесулфуризованог бензина; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена хидродесулфуризацијом бензина. Састоји се од водоника, метана, етана и пропана.)

649-165-00-6 273-173-5 68952-79-4 H, K
Отпадни гас (нафта), јединица за хидродесулфуризацију примарног бензина; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена у процесу хидродесулфуризације примарног бензина. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-166-00-1 273-174-0 68952-80-7 H, K
Гасови (нафта), из секундарног апсорбера, фракционисање производа флуидизационог каталитичког краковања и производа десулфуризације гасног уља; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена фракционисањем производа флуидизационог каталитичког краковања и производа процеса десулфуризације гасног уља. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-167-00-7 273-269-7 68955-33-9
Гасови (нафта), дестилација сирове нафте и каталитичко краковање; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена дестилацијом сирове нафте и производа каталитичког краковања. Састоји се од водоника, водоник-сулфида, азота, угљен-моноксида и парафинских и олефинских угљоводоника, са доминацијом С1 - С6 чланова.)

649-168-00-2 273-563-5 68989-88-8 H, K
Гасови (нафта), из диетаноламинског пречистача гасног уља; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша добијена десулфуризацијом гасног уља са диетаноламином. Састоји се углавном од водоник-сулфида, водоника и алифатичних угљоводоника са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-169-00-8 295-397-2 92045-15-3 H, K
Гасови (нафта), ефлуент у хидродесулфуризацији гасног уља; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена у поступку одвајања течне фазе из ефлуента реакције хидрогенизације. Састоји се углавном од водоника, водоник-сулфида и алифатичних угљоводоника са доминацијом С1 - С3 чланова.)

649-170-00-3 295-398-8 92045-16-4 H, K
Гасови (нафта), пречишћавање гасног уља хидродесулфуризацијом; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена из реформера и у поступку пречишћавања производа из реактора за хидрогенизацију. Састоји се углавном од водоника и алифатичних угљоводоника са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-171-00-9 295-399-3 92045-17-5 H, K
Гасови (нафта), испаривач ефлуента хидрогенизатора; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена брзим испаравањем ефлуената после реакције хидрогенизације. Састоји се углавном од водоника и алифатичних угљоводоника са доминацијом С1 - С6 чланова.)

649-172-00-4 295-400-7 92045-18-6 H, K
Гасови (нафта), остатак термичког краковања тешког бензина на високом притиску; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена спајањем (мешањем) оних гасовитих производа термичког краковања тешког бензина који се не могу кондензовати, и осталих гасова добијених у поступцима обраде који непосредно следе термо-краковању. Састоји се углавном од водоника и парафинских и олефинских угљоводоника са доминацијом С1 - С5 чланова. Овој смеши може бити примешан (додат) и природни гас.)

649-173-00-X 295-401-2 92045-19-7 H, K
Гасови (нафта), из „visbreaking” – процеса остатка; Рафинеријски гас;

(Сложена смеша гасова добијена у поступку термичког разарања остатак ради смањења њихове вискозности. Састоји се углавном од водоник-сулфида и парафинских и олефинских угљоводоника, са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-174-00-5 295-402-8 92045-20-0 H, K
Гасови (нафта), С3-4; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа краковања сирове нафте. Састоји се од С3 - С4 угљоводоника, са доминацијом пропана и пропилена, са интервалом кључања у опсегу од – 51ºС до – 1ºС приближно.

649-177-00-1 268-629-5 68131-75-9 H, K
Отпадни гас (нафта), абсорбер фракционисања каталитички кракованих дестилата и каталитички кракованог тешког бензина; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања дестилата и производа каталитички кракованог тешког бензина. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-178-00-7 269-617-2 68307-98-2 H, K
Отпадни гас (нафта), фракциона стабилизација у процесу каталитичке полимеризације тешког бензина; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом производа полимеризације тешког бензина. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-179-00-2 269-618-8 68307-99-3 H, K
Отпадни гас (нафта), фракциони стабилизатор у процесу каталитичког реформинга тешког бензина, без водоник-сулфида; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом каталитички реформираног тешког бензина из које је водоник-сулфид уклоњен аминском обрадом. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-180-00-8 269-619-3 68308-00-9 H, K
Отпадни гас (нафта), стрипер јединице за хидрогенизацију кракованих дестилата; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом термички кракованих дестилата. Састоји се претежно од засићених угљоводоника са доминацијом С1 - С6 чланова.)

649-181-00-3 269-620-9 68308-01-0 H, K
Отпадни гас (нафта), јединица за хидродесулфуризацију примарног дестилата, без водоник-сулфида;

Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена у процесу каталитичке хидродесулфуризације примарних дестилата из које је водоник-сулфид уклоњен аминском обрадом. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-182-00-9 269-630-3 68308-10-1 H, K
Отпадни гас (нафта), апсорбер у процесу каталитичког краковања гасног уља; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког краковања гасног уља. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-183-00-4 269-623-5 68308-03-2 H, K
Отпадни гас (нафта), постројење за регенерацију гаса; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа из разноврсних угљоводоничних токова. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-184-00-X 269-624-0 68308-04-3 H, K
Отпадни гас (нафта), постројење за деетанизацију регенерисаног гаса; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа из разноврсних угљоводоничних токова. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-185-00-5 269-625-6 68308-05-4 H, K
Отпадни гас (нафта), фракционатор хидродесулфуризованог дестилата и хидродесулфуризованог тешког бензина, без киселина; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем хидродесулфуризованих тешко-бензинских угљоводоничних токова и хидродесулфуризованих угљоводоничних токова дестилата из којих су одговарајућим третманом уклоњене киселе нечистоће. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-186-00-0 269-626-1 68308-06-5 H, K
Отпадни гас (нафта), стрипер хидродесулфуризованог вакуум гасног уља, без водоник-сулфида;

Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена стрипер-стабилизацијом каталитички хидродесулфуризованог вакуум гасног уља из које је водоник-сулфид уклоњен аминском обрадом. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом С1 - С6 чланова.)

649-187-00-6 269-627-7 68308-07-6 H, K
Отпадни гас (нафта), стабилизатор лаког примарног бензина, без водоник-сулфида; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом лаког примарног бензина из које је водоник-сулфид уклоњен аминском обрадом. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом С1 - С5 чланова.)

649-188-00-1 269-629-8 68308-09-8 H, K
Отпадни гас (нафта), деетанизер пропан-пропилен сировине за алкилoвање; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом реакционих производа пропана са пропиленом. Састоји се од угљоводоника са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-189-00-7 269-631-9 68308-11-2 H, K
Отпадни гас (нафта), јединица за хидродесулфуризацију вакуум гасног уља, без водоник-сулфида;

Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидродесулфуризацијом вакуум гасног уља из које је водоник-сулфид уклоњен аминском обрадом. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом С1 - С6 чланова.)

649-190-00-2 269-632-4 68308-12-3 H, K
Гасови (нафта), крајњи производи каталитичког краковања; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа из процеса каталитичког краковања. Састоји се од угљоводоника са доминацијом С3 - С5 чланова, са интервалом кључања у опсегу од – 48ºС до 32ºС приближно.)

649-191-00-8 270-071-2 68409-99-4 H, K
Алкани, С1-2; Нафтни гас. 649-193-00-9 270-651-5 68475-57-0 H, K
Алкани, С2-3; Нафтни гас. 649-194-00-4 270-652-0 68475-58-1 H, K
Алкани, С3-4; Нафтни гас. 649-195-00-X 270-653-6 68475-59-2 H, K
Алкани, С4-5; Нафтни гас. 649-196-00-5 270-654-1 68475-60-5 H, K
Ложиви (гориви) гасови; Нафтни гас;

(Смеша лаких гасова. Састоји се претежно од водоника и/или угљоводоника мале молекулске масе.)

649-197-00-0 270-667-2 68476-26-6 H, K
Ложиви (гориви) гасови, дестилати сирове нафте; Нафтни гас;

(Сложена смеша лаких гасова добијена дестилацијом сирове нафте и у процесу каталитичког реформинга тешког бензина. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом С1 - С4 чланова, са интервалом кључања у опсегу од – 217ºС до – 12ºС приближно.)

649-198-00-6 270-670-9 68476-29-9 H, K
Угљоводоници, С3-4; Нафтни гас. 649-199-00-1 270-681-9 68476-40-4 H, K
Угљоводоници, С4-5; Нафтни гас. 649-200-00-5 270-682-4 68476-42-6 H, K
Угљоводоници, С2-4, С3 богати; Нафтни гас. 649-201-00-0 270-689-2 68476-49-3 H, K
Нафтни гасови, ликвефиковани, Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од угљоводоника са доминацијом С3 - С7 чланова, са интервалом кључања у опсегу од – 40ºС до 80ºС приближно.)

649-202-00-6 270-704-2 68476-85-7 H, K, S
Нафтни гасови, ликвефиковани, слађени; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена из ликвефиковане нафтне гасне смеше слађењем (оксидација меркаптана или уклањање киселих нечистоћа). Састоји се од угљоводоника са доминацијом С3 - С7 чланова, са интервалом кључања у опсегу од – 40ºС до 80°С приближно.)

649-203-00-1 270-705-8 68476-86-8 H, K, S
Гасови (нафта), С3-4, богати изобутаном; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом засићених и незасићених С3 - С6 угљоводоника, са доминацијом бутана и изобутана. Састоји се од засићених и незасићених С3 - С4 угљоводоника и доминацијом изобутана.)

649-204-00-7 270-724-1 68477-33-8 H, K
Дестилати (нафта), С3-6, богати пипериленом (1-метилбутадиен одн. 1,3-пентадиен); Нафтни гас;

(Сложена смеша С3 - С6 угљоводоника, са доминацијом пиперилена, добијена дестилацијом засићених и незасићених С3 - С6 алифатичних угљоводоника.)

649-205-00-2 270-726-2 68477-35-0 H, K
Гасови (нафта), крајњи производ сплитера бутана; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом тока бутана. Састоји се од алифатичних угљоводоника са доминацијом С3 - С4 чланова.)

649-206-00-8 270-750-3 68477-69-0 H, K
Гасови (нафта), С2-3; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког фракционисања. Садржи претежно етан, етилен, пропан и пропилен.)

649-207-00-3 270-751-9 68477-70-3 H, K
Гасови (нафта), са дна депропанизера каталитички кракованог гасног уља, С4 - богати, без киселина;

Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем угљоводоничног тока каталитички кракованог гасног уља, пречишћена од водоник-сулфида и других киселих састојака. Састоји се од С3 - С5 угљоводоника, са доминацијом С4 чланова.)

649-208-00-9 270-752-4 68477-71-4 H, K
Гасови (нафта), са дна дебутанизера каталитички кракованог бензина, С3-5 богати; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена стабилизацијом каталитички кракованог бензина. Састоји се од алифатичних, претежно С3 - С5 угљоводоника.)

649-209-00-4 270-754-5 68477-72-5 H, K
Отпадни гас (нафта), фракциона стабилизација изомеризованог тешког бензина; Нафтни гас;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом производа изомеризације тешког бензина. Састоји се претежно од угљоводоника, са доминацијом С1 - С4 чланова.)

649-210-00-X 269-628-2 68308-08-7 H, K
Бензин, природни; Бензин са ниском тачком кључања;

(Сложена смеша угљоводоника издвојена из природног гаса процесима као што је хлађење или абсорбција. Састоји се претежно од засићених алифатичних угљоводоника који имају број C атома, претежно од C4 - C8 и кључају приближно у опсегу од - 20ºС до 120°C.)

649-261-00-8 232-349-1 8006-61-9 P
Бензин; Бензин са ниском тачком кључања;

(Рафинисани, делимично рафинисани или нерафинисани нафтни производи добијени дестилацијом природног гаса. Састоји се од засићених угљоводоника који имају број C атома претежно од C5 - C6 и кључаjу у опсегу приближно од 100ºС до 200°C.)

649-262-00-3 232-443-2 8030-30-6 P
Лигроин; Бензин са ниском тачком кључања;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом дестилацијом нафте. Ова фракција има интервал кључања у опсегу од 20ºС до 135°C.)

649-263-00-9 232-453-7 8032-32-4 P
Бензин (нафта), тешки примарни бензин; Бензин са ниском тачком кључања;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C6 - C12 и кључају у опсегу од 65ºС до 230°C приближно.)

649-264-00-4 265-041-0 64741-41-9 P
Бензин(нафта), примарни бензин пуног опсега кључања; Бензин са ниском тачком кључања;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C4 - C11 и кључају у опсегу приближно од - 20ºС до 220°C.)

649-265-00-X 265-042-6 64741-42-0 P
Бензин (нафта), лаки, примарни бензин; Бензин са ниском тачком кључањa;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од алифатичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C4 - C10 и кључаjу у опсегу приближно од – 20ºС до 180°C.)

649-266-00-5 265-046-8 64741-46-4 P
Бензински растварач (нафта), лаки алифатични; Бензин са ниском тачком кључањa;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте или природног бензина. Састоји се углавном од засићених угљоводоника који имају број C атома претежно од C5 - C10 и кључају у опсегу приближно од 35ºС до 160°C.)

649-267-00-0 265-192-2 64742-89-8 P
Дестилати (нафта), лаки, примарни бензин; Бензин са ниском тачком кључањa;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C2 - C7 и кључају у опсегу приближно од - 88ºС до 99°C.)

649-268-00-6 270-077-5 68410-05-9 P
Бензин, рекуперација (повраћај) паре; Бензин са ниском тачком кључањa;

(Сложена смеша угљоводоника издвојена хлађењем из гасова у систему за повраћај пара. Састоји се од засићених угљоводоника који имају број C атома претежно од C4 - C11 и кључају приближно у опсегу од - 20ºС до 196°C.)

649-269-00-1 271-025-4 68514-15-8 P
Бензин; примарни, из атмосферске дестилације; Бензин са ниском тачком кључањa;

(Сложена смеша угљоводоника добијена атмосферском дестилацијом сирове нафте и кључа у опсегу од 36,1ºС до 193,3°C.)

649-270-00-7 271-727-0 68606-11-1 P
Бензин (нафта) (неслађен); Бензин са ниском тачком кључањa;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом нафтних фракција из различитих рафинеријских процеса. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C5 до C12 и кључају у опсегу приближно од 0ºС до 230°C.)

649-271-00-2 272-186-3 68783-12-0 P
Дестилати (нафта), лаки примарни бензин са врха фракционог стабилизатора; Бензин са ниском тачком кључањa;

(Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем лаког примарног бензина. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C3 до C6.)

649-272-00-8 272-931-2 68921-08-4 P
Бензин (нафта), тешки примарни, садржи ароматична једињења; Бензин са ниском тачком кључањa;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број C атома од C8 до C12 и кључају у опсегу приближно од 130ºС до 210°C.)

649-273-00-3 309-945-6 101631-20-3 P
Бензин(нафта), алкилат пуног опсега кључања; Модификовани бензин са ниском тачком кључањa;

(Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа реакције изобутана са моноолефинским угљоводоницима најчешће са бројем C атома у опсегу од C3 - C5. Састоји се претежно од рачвастих засићених угљоводоника који имају број C атома приближно од C7 до C12 и кључају у опсегу од 90ºС до 220°C.)

649-274-00-9