Прилог 1

ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ СПОРТСКОГ ИСПИТА

Програм за полагање стручног спортског испита обухвата следеће предмете:

1. Закон о спорту и Национална стратегија развоја спорта;

2. Спречавање негативних појава у спорту;

3. Финансирање спорта, управљање програмима и пројектима (програми) у области спорта и управљање развојем у области спорта.

1. Предмет – Закон о спорту и Национална стратегија развоја спорта обухвата следеће испитне области:

1) када је донет и шта све регулише Закон о спорту;

2) Национална стратегија развоја спорта, коју чине:

– период за који се доноси и садржај Националне стратегија развоја спорта;

– општи и посебни циљеви развоја спорта у Републици Србији;

– приоритети развоја спорта у Републици Србији;

– очекивани исходи реализације Националне стратегије развоја спорта;

– програм развоја спорта аутономне покрајини и јединице локалне самоуправе;

3) забрана дискриминације у спорту;

4) гране и области спорта, спортске дисциплине у оквиру грана и области спорта и надлежни национални спортски савези;

5) спортисти, коју чине:

– професионални спортисти;

– спортисти аматери;

– уговори између спортисте и спортске организације;

– врхунски спортисти;

– талентовани и перспективни спортисти;

– здравствени прегледи спортиста;

– осигурање спортиста;

– заштита малолетних спортиста;

6) спортски стручњаци, коју чине:

– појам стручног рада у спорту;

– услови за статус спортског стручњака;

– дозвола за рад спортског стручњака;

– уговори између спортског стручњака и спортске организације;

– стручно усавршавање спортских стручњака;

– здравствени прегледи спортских стручњака;

7) спортске организације као удружења (спортска удружења), коју чине:

– оснивање спортског удружењa;

– органи и заступници спортског удружење;

– чланство у спортском удружењу;

– статусне промене, промене правног облика и престанак рада;

– регистрација спортског удружења;

– судско и арбитражно решавање спорова;

– имовина спортског удружења;

– услови за обављање спортских активности и спортских делатности;

8) спортска привредна друштва;

9) спортска друштва;

10) надлежни национални грански спортски савези и други грански спортски савези;

11) Спортски савез Србије и други територијални спортски савези;

12) Олимпијски комитет Србије и Параолимпијски комитет Србије;

13) организације за спортско посредовање;

14) организације за обављање спортских делатности;

15) стручна и друга удружења и савези у области спорта;

16) спортске задужбине и фондације;

17) школски и универзитетски спорт и физичко васпитање деце предшколског узраста;

18) категоризације у области спорта;

19) спортски објекти:

– појам, врсте и категорије спортских објеката;

– обавеза власника, односно корисника спортског објекта;

– јавни спортски објекти;

– промена намене спортског објекта;

20) спортске приредбе:

– појам и врсте спортских приредби;

– организатор и учесници спортске приредбе;

– обавезе организатора спортске приредбе;

– права и обавезе надлежног националног гранског спортског савеза;

– дозвола за сезону;

– кандидовање за организовање великог међународног спортског такмичења;

– учешће на међународним спортским такмичењима;

21) националне евиденције у области спорта;

22) спортска правила;

23) стручни спортски надзор;

24) инспекцијски надзор;

25) одговорност за проузроковану штету у спорту;

26) прекршајна одговорност.

2. Предмет – Спречавање негативних појава у спорту обухвата следеће испитне области:

1) спречавања насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, коју чине:

– појам насиља и недоличног понашања на спортским приредбама;

– обавеза пријаве спортске приредбе;

– обавеза организовања одговарајуће редарске службе;

– обавеза обезбеђења адекватног спортског објекта;

– обавезе при организовању спортске приредбе високог ризика;

– обавезе надлежног националног гранског спортског савеза;

– одговорност због насиља и недоличног понашања на спортским приредбама.

2) спречавање допинга у спорту, коју чине:

– појам допинга у спорту и повреде антидопинг правила;

– листа забрањених средстава;

– изузеци за терапеутску употребу;

– обавезе надлежних националних спортских савеза;

– допинг контрола;

– овлашћења Антидопинг агенције Републике Србије;

– одговорност због допинга.

3. Предмет – Финансирање спорта, управљање програмима и пројектима (програми) у области спорта и управљање развојем у области спорта обухвата следеће испитне области:

1) европски модел финансирања спорта;

2) финансирање програма којима се остварује општи интерес у области спорта, коју чине:

– појам општег интереса у области спорта;

– финансирање програма са више нивоа јавних власти;

– програмски календар;

– општи законски услови и критеријуми за одобравање програма;

– критеријуми коме мора да испуни предлагач програма;

– критеријуми које мора да испуни носилац програма;

– партнерски програми;

– критеријуми које мора да испуни програм у погледу садржине и квалитета;

– критеријуми које мора да испуни буџет (финансијски план) програма;

– директни и индиректни трошкови програма;

– неоправдани трошкови програма;

– садржина предлога програма;

– формални услови које треба да испуни предлог програма;

– оцењивање предлога програма;

– одобравање предлога програма;

– правна средства против одлуке о одобравању програма;

– уговор о реализацији програма;

– периодични и завршни извештај;

– оцена резултата реализације програма;

– јавно објављивање података о одобреним и реализованим програмима;

3) финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у аутономној покрајини, коју чине:

– појам потреба и интереса грађана у области спорта у аутономној покрајини;

– услови, критеријуми и начин финансирања програма;

4) финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у јединицама локалне самоуправе, коју чине:

– појам потреба и интереса грађана у области спорта у јединицама локалне самоуправе;

– услови, критеријуми и начин финансирања програма;

5) пријава програма у одговарајућу националну евиденцију и извештавање Министарства о одобреним и реализованим програмима;

6) управљање програмима у области спорта, коју чине:

– SWOT анализа;

– матрица логичког оквира;

– нивои организације програма;

– развој плана програма;

– грешке при изради програма;

– програмски (пројектни) циклус;

– фактори који утичу на успех програма;

– надзор и контрола реализације програма;

– затварање програма;

– планирање програма развоја организације у области спорта;

7) спонзорство у спорту;

8) пореске обавезе у спорту.