Прилог 1

ДИНАМИКА ИЗВЕШТАВАЊА

Рачун*

Динамика извештавања

ПОДАЦИ ИЗ НАЛОГА

Извештај

по валутама

Промет

на терет

Промет

у корист

050

дневно

+

+

+

5001**

дневно

+

+

051

декадно

+

+

+

052

декадно

+

+

+

4007**

декадно

+

+

+

5007**

декадно

+

+

+

265

декадно

+

+

+

037

декадно

+

+

+

060

дневно

+

+

+

098

декадно

+

+

+

* Рачуни из Контног оквира за банке.

** Рачун 5001 – Трансакциони депозити у страној валути – секторска структура рачуна (шифра 1) и рачуни нерезидената 4007 и 5007 – секторска структура рачуна (шифра 7), у складу са Одлуком o прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из Контног оквира („Службени гласник РС”, бр. 71/14 и 135/14).