ПРИЛОГ 1

ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА И ТРОШКОВА

2. ОПШТИ ТРОШАК

2.1.

Трошкови за припрему пројекта и техничке документације, као што су накнаде за архитекте, инжењере и друге консултантске накнаде;

2.2.

Трошкови израде студија о процени утицаја на животну средину;

2.3.

Трошкови припреме документације за ИПАРД подршку (консултантске услуге);

2.4.

Трошкови припреме студија изводљивости и осталих студија везаних за пројекат/пословни план.

ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА У ВЕЗИ СА ИЗГРАДЊОМ

КАТЕГОРИЈА РЗС*

4. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

4.1.

Припремни радови;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

4.2.

Рушење и демонтажа;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

4.3.

Земљани радови;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

4.4.

Бетонски радови;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

4.5.

Армирано-бетонски радови;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

4.6.

Инсталатерски радови;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

4.7.

Столарски радови;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

4.8.

Зидарски радови;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

4.9.

Изолациони радови;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

4.10.

Кровнопокривачки радови;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

4.11.

Готове конструкције и елементи;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

4.12.

Противпожарни резервоари и хидрантске мреже.

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

5. ЗАНАТСКИ РАДОВИ

5.1.

Лимарски радови;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

5.2.

Столарски радови;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

5.3.

Браварски радови;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

5.4.

Стаклорезачки радови;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

5.5.

Гипсани радови;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

5.6.

Подне и зидне облоге;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

5.7.

Каменорезачки радови;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

5.8.

Керамички радови;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

5.9.

Подополагачки радови;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

5.10.

Молерски и тапетарски радови;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

5.11.

Фасадни радови;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

5.12.

Облагање даскама, каменим плочама или плочама од вештачких материјала (прихватљиво само за Меру 7);

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

5.13.

Завршни монтажни радови (прихватљиво само за Меру 7).

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

6. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

6.1.

Електро-инсталациони радови;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

6.2.

Водоводни и канализациони радови;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

6.3.

Гасне инсталације;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

6.4.

Инсталације централног грејања;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

6.5.

Инсталације противпожарних резервоара и хидрантске мреже.

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

8. ПЕЈЗАЖНИ РАДОВИ И ПРИЛАЗНИ ПУТЕВИ

8.1.

Уређење екстеријера;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

8.2.

Изградња унутрашњих путева и тротоара;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

8.3.

Потпорни и заштитни зидови;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

8.4.

Асфалтирање.

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

3. ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА И ТРОШКОВА М7 – „ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗИНСТАВА И РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА”

Листа прихватљивих трошкова (ЛПТ) за Меру 7 – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања у складу је са чланом 33 (2) Секторског споразума. Директно је повезана са поглављем 8.6.8 у ИПАРД II програму. У случају неслагања ЛПТ са ИПАРД II програмом, примењују се одредбе из ИПАРД II програма.

Листа прихватљивих трошкова по типу активности диверзификације:

7.1. СЕКТОР РУРАЛНОГ ТУРИЗМА

КАТЕГОРИЈА РЗС*

7.1.1.

Изградња

7.1.1.1.

Категорисани објекат за пружање туристичких, односно угоситељских услуга;**

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

7.1.1.2.

Пратећи објекат за пружање угоситељских, односно туристичких услуга;**

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

7.1.1.2.1.

Туристичка инфраструктура: објекти/простор за предах, рекреацију, едукацију и забаву туриста, тематски и забавни парк, одмориштe поред путa, терен за тенис, отворени и затворени објекaт спортске рекреације, дечје игралиште, малa вештачкa акумулацијa са купалиштем, забавно рекреативнa стазa и пут, објекaт за посматрање природних реткости, објекaт за предах и краће задржавање туриста, објекaт за авантуристичке активности;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

7.1.1.2.2.

Базен за купање, велнес објекaт;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

7.1.1.2.3.

Складишна и продајна просторија у оквиру газдинства за храну, пиће и домаћу радиност;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

7.1.1.2.4.

Објекат/простор за дегустацију хране и пића;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

7.1.1.2.5.

Пејзажно уређење у оквиру туристичког пројекта;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

7.1.1.2.6.

Простор за држање опреме за рекреацију;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

7.1.1.2.7.

Објекат за смештај животиња и мањеж у сврху туризма;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

7.1.1.2.8.

Инфраструктура за приступ објекту особама са инвалидитетом (санитарни објекти, асфалтирање прилаза објекту, уклањање ивичњака, постављање металне конструкције и/или рампе и/или гелендера);

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

7.1.1.2.9.

Паркинг као део туристичког пројекта;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

7.1.1.2.10.

Остали објекти који су повезани са пројектном инвестицијом (објекти за одлагање/држање пловила, механизације и опреме у сврху обављања туристичке/угоститељске делатности).

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

7.1.2.

Машине, механизација и опрема

7.1.2.1.

Опрема за категорисане и пратеће објекте/просторије за пружање угоситељских, односно туристичких услуга (намештај, телевизијска опрема, сателитски пријемници, радио, аудио-опремa, машине и опрема за прање, сушење, пеглање), осим ситног угоститељског инвентара;

Трајни производ за широку потрошњу

7.1.2.2.

Машине, механизација и опрема за одржавање простора око туристичко-угоститељског објекта, за туристичко-угоститељске сврхе (изузимајући тракторе);

Трајни производ за широку потрошњу

7.1.2.3.

Опрема за туристичку инфраструктуру;

Трајни производ за широку потрошњу

7.1.2.4.

Опрема за складишне и продајне објекте/просторе за храну, пиће и домаћу радиност;

Трајни производ за широку потрошњу

7.1.2.5.

Чамац и плутајући објекат/грађевина за спорт и разоноду, на весла и/или мотор снаге до 5 kW, као и опрема за њихов транспорт;

Капитални производи

7.1.2.6.

Опрема за уређење подручја за камповање (светлосна сигнализација, осветљење, рампе);

Трајни производ за широку потрошњу

7.1.2.7.

Опрема за пејзажно уређење у оквиру туристичког пројекта (укључујући опрему за игралишта и терене);

Трајни производ за широку потрошњу

7.1.2.8.

Бицикл са опремом и бициклистичка сигурносна опрема;

Трајни производ за широку потрошњу

7.1.2.9.

Рачунар (персонални рачунар или лаптоп) и рачунарска опрема;

Трајни производ за широку потрошњу

7.1.2.10.

Софтвер у сврху туристичког пројекта и израда веб-сајта;

Трајни производ за широку потрошњу

7.1.2.11.

Опрема за водоснабдевање и снабдевање електричном енергијом, укључујући електрични генератор, грејање, вентилацију, канализацију и климатизацију;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

7.1.2.12.

Опрема која омогућава приступ отвореним и затвореним просторима/површинама;

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

7.1.2.13.

Опрема за санитарне објекте.

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

7.1.3.

Производња енергије из обновљивих извора енергије у циљу обављања регистроване угоститељске, односно туристичке делатности

7.1.3.1.

Изградња постројења за производњу енергије из обновљивих извора, укључујући прикључак између постројења и дистрибутивне мреже/од постројења до објекта, као и елементе система даљинског грејања, и то нарочито за следеће врсте постројења:

– Постројење за соларну енергију

– Постројење за енергију ветра

– Постројење на биомасу

– Постројење на биогас (биогас настао у сопственим постројењима – дигесторима, анаеробним поступцима из биомасе и споредних производа животињског порекла који се користе у складу са прописима из области ветеринарства, добијених производњом на пољопривредном газдинству)

– Постројење за геотермалну енергију

– Системи даљинског грејања.

Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству

7.1.3.2.

– Опрема за постројење за производњу енергије из обновљивих извора, и то: Постројење за соларну енергију;

– Постројење за енергију ветра ;

– Постројење на биомасу;

– Постројење на биогас (биогас настао у сопственим постројењима – дигесторима, анаеробним поступцима из биомасе и споредних производа животињског порекла који се користе у складу са прописима из области ветеринарства, добијених производњом на пољопривредном газдинству)

– Постројење за геотермалну енергију;

– Топлотне пумпе.

Капитални производи

(*) Републички завод за статистику

(**) Укупан капацитет категорисаног угоститељског објекта не прелази 30 индивидуалних лежајева по кориснику, при чему укупан број индивидуалних лежајева у свим категорисаним угоститељским објектима које има корисник на територији Републике Србије, није већи од 30. Кревети величине за две особе рачунају се као два индивидуална лежаја, у складу са законом којим се уређује угоститељство.