ПРИЛОГ 10.

ДОДАТНЕ ШИФРЕ ЗА НОВИ
КОМПЈУТЕРИЗОВАНИ ТРАНЗИТНИ СИСТЕМ

Овај прилог садржи додатне шифре које се уносе у електронску транзитну декларацију.

1. Шифра земље (CNT)

Поље Садржина Врста поља Пример
1. ISO alpha 2 шифра земље словно 2

Користи се ISO alpha 2 шифра земље (Прилог 8.).

2. Шифра језика

Примењује се кодирање ISO alpha 2 у складу са нормом ISO – 639:1988

3. Тарифна ознака робе (COM)

Поље Садржина Врста поља Пример
1. HS6 бројчано 6 (лево поравнање) 010290

Уноси се шест бројева хармонизованог система (HS6). Ознака робе може се за потребе појединих земаља проширити на осам бројева.

4. Шифра осетљиве робе

Поље Садржина Врста поља Пример
1. Додатна идентификација осетљиве робе бројчано ..2 2

Ознака се користи као додатак уз шест бројева хармонизованог система HS6 како је наведено у Прилогу 43. Уредбе ако се осетљива роба не може у потпуности идентификовати помоћу тарифног подброја (HS6).

5. Шифре претходних докумената

Т2 Транзитна декларација која покрива заједнички поступак транзита Заједнице за робу
Т2F Транзитна декларација која покрива заједнички поступак транзита Заједнице за робу која се шаље у или из нефискалних територија Заједнице
Т2CIM Статус робе из Заједнице која је у транзиту по CIM товарном листу
Т2TIR Статус робе из Заједнице која је покривена TIR карнетом
Т2АТА Статус робе из Заједнице која је покривена АТА карнетом
Т2L Јединствени документ којим се доказује да је роба из Заједнице
Т2LF Јединствени документ који доказује статус робе из Заједнице која се шаље у или из нефискалних територија Заједнице и територија Заједнице
Т1 Транзитна декларација која покрива заједнички транзит за робу која није из Заједнице
Ознака за национални транзитни поступак
NTTIR Ознака се користи када се TIR карнет користи као транзитна декларација
NTCIM Ознака се користи када се CIM товарни лист користи као транзитна декларација
NТАТА Ознака се користи када се АТА карнет користи као транзитна декларација
IZ1 ЈЦИ - извоз робе
IZ2 ЈЦИ - привремени извоз робе и пасивно оплемењивање
IZ3 ЈЦИ - поновни извоз робе
UV5 ЈЦИ – привремени увоз и активно оплемењивање (систем одлагања)
UV6 ЈЦИ – поновни увоз робе
UV7 ЈЦИ - царинско складиштење робе и унос робе у слободну зону
SD Сажета декларација
PP Поштанско-царинска пријава

6. Шифре поднетих исправа/потврда

Бројчане шифре из 1997б УН Правилника за електронску размену података за управу, трговину и транспорт Листа шифара за податке 1001, назив документа / поруке, у шифрама

Потврда о усаглашености 2
Потврда о квалитету 3
Потврда о кретању робе А ТR.1 18
Списак контејнера 235
Товарни лист (доставница) 270
Списак пакета 271
Профактура / проформа фактура 325
Сажета декларација за привремени смештај 337
Улазна сажета декларација 355
Фактура / Комерцијална фактура 380
Интерни товарни лист 703
Главни бродски товарни лист 704
Бродски товарни лист 705
CIM товарни лист (железница) 720
Интерни бродски товарни лист 714
Друмски лист - SMGS 722
Друмски товарни лист 730
Ваздухопловни товарни лист 740
Главни ваздухопловни товарни лист 741
Отпремница за поштанске пакете 750
Мултимодални / комбиновани транспортни документ (општи) 760
Робни манифест 785
Спецификација списка пошиљки (бордеро) 787
Декларација за заједнички транзит- мешовите пошиљке Т 820
Декларација за заједнички транзит- спољни транзит Т1 821
Декларација за заједнички транзит – унутрашњи транзит Т2 822
Контролни документ, Т5 823
Отпремница, Т2L 825
Декларација за извоз робе 830
Фитосанитарно уверење /дозвола / сагласност / 851
Санитарно уверење / дозвола / сагласност 852
Ветеринарско уверење / дозвола / сагласност 853
Потврда (уверење) о пореклу 861
Декларација о пореклу 862
Потврда о пореклу ради стицања повлашћеног поступања 864
Образац потврде о пореклу ради стицања повлашћеног поступања (GSP) 865
Дозвола за увоз (или увозна дозвола) 911
Декларација о терету (приспеће) 933
Дозвола за извоз робе под ембаргом 941
Образац TIF 951
Карнет TIR 952
Потврда о пореклу робе EUR 1 954
АТА карнет 955
Дозвола за превоз отпада 961
Број/датум уноса робе у евиденицју CLE
Информациони лист INF 3 IF3
Информациони лист INF 8 IF 8
Карго манифест-поједностављени поступак MNS
Транзитна декларација у Заједници T2F
Т2М Т2М
Јединствени референтни број (URN) 014
Идентификациони број међународне дозволе за друмски превоз ствари O17
Остало ZZZ

7. Додатне информације/Посебне идентификацијске шифре

Примењују се следеће шифре:

DG0 Извоз из земље ЕФТА који подлеже ограничењима или извоз из ЕЗ који подлеже ограничењима
DG1 Извоз из земље ЕФТА који подлеже царини или извоз из ЕЗ који подлеже царини
DG2 Извоз

8. Референтни број царинарнице (COR)

Поље Садржина Врста поља Пример
1. Ознака земље којој припада
царинарница
словно 2 RS
2. Национални број царинарнице словно бројчано 6 011029

У поље 1 уноси се ознака земље којој припада царинарница.

У поље 2 уноси се шест словно-бројчаних ознака тако што се уносе постојеће шифре царинских испостава из Прилога 8 (5 цифара), а додаје се префикс нула. Шест ознака омогућава државним органима утврђивање хијерархије између царинских органа, ако је то потребно.

9. Врста декларације

За декларације TIR, као атрибут „Врста декларације” (рубрика 1), употребљава се ознака „NTTIR”.

За АТА карнет у транзиту, као атрибут „Врста декларације” (рубрика 1), употребљава се ознака „NТАТА”.

За CIM товарни лист у транзиту, као атрибут „Врста декларације” (рубрика 1), употребљава се ознака „NTCIM”.

10. Врста гаранције

За поруке TIR као атрибут „Врста гаранције” (рубрика 52), употребљава се ознака „B”.

За поруке АТА као атрибут „Врста гаранције” (рубрика 52), употребљава се ознака „C”.

За поруке CIM као атрибут „Врста гаранције” (рубрика 52), употребљава се ознака „6”.

 

11. Идентификациони број лица*

Поље*

Садржина*

Врста поља*

Пример*

1.*

Ознака земље седишта или пребивалишта лица*

словно 2*

RS*

2.*

ПИБ пореских обвезника или ЈМБГ*

словно бројчано …15*

000000123456789*

 

*Службени гласник РС", број 79/2016