Прилог 2

ЛИСТА ЗАБРАЊЕНИХ И ОГРАНИЧЕНИХ РОРЅ СУПСТАНЦИ

Назив супстанце

CAS број

EC број

Изузеци и напомене

Тетрабромдифенил етар, C12H6Br4O

   

1. Дозвољена је производња, стављање у промет и коришћење супстанци, смеша, производа или делова производа који се користе као ретардери пламена, а који као нечистоћу садрже тетрабромдифенил етар у концентрацијама једнаким или мањим од 10 mg/kg (0,001% m/m).

2. Дозвољена је производња, стављање у промет и коришћење смеша и производа који се у потпуности или делимично производе од рециклираног материјала или од отпада који је спреман за поновну употребу, ако садрже тетрабромдифенил етар у концентрацији мањој од 0,1% (m/m).

Ограничења из става 1. ове тачке не односе се на електричну и електронску опрему која је уређена другим прописима.

3. Производи који су били у употреби пре 4. октобра 2011. године, а који садрже тетрабромдифенил етар, могу се и даље користити.

Пентабромдифенил етар, C12H5Br5O

   

1. Дозвољена је производња, стављање у промет и коришћење супстанци, смеша, производа или делова производа који се користе као ретардери пламена, а који као нечистоћу садрже пентабромдифенил етар у концентрацијама једнаким или мањим од 10 mg/kg (0,001% m/m).

2. Дозвољена је производња, стављање у промет и коришћење смеша и производа који се у потпуности или делимично производе од рециклираног материјала или од отпада који је спреман за поновну употребу, ако садрже пентабромдифенил етар у концентрацији мањој од 0,1% (m/m).

Ограничења из става 1. ове тачке не односе се на електричну и електронску опрему која је уређена другим прописима.

3. Производи који су били у употреби пре 4. октобра 2011. године, а који садрже пентабромдифенил етар, могу се и даље користити.

Хексабромдифенил етар, C12H4Br6O

   

1. Дозвољена је производња, стављање у промет и коришћење супстанци, смеша, производа или делова производа који се користе као ретардери пламена, а који као нечистоћу садрже хексабромдифенил етар у концентрацијама једнаким или мањим од 10 mg/kg (0,001% m/m).

2. Дозвољена је производња, стављање у промет и коришћење смеша и производа који се у потпуности или делимично производе од рециклираног материјала или од отпада који је спреман за поновну употребу ако садрже хексабромдифенил етар у концентрацији мањој од 0,1% (m/m).

Ограничења из става 1. ове тачке не односе се на електричну и електронску опрему која је уређена другим прописима.

3. Производи који су били у употреби пре 4. октобра 2011. године, а који садрже хексабромдифенил етар, могу се и даље користити.

Хептабромдифенил етар, C12H3Br7О

   

1. Дозвољена је производња, стављање у промет и коришћење супстанци, смеша, производа или делова производа који се користе као ретардери пламена, а који као нечистоћу садрже хептабромдифенил етар у концентрацијама једнаким или мањим од 10 mg/kg (0,001% m/m).

2. Дозвољена је производња, стављање у промет и коришћење смеша и производа који се у потпуности или делимично производе од рециклираног материјала или од отпада који је спреман за поновну употребу ако садрже хептабромдифенил етар у концентрацији мањој од 0,1% (m/m).

Ограничења из става 1. ове тачке не односе се на електричну и електронску опрему која је уређена другим прописима.

3. Производи који су били у употреби пре 4. октобра 2011. године, а који садрже хептабромдифенил етар, могу се и даље користити.

Перфлуороктан сулфонатска киселина и њени деривати, (PFOS),

C8F17SO2X

(X = OH, Соли метала (O-M+), халиди, амиди и други деривати укључујући и полимере)

   

1. Дозвољена је производња, стављање у промет и коришћење супстанци и смеша које као нечистоћу садрже PFOS у концентрацијама једнаким или мањим од 10 mg/kg (0,001% m/m).

2. Дозвољена је производња, стављање у промет и коришћење полупроизвода, производа или њихових делова, ако је концентрација PFOS мања од 0,1% (m/m), обрачунато на масу структурно или микроструктурно различитих делова који садрже PFOS, или уколико је количина PFOS у текстилима и другим пресвученим материјалима мања од 1µg/m2 пресвученог материјала.

3. SRPS стандарди за одређивање количине PFOS користе се као аналитичке методе за доказивање усаглашености супстанци, смеша и производа са захтевима наведеним у тач. 1. и 2. Било која друга аналитичка метода за коју корисник може доказати да има исте перформансе може бити коришћена као алтернатива SRPS стандардима.

4. Производи који садрже PFOS, а који су стављени у промет пре 25. августа 2010. године, могу се и даље користити.

5. Дозвољена је производња и стављање у промет PFOS ако је количина ових супстанци која се испушта у животну средину минимизирана и то само за специфичне намене:

a) до 26. августа 2015. године за агенсе за квашење у контролисаним процесима електроплатинирања;

б) за фоторезистентне или антирефлексионе премазе у процесима фотолитографије,

в) за фотографске премазе који се наносе на филмове, папир или плоче за штампање;

г) за супресанте замагљења у процесу недекоративног хромирања (VI) у затвореним системима;

д) за хидрауличне флуиде у авијацији.

Извештај о прогресу елиминације PFOS за намене из тачке 5а), 5б), 5в) и 5г) доставља се министарству надлежном за послове заштите животне средине сваке четврте године и то до 1. марта.

Напомена: Када се производња смеша наведених у тачки 5) одвија у постројењима која су у складу са прописима којим се уређује интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине, морају да се примене одговарајуће најбоље расположиве технике за спречавање и минимизацију емисије PFOS.

ДДТ,(1,1,1-трихлоро-2,2бис (4-хлорофенил)етан)

50-29-3

200-024-3

 

Хлордан

57-74-9

200-349-0

 

НСН, укључујући Линдан

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

200-401-2

206-270-8

206-271-3

210-168-9

 

Диелдрин

60-57-1

200-484-5

 

Ендрин

72-20-8

200-775-7

 

Хептахлор

76-44-8

200-962-3

 

Хексахлорбензен

118-74-1

200-273-9

 

Хлордекон

143-50-0

205-601-3

 

Алдрин

309-00-2

206-215-8

 

Пентахлорбензен

608-93-5

210-172-5

 

Полихлоровани бифенили (PCB)

1336-36-3 и други

215-648-1 и други

Дозвољено је коришћење уређаја који се налазе у употреби, ако то није у супротности са условима датим у прописима којима се уређује одлагање полихлорованих бифенила и полихлорованих терфенила.

Мирекс

2385-85-5

219-196-6

 

Токсафен

8001-35-2

232-283-3

 

Хексабромбифенил

36355-01-8

252-994-2

 

Ендосулфан

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

1. Дозвољено је стављање у промет и коришћење производа који као састојак садрже ендосулфан до 15. јуна 2015. године, ако су произведени пре или на дан ступања на снагу овог правилника.

2. Дозвољено је стављање у промет и коришћење производа који као састојак садрже ендосулфан, а који се већ налазе у употреби пре или на дан ступања на снагу овог правилника.

Хексахлорбутадиен

87-68-3

201-765-5

1. Дозвољено је стављање у промет и коришћење производа који као састојак садрже хексахлорбутадиен до 15. јуна 2015. године, ако су произведени пре или на дан ступања на снагу овог правилника.

2. Дозвољено је стављање у промет и коришћење производа који као састојак садрже хексахлорбутадиен, а који се већ налазе у употреби пре или на дан ступања на снагу овог правилника.

Полихлоровани нафталени–хемијска једињења састављена од нафталенског прстена на коме су атоми водоника супституисани атомима хлора.

   

1. Дозвољено је стављање у промет и коришћење производа који као састојак садрже полихлороване нафталене до 15. јуна 2015. године, ако су произведени пре или на дан ступања на снагу овог правилника.

2. Дозвољено је стављање у промет и коришћење производа који као састојак садрже полихлороване нафталене, а који се већ налазе у употреби пре или на дан ступања на снагу овог правилника.

Хлоровани С1013 алкани (short-chain chlorinated paraffins, SCCPs)

85535-84-8

287-476-5

1. Дозвољена је производња, стављање у промет и коришћење ових супстанци и смеша које их садрже у концентрацијама нижим од 1% (m/m) или производа који садрже SCCPs у концентрацијама нижим од 0,15% (m/m).

2. Дозвољено је коришћење SCCPs:

а) у гуменим тракастим транспортерима у рударству и у заптивним масама за бране које садрже SCCPs, ако се већ налазе у употреби пре или на дан ступања на снагу овог правилника;

б) у осталим производима који садрже SCCPs и који нису обухваћени тачком 1, а који су се користили пре или на дан 15. јуна 2015. године;

3. привредни субјекти који користе производе из тачке 2. који садрже SCCPs у обавези су да о томе доставе информацију министарству надлежном за послове заштите животне средине.

Хексабромциклододекан (HBCDD)*

‚Хексабромциклододекан (HBCDD)’ представља: хексабромциклододекан, 1,2,5,6,9,10 хексабромциклододекан и његови главни диастереоизомери: alfa-хексабромциклододекан, beta-хексабромциклододекан и gama- хексабромциклододекан.*

25637-99-4*

 3194-55-6*

 134237-50-6*

 134237-51-7*

 134237-52-8*

247-148-4*

221-695-9*

1. Дозвољенa је производња, стављање у промет и коришћење супстанци, смеша и производа које као нечистоћу садрже HBCDD у концентрацијама једнаким или мањим од 100 mg/kg (0,01% (m/m)).

2. Дозвољено је коришћење HBCDD као супстанце или као састојка у смеши у производњи производа од експандираног полистирена (EPS) намењених за коришћење у грађевинарству, као и производња и стављање у промет HBCDD намењеног за коришћење искључиво за начине коришћења дефинисане овом тачком и то најкасније до 26. новембра 2019. године.*

Дозвољено је стављање у промет и коришћење производа од експандираног полистирена (EPS) који садрже HBCDD, а користе се у грађевинарству и који су произведени на начин прописан у овој тачки и то најкасније до 26. маја 2020. године. Производи дефинисани овом тачком који су пре или на дан 26. маја 2020. године у употреби, могу се и даље користити.*

Дозвољено је стављање у промет и коришћење увезених производа од експандираног полистирена (EPS) који садрже HBCDD, а користе се у грађевинарству на начин прописан у овој тачки и то најкасније до 26. маја 2020. године. Производи дефинисани овом тачком који су пре или на дан 26. маја 2020. године у употреби, могу се и даље користити.*

3. Дозвољено је стављање у промет и коришћење производа од екструдираног полистирена (XPS) који садрже HBCDD, а користе се у грађевинарству и који су произведени пре или на дан ступања на снагу овог правилника.*

Дозвољено је коришћење и даље стављање у промет производа који садрже HBCDD као састојак и који нису изузети тачком 2, а који су у употреби пре или на дан ступања на снагу овог правилника. Привредни субјекти који користе ове производе који садрже HBCDD у обавези су да о томе доставе информацију министарству надлежном за послове заштите животне средине, као и податке о количинама преосталих залиха ових производа на дан ступања на снагу овог правилника.*

4. Поред прописа којима се уређује класификација, паковање и обележавање хемикалија и одређених производа, производи из тачке 2. морају садржати додатно обавештење: „Садржи HBCDD” у циљу идентификације током њиховог животног циклуса.*

На производе из тачке 3. не примењују се одредбе о додатном обавештењу прописане овом тачком.*

*Службени гласник РС, број 44/2017

**Службени гласник РС, број 9/2020