ПРИЛОГ 2.

Преглед непокретности на кат. парц. број: 7405/1 и 7405/63 које се уносе у имовину Друштва са правом коришћења
од стране Друштва са процењеним вредностима на дан 30. јун 2016. године

Број објек. у катастру непокрет.

КП број

ЛН

Кат. општ.

Назив непокретности

Врста права

Облик својине

Обим удела

Површина по ЛН m2

Корисна поршина m2

Процењена тржишна вредност/динара

1

7405/1

11544

Крагујевац 1

Зграда за металопре. инд-Магацин Лотова

Својина

Мешовита

1/1

11.594

11.473

164.596.257,94

Пресерај

3.195

44.761.254,21

Каросерија А

1.802

41.540.089,70

Каросерија Б

3.364

41.006.177,55

Лакирница

2.963

34.258.355,91

Објекат за деконзервацију

149

3.030.400,58

6

Зграда за металопрерађивачку индустрију

Својина

Мешовита

1/1

1.548

1.471

11.266.848,81

Механичка ађустажа

586

4.901.242,68

Лакирерска ађустажа

778

5.110.637,28

Део за аудит, контролу

107

1.254.968,85

12

Зграда за металопрерађивачку индустрију

Својина

Мешовита

1/1

226

199

1.613.201,29

18

Зграда за металопр. Индустр-постројење за неутрализацију отпадних вода 45

Својина

Мешовита

1/1

123

111

522.006,57

20

Зграда за металопр. Индустр-(тест возила за кишу)

Држалац

Мешовита

1/1

47

45

167.223,73

1

7405/63

11664

Крагујевац 1

Зграда за металопрерађивачку индустрију

28.818.057,77

Посебни део 1 – Приземље -2 просторије метал. прер. индустрије (приземље+надстрешница)

Својина

Мешовита

1/1

1650

1.600

24.499.131,19

Посебни део 2 – 6 просторија метал. прер. индустрије (пртви спрат)

Својина

Мешовита

1/1

400

470

4.318.926,58

Укупно:

206.983.596,11