Прилог 2 – Образац 1

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ СПОРТСКОГ ИСПИТА

Поднета Министарству омладине и спорта Републике Србије

Подносим захтев за полагање стручног спортског испита у складу са чланом 99. став 8. Закона о спорту.

1. ИМЕ: _________________________________________________

2. ИМЕ РОДИТЕЉА: _____________________________________

3. ПРЕЗИМЕ: ____________________________________________

3. ДАТУМ РОЂЕЊА: ______ МЕСТО РОЂЕЊА: _______________

4. СТРУЧНО/АКАДЕМСКО ЗВАЊЕ: ________________________

9. СПОРТСКО ЗВАЊЕ: ___________________________________

10. НАЗИВ И НИВО ДОЗВОЛЕ ЗА РАД: _____________________

11. ФУНКЦИЈА КОЈА СЕ ОБАВЉА У ОРГАНИЗАЦИЈИ У ОБЛАСТИ СПОРТА: _____________________________________

12. КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: _________________________________

13. КОНТАКТ ПОШТАНСКА АДРЕСА: _____________________

14. КОНТАКТ ИМЕЈЛ: ____________________________________

15. БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ ИЛИ ПУТНЕ ИСПРАВЕ: _____________

НАПОМЕНА: Уз пријаву се прилажу одговарајућа документа и то: оверена фотокопија дипломе, односно уверења о стручној оспособљености; потврда организације у области спорта о ангажовању кандидата.

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ

_________________________________