Прилог 2

 

ШИФАРНИК ОСНОВА НАПЛАТЕ, ПЛАЋАЊА И ПРЕНОСА У ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ СА ИНОСТРАНСТВОМ

Опис

Прилив

Одлив

I. ТРАНСАКЦИЈЕ ИЗМЕЂУ РЕЗИДЕНАТА И НЕРЕЗИДЕНАТА

ТЕКУЋИ РАЧУН – РОБА

Трансакције по основу размене робе између резидената и нерезидената

Роба

– све наплате, односно плаћања извоза и увоза робе (пре и после извршеног извоза и увоза робе) у складу са општим системом трговине који примењује Републички завод за статистику, а који обухвата:

а) слободно циркулирајуће подручје, просторије за унутрашњу прераду или индустријске слободне зоне,

б) просторије за царинско складиштење;

– наплате и плаћања по пословима трговања и финансијског поравнања на организованом тржишту електричне енергије у Републици Србији,**

– наплата, односно плаћање превозницима робе продате у лукама и на аеродромима ако је при извозу, односно увозу попуњена царинска декларација,

– камата за неблаговремено плаћање/наплату увоза/извоза робе,

– затезне камате, разлике у цени, курсне разлике, пенали по основу извоза и увоза робе,

– наплате извоза, односно плаћање увоза робе без царинске декларације: извоз, односно увоз књига, стручне литературе, стандардизовани софтверски пакети, видео и аудио-записи на чврстим медијима с правом да се користе без временског ограничења и сл.,

– плаћања штете (неосигуране) при извозу и увозу робе,

– наплате и плаћања повезани с робом која је намењена оплемењивању,

– наплате и плаћања повезани с робом која је намењена поправкама.

Не укључује:

– накнаде за послове посредовања, тј. разлику у цени између купљене и продате робе код директног реекспорта и превоза (укључено у 310 – Заступничка и посредничка провизија),

– наплате, односно плаћања за дораду, прераду и оплемењивање робе (укључено у 315 – Оплемењивање робе),

– услуге поправки (укључено у 314 – Поправка робе),

– авансе по основу извођења инвестиционих радова у иностранству (укључено у 421 – Грађевински радови у иностранству).

112

112

Роба на територији Републике Србије – наплате, односно плаћања по спољнотрговинском послу за робу која не прелази царинску линију

712

712

Плаћање за робу купљену у иностранству која се не увози у земљу, а која се на основу уговора непосредно испоручује у другу државу или царинску територију

– плаћање за робу купљену у иностранству која се трајно лоцира у другој држави или царинској територији а остаје у власништву резидента,

– плаћање купљене робе која се набавља у иностранству и непосредно испоручује у иностранство, односно наплата по том послу.

312

312

Роба за снабдевање транспортних средстава

– наплате, односно плаћања по основу испоручене робе за снабдевање резидентних/нерезидентних превозних средстава (бродови, авиони, друмска возила, железничке композиције и сл.) горивом, храном и др. на страним/домаћим терминалима (пристаништима, аеродромима, железничким станицама и сл.) ако при извозу, односно увозу није била попуњена царинска декларација, без обзира на то да ли су плаћања, односно наплате извршене пре или после испоруке робе.

147

147

Отписи разлика на фактурисану вредност робе

650

650

Припис разлика на фактурисану вредност робе

651

651

Примљена покрића за лоро (извозне) акредитиве

514

ТЕКУЋИ РАЧУН – УСЛУГЕ

Ова категорија обухвата трансакције наплата и плаћања по основу размене услуга између резидената и нерезидената, укључујући и авансе и повраћаје по свим основима

Оплемењивање и поправке

Оплемењивање робе

– наплате за услуге дораде, прераде и оплемењивања робе (нпр. рафинисање нафте, дорадни послови у текстилној и металској индустрији, односно другим индустријама) која је у власништву нерезидента,

– плаћања за услуге дораде, прераде и оплемењивања робе (нпр. рафинисање нафте, дорадни послови у текстилној и металској индустрији, односно другим индустријама) која је у власништву резидента.

Не укључује:

– вредност робе која се дорађује, прерађује или оплемењује (укључено у 112 – Роба).

315

315

Поправка робе

Наплате, односно плаћања услуга поправки и сервисирања робе.

Не укључује:

– поправке које врше грађевинска и монтерска предузећа (укључено у 317 – Грађевински радови у иностранству),

– поправке рачунарске опреме (укључено у 302 – Рачунарске услуге),

– одржавање уређаја и опреме на аеродромима и у лукама (укључено у 248 – Ваздушни саобраћај – остало и 208 – Поморски саобраћај – остало),

– вредност робе која се поправља и уграђује (укључено у 112).

314

314

Транспорт

Поморски саобраћај

– Превоз путника

202

202

– Превоз робе

201

201

– Остало

208

208

Ваздушни саобраћај

– Превоз путника

242

242

– Превоз робе

241

241

– Остало

248

248

Друмски саобраћај

– Превоз путника

252

252

– Превоз робе

251

251

– Остало

258

258

Железнички саобраћај

– Превоз путника

222

222

– Превоз робе

221

221

– Остало

228

228

Речни саобраћај

– Превоз путника

232

232

– Превоз робе

231

231

– Остало

238

238

Превоз путника:

– превоз нерезидената у међународном саобраћају домаћим транспортним средствима,

– превоз резидената страним превозним средствима,

– превоз путника у земљи страним превозним средствима, укључујући и све остале трошкове који настану при превозу путника (порез на додату вредност, трошкови вишка пртљага, превоз помагала за инвалиде, храна и пиће у превозним средствима и сл.).

Не укључује:

– превоз нерезидената домаћим превозним средствима унутар земље (укључено у 702 –Туристичке услуге).

Превоз робе:

– превоз робе и услуга утовара на превозно средство, односно истовара ако је уговором између власника робе и превозника договорено да превозник изврши и те услуге.

Остало:

– све врсте услуга у лукама, на аеродромима и другим терминалним линијама (карго, утовар, истовар, чување, складиштење, паковање, одржавања и чишћење опреме за транспорт, вуча и спасавање возила, као и провизије и марже агената за извршене услуге превоза робе и путника),

– све услуге које се плаћају преко контокорентног рачуна.

Не укључује:

– услуге изнајмљивања возила с посадом (укључено у 218 – Изнајмљивање возила с посадом на одређени период),

– експлоатационе трошкове транспортера (укључено у 219 – Остале услуге повезане с транспортом),

– остало складиштење робе (укључено у 319 – Складиштење),

– осигурање робе (укључено у 259 – Осигурање – премије),

– роба коју превозници нерезиденти набављају у лукама, пристаништима и аеродромима и која се третира као роба а не као услуга (укључено у 147 – Роба за снабдевање транспортних средстава),

– поправке на железничким постројењима, лукама и аеродромским постројењима (укључено у 317 – Грађевински радови у иностранству),

– курирске услуге (укључено у 249 – Поштанске и курирске услуге).

Остало

Услуге транспорта нафте, гаса и електричне енергије

– трошкови транспорта нафте и гаса цевоводима и транспорт електричне енергије.

Не укључује:

– вредност испоручене нафте, гаса и електричне енергије (укључено у 112 – Роба).

213

213

Шпедитерске услуге

– све услуге везане за послове шпедиције.

270

270

Изнајмљивање возила с посадом нерезидентима на одређени период

Не укључује:

– изнајмљивање возила без посаде (укључено у 490 – Закуп транспортних средстава без посаде),

– услуге финансијског закупа – лизинг (укључено у 575 или у 175 – Финансијски лизинг).

218

218

Остале услуге повезане с транспортом укључују:

– трошкове експлоатације,

– накнаде за путеве,

– транзитне таксе,

– таксе за прелет и др.

219

219

Поштанске и курирске услуге

Поштанске и курирске услуге

– поштанске услуге, које укључују услуге преузимања, транспорта и испоруке писама, новина, магазина, брошура и осталог штампаног материјала, изнајмљивања поштанских сандучића, као и услуге повезане с неиспорученом поштом, достављање пошиљака, курирске услуге и сл.,

– услуге које се плаћају преко контокорентног рачуна.

249

249

Међународна упутница –*

 Пренос средстава из иностранства и у иностранство преко јавног поштанског оператора.*

271

271

Туризам

Откуп/продаја ефективног страног новца – нерезиденти

– откуп, односно продаја ефективног страног новца од нерезидената, односно нерезидентима.

Не укључује:

– откуп, односно продају ефективног страног новца од резидената (укључено у 796 или у 700 – Откуп, односно продаја ефективног страног новца од резидената физичких лица).

701

701

Откуп/продаја чекова – нерезиденти

– откуп, односно продаја чекова од нерезидената, односно нерезидентима.

Не укључује:

– откуп, односно продају чекова од резидената (укључено у 795 – Откуп, односно продаја чекова од резидената физичких лица).

699

699

Продаја, односно куповина домаће валуте у иностранству

– продаја ефективних динара у иностранству и њихов реоткуп од иностранства.

707

707

Плаћања у иностранству за продате чекове страних издавалаца

341

Туристичке услуге

Плаћања у корист резидената или нерезидената правних и физичких лица која пружају туристичке услуге:

– услуге туристичких агенција,

– услуге смештаја – хотела и других смештајних објеката,

– услуге ресторана,

– организација излета,

– услуге превоза које превозници резиденти пружају нерезидентима у земљи,

– услуге туристичке анимације и др.

702

895

Остало – туристичке услуге

– остало: продаја робе и других услуга туристима, дозволе за лов и риболов.

705

702

Службена путовања у иностранству

– трошкови у вези са службеним путовањима резидената у иностранству ради обављања свих врста пословних делатности.

Не укључује:

– вредност продате или купљене робе, услуга и сл. које резиденти на службеним путовањима могу закључити у име предузећа и за предузеће (укључено у 112 – Роба или припадајућа услуга).

340

Накнада (рефундација) од нерезидента за настале трошкове службеног путовања резидента у иностранству

343

Накнада за плаћене трошкове које је нерезидент остварио током службеног боравка у нашој земљи

342

Туристичке услуге – здравствене услуге

– трошкови и накнаде лечења у болницама, лечилиштима и рехабилитационим центрима,

– трошкови медицинских третмана и др.

401

804

Туристичке услуге – школовање

– укупни трошкови школовања (стипендије и школарине),

– трошкови специјализације,

– остали трошкови у вези с школовањем.

812

812

Платне картице

– плаћања за изравнање стања на контокорентном рачуну: измирење салда на рачуну платне картице.

Укључује:

– плаћања по платним картицама за робу и услуге које резидент купује/користи на путовањима у иностранству,

– наплате по платним картицама за робу и услуге које нерезиденти купују/користе на путовањима у Републици Србији (у даљем тексту: Република).

532

132

Инвестициони радови (грађевински радови, изградња и монтажа)

Грађевински радови у иностранству

Грађевински радови које резиденти обављају у иностранству у трајању до годину дана, а укључују:

– припрему локације,

– грађевинске радове на високоградњи или нискоградњи,

– услуге градње и монтаже,

– куповину опреме и робе у иностранству, коју врши резидент, за рад на пројектима,

– изнајмљивањe грађевинске опреме или опреме за рушење уз ангажовање особља,

– грађевинске поправке.

Не укључује:

– грађевинске радове које огранци резидентног предузећа изводе у иностранству (укључено у 735/635 – Трансакције између матичног правног лица резидента и његовог огранка у иностранству),

– припреме локације за рударство, вађење нафте и плина (укључено у 306 – Пољопривреда, рударство и услуге прераде на терену),

– исплату добити од извршених грађевинских радова (укључено у 420 – Добит по основу грађевинских радова у иностранству и земљи).

317

317

Грађевински радови у иностранству

– аванси по основу инвестиционих радова: аванси, односно приливи по привременим ситуацијама и обрачунима (односе се на предузећа која морају одвојено водити рачуноводство за пословну јединицу или плаћају порез у држави у којој обављају инвестициону делатност),

– плаћања у иностранству по основу извођења инвестиционих радова.

Не укључује:

– исплате добити од извршених инвестиционих (грађевинских) радова (укључено у 420 – Добит по основу грађевинских радова у иностранству и земљи).

421

421

Грађевински радови у иностранству – за трошкове плаћене у динарима

– наплате по основу инвестиционих (грађевинских) радова у иностранству за трошкове плаћене у земљи у динарима (изузев робе).

422

Грађевински радови који се изводе у земљи

Грађевински радови које нерезиденти обављају у земљи у трајању до годину дана, а укључују:

– припрему локације,

– грађевинске радове на високоградњи или нискоградњи,

– услуге градње и монтаже,

– куповину опреме и робе у земљи, коју врши нерезидент, за рад на пројектима,

– изнајмљивањe грађевинске опреме или опреме за рушење уз ангажовање особља,

– грађевинске поправке.

Не укључује:

– грађевинске радове које огранци нерезидентног предузећа изводе у земљи (укључено у 635/435 – Трансакције између матичног правног лица нерезидента и његовог огранка у земљи),

– припреме локације за рударство, вађење нафте и плина (укључено у 306 – Пољопривреда, рударство и услуге прераде на терену),

– исплату добити од извршених грађевинских радова (укључено у 420 – Добит по основу грађевинских радова у иностранству и земљи).

475

475

Грађевински радови који се изводе у земљи

– наплате из иностранства на основу инвестиционих (грађевинских) радова које нерезиденти изводе у земљи у трајању преко годину дана,

– сва плаћања, укључујући и авансе, по основу инвестиционих (грађевинских) радова које нерезиденти изводе у земљи у трајању преко годину дана.

217

217

Осигурање

Осигурање – премије

– наплате и плаћања премија осигурања и преноса по основу осигурања живота које нерезиденти власници полиса плаћају резидентним друштвима за осигурање,

– наплате и плаћања код страног друштва за осигурање по основу следећих осигурања: (а) осигурања инвестиционих радова у иностранству које изводе домаћа привредна друштва, као и опреме за извођење ових радова ако је то предвиђено уговором о извођењу тих радова, односно прописима земље у којој се радови изводе; (б) осигурања страних кредита, ради осигурања враћања тих кредита ако је то, на захтев даваоца кредита, предвиђено уговором; (в) осигурања бродова у изградњи или ремонту ако је то изричито предвиђено уговором са страним купцем, односно наручиоцем; (г) осигурања прекоморских бродова од одговорности возара за штете учињене трећим лицима и њиховој имовини; (д) осигурања робе која се извози из Републике, односно увози у Републику ако се превоз те робе не врши на ризик домаћег правног или физичког лица; (ђ) осигурања код страног друштва за осигурање имовине домаћих привредних друштава у власништу домаћих лица или заједничком власништву са страним лицима, основаних за обављање делатности у иностранству, као и осигурања запослених у тим привредним друштвима – ако то прописи стране земље захтевају, односно ако је то актом о оснивању тих друштава изричито предвиђено; (е) осигурања које предлагач за добијање дозволе надлежног органа у Републици за клиничко испитивање лекова и медицинских средстава, односно за стављање у промет медицинских средстава страних произвођача, у складу са законом којим се уређују лекови и медицинска средства, може уговорити са страним друштвима за осигурање у случају настанка штете као последице примене тих лекова, односно медицинских средстава, под условом да је уговором о осигурању прихваћена надлежност домаћих судова и других органа да одлучују о захтевима за накнаду штете; (ж) осигурања страних лица која се налазе у Републици и чија се имовина може осигурати код страног друштва за осигурање, осим ако је за ту имовину и та лица прописано обавезно осигурање у Републици; (з) осигурања ризика у вези с поморском пловидбом, комерцијалним ваздухопловством, лансирањем у свемир и теретом (укључујући и сателите), тако да осигурање покрива све или појединачно: робу у превозу, превозно средство и одговорност која по том основу проистиче; (и) осигурања ризика у вези с робом у међународном транзиту (превозу).

Не укључује:

– трансакције по основу међусобног рефундирања штета између резидентног и нерезидентног осигуравача (укључено у 260 или у 261 – трансфери по основу осигурања),

– потраживања резидента по основу полисе нерезидента (укључено у 260 или у 261 – трансфери по основу осигурања)

– потраживања нерезидента на основу полисе резидента (укључено у 260 или у 261 – трансфери по основу осигурања),

– накнаде штете из комерцијалних односа (укључено у 892 – Порези и накнаде – држава или у 893 – Порези и накнаде – остали сектори).

259

259

Провизије друштава за осигурање и добровољних пензијских фондова

264

264

Провизије реосигуравача

267

267

Реосигурање – премије

268

268

Реосигурање – накнаде штете

269

269

Уплата доприноса у добровољне пензијске фондове у Републици

– наплате и плаћања које нерезиденти врше по основу пензијског доприноса у добровољне пензијске фондове у Републици.

807

807

Финансијске услуге

Финансијске услуге, осим осигурања и услуга добровољних пензијских фондова

Све услуге финансијског посредовања и додатне услуге које резиденти пружају нерезидентима, односно које нерезиденти пружају резидентима, а укључују и:

а) провизије и трошкове повезане с финансијским трансакцијама, и то:

– с примањем депозита,

– са акредитивима, гаранцијама и сл.,

– с финансијским лизингом,

– с факторингом,

– с пословима куповине дуговања и потраживања оствареног из спољнотрговинског пословања резидента,

– с кредитним пословима,

– са исплатом штета између резидентног и нерезидентног осигуравача,

– с клириншким плаћањима,

– с девизним трансакцијама;

б) услуге:

– финансијског саветовања,

– управљања финансијском имовином,

– повезане с пословањем платним картицама,

– одређивања кредитног рејтинга;

в) друге услуге.

400

400

Провизија на трансакције хартијама од вредности и накнаде за управљање финансијском активом

Провизије и трошкови повезани са:

– пословањем хартијама од вредности,

– трансакцијама финансијским дериватима,

– дилерским и брокерским услугама,

– наплатама и плаћањима који се претежно односе на накнаде за управљање финансијском активом: заједничким фондовима, холдинг компанијама, трастовима (укључује и накнаде директорима, кастодионима, банкама, рачуновођама, адвокатима и сл.) и др.

Не укључује:

– исплате камата на улагања у обезнице и менице (укључено у 430 – Исплата камате на улагање у дужничке хартије од вредности) и улагања у инструменте тржишта новца (укључено у 431 – Исплата камате на улагање у инструменте тржишта новца).

403

403

Права индустријске својине

Права индустријске својине (патенти и робни жигови)

Накнаде и друге таксе за коришћење:

– патената и регистрованих робних марки (речи, симболи, дизајн или њихова комбинација),

– ауторских права,

– права на индустријске процесе и дизајн и сл.,

– дозвола за регистровање производа,

– других права.

Не укључује:

– куповину и продају патената и лиценци (укључено у 770 – Купопродаја патената, лиценци и друге нематеријалне имовине).

301

301

Франшиза

Накнаде и друге таксе за коришћење франшизе.

410

410

Накнаде за лиценце за коришћење производа који су заштићени ауторским правима:

Накнаде и друге таксе за коришћење:

– лиценци за дистрибуцију и/или репродукцију оригинала или прототипова, као и права везаних за ове производе (штампање књига, производња рачунарских програма, звучних записа и сл., накнаде за живо извођење уметничких дела, те за њихово телевизијско, кабловско или сателитско емитовање).

412

412

Телекомуникационе, рачунарске и информационе услуге

Телекомуникационе услуге

– пренос звука,

– пренос информација телефоном или телексом,

– телеграми,

– кабловски или сателитски пренос,

– коришћење SWIFT-а,

– доприноси за гледање сателитских програма,

– изнајмљивање телекомуникационих капацитета (сателита и сл.),

– електронска пошта и сл.

245

245

Рачунарске услуге

Услуге повезане с хардвером, софтвером, базама података и сл., а обављају се између резидената и нерезидената.

Укључује:

– продају/куповину, развој, продукцију, испоруку и документовање посебних нестандардизованих рачунарских програма (укључујући и оперативне системе направљене по наруџбини),

– продају/куповину стандардизованих рачунарских програма који нису прибављени преко чврстих медија, односно који су преузети преко интернета,

– прибављање стандардизованих рачунарских програма са ограниченим трајањем права коришћења преко чврстих медија (дискета или диск),

– активности повезане с базама података,

– израду рачунарских програма,

– саветовања у области рачунарства,

– поправку рачунарске опреме и сл.

Не укључује:

– трошкове рачунарске обуке (укључено у 816 – Услуге из области образовања и науке),

– накнаде за ауторска права (укључено у 301 – Права индустријске својине (патенти и робни жигови),

– накнаде за лиценце (укључено у 412 – Накнаде за лиценце).

302

302

Информационе услуге

Услуге везане за медије, претплате и сл., а обављају се између резидената и нерезидената.

Укључује:

– накнаде за услуге новинских кућа,

– накнаде које се плаћају слободним новинарима или фотографима,

– куповину и продају ексклузивних информација,

– друге информационе услуге.

309

309

Остале пословне услуге

Истраживање и развој

– фундаментална и примењена истраживања,

– лабораторијске и друге услуге,

– пројекти и елаборати,

– археолошка истраживања,

– котизације за стручне и научне скупове,

– рефундација трошкова организације стручних семинара и сл.

Укључује:

– рефундацију трошкова.

303

303

Правне и рачуноводствене услуге

– правна саветовања и заступања (адвокатске услуге),

– услуге судских вештачења,

– рачуноводствена саветовања,

– ревизија,

– саветодавни послови у области пореза,

– и сл.

Укључује:

– рефундацију трошкова.

304

304

Пословни консалтинг

– консултантске услуге у вези са управљањем пословним пројектима и организацијом,

– управљање фирмом, тржиштем, људским ресурсима и производњом,

– предузетнички и пословни консалтинг,

– односи с јавношћу,

– котизације за пословне скупове,

– рефундација трошкова организације пословних скупова и сл.

Укључује:

– рефундацију трошкова.

305

305

Пропаганда и испитивање тржишта

– услуге рекламних агенција,

– оглашавање у медијима,

– испитивање јавног мњења,

– трошкови организације сајамских изложби,

– презентација производа у иностранству,

– испитивање тржишта и сл.

300

300

Архитектонске, инжењерске и друге техничке услуге

– архитектонске и грађевинске услуге пројектовања,

– надгледање извођења пројеката,

– геодетске услуге,

– услуге техничке контроле производа,

– откуп конкурсне и аукцијске документације и др.

316

316

Контрола квалитета и квантитета робе

– техничко тестирање робе,

– анализе и издавање цертификата и др.

280

280

Пољопривреда, рударство и услуге прераде на терену

– пољопривредне услуге (жетва, обрада усева, узгој и вакцинисање животиња, као и услуге повезане с ловом, риболовом и шумарством),

– рударске услуге (услуге производње нафте и гаса, рударски инжењеринг и геолошка мерења),

– услуге прераде отпадака,

– услуге деконтаминације и асанације и др.

306

306

Складиштење

Не укључује:

– складиштења на железничким станицама, аеродромима и лукама (укључено у Транспорт – остало).

319

319

Оперативни лизинг опреме

Обухвата све врсте оперативног закупа опреме:

– купопродаја права на коришћење прекограничног капацитета на интерконективним везама овлашћених оператера у промету електричне енергије.

Не укључује:

– финансијски лизинг – закуп (укључено у 575/175 – Финансијски лизинг);

– изнајмљивање телекомуникационих капацитета (сателита и сл.) (укључено у 245 – Телекомуникационе услуге).

489

489

Закуп транспортних средстава без посаде

– бродова,

– авиона,

– моторних возила, укључујући и рентакар услуге,

– железничких контејнерских вагона, платформи итд.,

– осталих возила.

Не укључује:

– продају моторних возила на лизинг (укључено у 575/175 – Финансијски лизинг).

490

490

Заступничка и посредничка провизија

Провизија за услуге које се обављају између резидената и нерезидената у трговању робом и услугама:

– провизије агентима, заступницима и посредницима,

– провизије трговцима,

– купопродаја месечне терцијарне резерве електричне енергије,

– провизије робним брокерима,

– провизије дилерима и комисионарима,

– услуге вештачења везане за трговину и сл.

Не укључује:

– накнаду за коришћење патената (укључено у 301 – Патенти и робни жигови),

– накнаду за лиценце (укључено у 412 – Накнаде за лиценце),

– брокерске услуге (укључено у 403 – Провизије на трансакције хартијама од вредности),

– посредовање у осигурању (укључено у 259 – Осигурање – премија).

310

310

Услуге повезане с виртуелним валутама, односно дигиталним токенима које у складу са Законом о дигиталној имовини резиденти – пружаоци услуга повезаних с дигиталном имовином пружају нерезидентима, односно које лиценцирани или регистровани нерезиденти пружају резидентима***

– провизије, накнаде и други трошкови по основу услуга повезаних с дигиталном имовином (виртуелним валутама и дигиталним токенима).***

Не укључује:***

– куповину и продају виртуелних валута (укључено у 770), нити куповину и продају дигиталних токена, односно дигиталне имовине која има одлике финансијског инструмента (укључено у 540 и 541).***

404***

404***

Остале услуге

– услуге чувања и тражења,

– фотографске услуге,

– услуге штампе и издавања,

– услуге чишћења,

– услуге паковања робе,

– комуналне услуге,

– услуге обраде тендерске документације,

– услуге превођења и објављивања стручних и научних чланака (тантијеме),

– друге услуге.

307

307

Личне услуге и услуге из области културе и рекреације

Аудио-визуелне услуге

– накнаде за извршене услуге које се односе на производњу филмова, радијских и телевизијских програма, као и музичку продукцију,

– дистрибутивна права на аудио-визуелне производе (филмске и телевизијске програме),

– телевизијско право преноса спортских, концертних и сличних догађаја и др.

409

409

Остале пословне услуге – здравствене услуге

– накнаде хонорара лекара и другог медицинског особља.

Укључује:

– рефундацију трошкова.

814

814

Услуге из области образовања и науке

– плаћање трошкова обуке (преко курсева, интернета, телевизије),

– накнаде хонорара наставника и професора.

Укључује:

– рефундацију трошкова.

816

816

Услуге из области културе

– услуге музеја, библиотека, позоришта и оркестара,

– чланарине културним организацијама,

– организовање модних ревија,

– услуге културних центара при амбасадама,

– накнада хонорара глумаца, продуцената, уметника, музичара и новинара,

– друге услуге из области културе.

Укључује:

– рефундацију трошкова.

765

765

Спорт и рекреација

– котизације за међународне спортске манифестације,

– чланарине у међународним спортским организацијама,

– хонорари спортистима и др.

Укључује:

– рефундацију трошкова.

760

760

Роба и услуге Владе

Роба и услуге Владе

Приходи и расходи за робу и услуге запослених у амбасадама, конзулатима, војним организацијама и другим Владиним канцеларијама у иностранству, као и чланова њихових породица.

Укључује:

– канцеларијски материјал, возила, комуналне услуге, закуп просторија, одржавање, личне трошкове и др.,

– службену репрезентацију,

– дозволе које Влада издаје,

– заједничке војне аранжмане и мировне трупе (као што су трупе Уједињених нација),

– регулаторне услуге – одржавање реда,

– повраћај неутрошених средстава која су претходно пренета на рачуне дипломатско-конзуларних представништава Републике у иностранству,

– накнаде за плаћене или наплаћене услуге које Влада пружа а које не могу бити укључене у остале категорије услуга (нпр. издавање одређених потврда и цертификата и др.).

Не укључује:

– плате и накнаде запослених (укључено у 600 – Плате и друге накнаде).

721

721

ТЕКУЋИ РАЧУН – РАЧУН ПРИМАРНОГ ДОХОТКА

Доходак од рада

Плате и друге накнаде:

– стално или привремено запосленим резидентима и нерезидентима у домаћим амбасадама, државним институцијама и другим представништвима у иностранству,

– стално или привремено запосленим резидентима у страним дипломатским и другим представништвима и међународним организацијама у Републици,

– стално или привремено запосленим резидентима и нерезидентима код нерезидената у иностранству, односно резидената у Републици у периоду до годину дана,

– запосленим приграничним и сезонским радницима.

600

600

Доходак од капитала

Приходи – директна улагања

– исплаћена добит од учешћа у капиталу, ако је у питању директна инвестиција.

578

160

Закуп земљишта, некретнина и пословног простора

– плаћања по основу закупа земљишта, некретнина и пословног простора између резидента и нерезидента,

– наплата закупнине и др. коју резидент врши по основу капитала уложеног у непокретности у иностранству,

– плаћање закупнине и др. нерезиденту по основу капитала уложеног у непокретности у земљи.

Укључује:

– плаћања по основу права коришћења шума, ловишта, вода, рудника и др., када нерезидент/резидент не формира правно лице за обављање тих делатности у земљи/иностранству.

320

320

Добит по основу грађевинских радова у иностранству и земљи

420

420

Приходи – портфолио улагања

– исплаћена добит од учешћа у власничком капиталу мањем од 10%.

326

326

Камате по дужничким хартијама од вредности

Исплата камате на улагања у дужничке хартије од вредности

430

430

Исплата камате на улагања у инструменте тржишта новца

431

431

Камате

Камата на дугорочне кредите или зајмове између резидената и нерезидената

Укључује:

– плаћање и наплату камате по основу дугорочних финансијских кредита или зајмова у девизама и комерцијалних кредита или зајмова у девизама и динарима за финансирање одложеног плаћања и плаћања унапред робе и услуга у спољнотрговинском промету,

– плаћање и наплату камате по основу субординираних кредита или зајмова између резидента и нерезидента у девизама,

– плаћање камате по основу дугорочних кредита или зајмова у девизама које резиденти физичка лица узимају из иностранства и које резиденти огранци страних правних лица узимају од нерезидента оснивача,

– плаћање камате по основу дугорочних кредита или зајмова у динарима које међународне финансијске организације и развојне банке или финансијске институције чији су оснивачи стране државе одобравају резидентима.

Не укључује:

– плаћање и наплату камате по основу дугорочних кредита или зајмова између резидената и нерезидената по којима платни промет може да се обави и без претходног извештавања Народне банке Србије (укључено у 840 или 140 – Камата на дугорочне кредите или зајмове између резидената и нерезидената по којима платни промет може да се обави и без претходног извештавања Народне банке Србије).

510

110

Камата на дугорочне кредите или зајмове између резидената и нерезидената по којима платни промет може да се обави и без претходног извештавања Народне банке Србије

Укључује:

– наплату камате по основу дугорочних кредита у динарима које банка одобрава нерезиденту,

– плаћање и наплату камате по основу дугорочних комерцијалних кредита или зајмова у девизама и динарима – одложено плаћање по увозу и наплата по извозу робе и услуга са уговореним роком преко годину дана од дана увоза/извоза и авансна наплата по извозу и авансно плаћање по увозу робе и услуга са уговореним роком извоза/увоза преко годину дана од дана наплате/плаћања.

840

140

Камата на краткорочне кредите или зајмове између резидената и нерезидената

Укључује:

– плаћање и наплату камате по основу краткорочних финансијских кредита или зајмова у девизама и комерцијалних кредита или зајмова у девизама и динарима за финансирање одложеног плаћања и плаћања унапред робе и услуга у спољнотрговинском промету, као и по основу краткорочних банкарских кредитних линија у девизама између банке и стране банке,

– плаћање камате по основу краткорочних кредита или зајмова у динарима које међународне финансијске организације и развојне банке или финансијске институције чији су оснивачи стране државе одобравају резидентима.

Не укључује:

– плаћање и наплату камате по основу краткорочних кредита или зајмова између резидената и нерезидената по којима платни промет може да се обави и без претходног извештавања Народне банке Србије (укључено у 841 или 141 – Камата на краткорочне кредите или зајмове између резидената и нерезидената по којима платни промет може да се обави и без претходног извештавања Народне банке Србије).

511

111

Камата на краткорочне кредите или зајмове између резидената и нерезидената по којима платни промет може да се обави и без претходног извештавања Народне банке Србије

– Укључује: наплату камате по основу краткорочних кредита у динарима које банка одобрава нерезиденту,

– плаћање и наплату камате по основу краткорочних комерцијалних кредита или зајмова у девизама и динарима – одложено плаћање по увозу и наплата по извозу робе и услуга са уговореним роком до годину дана од дана увоза/извоза, с каматом, и авансна наплата по извозу и авансно плаћање по увозу робе и услуга са уговореним роком извоза/увоза до годину дана од дана наплате/плаћања, с каматом.

841

141

Камата на краткорочне орочене банкарске депозите у девизама

– отплата и наплата камате по краткорочним ороченим банкарским депозитима у девизама између банке и стране банке, с роком отплате, односно наплате до дванаест месеци.

418

418

Камата на депозите по виђењу и орочене депозите

512

512

Камате по основу финасијског лизинга

513

113

Други трошкови по основу кредита датих иностранству, односно узетих из иностранства

528

128

Плаћање затезне камате

529

129

ТЕКУЋИ РАЧУН – РАЧУН СЕКУНДАРНОГ ДОХОТКА

Помоћ и поклони – јавни сектор

– помоћ и поклони јавном сектору, односно помоћ јавног сектора (уз сагласност надлежног органа).

802

801

Помоћ и поклони – остали сектори

– плаћање између резидената и нерезидената у виду новчаних поклона, помоћи, наследства, алиментација и др.,

– спонзорисања спортских и културних манифестација и сл.,

– редовна наплата чланарина верских, хуманитарних, научних и културних организација,

– наплате новчаних добитака од игара на срећу.

767

767

Стране донације за међународне учеснике у пројектима

– пријем средстава страних донација у којима је координатор из Републике, као и пренос средстава примљених по основу донација партнерима других земаља по уговору о донацији.

822

822

Текући јавни трансфери

– редовни трансфери државних институција међународним организацијама, и обрнуто,

– чланарине и други трансфери међународним организацијама,

– накнада за страну техничку помоћ,

– чланарине, трансфери, уплате и исплате по основу међународне полицијске сарадње.

803

803

Порези и накнаде – држава

Наплате и плаћања по основу пореза, накнада, судских депозита, кауција, казни, такси и награда, наплате и плаћања по основу судских пресуда и решења, као и наплате и плаћања који произлазе из договора између резидента и нерезидента и др.

Укључује:

– повраћај преплаћених износа по наведеним основима.

892

892

Порези и накнаде – остали сектори

Наплате и плаћања по основу пореза, накнада, судских депозита, кауција, казни, такси и награда, наплате и плаћања по основу судских пресуда и решења, као и наплате и плаћања који произлазе из договора између резидента и нерезидента и др.

Укључује:

– повраћај преплаћених износа по наведеним основима.

893

893

Девизне дознаке из иностранства у корист резидената физичких лица – исплаћено у динарима

780

Девизне дознаке физичких лица

– девизне дознаке физичких лица из иностранства у корист девизних рачуна резидената физичких лица у Републици,

– плаћања у иностранство с девизних рачуна резидената физичких лица,

– плаћања (умерене дознаке) која нерезиденти (резиденти) физичка лица која бораве у Републици, односно иностранству дуже од годину дана врше резидентима (нерезидентима), најчешће као плаћања између чланова породице и др.

781

894

Девизне дознаке радника

– девизне дознаке радника из иностранства у корист правних лица – организација за социјално осигурање по основу пензијског осигурања радника и здравствене заштите њихових породица,

– уплате у корист девизних рачуна наведених радника.

782

Ренте, пензије, инвалиднине и друга социјална примања – држава

– уплате доприноса за социјално осигурање које нерезиденти обављају у корист социјалних фондова у Републици, као и исплате из тих фондова пензија и других социјалних давања нерезидентима које врше социјални фондови у Републици.

800

800

Ренте, пензије, инвалиднине и друга социјална примања – остали сектори

– уплате доприноса за социјално осигурање у корист страних фондова или држава, као и исплата пензија и других социјалних давања из тих фондова.

806

806

Tрансфери по основу осигурања

– наплата код које су уговарач осигурања код страног осигуравача и корисник резиденти,

– плаћање код ког су уговарач осигурања код домаћег осигуравача и корисник нерезиденти.

Укључује:

– трансакције по основу међусобног рефундирања штета између резидентног и нерезидентног осигуравача,

– потражовања по основу полисе.

Не укључује:

– провизије повезане с трансакцијама по прелазним рачунима за исплату штета између резидентног и нерезидентног осигуравача (укључено у 400 – Финансијске услуге, осим осигурања).

260

260

Tрансфери по основу осигурања

– наплата код које је уговарач осигурања код страног осигуравача нерезидент а корисник резидент,

– плаћање код ког је уговарач осигурања код домаћег осигуравача резидент а корисник нерезидент.

Укључује:

– трансакције по основу међусобног рефундирања штета између резидентног и нерезидентног осигуравача,

– потраживања по основу полисе.

Не укључује:

– провизије повезане с трансакцијама по прелазним рачунима,

– за исплату штета између резидентног и нерезидентног

осигуравача (укључено у 400 – Финансијске услуге, осим осигурања).

261

261

КАПИТАЛНИ И ФИНАНСИЈСКИ РАЧУН

Капитални трансфери

Капитални трансфери – јавни сектор

Трансфери јавног сектора нерезидентима и трансфери нерезидената јавном сектору (трансфери новца који повећавају фиксни капитал у земљи: нпр. новчане субвениције за инвестиционе пројекте и међувладине одштете плаћене на нивоу влада, концесије за природна богатства, шуме, изворе и др.).

Не укључује:

– концесије за инфраструктуру и сл. (укључено у 557/157 – Директне инвестиције – улагање нерезидената у Републику).

901

901

Капитални рачун – продаја, односно куповина непроизводне и нефинансијске имовине

Купопродаја патената, лиценци и друге нематеријалне имовине

Укључује:

– плаћање накнаде за концесије, интернет домене, „гудвил“ и сл.,

– међународни трансфери професионалних спортиста и сл,***

– продају, односно куповину виртуелних валута.***

770

770

Продаја непокретности страним дипломатским представништвима, односно куповина непокретности од тих представништава

771

771

Финансијски рачун

Директне инвестиције

Директне инвестиције – улагање нерезидената у Републику

Трансакције које су резултат куповине и продаје акција или власничког удела у основном капиталу резидента правног лица, као и остале трансакције чија је сврха повећање удела нерезидента у постојећем резиденту правном лицу:

– уплата оснивачког удела (оснивање правног лица, огранка и сл.),

– докапитализација,

– уплате у сврху покрића губитка,

– концесије за инфраструктуру и др.

Укључује:

– појединачна плаћања испод 10% учешћа у власничком капиталу ако се врше с намером повећања већ постојећег директног улога или сe том уплатом стичу управљачка права.

557

157

Продаја власничког удела у другом домаћем предузећу

– наплата коју остварује резидент правно лице од нерезидента за продати власнички удео у другом резиденту правном лицу,

– плаћање у корист нерезидента за продати власнички удео у другом резиденту правном лицу.

666

666

Уплата страног капитала оснивача која не повећава основни капитал

Укључује:

– додатну уплату средстава оснивача која не повећава основни капитал, односно враћање додатне уплате оснивачу.

560

560

Заједничко улагање (јoint venture) – трансакције нерезидената по пословним подухватима заједничког улагања у Републици

– уплата и повраћај средстава по основу заједничког улагања (јoint venture) – уговор којим два или више лица удружују своју имовину и/или рад ради стварања унапред одређеног пословног подухвата, а који се раздужује после његовог испуњења, с тим да уговарачи пропорционално свом учешћу или договору деле добитак, односно сносе губитак.

607

607

Трансакције између матичног правног лица нерезидента и његовог огранка у земљи

Не укључује:

– оснивање предузећа (укључено у 557/157 – Директне инвестиције – улагање нерезидената у Републику).

635

435

Продаја, односно куповина непокретности у Републици

Укључује:

– „тајм шер“ уговоре с периодом закупа преко 90 година.

538

138

Директне инвестиције – улагања резидената у иностранство

– учешће домаћег капитала у страној банци и правном лицу, сва улагања у акције страних правних лица и банака, односно смањење удела у капиталу.

Укључује:

– појединачна плаћања испод 10% учешћа у власничком капиталу ако се она врше с намером повећања већ постојећег директног улога или се тим плаћањем стичу управљачка права.

579

179

Заједничко улагање (јoint venture) – трансакције резидената по пословним подухватима заједничког улагања у иностранству

– уплата и повраћај средстава по основу заједничког улагања (јoint venture) – уговор којим два или више лица удружују своју имовину и/или рад ради стварања унапред одређеног пословног подухвата, а који се раздужује после његовог испуњења, с тим да уговарачи пропорционално свом учешћу или договору деле добитак, односно сносе губитак.

608

608

Трансакције између матичног правног лица резидента и његовог огранка у иностранству (као и други његов облик организовања који није привредно друштво)

Не укључује:

– оснивање предузећа (укључено у 579/179 – Директне инвестиције – улагање резидената у иностранство).

735

635

Продаја, односно куповина непокретности у иностранству

Укључује:

– „тајм шер“ уговоре с периодом закупа преко 90 година.

539

139

Портфолио улагања

Портфолио улагања резидената

– улагања у власничке хартије од вредности и уделе у капиталу (не прелазе 10% власништва).

Не укључује:

– појединачна плаћања испод 10% учешћа у власничком капиталу ако се врше с намером повећања већ постојећег директног улога или се тим плаћањем стичу управљачка права (укључено у 579/179 – Директне инвестиције – улагање резидената у иностранство).

519

519

Портфолио улагања нерезидената

– улагања у власничке хартије од вредности и уделе у капиталу (не прелазе 10% власништва).

Укључује:

– продају домаћих хартија од вредности које резиденти издају у иностранству а гласе на страну валуту.

Не укључује:

– појединачна плаћања испод 10% учешћа у власничком капиталу ако се врше с намером повећања већ постојећег директног улога или сe том уплатом стичу управљачка права (укључено у 557/157 – Директне инвестиције – улагање нерезидената у Републику).

518

518

Улагања у дужничке хартије од вредности које обухватају дугорочне и краткорочне дужничке хартије од вредности

Продаја, односно куповина дугорочних дужничких хартија од вредности, дигиталних токена, као и дигиталне имовине која има одлике финансијског инструмента, које су издали нерезиденти***

Укључује:

– улагања резидената у дужничке дугорочне хартије од вредности које издају државе чланице Европске уније, OECD-а, међународне финансијске организације и развојне банке или финансијске институције чији су оснивачи стране државе.

540

540

Продаја, односно куповина других дужничких дугорочних хартија од вредности чији рејтинг и земљу издаваоца прописује Народна банка Србије

549

549

Продаја, односно куповина дугорочних дужничких хартија од вредности, дигиталних токена, као и дигиталне имовине која има одлике финансијског инструмента, које су издали резиденти***

541***

541***

Наплата по основу продаје домаћих хартија од вредности које гласе на страну валуту, а издају се у иностранству

Плаћања по основу искупа доспелих домаћих хартија од вредности од нерезидената које гласе на страну валуту, а издају се у иностранству

902

904

Плаћања по основу куповине домаћих хартија од вредности које гласе на страну валуту, издају се у иностранству, а купују их резиденти

902

Продаја, односно куповина краткорочних дужничких хартија од вредности које издају нерезиденти

542

542

Продаја, односно куповина краткорочних дужничких хартија од вредности које издају резиденти

543

543

Изведени финансијски инструменти – Финансијски деривати

Примљена уплата од нерезидента за нето поравнања по основу опције коју су издали нерезиденти, али не за стварну куповину/продају инструмента на коју опција гласи, као и прилив по основу продаје опције у току трајања опције, односно плаћање премије нерезиденту за куповину опције коју су издали нерезиденти

Укључује:

– прилив и одлив по основу вараната.

547

547

Примљена уплата премије од нерезидента од продаје опције коју су издали домаћи издаваоци, односно плаћање нерезиденту за нето поравнања за продату опцију домаћег издаваоца, али не и за стварну продају инструмента на коју опција гласи

Укључује:

– прилив и одлив по основу вараната.

548

548

Прилив, односно одлив из нето поравнања форвард инструмената које су издали нерезиденти (forward, future, swap и др.)

Укључује:

– послове с финансијским дериватима ради заштите од ризика промене девизног курса, ризика промене каматне стопе, ризика промене цена хартија од вредности, ризика промене цена робе и ризика промене вредности берзанског индекса,

– валутни и каматни форвард (currency forward, interest rate forward),

– валутни и каматни своп (foreign exchange swap, interest rate swap),

– унакрсни валутни своп (cross currency interest rate swap),

– код фјучерса – одлив по основу уплате иницијалне маргине (initial margin) и маргине варијације (variation margin), односно прилив по основу повлачења средстава изнад иницијалне маргине.

742

742

Прилив, односно одлив из нето поравнања форвард инструмената које су издали резиденти (forward, future, swap и др.)

Укључује:

– код фјучерса – прилив и одлив по основу уплате иницијалне маргине (initial margin) и маргине варијације (variation margin).

743

743

Остала улагања – кредити и финансијски лизинг (главница)

Дугорочни кредити или зајмови узети из иностранства

– коришћење дугорочних кредита или зајмова узетих из иностранства (с роком отплате дужим од годину дана), као и отплата главнице по том основу.

Укључује:

– коришћење дугорочних финансијских кредита или зајмова у девизама, укључујући и кредите или зајмове које резиденти физичка лица узимају из иностранства, као и кредите или зајмове које резиденти огранци страних правних лица узимају од нерезидената оснивача, и отплату главнице по том основу,

– коришћење дугорочних кредита или зајмова у динарима које међународне финансијске организације и развојне банке или финансијске институције чији су оснивачи стране државе одобравају резиденту, као и отплату главнице по том основу,

– отплату главнице по дугорочним комерцијалним кредитима или зајмовима у девизама и динарима за финансирање одложеног плаћања и плаћања унапред робе и услуга у спољнотрговинском промету,

– плаћање и наплату по основу преноса потраживања или дуговања по дугорочним кредитима или зајмовима узетим из иностранства, ако се пренос обавља између резидената и нерезидената.

Не укључује:

– коришћење и отплату главнице по дугорочним кредитима или зајмовима узетим из иностранства по којима платни промет може да се обави и без претходног извештавања Народне банке Србије, као и плаћање и наплату по основу преноса потраживања или дуговања по тим кредитима или зајмовима ако се пренос обавља између резидената и нерезидената (укључено у 685 или 185 – Дугорочни кредити или зајмови узети из иностранства по којима платни промет може да се обави и без претходног извештавања Народне банке Србије).

521

121

Дугорочни кредити или зајмови узети из иностранства по којима платни промет може да се обави и без претходног извештавања Народне банке Србије

Укључује:

– коришћење дугорочних комерцијалних кредита или зајмова у девизама и динарима – авансна наплата по извозу робе и услуга са уговореним роком извоза преко годину дана од дана наплате,

– отплату главнице по дугорочним комерцијалним кредитима или зајмовима у девизама и динарима – одложено плаћање по увозу робе и услуга са уговореним роком преко годину дана од дана увоза,

– плаћање и наплату по основу преноса потраживања или дуговања по тим кредитима или зајмовима између резидената и нерезидената, ако се пренос обавља између резидената и нерезидената.

685

185

Краткорочни кредити или зајмови узети из иностранства

– коришћење краткорочних кредита или зајмова узетих из иностранства (с роком отплате до годину дана), као и отплата главнице по том основу.

Укључује:

– коришћење краткорочних финансијских кредита или зајмова у девизама и отплату главнице по том основу,

– коришћење краткорочних кредита или зајмова у динарима које међународне финансијске организације и развојне банке или финансијске институције чији су оснивачи стране државе одобравају резиденту, као и отплату главнице по том основу,

– отплату главнице по краткорочним комерцијалним кредитима или зајмовима у девизама и динарима за финансирање одложеног плаћања и плаћања унапред робе и услуга у спољнотрговинском промету,

– отплату главнице по краткорочним банкарским кредитним линијама у девизама које банка узима од стране банке,

– плаћање и наплату по основу преноса потраживања или дуговања по краткорочним кредитима или зајмовима узетим из иностранства, ако се пренос обавља између резидената и нерезидената.

Не укључује:

– коришћење и отплату главнице по краткорочним кредитима или зајмовима узетим из иностранства по којима платни промет може да се обави и без претходног извештавања Народне банке Србије (укључено у 687 или 187 – Краткорочни кредити или зајмови узети из иностранства по којима платни промет може да се обави и без претходног извештавања Народне банке Србије).

522

123

Краткорочни кредити или зајмови узети из иностранства по којима платни промет може да се обави и без претходног извештавања Народне банке Србије

Укључује:

– коришћење краткорочних комерцијалних кредита или зајмова у девизама и динарима – авансна наплата по извозу робе и услуга са уговореним роком извоза до годину дана од дана наплате, с каматом,

– отплату главнице по краткорочним комерцијалним кредитима или зајмовима у девизама и динарима – одложено плаћање по увозу робе и услуга са уговореним роком до годину дана од дана увоза, с каматом,

– плаћање и наплату по основу преноса потраживања или дуговања по тим кредитима или зајмовима, ако се пренос обавља између резидената и нерезидената.

687

187

Краткорочни орочени банкарски депозити у девизама

– коришћење краткорочних орочених банкарских депозита у девизама с роком отплате, односно наплате до дванаест месеци између банке и стране банке, који се користе тако што банка кредитор уплаћује средства на рачун банке дужника, као и отплата, односно наплата главнице по том основу.

Укључује:

– узимање депозита од стране банке и отплату главнице по том основу,

– давање депозита страној банци и наплату главнице по том основу.

618

118

Дугорочни кредити или зајмови дати иностранству

– коришћење дугорочних кредита или зајмова датих нерезидентима (с роком наплате дужим од годину дана), као и наплата главнице по том основу.

Укључује:

– коришћење дугорочних финансијских кредита или зајмова у девизама и наплату главнице по том основу,

– наплату главнице по дугорочним комерцијалним кредитима или зајмовима у девизама и динарима за финансирање одложеног плаћања и плаћања унапред робе и услуга у спољнотрговинском промету,

– плаћање и наплату по основу преноса потраживања или дуговања по дугорочним кредитима или зајмовима датим иностранству ако се пренос обавља између резидената и нерезидената.

Не укључује:

– коришћење и наплату главнице по дугорочним кредитима или зајмовима датим иностранству по којима платни промет може да се обави и без претходног извештавања Народне банке Србије, као и плаћање и наплату по основу преноса потраживања или дуговања по тим кредитима или зајмовима ако се пренос обавља између резидената и нерезидената (укључено у 586 или 186 – Дугорочни кредити или зајмови дати иностранству по којима платни промет може да се обави и без претходног извештавања Народне банке Србије).

517

166

Дугорочни кредити или зајмови дати иностранству по којима платни промет може да се обави и без претходног извештавања Народне банке Србије

Укључује:

– коришћење дугорочних кредита у динарима које банка одобрава нерезиденту и наплату главнице по том основу,

– коришћење дугорочних комерцијалних кредита или зајмова у девизама и динарима – авансно плаћање по увозу робе и услуга са уговореним роком увоза преко годину дана од дана плаћања,

– наплату главнице по дугорочним комерцијалним кредитима или зајмовима у девизама и динарима – одложена наплата по извозу робе и услуга са уговореним роком преко годину дана од дана извоза,

– плаћање и наплату по основу преноса потраживања или дуговања по тим кредитима или зајмовима ако се пренос обавља између резидената и нерезидената.

586

186

Субординирани кредити узети из иностранства

520

120

Субординирани кредити дати иностранству

619

119

Краткорочни кредити или зајмови дати иностранству

– коришћење краткорочних кредита или зајмова датих нерезидентима (с роком наплате до годину дана), као и наплата главнице по том основу.

Укључује:

– коришћење краткорочних финансијских кредита или зајмова у девизама и наплату главнице по том основу,

– наплату главнице по краткорочним комерцијалним кредитима или зајмовима у девизама и динарима за финансирање одложеног плаћања и плаћања унапред робе и услуга у спољнотрговинском промету,

– наплату главнице по краткорочним банкарским кредитним линијама у девизама које банка одобрава страној банци,

– плаћање и наплату по основу преноса потраживања или дуговања по краткорочним кредитима или зајмовима датим иностранству ако се пренос обавља између резидената и нерезидената.

Не укључује:

– коришћење и наплату главнице по краткорочним кредитима или зајмовима датим иностранству по којима платни промет може да се обави и без претходног извештавања Народне банке Србије, као и плаћање и наплату по основу преноса потраживања или дуговања по тим кредитима или зајмовима ако се пренос обавља између резидената и нерезидената (укључено у 688 или 188 – Краткорочни кредити или зајмови дати иностранству по којима платни промет може да се обави и без претходног извештавања Народне банке Србије).

523

169

Краткорочни кредити или зајмови дати иностранству по којима платни промет може да се обави и без претходног извештавања Народне банке Србије

Укључује:

– коришћење краткорочних кредита у динарима које банка одобрава нерезиденту и наплату главнице по том основу,

– коришћење краткорочних комерцијалних кредита или зајмова у девизама и динарима – авансно плаћање по увозу робе и услуга са уговореним роком увоза до годину дана од дана плаћања, с каматом,

– наплату главнице по краткорочним комерцијалним кредитима или зајмовима у девизама и динарима – одложена наплата по извозу робе и услуга са уговореним роком до годину дана од дана извоза, с каматом,

– плаћање и наплату по основу преноса потраживања или дуговања по тим кредитима или зајмовима, ако се пренос обавља између резидената и нерезидената.

688

188

Синдицирани кредити или зајмови које резидент узима из иностранства преко банке агента у Републици

Укључује:

– уплату удела страног кредитора за учешће у синдицираном финансијском или комерцијалном кредиту или зајму који група страних кредитора преко банке агента у Републици одобрава резиденту, као и повраћај тих средстава,

– куповину потраживања од нерезидента учесника у синдицираном финансијском или комерцијалном кредиту или зајму који група страних кредитора одобрава резиденту преко банке агента у Републици и продају таквог потраживања нерезиденту ако је купац или продавац банка.

526

126

Синдицирани кредити или зајмови које резидент узима из иностранства преко банке агента у иностранству

Укључује:

– уплату удела резидентне банке за учешће у синдицираном финансијском или комерцијалном кредиту или зајму који група страних кредитора преко банке агента у иностранству одобрава резиденту, као и повраћај тих средстава,

– куповину потраживања од нерезидента учесника у синдицираном финансијском или комерцијалном кредиту или зајму који група страних кредитора одобрава резиденту преко банке агента у иностранству и продају таквог потраживања нерезиденту ако је купац или продавац банка.

535

135

Синдицирани кредити или зајмови који се одобравају нерезиденту преко банке агента у Републици

Укључује:

– уплату удела страног кредитора за учешће у синдицираном финансијском или комерцијалном кредиту или зајму који група страних кредитора одобрава нерезиденту преко банке агента у Републици, као и повраћај тих средстава,

– куповину потраживања од нерезидента учесника у синдицираном финансијском или комерцијалном кредиту или зајму који група страних кредитора одобрава нерезиденту преко банке агента у Републици и продају таквог потраживања нерезиденту ако је купац или продавац банка.

537

137

Синдицирани кредити или зајмови који се одобравају нерезиденту преко банке агента у иностранству

Укључује:

– уплату удела резидентне банке за учешће у синдицираном финансијском или комерцијалном кредиту или зајму који група страних кредитора одобрава нерезиденту преко банке агента у иностранству, као и повраћај тих средстава,

– куповину потраживања од нерезидента учесника у синдицираном финансијском или комерцијалном кредиту или зајму који група страних кредитора одобрава нерезиденту преко банке агента у иностранству и продају таквог потраживања нерезиденту ако је купац или продавац банка.

536

136

Гаранције по кредиту између два нерезидента у иностранству

– наплата и плаћање по активираној гаранцији банке која је издата по кредиту између два нерезидента у иностранству.

534

134

Јемство по кредиту између два нерезидента у иностранству

– наплата и плаћање по активираном јемству резидента правног лица које је дато по кредиту између два нерезидента у иностранству.

544

144

Финансијски лизинг

– давање, односно отплате по основу финансијског лизинга (закуп једнак економском веку робе, уз могућност куповине робе после истека закупа).

Не укључује:

– плаћање за коришћење опреме, возила и других превозних средстава по основу оперативног закупа – лизинг (укључено у 490 – Закуп транспортних средстава без посаде).

575

175

Наплаћена лоро гаранција и други облици обезбеђења за послове између резидената; намирење наплаћене лоро гаранције и других облика обезбеђења за послове између резидената

525

125

Намирење плаћене ностро гаранције и других облика обезбеђења за послове између нерезидената; плаћање по активираној ностро гаранцији и другим облицима обезбеђења за послове између нерезидената

545

345

Плаћања и наплате резидената преко стране институције електронског новца по основу електронске купопродаје робе и услуга, а која се не обављају преко платних картица домаћих издавалаца

837

237

Финансијски рачун – депозити

Ефективни страни новац и чекови – нерезиденти

– полагање ефективног страног новца и динара, као и чекова, на текуће рачуне и депозите нерезидената,

– подигнути ефективни страни новац и динари, као и издати чекови, с текућих рачуна и улога нерезидената.

898

898

Орочени депозити нерезидената

– повећање, односно смањење орочених депозита нерезидената (страних банака и других нерезидената).

504

104

Депозити страних банака

– повећање, односно смањење депозита на рачунима страних банака и других финансијских организација у страној валути и динарима (рачуни 5007 и 4007).

501

101

Депозити других страних лица, укључујући и физичка лица

– повећање, односно смањење депозита на рачунима страних лица у страној валути и динарима (рачуни 5007 и 4007).

502

102

Краткорочни депозити домаћих банака

– смањење, односно повећање краткорочних депозита код страних банака.

505

105

Плаћања с динарских рачуна нерезидената у земљи

– плаћање трошкова у земљи с рачуна 4007 за комуналне услуге, чишћење и куповину у малопродајним објектима и др.

Не укључује:

– плаћања с рачуна нерезидената за робу и услуге у земљи која се сматрају спољнотрговинским послом и сл.

704

Издавање и откуп електронског новца – нерезиденти*

Трансакције нерезидената с домаћим издаваоцима електронског новца.*

509*

509*

Примљена покрића за чекове

– примљена покрића за чекове, односно чекови достављени на наплату у иностранству и коришћење покрића за лоро чекове.

515

115

Примљена покрића за подигнути ефективни страни новац

– примљена покрића за подигнути ефективни страни новац с штедних књижица нерезидената код домаћих банака, односно подигнути ефективни страни новац с штедних књижица страних банака.

508

108

Смањење, односно повећање домаћег капитала у међународним финансијским организацијама (депозити у међународним финансијским организацијама)

Не укључује:

– чланарине међународним финансијским оргнизацијама (укључено у 803 –Текући јавни трансфери).

580

180

Купопродаја девиза и динара између банке и нерезидентне банке

888

888

II. ТРАНСАКЦИЈЕ ИЗМЕЂУ РЕЗИДЕНАТА И НЕУТРАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ

Плаћање и наплата између резидената по основу преноса потраживања и дуговања из спољнотрговинског посла резидента и кредитног посла са иностранством

845

145

Подизање и полагање ефективног страног новца резидената физичких лица с благајне по основу личног преноса средстава плаћања из иностранства/у иностранство преко банке, као и исплата/уплата ефективног страног новца по основу преноса средстава међународном упутницом и преко тзв. брзог трансфера новца*

805

805

Трансакције са платним институцијама, институцијама електронског новца и јавни поштански оператор*

Tрансакције у вези са пружањем платних услуга.*

799* 799*

Откуп, односно продаја ефективног страног новца од резидената физичких лица

796

700

Откуп, односно продаја чекова од резидената физичких лица

795

795

Депоновање, односно подизање ефективног страног новца и путничких чекова на рачуне и штедне улоге резидената у страној валути

797

897

Откуп девиза с девизног рачуна резидента физичког лица

– откуп девиза на основу уговора који је закључен с банком о отварању и вођењу девизног рачуна, у коме је уговорено да банка на основу налога тог резидента може да откупи девизе с његовог рачуна.

793

Откупљивање девизних средстава с рачуна нерезидената и продаја девизних средстава нерезидентима

703

703

Преноси с девизних и динарских рачуна нерезидената с рачуна једне банке на девизне и динарске рачуне нерезидената у другој банци, као и пренос средстава у девизама с девизног рачуна резидента код једне банке на девизни рачун резидента код друге банке

503

103

Пренос с рачуна у иностранству на рачуне у Републици, односно дотације девизних рачуна у иностранству

530

130

Плаћања за изравнање стања на контокорентном рачуну: измирење салда на рачуну дугорочне производне кооперације

533

133

Пренос покрића за конфирмиране акредитиве и гаранције, односно враћање неискоришћеног покрића за конфирмиране акредитиве и гаранције

411

411

Продаја и куповина ефективног страног новца у иностранству: пренос ефективног страног новца на рачун у иностранству (на терет рачуна 050, а у корист рачуна 051), дотација рачуна 051 ефективним страним новцем купљеним у иностранству (на терет рачуна 051, а у корист рачуна 050)

552

152

Неизвршене исплате по наплатама из иностранства кад нису испуњени услови за извршење наплате (рачун 509), односно повраћај тих средстава у иностранство

909

109

Пренос девиза преко рачуна у иностранству између Народне банке Србије и овлашћених банака

НАПОМЕНА: При дотацији рачуна 050 за Народну банку Србије банка користи шифру 155, а Народна банка Србије шифру 555; при дотацији рачуна 050 банке – банка користи шифру 555, а Народна банка Србије шифру 155.

555

155

Пренос с рачуна 050 на други рачун 050 у оквиру једне банке:

– кад се користи шифра 561, обавезно мора постојати и одлив с шифром 161 и истим подацима, односно кад се користи шифра 161, обавезно мора постојати и прилив с шифром 561 и истим подацима.

561

161

Пренос с рачуна 051 на други рачун 051 у оквиру једне банке:

– кад се користи шифра 583, обавезно мора постојати и одлив с шифром 183 и истим подацима, односно кад се користи шифра 183, обавезно мора постојати и прилив с шифром 583 и истим подацима – пренос ефективе између трезора.

583

183

Пренос с рачуна 050 једне банке на рачун 050 друге банке:

– банка која прима средства користи шифру 562, а банка која преноси средства шифру 162.

НАПОМЕНА: Ако је једна од банака Народна банка Србије, није дозвољено користити ту шифру, већ шифру 155 или 555.

562

162

Пренос у земљи на основу преноса ефективног страног новца:

– пренос ефективног страног новца између банака преко збирних центара (коришћење шифре дозвољено је само на рачуну 051).

НАПОМЕНА: Банка која преноси средства користи шифру 163, а банка која прима средства шифру 563.

563

163

Откуп ефективног страног новца и чекова од јавног поштанског оператора, односно од овлашћених мењача и продаја ефективног страног новца јавном поштанском оператору, односно овлашћеним мењачима*

572

573

Полагање, односно подизање ефективног страног новца које врши јавни поштански оператор, односно овлашћени мењач*

576

176

Пренос између девизних рачуна у Републици

НАПОМЕНА: За задужење рачуна с кога се врши пренос користи се основ 165, а за одобрење рачуна на који се врши пренос – основ 565.

565

165

Исплата по основу девизне штедње (тзв. стара девизна штедња) – обвезнице и ефективни страни новац

900

Купопродаја девиза:

– продаја једне валуте и куповина друге.

577

177

Повраћај украденог ефективног страног новца, односно пљачка и крађа ефективног страног новца

198

198

Пренос средстава из банке прилива на банку исплате

569

Замена страних валута за евро

568

168

Конверзија

567

167

Наплате, плаћања, уплате и исплате између резидената који се могу вршити у Републици у ефективном страном новцу у складу с прописом Народне банке Србије

Не укључује:

– наплате, плаћања, уплате и исплате између резидената и нерезидента који се могу вршити у Републици у ефективном страном новцу: навести шифру основног посла из овог прилога.

808

808

Издавање и откуп електронског новца – резиденти*

Трансакције резидената с домаћим издаваоцима електронског новца.*

809* 809*

Откуп и продаја ефективног страног новца између Народне банке Србије и овлашћених банака по основу привременог платног промета с Косовом и Метохијом, као и хуманитарне помоћи и донација

899

899

Уплата Народној банци Србије из иностранства по основу обавезе СР Југославије, односно државне заједнице Србија и Црна Гора за које је Народна банка Србије агент

912

-

Откуп и продаја ефективног страног новца које Народна банка Србије врши овлашћеним банкама

910

910

Коришћење и отплата синдицираних кредита које резидент узима из иностранства преко банке агента у Републици

Укључује:

– пренос средстава синдицираног финансијског или комерцијалног кредита или зајма који резидент узима из иностранства преко банке агента у Републици с рачуна банке агента на рачун резидента дужника, као и пренос главнице с рачуна резидента дужника на рачун банке агента.

913

913

Рачунска неусклађеност (отворене ставке) и погрешна књижења

599

199

Међубанкарски клиринг (нето обрачун) међународних плаћања које врши Народна банка Србије

914

914

Трансфери миграната

– преноси средстава повезани с миграцијом појединаца из једне привреде у другу.

768

768

Промена статуса

– преноси између рачуна резидената и нерезидената због промене статуса.

640

640

Донације у хуманитарне, нучне и културне сврхе између резидената у девизама у Републици

645

645

*Службени гласник РС, број 51/2015

**Службени гласник РС, број 111/2015

***Службени гласник РС, број 66/2021