Прилог 3.

Део 1.
Листа А: максимално дозвољене вредности садржаја VOC у премазима (боје и лакови) који се наносе на зграде, њихову опрему и уградне делове

Ознака

подкатегорије

Подкатегорија премаза База

премаза

Максимално дозвољене вредности садржаја VOC (g/l)*
Фаза I

oд 1.6.2012.

Фаза II

oд 1.12.2013.

а мат премази за унутрашње зидове и таванице WB

SB

75

400

30

30

б сјајни премази за унутрашње зидове и таванице WB

SB

150

400

100

100

в премази за спољашње минералне зидне подлоге WB

SB

75

450

40

430

г унутрашње/спољашње завршне и заштитне боје за дрво, метал и пластику WB

SB

150

400

130

300

д унутрашњи/спољашњи завршни лакови и лазурни премази за дрво WB

SB

150

500

130

400

ђ танкослојни лазурни премази за дрво WB

SB

150

700

130

700

е основни премази WB

SB

50

450

30

350

ж везивни основни премази WB

SB

50

750

30

750

з једнокомпонентни премази WB

SB

140

600

140

500

и двокомпонентни премази WB

SB

140

550

140

500

ј вишебојни премази WB

SB

150

400

100

100

к декоративни премази WB

SB

300

500

200

200

*g/l Припремљен за коришћење

Листа Б: максимaлно дозвољене вредности садржаја VOC у средствима и премазима за репарацију друмских возила

Ознака подкатегорије Подкатегорија средства и премаза Врста средства и премаза Максимално дозвољене вредности садржаја VOC (g/l)*

од 1.6.2012.

a средства за припрему и чишћење Припремни

Пре-чистачи

850

200

б кит Сви типови 250
в основни премаз Предлак, општи и основни премаз за метале

wаsh primer

540

780

г завршни премаз Сви типови 420
д посебни завршни премази Сви типови 840
*g/l Припремљен за коришћење