Прилог 3 – Образац 2

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ СТРУЧНОГ СПОРТСКОГ ИСПИТА

1. Име, име родитеља и презиме кандидата: ___________________

2. Број личне карте или путне исправе кандидата: ______________

3. Број и датум решења којим је одобрено полагање испита: ______

4. Датум полагања испита: _________________________________

5. Успех из сваког испитног предмета:

– Закон о спорту и Национална стратегија развоја спорта:

ПОЛОЖИО/НИЈЕ ПОЛОЖИО

– Спречавање негативних појава у спорту:

ПОЛОЖИО/НИЈЕ ПОЛОЖИО

– Финансирање спорта и и управљање програмима и развојем у области спорта:

ПОЛОЖИО/НИЈЕ ПОЛОЖИО

6. Општи успех на испиту: ПОЛОЖИО/НИЈЕ ПОЛОЖИО

7. Имена и презимена чланова испитне комисије: ______________

8. Напомене о току испита:

ИСПИТНА КОМИСИЈА

Председник ___________________

Члан ________________________

Члан ________________________

Члан ________________________

Члан ________________________

Секретар: ___________________