ПРИЛОГ 6.

OЗНАЧАВАЊЕ РУБРИКА ОБРАЗАЦА ИЗ ПРИЛОГА 1. И 2. КОЈЕ МОРАЈУ БИТИ ВИДЉИВЕ ПРИЛИКОМ САМОКОПИРАЊА

Број рубрике Лист Број рубрике Лист

I. РУБРИКЕ ЗА КОРИСНИКЕ

1 1 до 8 осим средње поделе: 1 до 3 27 1 до 5(1)
2 1 до 5(1) 28 1 до 3
3 1 до 8 29 1 до 3
4 1 до 8 30 1 до 3
5 1 до 8 31 1 до 8
6 1 до 8 32 1 до 8
7 1 до 3 33 прва подела на левој страни: 1 до 8 остатак: 1 до 3
8 1 до 5(1) 34a 1 до 3
9 1 до 3 34б 1 до 3
10 1 до 3 35 1 до 8
11 1 до 3 36 -
12 - 37 1 до 3
13 1 до 3 38 1 до 8
14 1 до 4 39 1 до 3
15 1 до 8 40 1 до 5(1)
15a 1 до 3 41 1 до 3
15б 1 до 3 42 -
16 1, 2, 3, 6, 7 и 8 43 -
17 1 до 8 44 1 до 5(1)
17a 1 до 3 45 -
17б 1 до 3 46 1 до 3
18 1 до 5(1) 47 1 до 3
19 1 до 5(1) 48 1 до 3
20 1 до 3 49 1 до 3
21 1 до 5(1) 50 1 до 8
22 1 до 3 51 1 до 8
23 1 до 3 52 1 до 8
24 1 до 3 53 1 до 8
25 1 до 5(1) 54 1 до 4
26 1 до 3 55 -
56 -

II. ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ

A 1 до 4 Ц 1 до 8
Б 1 до 3 Д 1 до 4

(1) Од корисника се неће захтевати попуњавање ових рубрика на примерку бр. 5 за потребе транзита