Прилог 1.

 

Преглед општих мера

1. Општа напомена

1.1. Опште мере при коришћењу опреме за рад примењују се на сву опрему за рад.

2. Општи захтеви за опрему за рад

2.1. Управљачки уређаји опреме за рад који утичу на безбедност морају бити јасно видљиви и препознатљиви и на одговарајући начин означени где је то потребно.

2.1.2. Управљачки уређаји морају да се налазе изван подручја опасности тако да њихова употреба не може да проузрокује додатну опасност, осим у случајевима где је то неопходно за одређене управљачке уређаје. Управљачки уређаји не смеју да изазову било какву опасност која би била резултат њихове ненамерне употребе.

2.1.3. Ако је потребно, са главног управљачког положаја, руковалац мора да буде у стању да обезбеди да нико није присутан у подручју опасности. У случају када то није могуће, сигнал упозорења звучни и/или визуелни мора аутоматски да се укључи сваки пут пре покретања машине. Запослени који је изложен мора да има довољно времена и могућности да брзо избегне опасности које је проузроковало покретање или заустављање опреме за рад.

2.1.4. Управљачки системи морају бити безбедни и морају бити изабрани тако да се узимају у обзир откази, кварови и ограничења који се могу очекивати у планираним околностима употребе.

2.2. Покретање опреме за рад мора бити могуће само намерним активирањем уређаја предвиђеног за ту сврху.

2.2.1. Исти захтев се примењује при:

1) поновном покретању опреме за рад након заустављања из било ког разлога;

2) вршењу значајних промена радних услова (нпр. брзине, притиска, и сл.), под условом да поновно покретање опреме за рад и значајне промене радних услова не проузрокује било какву опасност по запослене.

2.2.2. Овај захтев се не односи на поновно покретање опреме за рад или промену радних услова који су резултат нормалног радног циклуса аутоматског уређаја.

2.3. Сва опрема за рад мора бити опремљена са управљачким уређајем за потпуно и безбедно заустављање.

2.3.1. Свака радна станица мора бити опремљена управљачким уређајем за заустављање појединих елемената или целокупне опреме за рад, у зависности од врсте опасности, тако да опрема за рад остане безбедна. Управљачки уређај за заустављање опреме за рад мора имати приоритет у односу на управљачке уређаје за њено покретање. Када се опрема за рад или њени потенцијално опасни делови зауставе, мора се прекинути напајање енергијом одговарајућих покретача.

2.4. Где је то могуће, и у зависности од опасности коју представља опрема за рад и њено нормално време заустављања, опрема за рад мора бити опремљена са уређајем за заустављање у случају опасности.

2.5. Опрема за рад која представља ризик због падања или избацивања предмета током рада мора имати и одговарајући безбедносни уређај сразмерно ризику којем је изложена.

2.5.1. Опрема за рад која представља ризик због емисија гасова, испарења, течности или прашине, мора бити снабдевена одговарајућим уређајима за задржавање и/или одстрањивање опасних материја у близини извора опасности.

2.6. Опремa за рад и њени делови мора, када је то неопходно због безбедности и здравља запослених, да буду стабилизовани средствима за причвршћивање или неким другим средствима.

2.7. Уколико постоји ризик од лома или разарања делова опреме за рад, који представљају озбиљну опасност по безбедност и здравље запослених, неопходно је предузети одговарајуће мере заштите.

2.8. Уколико постоји ризик од механичког контакта са покретним деловима опреме за рад који може да доведе до повреде, ти делови морају да буду опремљени заштитницима или уређајима који спречавају приступ подручју опасности или који заустављају кретање опасних делова пре него што се дође у подручје опасности.

2.8.1. Заштитници и уређаји за заштиту:

1) морају да буду робустне конструкције;

2) не смеју проузроковати додатне опасности;

3) морају бити такви да се не могу лако уклонити или онеспособити;

4) морају да буду постављени на одговарајућем растојању од подручја опасности;

5) морају што је могуће мање ометати преглед производног процеса;

6) морају да буду такви да омогућавају активности које су неопходне да би се монтирали или заменили делови приликом одржавања, при чему се приступ ограничава само на она подручја у којима треба да се обави посао и, уколико је могуће, без уклањања заштитника или уређаја за заштиту.

2.9. Подручја и места на којима се ради на опреми за рад или врши одржавање опреме за рад, морају бити на одговарајући начин осветљена у складу са врстом активности која се обавља.

2.10. Делови опреме за рад који су изложени веома високим или веома ниским температурама морају, када је то неопходно, да буду заштићени како би се избегао ризик да запослени дођу у контакт или приђу сувише близу.

2.11. Уређаји за упозорење на опреми за рад морају бити недвосмислени, лако уочљиви и разумљиви.

2.12. Опрема за рад може се користи искључиво за обављање оних послова и у оним условима који су у складу са њеном наменом.

2.13. Мора да постоји могућност да се операције одржавања обављају када је опрема за рад заустављена. Ако то није могуће, мора да постоји могућност да се предузму одговарајуће мере заштите за обављање таквих операција или да се такве операције обављају изван подручја опасности.

2.13.1. Ако било која опрема за рад има књигу одржавања, она мора бити ажурна.

2.14. Сва опрема за рад мора бити опремљена уређајима за прекид напајања од свих извора енергије који морају бити јасно препознатљиви.

2.14.1. Поновно повезивање са извором енергије мора да се изврши тако да тај поступак не представља ризик за запослене.

2.15. Опрема за рад мора да има ознаке и уређаје за упозорење како би се обезбедила заштита безбедности и здравља запослених.

2.16. Запослени морају имати безбедан приступ свим подручјима која су неопходна за производњу, подешавање и одржавање опреме за рад и морају бити у могућности да у њима безбедно бораве.

2.17. Сва опрема за рад мора бити одговарајућа како би се запослени заштитили од ризика од избијања пожара, прегревања или испуштања гасова, прашине, течности, испарења или других супстанци које се производе, користе или складиште у опреми за рад.

2.18. Сва опрема за рад мора бити одговарајућа како би се спречили ризици од експлозије опреме за рад или супстанци које се производе, користе или складиште у опреми за рад.

2.19. Сва опрема за рад мора бити одговарајућа како би се омогућила заштита запослених који су изложени опасности од директног или индиректног додира инсталација и опреме под напоном.

3. Додатни захтеви за одређене категорије опреме за рад

3.1. Захтеви за покретну опрему за рад, без обзира да ли је опрема за рад самоходна или не.

3.1.1. Опрема за рад на којој се возе запослени мора бити опремљена на такав начин да се смање ризици по запослене за време вожње.

3.1.1.1. Ти ризици мора да обухвате ризике од додира са точковима или шинама или захватањa у њима.

3.1.2. Тамо где постоји могућност случајног блокирања покретних делова опреме за рад и њених пратећих делова и/или било чега што се вуче, а што може да представља одређени ризик, таква опрема за рад мора да буде опремљена или прилагођена на начин да се спречи блокирање покретних делова опреме за рад.

3.1.2.1. У случају када се такво блокирање не може избећи, потребно је предузети све мере да се избегну сви штетни утицаји по запослене.

3.1.3. Тамо где се погонско вратило за пренос снаге између покретних делова опреме за рад може запрљати или оштетити услед вучења по подлози, на располагању морају бити средства за његово причвршћивање.

3.1.4. Покретна опрема за рад на којој се возе запослени мора бити пројектована на такав начин да се у нормалним условима коришћења ограниче ризици који настају услед окретања и превртања опреме:

1) заштитном конструкцијом која ће осигурати да опрема за рад не може да се нагне или преврне;

2) конструкцијом која омогућава довољан простор између запослених који управљају опремом за рад у случају да опрема за рад може да се нагне или преврне;

3) неким другим уређајем којим се постиже сличан ефекат.

3.1.4.1. Заштитне конструкције могу да буду саставни део опреме за рад.

3.1.4.2. Заштитне конструкције нису неопходне када је опрема за рад причвршћена у току рада или када је пројектована на такав начин да превртање није могуће.

3.1.4.3. Тамо где постоји ризик да запослени који управља опремом за рад у случају превртања опреме за рад буде пригњечен између делова опреме за рад и подлоге, мора бити уграђена посебна заштитна конструкција која ће то спречити.

3.1.5. Самоходно возило на механизовани погон у коме се налазе један или више запослених мора бити прилагођено или опремљено тако да ограничи ризик од превртања, нпр:

1) постављањем кабине за возача;

2) заштитном конструкцијом која спречава превртање;

3) конструкцијом која осигурава, у случају да се самоходно возило на механизовани погон преврне, довољан простор између подлоге и одређених делова самоходног возила на механизовани погон и запослених у њему;

4) конструкцијом која обезбеђује да запослени на седишту за возача не могу бити пригњечени деловима самоходног возило на механизовани погон које се преврнуло.

3.1.6. Самоходна опрема за рад која при покретању може изазвати ризике за лица, мора да испуни следеће захтеве:

1) мора имати уређаје који спречавају случајно покретање опреме;

2) мора имати одговарајуће уређаје за смањивање последица судара у случају када постоји више од једног покретног дела опреме који се крећу по шинама истовремено;

3) мора имати уређај за кочење и заустављање. Кад то безбедносна ограничења захтевају, у случају отказа главног уређаја којим се управља мора бити обезбеђен управљачки уређај за случај опасности са потпуно независним и лако доступним командама за успоравање и заустављање;

4) у случају када је прегледност возача ограничена на такав начин да то утиче на безбедност, потребно је уградити одговарајуће помоћне уређаје који ће омогућити бољу прегледност;

5) опрема за рад пројектована за коришћење ноћу или на тамним местима мора бити опремљена одговарајућим осветљењем за рад који се обавља и мора обезбедити довољну безбедност за запослене;

6) опрема за рад која представља опасност од пожара било самостално или у смислу онога што вуче и/или носи тако да може да угрози запослене, мора бити опремљена одговарајућим противпожарним апаратима, уколико такви апарати нису доступни у близини места на коме се та опрема користи;

7) опрема за рад са даљинским управљањем мора бити опремљена уређајима за аутоматско и тренутно заустављање чим изађе из контролисаног простора;

8) опрема за рад на даљинско управљање која под нормалним условима може изазвати опасност од пригњечења или повреда, мора имати уређаје који штите од тог ризика, уколико не постоје други одговарајући уређаји за контролу ризика.

3.2. Захтеви за рад опреме за дизање терета

3.2.1. Када је опрема за рад која служи за дизање терета уграђена, неопходно је у току коришћења обезбедити њену снагу и стабилност, посебно имајући у виду терет који треба да се подиже и напрезање које се ствара на месту постављања или причвршћивања на конструкцију.

3.2.2. Машина за дизање терета мора бити јасно обележена са дозвољеним радним оптерећењем и, где је неопходно, мора да постоји плочица која показује радно оптерећење за сваку конфигурацију машине.

3.2.2.1. Прибор за дизање мора бити обележен на такав начин да је могуће идентификовати карактеристике које су битне за безбедно коришћење.

3.2.2.2. Опрема за рад која није пројектована за дизање лица, али би могла бити погрешно коришћена у ту сврху, мора имати јасно и неизбрисиво упозорење о забрани дизања лица.

3.2.3. Трајно уграђена опрема за рад мора бити израђена тако да се смање ризици у вези са теретом да:

1) удари запослене;

2) не може да дође до опасног померања или слободног пада;

3) неочекивано падне.

3.2.4. Опрема за рад за дизање или премештање запослених мора бити таква да:

1) спречи ризик од пада корпе тамо где она постоји, помоћу одговарајућих уређаја;

2) спречи да корисник испадне из корпе тамо где она постоји;

3) спречи да корисник буде, пригењечен, захваћен односно затворен или ударен нарочито путем случајног додира са објектима;

4) осигура да лица заробљена у корпи у случају незгоде нису изложена опасности и могу да се ослободе.

3.2.4.1. Ако из разлога у вези са разликама од места и висине, није могуће избећи ризике наведене у тачки 1) никаквим мерама безбедности, неопходно је уградити уже за вешање са повећаним коефицијентом безбедности које треба проверавати сваког радног дана.