Прилог 1

ПРОГРАМ АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ УПИСА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Упис у прву годину студија

1. У оквиру Програма афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република у школској 2022/2023. години, могу бити уписани кандидати:

– корисници колица или лица која се отежано крећу,

– са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепи и слабовиди),

– са делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуви и наглуви),

– који имају потешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија),

– који имају тешкоће у говору,

– са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип 1, малигна обољења),

– са психолошким или менталним тешкоћама.

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије високошколској установи, кандидат подноси и један од следећих докумената:

– решење надлежног органа о постојању телесног оштећења,

– решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ,

– мишљење Интерресорне комисије,

– мишљење ректора Универзитета у Београду о статусу кандидата за упис у високошколске установе у саставу Универзитета у Београду,

– потврду удружења које заступа студенте са инвалидитетом, за високошколске установе које немају формирано надлежно тело за подршку кандидатима и студентима са инвалидитетом*

Медицинску документацију из претходног става мора издата надлежна здравствена институција и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се на основу лекарског извештаја може закључити на који начин инвалидитет/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање кандидата.

Високошколске установе су у обавези да приложена документа користе само у ову сврху и да их чувају у складу са законом о заштити података о личности.

2. Упис на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом у оквиру квоте која је одобрена одлуком Владе за ову афирмативну меру може да оствари студент који је положио пријемни испит.

После завршеног полагања пријемног испита/испита за проверу склоности и способности, кандидати из тачке 1, који су положили пријемни испит/испит за проверу склоности и способности, рангирају се на посебној ранг листи, са које високошколска установа уписује највише онолико кандидата колико је одобрено одлуком Владе за ову афирмативну меру.

Кандидати који се на овај начин не упишу, рангирају се са осталим кандидатима за редовна буџетска места.

Праћење

Приликом уписа на више године студија, студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета, не рангирају се са осталим студентима, већ задржавају буџетски статус уколико остваре 36 ЕСПБ, у складу са Законом о високом образовању.

Високошколска установа је дужна да у свом информационом систему води евиденцију о студентима који су на основу Програма афирмативне мере уписали прву годину студија и остварили право на финансирање из буџета.

Студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета остварују и право на исхрану у студентским ресторанима и смештај у студентским домовима, у складу са Законом о ученичком и студентском стандарду и годишњим конкурсом за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената.

––––––––

1* Кандидати који конкуришу за упис високошколске установе која нема надлежно тело/канцеларију за подршку кандидатима и студентима са инвалидитетом достављају медицинску документацију удружењу студената са хендикепом из града у ком се налази високошколска установа, које упућује препоруку одговарајућој високошколској установи о стицању права кандидата на коришћење Програма афирмативне мере

Контакти надлежних институција у саставу високошколских институција

Центар за студенте са хендикепом Универзитета у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 179, 11000, Београд, телефон 011 33 70 686, (за кандидате који се пријављују за упис високошколске установе у саставу Универзитета у Београду)

Центар за информисање и односе с јавношћу, Инфо-центар Универзитета у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад, телефон 021 485-2043,021 485 2048 (за кандидате који се пријављују за упис високошколске установе у саставу Универзитета у Новом Саду)

Контакти студентских организација које заступају младе и студенте са инвалидитетом

Удружење студената са хендикепом из Београда, Димитрија Туцовића 49, телефон 011 39 10 106

Удружење студената са хендикепом Крагујевац, Светозара Марковића 7, 34000 Крагујевац, телефон 034 330 547

Нишко удружење студената са хендикепом, Бранка Миљковића 1, 18000 Ниш, телефон 063/10-55-100