ПРИЛОГ 10.

ДОДАТНЕ ШИФРЕ ЗА НОВИ КОМПЈУТЕРИЗОВАНИ ТРАНЗИТНИ СИСТЕМ

Овај прилог садржи додатне шифре које се уносе у електронску транзитну декларацију.

1. Шифра земље (CNT)

Поље

Садржина

Врста поља

Пример

1.

ISO alpha 2 шифра земље

словно 2

IT

Користи се ISO alpha 2 шифра земље (Прилог 8.).

2. Шифра језика

Примењује се кодирање ISO alpha 2 у складу са нормом ISO – 639:1988

3. Тарифна ознака робе (COM)

Поље

Садржина

Врста поља

Пример

1.

HS6

бројчано 6 (лево поравнање)

010290

4. Шифре претходних докумената

T2

Транзитна декларација која покрива заједнички поступак транзи та Заједнице за робу

T2F

Транзитна декларација која покрива заједнички поступак транзита Заједнице за робу која се шаље у или из нефискалних територија Заједнице

T2CIM

Статус робе из Заједнице која је у транзиту по CIM товарном листу

T2TIR

Статус робе из Заједнице која је покривена карнетом TIR

T2ATA

Статус робе из Заједнице која је покривена карнетом ATA

T2L

Јединствени документ којим се доказује да је роба из Заједнице

T2LF

Јединствени документ који доказује статус робе из Заједнице која се шаље у или из нефискалних територија Заједнице и територија Заједнице

T1

Транзитна декларација која покрива заједнички транзит за робу која није из Заједнице

NT

Ознака за национални поступак транзита

NTTIR

Ознака се користи када се карнет ТIR користи као транзитна декларација

NTCIM

Ознака се користи када се CIM товарни лист користи као транзитна декларација

NTATA

Ознака се користи када се карнет ATA користи као транзитна декларација

IZ1

ЈЦИ – извоз робе

IZ2

ЈЦИ – привремени извоз робе и пасивно оплемењивање

IZ3

ЈЦИ – поновни извоз робе

UV5

ЈЦИ – привремени увоз и активно оплемењивање

UV6

ЈЦИ – поновни увоз робе

UV7

ЈЦИ – царинско складиштење робе и унос робе у слободну зону

SD

Сажета декларација

PP

Поштанско-царинска пријава

5. Шифре поднетих исправа/потврда

Бројчане шифре из 1997б УН Правилника за електронску размену података за управу, трговину и транспорт Листа шифара за податке 1001, назив документа/поруке, у шифрама

Потврда о усаглашености

2

Потврда о квалитету

3

Потврда о кретању робе А ТR.1

18

Списак контејнера

235

Товарни лист (доставница)

270

Списак пакета

271

Профактура/проформа фактура

325

Сажета декларација

337

Улазна сажета декларација

355

Фактура/Комерцијална фактура

380

Интерни товарни лист

703

Главни бродски товарни лист

704

Бродски товарни лист

705

CIM товарни лист (железница)

720

Интерни бродски товарни лист

714

Друмски лист – SMGS

722

Друмски товарни лист

730

Ваздухопловни товарни лист

740

Главни ваздухопловни товарни лист

741

Отпремница за поштанске пакете

750

Мултимодални/комбиновани транспортни документ (општи)

760

Робни манифест

785

Спецификација списка пошиљки (бордеро)

787

Декларација за заједнички транзит – мешовите пошиљке Т

820

Декларација за заједнички транзит – спољни транзит Т1

821

Декларација за заједнички транзит – унутрашњи транзит Т2

822

Контролни документ, Т5

823

Отпремница, Т2L

825

Декларација за извоз робе

830

Фитосанитарно уверење /дозвола/сагласност/

851

Санитарно уверење/дозвола/сагласност

852

Ветеринарско уверење/дозвола/сагласност

853

Потврда (уверење) о пореклу

861

Декларација о пореклу

862

Потврда о пореклу ради стицања повлашћеног поступања

864

Образац потврде о пореклу ради стицања повлашћеног поступања (GSP)

865

Дозвола за увоз (или увозна дозвола)

911

Декларација о терету (приспеће)

933

Дозвола за извоз робе под ембаргом

941

Образац TIF

951

Карнет TIR

952

Потврда о пореклу робе EUR 1

954

Карнет АТА

955

Дозвола за превоз отпада

961

Број/датум уноса робе у евиденцију

CLE

Карго манифест – поједностављени поступак

MNS

Транзитна декларација у Заједници

T2F

T2M

T2M

Јединствени референтни број (URN)

014

Идентификациони број међународне дозволе за друмски превоз ствари

O17

Остало

ZZZ

6. Додатне информације/Посебне идентификацијске шифре

Примењују се следеће шифре:

DG0

Извоз из земље ЕФТА који подлеже ограничењима или извоз из ЕЗ који подлеже ограничењима

DG1

Извоз из земље ЕФТА који подлеже царини или извоз из ЕЗ који подлеже царини

DG2

Извоз

7. Референтни број царинарнице (COR)

Поље

Садржина

Врста поља

Пример

1.

Ознака земље којој припада царинарница

словно 2

РС

2.

Национални број царинарнице

словно бројчано 6

011029

У поље 1 уноси се ознака земље којој припада царинарница.

У поље 2 уноси се шест словно-бројчаних ознака тако што се уносе постојеће шифре царинских испостава из Прилога 8 (5 цифара), а додаје се префикс нула. Шест ознака омогућава државним органима утврђивање хијерархије између царинских органа, ако је то потребно.

8. Врста декларације

За декларације TIR, као атрибут „Врста декларације” (рубрика 1), употребљава се ознака „NTTIR”.

За карнет АТА у транзиту, као атрибут „Врста декларације” (рубрика 1), употребљава се ознака „NTATA”.

За CIM товарни лист у транзиту, као атрибут „Врста декларације” (рубрика 1), употребљава се ознака „NTCIM”.

9. Врста гаранције

За поруке ТIR као атрибут „Врста гаранције” (рубрика 52), употребљава се ознака „Б”.

За поруке АТА као атрибут „Врста гаранције” (рубрика 52), употребљава се ознака „C”.

За поруке CIM као атрибут „Врста гаранције” (рубрика 52), употребљава се ознака „6”.

10. Идентификациони број лица

Поље

Садржина

Врста поља

Пример

1.

Ознака земље седишта или пребивалишта лица

словно 2

РС

2.

ПИБ пореских обвезника или ЈМБГ

словно бројчано …15

000000123456789