Прилог бр. 11
 
Максимално дозвољене концентрације одређених хемијских контаминаната у формулама за одојчад
 
 
Хемијско име контаминанта
Максимално дозвољена концентрација
Арсен
0,015 mg/kg
Кадмијум
0,007 mg/kg
Олово
0,020 mg/kg
Жива
0,005 mg/kg
Калај
50 mg/kg – само за формуле у конзерви изузев осушених и спрашених производа
Афлатоксин M1
0,025 µg/kg
Бензо(а)пирен
1,0 µg/kg