ПРИЛОГ 15.

ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЈА У ПОСЕБНИМ ОКОЛНОСТИМА

Део I

1. Коришћење транзитне операције у посебним околностима, прописане 317. Уредбе, врши се на следећи начин, и то:

а) за путнике:

– када компјутерски систем царинских органа није у функцији,

б) за носиоце поступка, укључујући и овлашћене пошиљаоце:

– када компјутерски систем царинских органа није у функцији,

– када компјутерски систем носиоца поступка није у функцији, или

– када електронска веза између носиоца поступка и царинских органа није у функцији.

2. Чланови 210–226, чл. 232–235, чл. 250–264 и чл. 317–348 Уредбе, примењују се и на транзитне операције у посебним околностима, ако није другачије предвиђено тач. 3–29. овог прилога.

3. Транзитна декларација се прихвата ако је:

1) препознатљива свим надлежним органима у поступку транзита, укључујући и транзитне царинарнице. Као транзитне декларације могу се користити следеће исправе:

– јединствена царинска исправа (ЈЦИ),

– ЈЦИ одштампана на обичном папиру од стране подносиоца, у складу са Прилогом 5,

– образац Пратећег транзитног документа (ПТД) или Транзитног сигурносног пратећег документа (ТСПД) ако се царински орган сагласи са захтевом подносиоца да се ЈЦИ замени овом исправом.

2) ради примене одредбе треће алинеје подтачке 1) ове тачке, ПТД или ТСПД попуњен у складу са прилозима 5, 11 и 13.

3) ПТД или ТСПД попуњен сходно овом прилогу, ако транзитна декларација прати пошиљку.

Део II

4. Ако нема могућности за коришћење компјутерског система царинских органа, поступак се спроводи тако што се:

1) Исправе које се користе у транзитној операцији у посебним околностима, попуњавају и подносе на следећи начин:

– транзитна декларација се попуњава и подноси полазној царинарници у три примерка ЈЦИ, у складу са Прилогом 5, а ако се подноси ПТД или ТСПД у складу са прилозима 5 и 11;

– у поље Ц транзитне декларације уписује се број из контролника у који се евидентирају транзитне декларације, који је различит од броја који се користи при коришћењу компјутерског система;

– употреба транзитне операције у посебним околностима означава се на примерцима транзитне декларације печатом из Додатка 1 овог прилога у рубрици А ЈЦИ или на месту МРН и бар кода на ПТД/ТСПД;

– у поједностављеном поступку, у декларацију се уносе сви подаци и користе посебни печати из тач. 24–27. овог прилога, користећи поља Д и Ц, редоследом навођења;

– у редовном поступку исправа се оверава печатом полазне царинарнице, а у поједностављеном поступку печатом овлашћеног пошиљаоца;

– на обрасцу ПТД или ТСПД не наводи се број декларације, као ни референтни број кретања (MRN).

2) Декларације које су унете у компјутерски систем (и добиле свој број MRN), али нису даље обрађене због недостатака система, поништавају се. Подносилац декларације обавештава надлежни царински орган да је у систем унета декларација за коју се након тога користи транзитна операција у посебним околностима.

3) Контролу употребе транзитне операције у посебним околностима врше царински органи ради спречавања злоупотребе поступка.

5. Ако нема могућности приступа компјутерском систему носиоца поступка и/или ако је електронска веза између носиоца поступка и царинског органа недоступна, транзитна операција у посебним околностима се спроводи тако што се:

– примењују одредбе наведене у тачки 4. овог прилога, осим одредбе о поједностављеном поступку;

– надлежни царински орган обавештава од стране носиоца поступка да су његов компјутерски систем и/или електронска веза поново доступни.

6. Ако нема могућности приступа компјутерском систему овлашћеног пошиљаоца и/или ако је електронска веза између носиоца поступка и царинског органа недоступна, транзитна операција у посебним околностима се спроводи тако што се:

– примењују одредбе тачке 4. овог прилога;

– надлежни царински орган обавештава од стране овлашћеног пошиљаоца да су његов компјутерски систем и/или електронска веза поново доступни.

Ако овлашћени пошиљалац подноси више од 2% својих декларација у години у оквиру резервног поступка, врши се поновна провера испуњености прописаних услова из одобрења.

7. У случајевима из тач. 5. и 6. овог прилога ако надлежни царински органи омогуће подношење транзитне декларације на једном примерку (ЈЦИ, односно ПТД или ТСПД) полазној царинарници, унос и обраду података у компјутерском систему Управе царина врше ти органи.

Део III

8. Робу стављену у поступак транзита прате примерци бр. 4 и 5 ЈЦИ или образац ПТД или ТСПД, које је полазна царинарница предала носиоцу поступка.

9. Ако царински орган обезбеђења није полазна царинарница у поступку транзита, она задржава копију гарантне исправе којом доказује да је прихватила потврду гаранта о преузимању обавезе. Носилац поступка подноси оригинал гарантне исправе полазној царинарници, која га задржава. Ако је потребно, полазна царинарница може тражити превод на одговарајући службени језик.

10. Потписивањем транзитне декларације носилац поступка постаје одговоран за примену одредбе члана 224.Уредбе.

11. У случају примене члана 322. Уредбе полазна царинарница, поред текста „Стављене пломбе” у пољу „Д Контрола полазне царинарнице” транзитне декларације уноси ознаку: „Ослобођено”.

12. Полазна царинарница уписује резултате контроле на сваком примерку транзитне декларације. Ако су резултати контроле у складу са декларацијом, полазна царинарница пушта робу у поступак транзита и уноси датум на примерке транзитне декларације.

13. Возар подноси Обавештење о транзиту на обрасцу који је дат у Прилогу 28, свакој транзитној царинарници, која исти задржава.

Ако се роба превози преко транзитне царинарнице која није наведена у примерцима 4 и 5 транзитне декларације, та царинарница:

– без одлагања шаље обавештење о транзиту првобитно одређеној транзитној царинарници, или

– обавештава полазну царинарницу у складу са поступком који су међусобно договорили царински органи.

14. Одредишна царинарница евидентира примерке бр. 4 и 5 транзитне декларације у евиденцији транзитне операције у посебним околностима, на њима уписује датум подношења и појединости о извршеним контролама.

Ако се поступак транзита завршава у царинарници различитој од оне која је уписана у транзитну декларацију, та царинарница постаје одредишна царинарница и у поље „И Контрола одредишне царинарнице” примерка број 5 транзитне декларације, уписује:

„Разлике: Царинарница којој је роба допремљена …… (назив и земља) – 99203”, као и друге податке у вези са робом.

15. Потврда пријема уписује се на полеђини примерка број 5 ЈЦИ, на за то предвиђеном месту.

16. Одредишна царинарница враћа примерак број 5 транзитне декларације полазној царинарници без одлагања, а најкасније у року од осам дана од дана завршетка транзитне операције. Када се користи ПТД или ТСПД, примерак поднете исправе шаље се назад на исти начин као примерак број 5 ЈЦИ.

17. Ако се примерак број 5 транзитне декларације не врати полазној царинарници у року од једног месеца од рока за подношење робе одредишној царинарници, полазна царинарница обавештава о томе носиоца поступка и тражи доказе о завршетку поступка.

18. Ако полазна царинарница не прими доказ о завршетку поступка у року од два месеца од рока допремања робе одредишној царинарници, одмах започиње поступак провере завршетка поступка ради прибављања информација потребних за окончање тог поступка или, ако то није могуће:

– утврђује да ли је настао царински дуг;

– утврђује ко је дужник,

– одређује царински орган који је надлежан за наплату.

Ако царински орган има сазнања да поступак транзита није завршен или ако постоји сумња да није завршен, без одлагања покреће поступак провере завршетка поступка.

Поступак провере завршетка поступка такође се покреће ако се накнадно утврди да је доказ о завршетку поступка био фалсификован и да је поступак провере завршетка поступка неопходан у циљу испуњења циљева из ове тачке.

19. Ради употребе заједничког обезбеђења или ослобођења од полагања обезбеђења до висине референтног износа, из члана 150. Уредбе.

1) врши се обрачун износа дуга који може настати за сваки поступак транзита носиоца поступка и обезбеђује да збир могућих дуговања не прелази референтни износ, узимајући у обзир и оне поступке транзита који још нису завршени;

2) носилац поступка обавештава царински орган обезбеђења када одобрени референтни износ не покрива износ који је довољан за покривање његових поступака транзита.

20. Ако се одобрење издаје у складу са одредбом члана 153. Уредбе, потврде о заједничком обезбеђењу и потврде о ослобођењу од полагања обезбеђења које издаје надлежни царински орган подносе се полазној царинарници. Подаци о потврдама уписују се у транзитну декларацију.

21. Поред ознаке „Стављене пломбе” у поље „Д Контрола полазне царинарнице” транзитне декларације, носилац поступка уписује ознаку, врсту и број стављених пломби.

22. У случајевима изузећа од прописаног плана пута, уписују се напомена у одговарајућу рубрику 44. транзитне декларације:

– „Изузеће од прописаног плана пута – 99205”

23. Ради претходне провере податка: овлашћени пошиљалац и формалности на поласку, а циљу примене тач. 4. и 6. овог прилога надлежни царински орган у одобрењу одређује начин овере образаца.

1) Надлежни царински орган одређује да се поље „Ц Полазна царинарница” обрасца транзитне декларације унапред оверава печатом полазне царинарнице.

Обрасци транзитне декларације могу бити унапред оверени печатом, ако штампање врши за то овлашћена штампарија.

Овлашћени пошиљалац попуњава рубрику уписивањем датума када је роба отпремљена и додељује број транзитној декларацији у складу с правилима наведенима у одобрењу.

2) Надлежни царински орган може да одобри да се користе обрасци који имају посебну ознаку као средство идентификације.

24. Овлашћени пошиљалац:

1) предузима све потребне мере за чување образаца оверених печатом полазне царинарнице и обавештава надлежну царинарницу о сигурносним мерама које предузима.

2) одговоран је, у складу са прописима, за плаћање свих дажбина за робу која се превози, у случају злоупотребе образаца који су унапред оверени печатом полазне царинарнице, осим ако докаже надлежном органу који му је издао одобрење, да је предузео одговарајуће мере у складу са подтачком 1. ове тачке.

25. Овлашћени пошиљалац најкасније до тренутка отпреме робе, попуњава транзитну декларацију и у рубрику 44 уписује план пута прописан у складу са чланом 341. став 2. тачка 1, а у вези са чланом 321. Уредбе, у поље „Д Контрола полазне царинарнице” уписује рок предаје робе одредишној царинарници, мере обезбеђења истоветности робе које се примењују и напомену:

– „Овлашћени пошиљалац – 99206”.

Ако полазна царинарница контролише пошиљку пре њене отпреме, уноси резултате контроле у поље „Д Контрола полазне царинарнице”.

После отпреме, примерак број 1 транзитне декларације без одлагања шаље полазној царинарници. Надлежни царински орган може у одобрењу да одреди да се примерак број 1 шаље полазној царинарници одмах после попуњавања транзитне декларације. Други примерци прате робу у складу са тачком 8. овог прилога.

26. Овлашћени пошиљалац може да буде ослобођен од обавезе потписивања транзитне декларације која је састављена помоћу интегрисаног електронског система или аутоматске обраде података.

Ово ослобођење се даје ако је овлашћени пошиљалац претходно доставио надлежном царинском органу писмену изјаву којом потврђује да је он носилац поступка за све транзитне поступке за које ће користити транзитне декларације из става 1. ове тачке.

Транзитна декларација попуњена у складу са овом тачком мора у рубрици која је предвиђена за потпис носиоца поступка да садржи напомену:

– „Ослобођено од обавезе потписивања – 99207”.

27. Ако се роба допреми у просторије овлашћеног примаоца или на места овлашћеног примаоца наведена у одобрењу, он без одлагања шаље одредишној царинарници ПТД/ТСПД или примерке бр. 4 и 5 транзитне декларације која је пратила робу, уписује датум доласка, стање стављених пломби и евентуално утврђене неправилности.

Одредишна царинарница уписује напомене из тачке 14. овог прилога на примерке бр. 4 и 5 транзитне декларације.

28. У случају транзита робе на коју се односи одлука о забрани коришћења заједничког обезбеђења, примењује се следеће:

– преко свих примерака транзитне декларације дијагонално се ставља следећа напомена: „ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ”, уписана великим штампаним црвеним словима, величине најмање 100 x 10 mm.

– изузетно од тачке 16. овог прилога, одредишна царинарница враћа примерак број 5 транзитне декларације са овом напоменом најкасније следећег радног дана након радног дана када су пошиљка и потребни примерци декларације поднети тој царинарници. Ако је таква пошиљка предата овлашћеном примаоцу у складу са чланом 338. Уредбе, он шаље примерак број 5 надлежној царинарници најкасније следећег радног дана након дана пријема пошиљке.

Додатак 1
ПЕЧАТ ЗА ТРАНЗИТНУ ОПЕРАЦИЈУ У ПОСЕБНИМ ОКОЛНОСТИМА

ОСИГУРАЊЕ КОНТИНУИТЕТА ПОСТУПКА

ТРАНЗИТ УНИЈЕ/ЗАЈЕДНИЧКИ ТРАНЗИТ

У СИСТЕМУ НЕМА ДОСТУПНИХ ПОДАТАКА

ПОКРЕНУТО ДАНА__________________

(датум/час)