ПРИЛОГ 16.

УЛАЗНА И ИЗЛАЗНА САЖЕТА ДЕКЛАРАЦИЈА

Део I

Уводне напомене уз табеле

Напомена 1.

У сажету декларацију, која се подноси за робу која улази у царинско подручје Републике Србије или излази из њега, уносе се подаци наведени у табелама од 1 до 5 који одговарају наведеним ситуацијама или врсти превоза. Ако превозно средство које улази у царинско подручје Републике Србије, стигне у царинарницу која није била декларисана у улазној сажетој декларацији подноси се захтев за преусмеравање. Подаци који се уносе у захтев за преусмеравање превозног средства дати су у Табели 6.

Табеле од 1 до 7 садрже податке потребне за предметне поступке, декларације и захтеве за преусмеравање.

Слово „X” у одређеном пољу табеле означава да је потребно одређени податак за поступак или декларацију из наслова одређене колоне унети за свако наименовање робе у декларацији. Слово „Y” у одређеном пољу табеле означава да је потребно одређени податак потребан за поступак или декларацију из наслова одређене колоне унети у заглавље декларације. Слово „Z” у одређеном пољу табеле означава да је потребно одређени податак за поступак или декларацију из наслова одређене колоне, унети на нивоу транспортних података. Комбинација слова „X”, „Y” и „Z” означава да се одређени податак може тражити за поступак или декларацију из наслова одређене колоне на било којем од наведених нивоа.

Опис и напомене из дела IV овог прилога, у вези са улазном и излазном сажетом декларацијом, поједностављеним поступцима и захтевима за преусмеравање, примењују се на податке из табела од 1 до 7.

Напомена 2. Декларација која се користи као улазна сажета декларација

Ако се декларација из члана 142. Царинског закона користи као улазна сажета декларација, та декларација, поред података потребних за одређени поступак наведених у Прилозима 5. или 9, мора да садржи и податке означене у колони „Улазна сажета декларација” из табела од 1 до 4.

Ако се декларација из чл. 145. и 158. Царинског закона и члана 231. Уредбе користи као улазна сажета декларација, та декларација, поред података потребних за одређени поступак означених у Табели 7, мора да садржи и податке означене у колони „Улазна сажета декларација” из табела од 1 до 4.

У случају да се декларација из члана 142. Царинског закона користи као улазна сажета декларација од стране овлашћеног привредног субјекта (у даљем тексту: АЕО) та декларација, поред података потребних за одређени поступак наведених у Прилозима 5. или 9, мора да садржи и податке означене у колони „АЕО Улазна сажета декларација” из Табеле 5.

У случају да се декларација из чл. 145. и 158. Царинског закона и члана 231. Уредбе користи као улазна сажета декларација од стране АЕО, та декларација, поред података потребних за одређени поступак означених у Табели 7, мора да садржи и податке означене у колони „АЕО Улазна сажета декларација” из Табеле 5.

Напомена 3. Извозна декларација

Ако се декларација из члана 142. Царинског закона, користи као излазна сажета декларација, та декларација, поред података потребних за одређени поступак наведених у прилозима 5. или 9, мора да садржи и податке означене у колони „Излазна сажета декларација” из табела 1 и 2.

Ако се декларација из чл. 145. и 158. Царинског закона и члана 231. Уредбе користи као излазна сажета декларација, та декларација, поред података потребних за одређени поступак из Табеле 7 мора да садржи и податке означене у колони „Излазна сажета декларација” из табела 1 и 2.

У случају да се декларација из члана 142. Царинског закона користи као излазна сажета декларација од стране АЕО, та декларација, поред података потребних за одређени поступак наведених у Прилозима 5. или 9. мора да садржи и податке означене у колони „АЕО Излазна сажета декларација” из Табеле 5.

У случају да се декларација чл. 145. и 158. Царинског закона и члана 231. Уредбе користи као излазна сажета декларација од стране АЕО, та декларација, поред података потребних за одређени поступак означених у Табели 7, мора да садржи и податке означене у колони „АЕО Излазна сажета декларација” из Табеле 5.

Напомена 4. Остале специфичне околности у вези са улазним и излазним сажетим декларацијама и одређеним врстама транспорта робе. Напомена уз табеле 2 до 4

Колоне „Излазна сажета декларација – експресне пошиљке” и „Улазна сажета декларација – експресне пошиљке” из Табеле 2 обухватају потребне податке који се електронским путем достављају царинским органима у сврху анализе ризика пре отпреме или допреме експресних пошиљака. Поштански оператори могу да податке из тих колона Табеле 2 доставе царинским органима електронским путем у сврху анализе ризика пре отпреме или допреме поштанских пошиљака.

Табеле 3 и 4 садрже податке неопходне за улазне сажете декларације у друмском и железничком транспорту.

Табела 3 за друмски транспорт се примењује и у случају комбинованог транспорта, осим ако није другачије наведено у делу IV овог прилога.

Напомена 5. Поједностављени поступци

Декларације за поједностављене поступке из чл. 145. и 158. Царинског закона и члана 231. Уредбе садрже податке из Табеле 7.

Смањени обим података предвиђен за поједностављене поступке не утиче на обавезу уношења података када се декларација попуњава у складу са прилозима 5. и 8, посебно када се ради о подацима које треба унети у допунске декларације.

Део II

Захтеви за улазне и излазне сажете декларације

Ваздушни транспорт, транспорт унутрашњим пловним путевима и друге врсте транспорта или ситуације које нису наведене у табелама 2 до 4

Табела 1

Назив

Излазна сажета
декларација

(Види напомену 3.
ст.1. и 2.)

Улазна сажета
декларација

(Види напомену 2.
ст. 1. и 2.)

Број наименовања

Y

Y

Јединствени референтни број пошиљке

X/Y

X/Y

Број превозне исправе

X/Y

X/Y

Пошиљалац

X/Y

X/Y

Подносилац сажете декларације

Y

Y

Прималац

X/Y

X/Y

Возар

Z

Лице које треба обавестити

X/Y

Идентитет и националност активног превозног средства која прелази границу

Z

Транспортни референтни број

Z

Шифра првог места уласка

Z

Датум и време доласка у прво место уласка у царинско подручје

Z

Шифра земље (земаља) преко којих се обавља транспорт

Y

Y

Врста саобраћаја на граници

Z

Излазна царинарница

Y

Место где се налази роба

Y

Место утовара

X/Y

Шифра места истовара

X/Y

Опис робе

X

X

Врста паковања (шифра)

X

X

Број пакета

X

X

Отпремне ознаке

X/Y

X/Y

Идентификациони број опреме, ако је у контејнерима

X/Y

X/Y

Број наименовања робе

X

X

Тарифна ознака

X

X

Бруто маса (kg)

X/Y

X/Y

Шифра УН-а за опасну робу

X

X

Број пломбе

X/Y

X/Y

Шифра начина плаћања транспортних трошкова

X/Y

X/Y

Датум декларације

Y

Y

Потпис/Овера

Y

Y

Остале специфичне околности

Y

Y

Шифра следеће улазне царинарнице

Z

Експресне пошиљке

Табела 2

Назив

Излазна сажета
декларација – Експресне
пошиљке
(Види напомене 3.
ст. 1. и 2. и 4. ст. 1. до 3.)

Улазна сажета
декларација – Експресне
пошиљке
(Види напомене 2.
ст. 1. и 2. и 4. ст. 1. до 3.)

Јединствени референти број пошиљке

Број превозне исправе

Пошиљалац

X/Y

X/Y

Подносилац сажете декларације

Y

Y

Прималац

X/Y

X/Y

Возар

Z

Транспортни референтни број

Z

Датум и време доласка у прво место уласка у царинско подручје

Z

Шифра земље (земаља) преко којих се обавља транспорт

Y

Y

Врста саобраћаја на граници

Z

Излазна царинарница

Y

Место где се налази роба

Y

Место утовара

Y

Шифра места истовара

X/Y

Опис робе

X

X

Идентификациони број опреме, ако је у контејнерима

Број наименовања робе

X

X

Тарифна ознака

X

X

Бруто маса (kg)

X/Y

X/Y

Шифра УН-а за опасну робу

X

X

Шифра начина плаћања транспортних трошкова

X/Y

X/Y

Датум декларације

Y

Y

Потпис/Овера

Y

Y

Остале специфичне околности

Y

Y

Шифра следеће улазне царинарнице

Z

Друмски транспорт – Подаци из улазне сажете декларације

Табела 3

Назив

Улазна сажета
декларација

(Види напомену 2.
ст. 1. и 2.)

Број наименовања

Y

Јединствени референтни број пошиљке

X/Y

Број превозне исправе

X/Y

Пошиљалац

X/Y

Подносилац сажете декларације

Y

Прималац

X/Y

Возар

Z

Идентитет и националност активног превозног средства које прелази границу

Z

Шифра првог места уласка

Z

Датум и време доласка у прво место уласка у царинско подручје

Z

Шифра земље (земаља) преко којих се обавља превоз

Y

Врста саобраћаја на граници

Z

Место утовара

X/Y

Шифра места истовара

X/Y

Опис робе

X

Врста паковања (шифра)

X

Број пакета

X

Идентификациони број опреме, ако је у контејнерима

X/Y

Број наименовања робе

X

Тарифна ознака

X

Бруто маса (kg)

X/Y

Шифра начина плаћања транспортних трошкова

X/Y

Шифра УН-а за опасну робу

X

Број пломбе

X/Y

Датум декларације

Y

Потпис/Овера

Y

Остале специфичне околности

Y

Железнички транспорт – Подаци из улазне сажете декларације

Табела 4

Назив

Железница – Улазна
сажета декларација
(Види напомену 2.
ст. 1. и 2.)

Број наименовања

Y

Јединствени референтни број пошиљке

X/Y

Број превозне исправе

X/Y

Пошиљалац

X/Y

Подносилац улазне сажете декларације

Y

Прималац

X/Y

Возар

Z

Идентитет и националност активног превозног средства које прелази границу

Z

Транспортни референтни број

Z

Шифра првог места уласка

Z

Датум и време доласка у прво место уласка у царинско подручје

Z

Шифра земље (земаља) преко којих се обавља превоз

Y

Врста саобраћаја на граници

Z

Место утовара

X/Y

Шифра места истовара

X/Y

Опис робе

X

Врста паковања (шифра)

X

Број пакета

X

Идентификациони број опреме, ако је у контејнерима

X/Y

Број наименовања робе

X

Тарифна ознака

X

Бруто маса (kg)

X/Y

Шифра начина плаћања транспортних трошкова

X/Y

Шифра УН-а за опасну робу

X

Број пломбе

X/Y

Датум декларације

Y

Потпис/Овера

Y

Остале специфичне околности

Y

АЕО – подаци за излазне и улазне сажете декларације

Табела 5

Име

Излазна сажета
декларација

(Види напомену 3.
ст. 3. и 4.)

Улазна сажета
декларација

(Види напомену 2.
ст. 3. и 4.)

Јединствени референти број пошиљке

X/Y

X/Y

Број превозне исправе

X/Y

X/Y

Пошиљалац

X/Y

X/Y

Подносилац сажете декларације

Y

Y

Прималац

X/Y

X/Y

Возар

Z

Лице које треба обавестити

X/Y

Идентитет и националност активног превозног средства која прелази границу

Z

Транспортни референтни број

Z

Шифра првог места уласка

Z

Датум и време доласка у прво место уласка у царинско подручје

Z

Шифра земље (земаља) преко којих се обавља превоз

Y

Y

Врста саобраћаја на граници

Z

Излазна царинарница

Y

Место утовара

X/Y

Опис робе

X

X

Број пакета

X

X

Идентификациони број опреме, ако је у контејнерима

X/Y

X/Y

Број наименовања робе

X

X

Тарифна ознака

X

X

Датум декларације

Y

Y

Потпис/Овера

Y

Y

Остале специфичне околности

Y

Y

Шифра следеће улазне царинарнице

Z

Услови за захтев за преусмеравање

Табела 6

Име

Врста саобраћаја на граници

Z

Идентификација превозног средства које прелази границу

Z

Датум и време доласка у прво место уласка у царинско подручје

Z

Лице које захтева преусмеравање

Z

MRN

X

Број наименовања робе

X

Шифра првог места уласка

Z

Шифра стварног првог места уласка

Z

Део III

Захтеви за поједностављене поступке

Табела 7

Назив

Декларисање на основу евидентирања у пословним књигама декларанта – извоз
(види напомену 3. ст. 1. и 2.)

Поједностављена декларација из члана 231. Уредбе – извоз
(види напомену 3. ст. 1. и 2.)

Поједностављена декларација из члана 145. Царинског закона – извоз
(види напомену 3. ст. 1. и 2.)

Декларисање на основу евидентирања у пословним
књигама декларанта
– увоз (види напомену 2.
ст. 1. и 2.)

Поједностављена декларација из члана 231. уредбе – увоз
(види напомену 2. ст. 1. и 2.)

Поједностављена декларација из
члана 145. Царинског закона – увоз
(види напомену 2.
ст. 1. и 2.)

Декларација

Y

Y

Y

Y

Број наименовања

Y

Y

Y

Y

Јединствени референтни број пошиљке

X

X

X

X

X

X

Број превозне исправе

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

Пошиљалац/извозник

X/Y

X/Y

X/Y

Прималац

X/Y

X/Y

X/Y

Декларант/заступник

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Број декларанта/врста заступања (шифра)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Шифра валуте

X

X

X

Излазна царинарница

Y

Y

Y

Царинарница надлежна за прихватање допунске декларације

Y

Опис робе

X

X

X

X

X

X

Врста паковања (шифра)

X

X

X

X

X

X

Број пакета

X

X

X

X

X

X

Отпремне ознаке

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

Идентификациони број опреме, ако је у контејнерима

X/Y

X/Y

X/Y

Број наименовања робе

X

X

X

X

Тарифна ознака

X

X

X

X

X

X

Бруто маса (kg)

X

X

X

Поступак

X

X

X

X

X

X

Нето маса (kg)

X

X

X

X

X

X

Износ наименовања

X

X

X

Референтни број за поједностављене поступке

X

X

Број одобрења

X

X

X

X

Додатне информације

X

X

X

Датум декларације

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Потпис/овера

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Део IV

Објашњења елемената података

MRN

У захтев за преусмеравање MRN се уноси алтернативно уместо:

– идентификације транспортног средства које прелази границу,

– датума и места доласка у прво место уласка у царинско подручје.

Декларација

Уносе се шифре из Прилога 8. за рубрику 1 прва и друга подела ЈЦИ.

Број наименовања11)

Означава укупан број наименовања наведених у декларацији или у улазној/излазној сажетој декларацији.

(Веза: рубрика 5 ЈЦИ)

Јединствени референтни број пошиљке (UCR)

Означава број додељен роби за улаз, увоз, излаз и извоз. Користе се ознаке Светске царинске организације (ISO15459) или еквивалентне ознаке.

У улазне/излазне сажете декларације наведени број уноси се алтернативно када број транспортне исправе није расположив.

––––––––

1 Аутоматски га генерише информациони систем

За поједностављене поступке податак се уноси када је расположив. Податак омогућава везу са другим корисним изворима информација.

(Веза: рубрика 7 ЈЦИ)

Број транспортне исправе

Број се односи на ознаку транспортне исправе која прати робу у или из царинског подручја. Ако лице које подноси улазну сажету декларацију није возар, возар уноси и број своје транспортне исправе.

Број транспортне исправе обухвата и шифру за врсту транспортне исправе предвиђену Прилогом 8, након чега се уноси одговарајући идентификациони број исправе.

Број транспортне исправе се може употребљавати уместо јединственог референтног броја пошиљке ако исти није расположив. Овај податак омогућава везу са другим корисним изворима информација.

У излазну сажету декларацију за снабдевање бродова и ваздухоплова уноси се број фактуре или товарног листа.

У улазну сажету декларацију за друмски транспорт податак се уноси ако је познат и може да укључује податке везане за карнет TIR и за CMR.

Пошиљалац

Податак о пошиљаоцу се односи на лице које шаље робу и које је у уговору о транспорту наведено од стране наручиоца посла.

У излазну сажету декларацију податак о пошиљаоцу се уноси када је то лице различито од лица које подноси излазну сажету декларацију. Уноси се идентификациони број пошиљаоца. Ако пошиљалац има седиште, односно пребивалиште или боравиште у Републици Србији користи се ПИБ, а ако пошиљалац нема ПИБ, користи се ЈМБГ, ако је лицу које подноси сажету декларацију расположив тај број. Ако су подаци потребни за излазну сажету декларацију унети у декларацију, податак о пошиљаоцу одговара подацима из рубрике „Пошиљалац/извозник” те декларације.

У улазну сажету декларацију уноси се идентификациони број пошиљаоца. Ако пошиљалац има седиште, односно пребивалиште или боравиште у Републици Србији користи се ПИБ, а ако пошиљалац нема ПИБ, користи се ЈМБГ, односно одговарајуће шифре из Прилога 8.

Ако се олакшице за спровођење царинских формалности одобравају на основу споразума са трећом земљом, овај податак може бити у форми јединственог идентификационог броја који се користи у тој земљи, а који је достављен надлежним органима у Републици Србији, и доступан је лицу које подноси увозну/извозну сажету декларацију.

Структура броја је следећа:

Поље

Садржина

Врста поља

Формат

Пример

1

Шифра треће земље (ISO alpha 2 шифра)

словна

с2

US JP

2

Јединствени идентификациони број за трећу земљу

словно бројчана до 15

сб..15

1234567890ABCDE AbCd9875Fpt20130101aa

Примери:

’US1234567890ABCDE’ за пошиљаоца у САД (шифра земље: УС) јединствени идентификациони број је 1234567890ABCDE.

’JPAbCd9875F’ за пошиљаоца у Јапану (шифра земље: ЈП)

њихов идентификациони број је AbCd9875F.

’USpt20130101aa’ за пошиљаоца у САД (шифра земље: УС)

идентификациони број је pt20130101aa.

Шифра треће земље: словне шифре за земље и територије су засноване на актуелним ISO alpha словним шифрама.

Пошиљалац/извозник

Податак се односи на лице које подноси извозну декларацију или у чије име се она подноси и које је власник робе или има слично право располагања робом у тренутку када је декларација прихваћена.

Уноси се идентификациони број лица. Ако пошиљалац/извозник има седиште, односно пребивалиште или боравиште у Републици Србији користи се ПИБ, а ако пошиљалац нема ПИБ, користи се ЈМБГ. Ако пошиљалац/извозник има седиште у некој од чланица Европске уније, користиће се ЕORI број. Ако пошиљалац/извозник има седиште у некој од EFTA земаља, користи се идентификациони број продавца додељен у тој земљи, а када пошиљалац/извозник има седиште у некој трећој земљи (ван ЕУ и ЕFTA земаља), користи се шифра из Прилога 8.

(Веза: рубрика 2 ЈЦИ)

Лице које подноси улазну или излазну сажету декларацију

Податак садржи идентификациони број лица које подноси улазну или излазну сажету декларацију. Ако то лице има седиште, односно пребивалиште или боравиште у Републици Србији користи се ПИБ, а ако нема ПИБ, користи се ЈМБГ. Ако лице има седиште у некој од чланица Европске уније, користи се ЕORI број. Ако лице има седиште у некој од ЕFTA земаља, користи се идентификациони број продавца додељен у тој земљи, а ако лице има седиште у некој трећој земљи (ван ЕУ и EFTA земаља), користи се шифра из Прилога 8.

Податак се неће уносити ако се роба износи у складу са чланом 234. Царинског закона, а обухваћена је декларацијом.

Податак је потребан ради утврђивања лица одговорног за подношење декларације.

Лице које захтева преусмеравање

У захтев за преусмеравање уноси се податак о лицу које подноси захтев за преусмеравање при уласку. Тај податак садржи идентификациони број лица које подноси захтев за преусмеравање. Ако лице има седиште, односно пребивалиште или боравиште у Републици Србији користи се ПИБ, а ако нема ПИБ, користи се ЈМБГ. Ако лице има седиште у некој од чланица Европске уније, користи се ЕORI број. Ако лице има седиште у некој од ЕFTA земаља, користи се идентификациони број продавца додељен у тој земљи, а ако лице има седиште у некој трећој земљи (ван ЕУ и ЕFTA земаља), користи се шифра из Прилога 8.

Прималац

Уноси се податак о лицу коме је роба стварно послата.

У улазну сажету декларацију податак се уноси у случају када је то лице различито од лица које је поднело улазну сажету декларацију. Ако се роба превози на основу преносиве теретнице, прималац је непознат и уместо података о примаоцу уноси се шифра 10600.

Ако је овај податак обавезан, исти је у облику идентификационог броја примаоца, ако је тај број доступан лицу које подноси улазну сажету декларацију. Ако лице има седиште, односно пребивалиште или боравиште у Републици Србији користи се ПИБ, а ако нема ПИБ, користи се ЈМБГ. Ако лице има седиште у некој од чланица Европске уније, користи се EORI број. Ако лице има седиште у некој од ЕFTA земаља, користи се идентификациони број продавца додељен у тој земљи, а када лице има седиште у некој трећој земљи (ван ЕУ и ЕFTA земаља), користи се шифра из Прилога 8.

У излазну сажету декларацију, у случајевима из члана 223. став 3. Уредбе, ови подаци се уносе уколико су доступни. Ако се роба превози на основу преносиве теретнице, прималац је непознат и уместо података о примаоцу уноси се шифра из рубрике 44 извозне декларације.

Податак који се уноси у излазну сажету декларацију садржи идентификациони број примаоца ако је тај број доступан лицу које подноси излазну сажету декларацију. Ако лице има седиште, односно пребивалиште или боравиште у Републици Србији користи се ПИБ, а ако нема ПИБ, користи се ЈМБГ. Ако лице има седиште у некој од чланица Европске уније, користи се EORI број. Ако лице има седиште у некој од ЕFTA земаља, користи се идентификациони број продавца додељен у тој земљи, а ако лице има седиште у некој трећој земљи (ван ЕУ и ЕFTA земаља), користи се шифра из Прилога 8.

(Веза: рубрика 8 ЈЦИ)

Декларант/заступник

Податак о декларанту/заступнику се уноси ако се декларант/ заступник разликује од пошиљаоца/извозника код извоза, односно примаоца код увоза.

Податак садржи идентификациони број декларанта/заступника, ако је тај број доступан лицу које подноси улазну/излазну сажету декларацију. Ако лице има седиште, односно пребивалиште или боравиште у Републици Србији користи се ПИБ, а ако нема ПИБ, ЈМБГ. Ако лице има седиште у некој од чланица Европске уније, користи се ЕORI број. Ако лице има седиште у некој од ЕFTA земаља, користи се идентификациони број продавца додељен у тој земљи, а ако лице има седиште у некој трећој земљи (ван ЕУ и ЕFTA земаља), користи се шифра из Прилога 8.

(Веза: рубрика 14 ЈЦИ)

Декларант/врста заступања

Уноси се шифра која представља декларанта или статус заступника. Користе се шифре из Прилога 5. за рубрику 14 ЈЦИ.

Возар

Податак о возару се уноси ако се разликује од лица које подноси улазну сажету декларацију.

Податак садржи идентификациони број возара, ако је тај број доступан лицу које подноси улазну сажету декларацију. Ако лице има седиште односно пребивалиште или боравиште у Републици Србији користи се ПИБ, а ако нема ПИБ, користи се ЈМБГ. Ако лице има седиште у некој од чланица Европске уније, користи се ЕОRI број. Ако лице има седиште у некој од ЕFTA земаља, уноси се идентификациони број трговца додељен у тој земљи, а ако лице има седиште у некој трећој земљи (ван ЕУ и ЕFTA земаља), уноси се шифра из Прилога 8. У случајевима из члана 181. став 3. и члана 195. став 3. Уредбе уноси се идентификациони број возара.

Лице које треба обавестити

Означава лице које треба обавестити о приспећу робе приликом њеног уласка на царинско подручје Републике Србије и уноси се по потреби. Подаци о лицу које треба обавестити о приспећу робе могу бити у облику идентификационог броја тог лица ако је број доступан лицу које подноси улазну сажету декларацију. Ако лице има седиште односно пребивалиште или боравиште у Републици Србији користи се ПИБ, а ако нема ПИБ, користи се ЈМБГ. Ако лице има седиште у некој од чланица Европске уније, користи се EORI број. Ако лице има седиште у некој од ЕFTA земаља, користи се идентификациони број продавца додељен у тој земљи, а ако лице има седиште у некој трећој земљи (ван ЕУ и ЕFTA земаља) користи се шифра из Прилога 8.

У улазној сажетој декларацији, ако се роба превози на основу преносиве теретнице, када се прималац не наводи, већ се уместо података о примаоцу уноси шифра 10600, увек се наводе подаци о лицу које треба обавестити.

У излазну сажету декларацију, ако се роба превози на основу преносиве теретнице, када се прималац не наводи, подаци о лицу које треба обавестити уносе се у поље „прималац” уместо података о примаоцу робе. У случајевима када извозна декларација садржи податке из излазне сажете декларације, шифра 30600 уноси се у рубрику 44 извозне декларације.

Идентитет и националност превозног средства које прелази границу

Уноси се шифра идентитета у складу са начином попуњавања рубрике 18 ЈЦИ из Прилога 5. Ако се ради о превозу унутрашњим пловним путем, уноси се идентификациони број пловила Међународне поморске организације (IMO) или јединствени идентификациони број пловила (ENI). Ако се ради о превозу ваздушним путем, није потребно наводити податке.

За шифру националности уноси се шифра из Прилога 8. ако тај податак није већ наведен.

За железнички транспорт уноси се број вагона.

Идентификација превозног средства које прелази границу

У захтев за преусмеравање уноси се податак који садржи идентификациони број пловила Међународне поморске организације (IMO), ознаке ENI или броја лета IATA за превоз унутрашњим пловним, односно ваздушним путем.

За ваздушни саобраћај, ако се превози роба у оквиру споразума о подели капацитета авиона, уноси се број лета компаније са којом се дели капацитет авиона.

Референтни број превоза2

Означава идентификацију пута превозног средства, на пример број пловидбе, број лета, број пута, тамо где је применљиво.

За ваздушни саобраћај, ако се превози роба у оквиру споразума о подели капацитета авиона, уноси се број лета компаније са којом се дели капацитет авиона.

За железнички саобраћај, уноси се број воза. Овај податак се наводи у случају мултимодалног превоза, тамо где је применљиво.

Шифра првог места уласка

Означава идентификацију првог места уласка у царинско подручје Републике Србије, луке у речном, аеродрома у ваздушном и граничне испоставе у друмском саобраћају.

Шифра садржи: UN/LOCODE (сб..5) + националну шифру (сб..6).

За друмски и железнички саобраћај уноси се шифра предвиђена за царинске испоставе у Прилогу 8.

У захтев за преусмеравање уноси се шифра декларисане прве улазне царинарнице.

Шифра стварног првог места уласка

У захтев за преусмеравање уноси се шифра стварне прве улазне царинарнице.

Датум и време доласка на прво место уласка у царинско подручје

Уноси се планирани датум и време доласка превозног средства на први аеродром (код ваздушног), на први гранични прелаз

––––––––

2 Податак се уноси тамо где је потребно

(код друмског) или долазак у прву луку (код унутрашњег водног саобраћаја). Користи се ознака б12 (ВВГГММДДССММ). Наводи се локално време првог места уласка.

У захтеву за преусмеравање податак се ограничава на датум. Користи се ознака б8(ВВГГММДД).

Шифре земаља преко којих се обавља превоз

Шифре се уносе ради идентификације земаља преко којих се обавља превоз, од земље поласка до земље коначног одредишта хронолошким редом. Користе се шифре предвиђене у Прилогу 8. за рубрику 2 ЈЦИ. Ти подаци се уносе у мери у којој су познати.

У излазну сажету декларацију за експресне пошиљке-поштанске пошиљке уноси се само земља коначног одредишта робе.

У улазну сажету декларацију експресне пошиљке-поштанске пошиљке уноси се само земља поласка.

Шифра валуте

Уноси се шифра из Прилога 8. за рубрику 22 ЈЦИ за валуту из фактуре.

Податак се користи заједно са „износом наименовања” ако је то потребно за обрачун увозних дажбина.

(Веза: рубрике 22 и 44 ЈЦИ)

Врста саобраћаја на граници

У улазну сажету декларацију уноси се шифра активног превозног средства којим се очекује да ће роба ући на царинско подручје Републике Србије. У случају комбинованог превоза, примењују се правила из Прилога 5. за попуњавање рубрике 21. Када се авионски терет не превози авионом, декларисаће се та друга врста транспорта. Користе се ознаке 20, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 70, 80 или 90 из Прилога 8. за попуњавање рубрике 25 ЈЦИ.

(Веза: рубрика 25 ЈЦИ)

Излазна царинарница

Уноси се шифра из Прилога 8. за рубрику 29 ЈЦИ за намеравану излазну царинарницу.

У излазну сажету декларацију за експресне пошиљке-поштанске пошиљке податак се не уноси када се аутоматски и недвосмислено може утврдити из других података које је дао декларант.

Царинарница надлежна за прихватање допунске декларације

У поједностављеној извозној декларацији из члана 145. Царинског закона податак се може употребити само у случајевима наведеним у члану 146. став 1. Царинског закона.

Место где се налази роба3

Уноси се тачна локација на којој се роба може прегледати.

(веза: рубрика 30 ЈЦИ)

Место утовара4

Уноси се назив поморске луке, аеродрома, теретног терминала, железничке станице или неког другог места на коме се врши утовар робе на превозно средство које се користи за превоз, укључујући земљу у којој се налази.

У улазну сажету декларацију за експресне пошиљке-поштанске пошиљке податак се не уноси када се аутоматски и недвосмислено може утврдити из других података које је дао декларант.

За друмски и железнички транспорт уноси се податак о месту преузимања робе у складу са уговором о превозу или TIR полазној царинарници.

Место истовара5

Уноси се назив поморске луке, аеродрома, теретног терминала, железничке станице или другог места на којем се роба истоварује са превозног средства које је коришћено за превоз, укључујући земљу у којој се налази.

––––––––

3 Податак се уноси тамо где је потребно

4 Шифра ако је на располагању

5 Шифра ако је на располагању

За друмски и железнички транспорт ако шифра није расположива, уноси се назив места што је прецизније могуће.

Напомена: овај податак се користи за вођење поступка.

Опис робе

У улазне/излазне сажете декларације уноси се једноставан опис робе неопходан за идентификацију робе од стране царинског органа. Општи изрази (као што су „консолидован”, „општи терет” или „делови”) не могу се прихватити. Овај податак се не уноси када се уноси тарифна ознака робе.

За поједностављене поступке користи се у сврхе тарифног сврставања.

(веза: рубрика 31 ЈЦИ)

Врста паковања/шифра

Уноси се шифра за врсту паковања из Прилога 8. за рубрику 31 (Препорука UN/ECE бр. 21 – Прилог VI).

Број пакета

Уноси се број пошиљки када је роба упакована тако да се не може поделити без претходног отварања пакета, односно број комада пошиљке ако није упакована. Податак се не уноси када је роба у расутом стању.

(веза: рубрика 31 ЈЦИ)

Ознаке отпреме

Уноси се опис ознака и бројеви на превозним јединицама или пакетима.

Податак се уноси према потреби само за упаковану робу. Ако се роба налази у контејнерима, број контејнера може да замени ознаке отпреме, које декларант уноси према потреби. Јединствена ознака пошиљке или напомена на транспортном документу, који омогућавају недвосмислену идентификацију свих пакета у пошиљци, могу да замене ознаке отпреме.

Напомена: овај податак се користи за идентификацију пошиљака.

(веза: рубрика 31 ЈЦИ)

Идентификациони број опреме ако је у контејнерима

Уносе се ознаке (слова и/или бројеви) које идентификују контејнер.

(веза: рубрика 31 ЈЦИ)

Број наименовања6

Означава број наименовања у односу на укупан број наименовања у декларацији, улазној/излазној сажетој декларацији или захтеву за преусмеравање.

У захтев за преусмеравање, ако је наведен MRN, а захтев за преусмеравање се не односи на сва наименовања робе из улазне сажете декларације, лице које захтева преусмеравање уноси број наименовања робе из прве улазне сажете декларације.

Број наименовања уноси се само ако постоји више од једног наименовања.

Напомена: информациони систем аутоматски генерише овај податак ради препознавања одређених наименовања у декларацији.

(веза: рубрика 32 ЈЦИ)

Тарифна ознака

Уноси се тарифна ознака која одговара наименовању на које се односи.

У улазну сажету декларацију уносе се прве четири цифре тарифне ознаке. Податак се не уноси ако је дат опис робе.

За поједностављене поступке при увозу користи се 10 цифара тарифне ознаке. Декларант, по потреби може да допуни овај податак додатним цифрама. Царински орган не мора да захтева уношење овог податка приликом подношења поједностављених декларација из члана 231. Уредбе и примене поступка евидентирања у

––––––––

6 Аутоматски га генерише информациони систем

пословним књигама декларанта приликом увоза, ако је условима из датог одобрења за ове поступке дозвољено да се наведени податак уноси подношењем допунске декларације.

У излазну сажету декларацију уносе се прве четири цифре тарифне ознаке. Податак се не уноси ако је дат опис робе.

За поједностављене поступке при извозу уноси се осам цифара тарифне ознаке. Декларант, по потреби може да допуни овај податак додатним цифрама. Царински орган не мора да захтева уношење овог податка приликом подношења поједностављених декларација из члана 231. Уредбе и примене поступка евидентирања у пословним књигама декларанта приликом извоза, ако је условима из датог одобрења за ове поступке дозвољено да се наведени податак уноси подношењем допунске декларације.

(веза: рубрика 33 ЈЦИ)

Бруто маса (kg)

Уноси се тежина (маса) робе наведена у декларацији, укључујући амбалажу, али искључујући опрему возара.

Када је то могуће, декларант може унети тежину у сваком наименовању.

За поједностављене поступке при увозу податак се уноси само ако је потребан за обрачун увозних дажбина.

Царински орган не мора да захтева уношење овог податка приликом подношења поједностављених декларација из члана 231. Уредбе и примене поступка евидентирања у пословним књигама декларанта приликом увоза, ако је условима из датог одобрења за ове поступке дозвољено да се наведени податак уноси подношењем допунске декларације.

(веза: рубрика 35 ЈЦИ)

Поступак

Уноси се шифра поступка из Прилога 8. за рубрику 37 прва и друга подела ЈЦИ.

Царински орган не мора да захтева уношење шифара из Прилога 8. за рубрику 37 друга подела ЈЦИ приликом подношења поједностављених декларација из члана 231. Уредбе и примене поступка евидентирања у пословним књигама декларанта приликом увоза и извоза, када је условима из датог одобрења за ове поступке дозвољено да се наведени податак уноси подношењем допунске декларације.

Нето маса (kg)

Уноси се тежина (маса) робе без амбалаже.

Царински орган не мора да захтева уношење овог податка приликом подношења поједностављених декларација из члана 231. Уредбе и примене поступка евидентирања у пословним књигама декларанта приликом увоза и извоза, ако је условима из датог одобрења за ове поступке дозвољено да се наведени податак уноси подношењем допунске декларације.

(веза: рубрика 38 ЈЦИ)

Цена робе

Уноси се цена робе за свако наименовање у декларацији. Овај податак се користи заједно са „шифром валуте” ако је то потребно за обрачун увозних дажбина.

Царински орган не мора да захтева уношење овог податка приликом подношења поједностављених декларација из члана 231. Уредбе и примене поступка евидентирања у пословним књигама декларанта приликом увоза, ако је условима из датог одобрења за ове поступке дозвољено да се наведени податак уноси подношењем допунске декларације.

(веза: рубрика 42 ЈЦИ)

Референтни број за поједностављене процедуре

Уноси се референтни број уписа у евиденцију за поступке наведене у члaну 158. Царинског закона.

Додатне информације

Уноси се ознака 10100.

(веза: рубрика 44 ЈЦИ)

Број одобрења

Уноси се број одобрења за поједностављене поступке.

Шифра УН за опасну робу

Шифра УН за опасну робу (UNDG) је јединствени серијски број (б4) који УН додељује супстанцама и врстама робе која се налази на листи опасне робе која се најчешће превози.

Податак се уноси само ако је потребан.

Број пломбе7

Уносе се идентификациони бројеви пломби причвршћених на превозну опрему, ако постоје.

Шифра начина плаћања транспортних трошкова

Уносе се следеће шифре:

А

Плаћање готовином

B

Плаћање кредитном картицом

C

Плаћање чеком

D

Остало (преко текућег рачуна)

Х

Електронски трансфер

Y

Отворен рачун код возара

Z

Није плаћено унапред

Податак се уноси само ако је потребан.

Датум декларације8

Означава датум када је декларација сачињена и, према потреби, потписана или оверена.

За поступке декларисања применом евидентирања у пословним књигама декларанта из члана 158. Царинског закона, означава датум уписа у евиденцију.

(веза: рубрика 54 ЈЦИ)

Потпис/Овера

(веза: рубрика 54 ЈЦИ)

Остале специфичне околности

Уноси се шифра податка који указује на посебну околност на коју се декларант позива:

А

Поштанске и експресне пошиљке

B

Снабдевање бродова и ваздухоплова

C

Друмски транспорт

D

Железнички транспорт

Е

Овлашћени привредни субјекат

Податак се уноси само када се лице које подноси улазну/излазну/сажету декларацију позива на посебну околност, која није наведена у табели 1.

Податак се не уноси када се из других података које је декларант навео може аутоматски и недвосмислено закључити на које се специфичне околности декларант позива.

Шифра следеће улазне царинарнице

Шифра којом се идентификује следећа улазна царинарница у царинско подручје Републике Србије уноси се у случају када је шифра за врсту саобраћаја на граници 40 или 80.

Шифра је наведена у Прилогу 8. за попуњавање рубрике 29 ЈЦИ за улазну царинарницу.

––––––––

7 Податак се уноси тамо где је потребно

8 Аутоматски га генерише информациони систем