ПРИЛОГ 19.

НАЧИН ПОПУЊАВАЊА РУБРИКА ДЕКЛАРАЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ ( САЖЕТА ДЕКЛАРАЦИЈА – СД)

У СД рубрике означене бројевима, попуњавају се на следећи начин:

У рубрику 1 (Одговорно лице) уписује се:

– у први ред (горњи десни угао) – ПИБ подносиоца СД. Ако лице нема ПИБ, уписује се одговарајућа шифра из Кодекса шифара;

– у други ред – назив подносиоца СД;

– у трећи ред – седиште, пребивалиште, односно боравиште и адреса подносиоца СД.

У рубрику 2 (Идентитет, националност и врста превозног средства) уписују се:

– у први ред подаци о превозном средству на које је роба директно натоварена.

Ако је роба натоварена на теретном возилу, уносе се подаци о теретном возилу.

За пошиљке у друмском саобраћају уписују се, одвојено косом цртом, регистарски број возила и приколице ако је возило има и шифра државе возила из Кодекса шифара.

За пошиљке у железничком саобраћају уписује се број вагона.

За пошиљке у речном саобраћају уписује се име пловила и шифра државе из Кодекса шифара под чијом заставом пловило плови.

За пошиљке у ваздушном саобраћају уписује се ознака лета, датум одласка и шифра државе из Кодекса шифара, у којој је ваздухоплов регистрован;

– у други ред шифра државе у којој је возило регистровано из Кодекса шифара и, одвојено косом цртом, шифра врсте саобраћаја из Кодекса шифара којој возило припада.

У рубрику 3 (Приложене исправе и додатне информације) уписују се подаци о врсти и идентификацији приложених превозних исправа, као и други подаци који нису могли да се унесу у друге рубрике.

Подаци се уписују у шифарском облику из Кодекса шифара, одељак „XXIV ПРИЛОЖЕНЕ ИСПРАВЕ И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ”, део „5А ОСТАЛИ ПРИЛОЖЕНИ ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ САЖЕТЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ”.

У рубрику 4 (Идентификација простора за привремени смештај) уписују се, одвојено косим цртама, шифра простора за привремени смештај робе и број из евиденције држаоца простора за привремени смештај робе.

У рубрику 5 (Датум и време смештаја) уписују се, одвојено косим цртама, датум и време смештаја робе у простор за привремени смештај.

У рубрику 6 (Обезбеђење) уписују се, одвојено косим цртама, шифра царинског органа који је прихватио обезбеђење, број обезбеђења, година обезбеђења, шифра врсте обезбеђења из Кодекса шифара и ПИБ подносиоца гаранције.

У рубрику 7 (Редни број) уписује се редни број.

У рубрику 8 (Број превозне исправе) уписује се број превозне исправе, односно број потврде о задржаној роби.

Подаци се уписују у шифарском облику из Кодекса шифара, одељак „XXIV ПРИЛОЖЕНЕ ИСПРАВЕ И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ”, део „5Б ОСТАЛИ ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ САЖЕТЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ”.

У рубрику 9 (Паковање и наименовање робе, ознаке и бројеви – контејнер бр. – број и врста) уписују се, одвојено косим цртама, укупан број, врста, ознаке колета и уобичајени трговачки назив робе, односно подаци о примаоцу робе (назив, порески идентификациони број и сл.).

У рубрику 10 (Бруто маса у kg) уписује се бруто маса робе у килограмима, заокружена на два децимална места.

У рубрику 11 (Претходна исправа) уписују се, одвојено косим цртама, шифра царинске испоставе, односно царинског реферата из Кодекса шифара, шифра врсте претходне исправе из Кодекса шифара, број претходне исправе, година прихватања претходне исправе и редни број наименовања робе из претходне исправе по којој је роба била пријављена или MRN и редни број наименовања из претходне исправе по којој је роба била пријављена.

Ако роба пре подношења СД није била предмет царинског поступка ова рубрика се не попуњава.

У рубрику 12 (Место и датум – потпис, име и презиме одговорног лица) уписују се место и датум подношења СД и ПИБ подносиоца.

Ако је подносилац физичко лице уписује своје име и презиме и то оверава потписом.

Ако је подносилац декларације царински агент у ову рубрику уписује свој идентификациони број и ставља отисак личног печата.

У случају електронске размене података, као последњи податак у овој рубрици уноси се идентификација поделе ЈЦИ. Идентификација може имати највише 20 знакова. За идентификацију користе се слова: „А, B, V, G, D, Е, Z, I, Ј, К, L, M, N, О, P, R, S, Т, U, F, H, C, Q, W, X, и Y”, бројеви и знаци: „-,/”.

Рубрике СД „означене великим словима попуњавају се на следећи начин:

У рубрику А (Царинарница) уписује се:

– у први ред назив царинске испоставе, односно царинског реферата коме се роба пријављује;

– у други ред, одвојено косим цртама, шифра царинске испоставе, односно царинског реферата из Кодекса шифара, број и датум подношења СД;

– у трећи ред, одвојено косим цртама, време подношења СД и службени број овлашћеног царинског службеника.

У рубрику Б (Напомена) уписују се податак о вредности робе и подаци који нису могли да се унесу у друге рубрике.

У рубрику Ц (Рок подношења друге исправе) уписује се рок за стављање робе у царински дозвољено поступање или употребу.