ПРИЛОГ 22.

КОРИШЋЕЊЕ СЕТА ОБРАСЦА ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ЦАРИНСКОЈ ВРЕДНОСТИ

ДЦВ се прилаже уз сваку ЈЦИ за робу која подлеже наплати увозних дажбина „ad valoremˮ, осим у следећим случајевима:

– ако је укупна царинска вредност пошиљке до 20.000 евра у динарској противвредности, односно еквивалентан износ у другој страној валути;

– ако увезена роба није комерцијалне природе;

– ако се увезена роба царини по поступку из члана 145. Царинског закона по поједностављеној декларацији;

– ако се царини роба на основу замене за неисправну робу и ако се царини роба која се враћа из иностранства као неодговарајућа или непродата;

– ако се привремено увози роба уз потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина;

– ако се извози роба за коју се не плаћају царинске дажбине;

– ако се обрачун увозних дажбина врши у смислу члана 74. став 6. Царинског закона.

ДЦВ се подноси у сету од два примерка, од којих један задржава царински орган, а други се враћа декларанту/заступнику.

Ако декларант/заступник, у време царињења робе, из оправданих разлога није у могућности да поднесе ДЦВ, царинарница може одобрити да се ова исправа поднесе у року од 14 дана од дана прихватања декларације. Ако декларант/заступник у наведеном року не поднесе ДЦВ, царинарница му неће дозволити да убудуће користи ову погодност.

Ако ДЦВ попуњава правно лице, лице које потписује ДЦВ мора бити власник или један од руководилаца тог лица.

Изузетно, ако ДЦВ потписује службеник правног лица, мора имати писмено овлашћење једног од лица из става 4 овог прилога.

Подношењем потписане ДЦВ, декларант/заступник одговара за тачност и потпуност података датих на свим страницама ове декларације, као и за веродостојност свих докумената који се подносе уз ту исправу.

Декларант/заступник је дужан да пружи све додатне податке и исправе неопходне за утврђивање царинске вредности робе.

Начин попуњавања рубрика декларације о царинској вредности

ДЦВ се попуњава на следећи начин.

Рубрике попуњава декларант/заступник, осим рубрика „Службена белешка Iˮ и „Службена белешка IIˮ.

У рубрику (Службена белешка I), овлашћени царински службеник који је извршио преглед ДЦВ, уноси шифру ЦИ, односно ЦР из Кодекса шифара, број и датум ЈЦИ уз коју се прилаже и оверава потписом и отиском личног печата.

У рубрику (Службена белешка II), овлашћени царински службеник, ако је потребно, уноси друге податке у вези са прегледом ДЦВ.

У рубрику 1 (Назив и адреса продавца) уписује се име и презиме, односно назив и адреса, укључујући и државу, продавца робе.

У рубрику 2(а) (Назив и адреса купца) уписује се ПИБ, име и адреса, односно назив и адреса купца робе.

У рубрику 2(б) (Назив и адреса декларанта/заступника) уписује се ПИБ, име и презиме, односно назив и адреса лица које попуњава ДЦВ.

У рубрику 3 (Паритет испоруке) уписују се подаци о условима и месту испоруке робе.

У рубрику 4 (Број и датум фактуре) уписује се број и датум издавања фактуре.

У рубрику 5 (Број и датум уговора) уписује се број и датум уговора, ако је закључен у писаном облику.

У рубрику 6 (Број и датум било које претходне царинске одлуке која се односи на рубрике 7 до 9) уписује се број и датум било које писане одлуке, односно мишљења царинског органа који се односе на рубрике 7 до 9.

У рубрику 7 уписују се одговори на питања у вези са повезаношћу купца и продавца из члана 104. Уредбе.

У рубрику 8 уписују се одговори на питања у вези са условима за примену члана 52. Царинског закона.

У рубрику 9 уписују се одговори на питања у вези са накнадама за коришћење ауторског права и лиценцним накнадама које се односе на увезену робу, као и прихода од препродаје, располагања или употребе робе.

У рубрику 10(а) уписује се број приложених листова ДЦВ БИС. Ако нема приложених листова ДЦВ БИС, ова рубрика се не попуњава.

У рубрику 10(б) уписују се место и датум подношења ДЦВ.

Декларант/заступник уписује у ову рубрику своје име и презиме и то оверава потписом.

Ако је декларант/заступник правно лице, у ову рубрику се уписује и функција одговорног лица.

Ако је декларант царински агент, у ову рубрику ставља и отисак личног печата.

ДЕО А – ОСНОВ ЗА ОБРАЧУН

У рубрику 11(а) уписује се нето вредност у валути из фактуре, која је, по правилу, коначан износ који је стварно плаћен или који треба платити (бруто износ умањен за попусте као што су рабат, каса – сконто и др.), а заокружује се на два децимална места.

У рубрику 11(б) уписује се укупан износ посредних плаћања у валути, заокружен на два децимална места, ако су наведена у рубрици 8, као и курс за прерачунавање у складу са чланом 39. Царинског закона.

У рубрику 12 уписује се динарски износ који представља збир износа из рубрика 11(а) и 11(б).

ДЕО Б – ТРОШКОВИ КОЈИ СЕ УРАЧУНАВАЈУ У ЦАРИНСКУ ВРЕДНОСТ

Ако се било који од декларисаних износа у овом делу плаћа у страној валути, у рубрику на дну стране уписују се износи у валути и курс валуте, а у одговарајућој рубрици добијени износ у динарима.

У рубрику 13(а) уписује се износ који се плаћа за све провизије при купопродаји робе, осим куповне провизије.

У рубрику 13(б) уписују се износи који се плаћају за друге врсте провизија за посредовање.

У рубрику 13(ц) уписују се трошкови за уобичајену (стандардну) амбалажу, који чине део вредности саме робе, као и трошкови паковања, укључујући вредност услуге и материјала.

У рубрику 14 уписују се трошкови за робу и услуге које купац посредно или непосредно испоручује, бесплатно или по сниженој цени, за употребу у процесу производње и продаји за извоз у Републику Србију.

У рубрику 15, ако је одговор у рубрици 9(а) позитиван, уписује се износ накнаде за коришћење ауторског права и лиценцне накнаде, које се односе на увезену робу.

У рубрику 16, ако је одговор у рубрици 9(б) позитиван, уписује се износ прихода од било које наредне препродаје, располагања или употребе увезене робе, који треба да се плати, посредно или непосредно, продавцу.

У рубрику 17 уписује се место уноса робе у царинско подручје.

У рубрику 17(а) уписују се укупни трошкови транспорта до места уноса робе у царинско подручје, ако ти трошкови нису укључени у цену робе.

У рубрику 17(б) уписују се укупни трошкови утовара, истовара и манипулативни трошкови до места уноса робе у царинско подручје, ако ти трошкови нису укључени у цену робе.

У рубрику 17(ц) уписују се трошкови осигурања робе за време превоза до уноса у царинско подручје.

У рубрику 18 уписује се укупан збир износа у рубрикама 13 до 17.

ДЕО Ц – ТРОШКОВИ КОЈИ СЕ НЕ УРАЧУНАВАЈУ У ЦАРИНСКУ ВРЕДНОСТ

Ако се било који од декларисаних износа у овом делу плаћа у страној валути, у рубрику на дну стране уписују се износи у валути и курс валуте, а у одговарајућој рубрици добијени износ у динарима.

У рубрику 19 уписују се трошкови транспорта робе унутар царинског подручја, ако:

– су укључени у плаћену цену робе или у цену доспелу за плаћање, и

– могу да се издвоје.

У рубрику 20 уписују се трошкови из члана 54. став 1. тачка 2) Царинског закона.

У рубрику 21 уписују се други трошкови који су укључени у цену робе, а који се не урачунавају у царинску вредност увезене робе, с тим што се ти трошкови морају специфицирати.

У рубрику 22 уписују се, ако су посебно исказани на фактури, износи за робу фактурисану по цени која већ садржи увозне дажбине или друге накнаде, који се плаћају у Републици Србији због увоза или продаје робе.

У рубрику 23 уписује се укупан збир износа у рубрикама 19 до 22.

У рубрику 24 уписује се укупан збир износа у рубрикама 12 и 18, с тим што се од добијеног збира одузима износ из рубрике 23, а добијени резултат уписује, по наименовањима, у ову рубрику.

ДЦВ БИС попуњава се на исти начин као и рубрике 11 до 24 ДЦВ.